Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 “na službu orientované řízení veřejné správy” resp. institucí veřejného sektoru  (tj. nemocnic, věznic, celních úřadů, apod.)  heslo a nástroj řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " “na službu orientované řízení veřejné správy” resp. institucí veřejného sektoru  (tj. nemocnic, věznic, celních úřadů, apod.)  heslo a nástroj řízení."— Transkript prezentace:

1

2  “na službu orientované řízení veřejné správy” resp. institucí veřejného sektoru  (tj. nemocnic, věznic, celních úřadů, apod.)  heslo a nástroj řízení správy věcí veřejných devadesátých let 20. století

3  běžně označovaného zkratkou NPM  zakládá sa na myšlence “štíhlého státu”  k jeho první realizaci došlo ve velkém stylu na Novém Zélandu  V Evropě se prvním městem, kde se uplatnily zásady NPM ve formě nového systému zdanění ve veřejném sektoru, stal Tilburg v Nizozemí

4  V současnosti se problematice New Public Managementu věnují nejintenzivněji ve Švýcarsku  První iniciativa vznikla prakticky současně v Bernu a v St. Gallenu

5  Těžiště výzkumu New Public Managementu se však v současnosti nachází v St. Gallenu  Institut pro veřejné finance a finanční právo  r. 1993 udělena cena Carla Bertelsmanna za práci “Demokracie a efektivnost v místní správě” a proběhla na něm mezinárodní konference o měření výkonů ve veřejném sektoru,  v důsledku toho se NPM stal výzkumným tématem výše zmíněného istitutu.

6  “Šetřit a současně zvyšovat efektivnost”  recese evropských ekonomik  vědecko technický pokrok  vyšší nároky na řídící orgány států (vč. vlád, parlamentů a ministerských úřadů)

7  rostoucí nezaměstnanost  snižující se daňové příjmy  nutnost zvyšování mandatorních výdajů  spolu s rostoucími výdaji na standardní vybavení moderními informačními technologiemi,  argumenty pro hospodárnější zacházení s veřejnými financemi především při zajišťování chodu veřejné správy

8 OBČAN  zvyšování kvality jednotlivých veřejných služeb je z pohledu občanů, platících daně ve stanovené výši, také opodstatněný KVALITA VEŘEJNÝCH SLUŽEB  Kvalitu veřejné správy pak nejlépe změříme dopadem a působením služeb, které veřejná správa poskytuje, na občana a jeho spokojeností s ní

9  profesorka ekonomie curyšské univerzity M. Osterloh  „zaměstnanci veřejné správy v duchu New Public Managementu “ by se měli přeměnit z úředníků v podnikatele” a adekvátně k tomu  “by se z občanů, resp. poptávajících veřejných služeb měli stát – platící – zákazníci”.

10  Jinými slovy řečeno: “veřejná administrativa by měla v operativní oblasti fungovat podobně jako soukromé podnikání”

11  dynamická organizace a její služby: politické instance – exekutiva, legislativa a voliči – neřídí už činnost správy prostřednictvím detailního rozpisu finančních a osobních prostředků (input), ale nově  prostřednictvím definování výkonů a služeb, kterých má být dosaženo (output)  a jejich žádoucího působení (outcome);

12  delegování výkonných pravomocí: slouží ke zvýšení motivace pracovníků k aktivitě a kreativitě;  globální rozpočet: pro předem definovaný výkon, resp. službu je k dispozici pevně stanovená finanční částka Na rozdíl od běžného rozpočtu neobsahuje globální rozpočet jednotlivé položky, ale smluvní částku;

13  controlling: interní nebo nezávislá vnější grémia pravidelně prověřují služby veřejné správy a jejich působení, a navrhují, pokud je to nutné, možná zlepšení;  benchmarking: informace o kvalitě činnosti má poskytnout srovnání služby takové správní jednotky s jinou jí odpovídající jednotkou či soukromým podnikáním, která určitou službu poskytuje nejlépe.

14  o zavedení prvku soutěže do veřejných služeb  služba veřejnosti se dosud odvíjela od hospodářského systému a byla podřízena systému politickému  tato situace vedla k tomu, že veřejná správa na sebe převzala úkol toho, kdo koriguje chybný vývoj hospodářského systému  vybudování sociálního a služby byrokratického aparátu

15  NPM je chápán jako nástroj, který se přizpůsobí každé státně či stranicko politické koncepci.

16  ukazatele, které jsou specifické pro tento druh reformy veřejné správy  je možné tyto elementy rozlišit ve dvou rovinách  v rovině cílů rovině prostředků

17  orientace na vliv či dopad poskytnuté služby, orientace na zákazníka  orientace na náklady  orientace na produkt

18  náhrada pravidel a ustanovení zakázkami a smlouvami,  rozhodování o tom, co “je úkolem” a “jak bude úkol splněn”,  delegování zodpovědnosti do popředí, aby se tím zvětšil prostor pro iniciativu a kreativitu zaměstnanců veřejné správy,  organizace, resp. uspořádání veřejné správy v duchu modelu koncernu s decentralizovanými, autonomními správními jednotkami,  smlouvy o provedení práce, resp. pracovní zakázky a  sestavování globálního rozpočtu,  vytvoření motivačního systému ke zvýšení pracovní výkonnosti úředníků,  zavedení elementů soutěže do veřejné správy.

19  1. filozofii, která usiluje o změnu mentality veřejné správy,  2. soubor nástrojů, které se snaží o revitalizaci správních procesů.  Filozofie se pokouší do veřejné správy vnést podnikatelské myšlení soukromého sektoru a tím v ní uvést do pohybu tržní logiku.  Soubor nástrojů usiluje oproti tomu zase o takovou změnu stávajících systémových zákonitostí, která by v rámci veřejné správy umožnila podnikatelské jednání.

20  NPM musí být tedy rozvíjen současně jako soubor nástrojů i jako filozofie veřejné správy, protože jedině tak se dají rozpoznat státně politické implikace nové formy řízení.

21  pro obyvatele:  kompetentní služby, které budou poskytovány rychle, partnersky a nekomplikovaně,přiblížení se veřejné správě a její větší transparentnost,  otevřenost vůči jejich problémům a potřebám.

22  pro vládu:  větší prostor pro samotné vládnutí a vedení,méně správních úkolů.

23  pro veřejnou správu:  více možností, jak reagovat na změny rychle a efektivně, jak se chovat hospodárně a úsporně a jak poskytovat své služby v souladu s potřebami obyvatelstva.

24  pro její zaměstnance a spolupracovníky:  větší samostatnost a více vlastní iniciativy,více zodpovědnosti,motivaci díky lepší rozpoznatelnosti kvality poskytnuté služby,více uznání v práci i na veřejnosti.


Stáhnout ppt " “na službu orientované řízení veřejné správy” resp. institucí veřejného sektoru  (tj. nemocnic, věznic, celních úřadů, apod.)  heslo a nástroj řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google