Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seminární práce z předmětu management a marketing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seminární práce z předmětu management a marketing"— Transkript prezentace:

1 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seminární práce z předmětu management a marketing
Čas cvičení: Čt 14:00 Vyučující: Pánek Autoři: Marie Skřontová Lucie Šimková Andrea Velická Marie Wakermannová

2 KRIZE narušena rovnováha mezi základními charakteristickými systémy a postojem okolního prostředí nebo rovnovážný stav uvnitř podniku. například mezi potřebou financí a zdroji jejich krytí vyrobenou produkcí a jejím odbytem aj.

3 Krize je charakterizována čtyřmi základními faktory:
v sázce jsou důležité zájmy jednotlivých stran potřebná rozhodnutí je nutné přijímat pod tlakem času 3. informace potřebné pro přijetí rozhodnutí, jsou do určité míry neúplné 4. cokoliv určitá strana (stát, mezinárodní organizace) udělá nebo naopak neudělá může mít vážné následky.

4 ROZDĚLENÍ Krize podle jejich rozsahu můžeme dělit na: dílčí rozsáhlé
Krizové situace přírodní Hromadné nákazy Živelní pohromy antropogenní vojenské nevojenské Vnitrostátní společenské,sociální, ekonomické Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou Krize podle jejich rozsahu můžeme dělit na: dílčí rozsáhlé celkové (totální)

5 Krize má za následek: ztrátu disponibilního zisku nedostatek výrobních prostředků či úplnou ztrátu funkčnosti Běžný stav:stav dynamické rovnováhy systému s jeho okolím, tj. stav jeho relativně nejlepšího uspořádání. Krizový stav:stav takového narušení činnosti podniku a podmínek existence, že hrozí jeho dlouhodobá degradace až zánik.

6 FÁZE KRIZE: 1. Stádium symptomů krize
začínají se objevovat více či méně zřetelné „signály“ o tom, že systém se stává nestabilním. Signály mohou být: Nepatrné- mizivé,často přehlédnutelné, obtížně registrovatelné Slabé – zlomkovité, nejednoznačné, také obtížně rozpoznatelné Silné – jsou úplnější, prokazatelnější Velmi silné – jsou jasně rozpoznatelné

7 2. akutní stádium krize interakce mezi subjektem (systémem) a vnějším okolím je silně narušena, nesoulad je velmi patrný. Je nutná okamžitá protikrizová intervence. V akutním stádiu je nutno reagovat rozhodně, redukovat rozsah škod a minimalizovat dobu trvání tohoto stádia. 3. chronické stádium krize došlo ke snížení napětí, k utlumení rozkladných procesů, původní a hlavní příčina však nebyla dostatečně identifikována a paralyzována. Intenzita se opětovně zvyšuje.

8 4. stádium vyřešení krize
rovnováha systému je obnovena, nastává tzv. „Nový běžný stav“ – kdy už nedochází k vážným narušením života společnosti, případná narušení ve fungování systému nevybočují z rámce přijatých norem.

9 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ součást podnikového managementu
důsledek průmyslových havárií, ekonomických krizí, podnikatelských rizik a neefektivních rozhodnutí podnikového managementu. osobitá forma managementu-Crisis management Emergency management Krizový management je subsystémem podnikového managementu

10 Krizové řízení může mít 2 odlišné cíle:
Revitalizovat organizaci - provést soubor opatření, jejichž smyslem je zabránit zániku podniku. Likvidovat podnik - provést takové kroky, které dovolí výmaz z obchodního rejstříku

11 zahrnuje širokou oblast předmětu zájmu
zabývá řešením krizových situací v řadě oblastí a řeší především: přírodní a živelné katastrofy ekonomické krize: republikové, regionální, podnikové situaci podobnou běžnému řízení spočívá především v naléhavosti řešení problémů, v kruhové závislosti problémů a v rozložení řídících vazeb

12 Z širšího hlediska preventivní nástroj při hodnocení rizik
vykonávání preventivních opatření a vytvoření účinných mechanismů, které dokáží eliminovat podnikové odchylky, minimalizovat ekonomické škody a ztráty na lidských životech??? Z užšího pohledu systém zásad a nástrojů aktivně aplikovaných vedením podniku pro zvládnutí krizového stavu

13 OBECNÉ ZÁSADY ORGANIZACE
identifikace skutečných příčin krize jmenování krizového managementu krátkodobá centralizace pravomocí do rukou k.m. realizace komplexu ozdravných opatření

14 Stupeň ohrožení: příčiny ve vnějším a vnitřním prostředí ohrožení z vnějšího prostředí lze dobře identifikovat na základě analýzy podnikatelského prostředí Nejčastějších příčiny krize z vnějšího prostředí: ztráta trhů nebo jejich silné omezení vstup silné konkurence krize dodavatelů krize zákazníků legislativní a bankovní rizika mezinárodní rizika aj.

