Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza"— Transkript prezentace:

1 Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza
? Souboj o interpretace revoluce: Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza

2 Osnova Neokeynesovství obecně tradičně uvádění představitelé
Hicks, Modigliani, Klein, Hansen, Phillips, Samuelson, Solow, Tobin a další kritičtí, ale neoklasičtí pokračovatelé Nerovnovážné keynesovství (Clower, Leijonhufvud, Malinvaud) Meade Nová keynesovská ekonomie (Mankiw, et al.)

3 Neokeynesovství obecně
snaha překlenout propast mezi GT a neoklasikou doplnění chybějících bodů hledání mikroekonomických základů inflace produkční funkce (tj. nabídková strana) dlouhé období (růst, cykly apod.) otázka „Obecnosti“ či „Speciálnosti“ 1) strnulost cen, 2) past likvidity, 3) past investic Idea NAIRU

4 … samotný (Neo)Kenyes How to Avoid a Slump (1937)
„problém není ve velikosti celkové poptávky, ale v její struktuře...“ How to Pay for the War (1940) „inflační mezera“ vlastní komentáře o „keynesovství“: „modernist stuff, gone wrong and turned sour and silly“ „... I am the only one in the room who is not a Keynesian“ Idea NAIRU

5 autorem termínu past likvidity
Bertil Ohlin ( ) a Dennis Robertson ( ) diskuse s Keynesem v Economic Journal nad významem úspor rovnost S a I? ano, ale jen ex post preference likvidity je jen obskurní vyjádření Wicksellovy teorie autorem termínu past likvidity

6 John R. Hicks ( ) Mr. Keynes and the “Classics”; A Suggested Interpretation (Econometrica, 1937) model SI-LL M=L(Y,i) S=S(Y,i) I=I(Y,i) graficky „past likvidity“

7 Gottfried Haberler (1900-1995)
Arthur Cecil Pigou ( ) Employment and Equilibrium (1941) Prosperity and Depression (1937) „Pigouův efekt“ Součást „efektu bohatství“ dále rozpracováváno (Kalecki, Metzler, Patinkin)

8 Franco Modigliani ( ) Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money [Preference likvidity a teorie úroku a peněz] (Econometrica, 1944) příčinou nezaměstnanosti jsou strnulosti Utility Analysis and the Consumption Function: An interpretation of Cross Section Data (ve sborníku Post Keynesian Economics, 1954) hypotéza životního cyklu Nobelova cena 1985

9 Modiglianiho model (1944) Snaha zabudovat do IS-LM chybějící produkční funkci (3) a trh práce (4,5): (1) Y = C(Y) + I(r)         CY > 0, Ir < 0 (2) M/p = L(r, Y)             LY > 0, Lr < 0 (3) Y = F(N)                    FN > 0 FNN < 0 (4) N = f(w/p)                  f˘ < 0 (5) N = g(w/p)                 g˘ > 0 Závěr: preference likvidity (pomineme-li „past likvidity“) není nutná ani postačující podmínka pro existenci nezaměstnanosti; nutno přidat předpoklad strnulých mezd Keynesova teorie není „obecná“, ale je „speciálním případem“ ortodoxní teorie

10 Alvin H. Hansen (1887-1975) Lawrence R. Klein (*1920) a
Keynesian Revolution (1947) model 45° Nobelova cena 1980 A Guide to Keynes [Průvodce ke Keynesovi] (1953) IS-LM „Hansenův zákon“

11 Alban W. Phillips (1914-1975) Keynesovský model ekonomiky (1949)
„The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, “ [Vztah mezi nezaměstnaností a mírou změny peněžních mzdových sazeb ve Spojeném království, ] (Economica,1958) idea vztahu mezi změnami mezd a úrovní zaměstnanosti dále rozpracovával R. Lipsey, P. Samuelson a R. Solow  „Phillipsova křivka“

12 Phillips Machine (1949)

13 Upravená Phillipsova křivka (Samuelson-Solow, 1960)

14 Paul A. Samuelson (*1915) Interaction between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration (Review of Economic Studies 1939) Economics (1948) Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy (se Solowem v AER, 1960) Phillipsova křivka Nobelova cena 1970

15 Harrodův-Domarův model růstu
Roy F. Harrod ( ) a Evsey D. Domar ( ) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment (Econometrica,1946) Trade Cycle (1936) akcelerátor It = a ΔYt-1 + b An Essay in Dynamic Theory (EJ, 1939) Harrodův-Domarův model růstu

