Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kam se vlna obrací?. Osnova Dosavadní lingvistika Návrhy přepracování Formalismus vs. funkcionalismus de Beaugrandův návrh Komunikativní obrat Cíle funkcionalistického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kam se vlna obrací?. Osnova Dosavadní lingvistika Návrhy přepracování Formalismus vs. funkcionalismus de Beaugrandův návrh Komunikativní obrat Cíle funkcionalistického."— Transkript prezentace:

1 Kam se vlna obrací?

2 Osnova Dosavadní lingvistika Návrhy přepracování Formalismus vs. funkcionalismus de Beaugrandův návrh Komunikativní obrat Cíle funkcionalistického pojetí

3 Metody dosavadní lingvistiky Jazyk je uniformní, stabilní, abstraktní systém v jednom ze stádií vývoje Systém je třeba definovat vnitřními, na jazyce založenými kritérii Jazyk je odlišný od jiných oblastí lidských znalostí, činností Jazyk se má popisovat bez přihlížení k variacím daným momenty času, místa nebo identity mluvčích Popis má být stanoven na vysokém stupni obecnosti a měl by se týkat jazyka jako celku nebo i všech jazyků

4 Kořenského reinterpretace tradiční pojem gramatické kategorie a i jednotlivé kategorie –nelze chápat jako zcela samostatné třídy jevů a zároveň jako závislé atributy, příznaky ohebných PS –východiskem pro jejich hodnocení/výklad by mělo být hledisko funkční –komunikativně orientovaná reinterpretace by vycházela z následující diferenciace fcí: fce strukturační = vlastní organizace výrazů = fce syntaktické – mají ji prostředky, kt. slouží vnitrotextové organizaci, na komunikaci se podílejí zprostředkovaně fce kognitivní = funkce podílející se v řeči na vytváření obrazu těch částí světa, o nichž komunikace probíhá = fce sémantická – jsou přímo účastny interpretace skutečnosti ze strany komunikantů a tím tedy i komunikace samotné fce komunikační = přímo účastné, spjaté s procesem komunikace = fce pragmatické

5 Morfologické kategorie s fcemi komunikativnímislovesný způsob, gramatický čas s fcemi kognitivnímivid s fcemi strukturačnímipád, slovesný rod, gramatická osoba smíšené (z kognitivní → strukturační) gramatický jmenný rod, gramatické číslo

6 „DORTOVÝ MODEL“

7 Formalismus vs. funkcionalismus Formalismus – jazyk má vysoký stupeň organizace; zkoumá utváření, uspořádání a formu jednotek – více odpovídal u-s-a modelu a byl upřednostňován před funkcionalismem Funkcionalismus – lidé užívají jazyk ke své činnosti; zkoumá prostředky využívané k tomu kterému účelu

8 Formalismus vs. funkcionalismus

9 Nové hypotézy  nastal ústup od formalismu a vzestup funkcionalismu de Beaugrande stanovil 5 hypotéz, které jsou dostatečně strohé a formální, avšak neváží se na předchozí programy lingvistiky, zejména u-s-a hypotézu

10 Nové hypotézy 1. Jazyk = fluktuující a vyvíjející se systém, kt. se pohybuje 2. J = komunikativní systém, definovaný vnitřními i vnějšími kritérii 3. J = integrovaný jev zahrnující mnoho jiných oblastí lidských znalostí a činností 4. J = popisujeme s ohledem na variace dané časem, místem a identitou mluvčích 5. Popis jazyka by měl být podáván ve výrocích majících stupně obecnosti variující mezi celým jazykem a specifickým kontextem diskurzu

11 Shrnutí de Beaugrandovy teorie není třeba striktně odlišovat jevy gramatické a jevy (lexikálně)sémantické není žádoucí vést striktní hranice mezi gramatickými pravidly, normami sociální povahy nelze axiomatizovat princip rovinového, komponentového modelu jazyka je nezbytné opustit dichotomii langue – parole principy formální a funkční je třeba interpretovat v jejich jednotě výklady nebudou pouze přísně lingvistické gramatiky budou koncipovány se zřetelem k dílčím cílům funkční popis je možné ukončit, až poskytne relevantní a netriviální vhled do praxe diskurzu formalizovatelnost uskutečnitelná pomocí dosavadních a dostupných aparátů nemůže být kritériem zavádění pojmů do teorie fakta řeči, komunikace, diskurzu se musejí stát předmětem teoretické formulace v maximálně autentické podobě

12 Komunikativní obrat Komunikativní obrat (KO)  interdisciplinarizace (nové obory a předměty zkoumání) Představy o gramatice po KO: 1.Kreativní, každý projev stability je chápán jako mezní příklad variability 2.Interaktivní 3.Konstruována od textu (ne od fonémů), slovní zásoba „rozpuštěna“ podle funkčních vlastností slovních druhů 4.Inertní ke strohému lišení langue – parole 5.Koncipována jako popis interakcí mezi někým a něčím v rámci sdíleného a vytvářeného univerza

13 Cíle tohoto pojetí Vyvážit pozornost věnovanou podavateli i příjemci Postižení specifik psané a mluvené komunikace Zaměřit pozornost k deskripci norem od deskripce jazykových jednotek Vytvářet adekvátnější a jednotnější učební texty pro osvojování jazyků Přispět ke sbližování ne/lingvistických způsobů zkoumání jazyka/řeči

14 Způsoby dosažení daných cílů 1.usilovat o alternativní projekty, např. zahraniční projekty a gramatiky podobné orientace 2.specifické zaměření na potenciálního uživatele gramatiky.

15 Závěr Rozmanité způsoby myšlení o řeči a jejích předpokladech jsou rozprostřeny na ose s krajními body „absolutní“ formalismus – „důsledný“ funkcionalismus se zřetelným přechodným pásmem KO byl nutný, předchozí metody nebyly schopné popsat jazyk po všech jeho stránkách, ale vývoj/přechod ještě plně neproběhl (viz současná bohemistika).

16 Zdroje de BEAUGRANDE, R.: Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací. SaS, 57, 1996, 1–29. KOŘENSKÝ, J.: Kam se vlna obrací aneb nikoli anti- Beaugrande. SaS, 58, 1997, s. 161–163. KOŘENSKÝ, J.: Procesuální gramatika v kontextu současných tendencí lingvistického myšlení. SaS, 64, 2003, s. 1–7. KOŘENSKÝ, J.: Morfologické kategorie a procesuálně- komunikační přístup k řeči a jazyku. SaS, 55, 1994, s. 81–89. J. KOŘENSKÝ, O možných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka, in: Studia Bohemica VIII, Olomouc 2000, s. 167—171.

17 Děkujeme za pozornost Lenka Fričerová, Veronika Hanáková


Stáhnout ppt "Kam se vlna obrací?. Osnova Dosavadní lingvistika Návrhy přepracování Formalismus vs. funkcionalismus de Beaugrandův návrh Komunikativní obrat Cíle funkcionalistického."

Podobné prezentace


Reklamy Google