15 Faktory vedoucí ke vzniku k krize z vnitřního prostředí:
nízká úroveň práce TOP managementu s nízkým přehledem o vývoji změn v ekonomickém prostředí nedostatečné nebo pouze formální využívání účetních , finančních a ekonomických informací nízká flexibilita vůči změnám v podnikatelském prostředí pomalá modernizace technologických postupů (nižší produktivita práce) špatná reakce na změny trhu

16 KRIZOVÁ SITUACE A JEJÍ REALIZACE
Po analýze příčin vzniku-možnosti řešení krize Mezi možnosti řešení patří: běžná opatření odstranění ohnisek krize zvládnutí krizové situace

17 FÁZE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 1.fáze prevence:organizační zajištění sloužící zabránění eskalaci krizových situací 2. fáze korekce:přijímání rozhodnutí a tvorba norem pro minimalizaci krizových situací 3.fáze kontrakce:aktivní opatření k zabránění vzniku nebo eskalaci krize a návratu do rovnovážného stavu

18 4.fáze redukce:aktivním provádění opatření, které mají omezit rozsah a důsledky působení škodlivých a ničivých faktorů krizové situace. 5. fáze obnovy:likvidace následků působení škodlivých faktorů, zabránění vzniku sekundárních krizových situací a návrat zasaženého systému do nového běžného (vylepšeného) stavu.

19 Hlavní činnosti krizového managementu:
ohodnocení krizových faktorů vypracování plánů eventualit návrh typových plánů vypracování havarijních a krizových plánů návrhy řešení různých (včetně ekologických) havárií návrh plánu kontinuity podnikání/plánu obnovy konzultace a zaškolení odpovědných pracovníků

20 PŘEDCHÁZENÍ KRIZI Interní audit
Mezi základní úkoly interního auditu patří: provádění permanentní analýzy podniku kontrola plnění přijaté politiky podniku, podnikových norem a rozhodnutí vedení podniku sledování a revidování kontrol informování vedení podniku o zjištěných odchylkách a anomáliích, vyhodnocování využití disponibilních zdrojů

21 Controlling Systém pravidel napomáhající dosažení podnikových cílů zabraňuje nečekaným negativním jevům a včas varuje nepřísluší samotná kontrola podnikových činností, částečně přeneseno jejich plánování, koordinace jednotlivých dílčích plánů, organizování a kontrola informačních toků Strategický controlling Operativní controlling

22 Vnitřní kontrola Má pomocí kontrolních mechanismů zabezpečovat dodržování interních norem a obecně závazných právních norem, správné využívání zdrojů a ochranu majetku, dosahování stanovených cílů. Je neoddělitelnou součástí podnikového řízení. Systém vnitřní kontroly je souborem metod a postupů, které jsou aplikovány v rámci kontroly řízení podniku Působí preventivně i následně, když slouží ke zjišťování odchylek.

23 POUŽITÁ LITERATURA Bittner, L., Svoboda, E., Svoboda, P., Moderní přístup v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí, 1. vydání, Brno, 2006, 218 str., ISBN: Bouřa, V., Vybrané kapitoly z krizového řízení, 1.vydání, Ostravská univerzita, Ostrava, 2004, 225 str., ISBN: Dvořák, J., Úvod do krizového managementu, 1.vydání, Fakulta podnikatelská VUT, Brno,2002, ISBN: Hálek, V., Krizový management [online], [cit ], dostupné z Hampl, O., Jak otestovat vnitrofiremní komunikaci? Krizí [online],[cit ], dostupné z Pitra, Z., Technický management 1., 1. vydání, Praha, 1992, 198str., ISBN: Urban, J., Finanční krize souvisí se způsobem „odměňování“[online],[cit.2008,-10-10], dostupné z


Stáhnout ppt "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seminární práce z předmětu management a marketing"

Podobné prezentace


Reklamy Google