16 Harrodův-Domarův model růstu
Předpoklad: konstantní kapitálová náročnost výstupu - ν (neexistuje substituce mezi kapitálem a prací!) Zaručené tempo růstu: GW = s / ν (míra úspor / kap. náročnost) - tempo růstu, při němž S = I Přirozené tempo růstu: GN = n + λ (růst populace a technologie) vztah běžného růstu (GA) a GW GA > GW nadměrné využívání kapacit => růst I => GA >> GW GA < GW nedostatečné využívání kapacit => pokles I => GA << GW vztah GW a GN GN > GW příliš malý sklon k úsporám => „marxistická nezaměstnanost“ GN < GW příliš velký sklon k úsporám => „keynesovská nezaměstnanost“  neplatí-li GA = GW = GN (což nikdy neplatí), je ekonomika stále pod potenciálem a nestabilní...

17 Robert M. Solow (*1933) spolu se Samuelsonem
teorie kapitálu, lineární programování, Phillipsova křivka „A Contribution to the Theory of Economic Growth“ [Příspěvek k teorii ekonomického růstu] (QJE, 1956) neoklasická teorie růstu Cobbova-Douglasova produkční funkce (K, L) s technologickým pokrokem možnost substituce mezi kapitálem a prácí návrat k myšlence možnosti rovnovážného růstu a plné zaměstnanosti počátek „Sporu dvou Cambridgí“ Nobel 1987

18 James Tobin ( ) Liquidity Preference and Monetary Policy (Review of Economics and Statistics, 1947) „past investic“ The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash (REStat, 1956) Spolu s Baumolem: The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach (QJE, 1952) Baumol-Tobinův model Liquidity Preference as Behavior Towards Risk (Review of Economic Studies, 1958) poptávka po penězích: „teorie portfolia“ Nobel 1981 Baumol: "The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach", 1952, QJE.

19 Baumol: "The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach", 1952, QJE.

20 Robert Mundell (*1932) „Capital Mobility and Stabilisation Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates“ (Canadian JEPS, 1963) mezinárodní dimenze IS-LM: křivka BP „Mundell-Flemingův model “ „Inflation and Real Interest“ (JPE, 1963) Tobinův-Mundellův efekt (Tobin 1965) posun LM vlevo při deflaci „A Theory of Optimum Currency Areas“ [Teorie optimálních měnových zón] (AER, 1961) Nobel 1999

21

22 Keynesovská obrana proti neokeynesovství
problémy nezpůsobeny strnulostmi, bez nich ještě horší… Proč? Efekt přerozdělení důchodu (income redistribution effect) (P a W)  redistribuce (dluž.→ věř., mzdové p. → zisky)  MPC  AD Keynes (1936), Kalecki (1939), postkeynesovci Efekt zvýšení reálných dluhů (debt-deflation effect) P   reálné dluhy  snaha splatit dluhy  M  (M/P)  …  AD Kenyes (1931), Fisher (1933) Tobinův-Mundellův efekt P  očekávání P  MD  i, popř. i  AD (LM vlevo!) Kenyes (1936), Mundell (1963), Tobin (1965) Dopad na podnikavost a stabilitu (debt-bankruptcy spiral) P   reálné dluhy  omezení podnikání  AD Kenyes (1931, 1936), Minsky (1975) Endogenní peníze horizontální MS: P  MD  i  AD (Keynesův efekt nefunguje…) Gurley, Shaw (1960), Tobin (1963), postkeynesovci Makroekonomická ne-substituovatelnost K a L ceny K pružnější než W: W  K→L   r  L (W nemotivují k L…) Lerner (1936, 1939, 1944, …)

23 Lloyd A. Metzler ( ) „Wealth, Saving and the Rate of Interest“ (JPE, 1951) rozpracování efektu bohatství (důvody závislosti IS na LM) rozšíření portfolia o další aktiva dále J. Tobin (1961, 1969) a M. Friedman (1956) monetaristický transmisní mechanismus: (Md - Ms) + (Bd - Bs) + (ad - as) = 0 proto ↑ M  ↑ výdaje  ↑ Y

24 Keynesovská hospodářská politika
Abba P.Lerner ( ) přizpůsobit T a G tak, aby byla právě plná zaměstnanost a neexistovaly inflační tlaky za účelem 1) si bez omezení půjčovat či splácet za účelem 1) a 2) měnit bez omezení peněžní zásobu „The Economic Steering Wheel“ (University Review, 1941) hospodářská politika jako „steering wheel“ „Functional Finance and the Federal Debt“ (Social Research, 1943) teorie funkcionálních peněz deficit rozpočtu není problém William Beveridge ( ) Nicholas Kaldor ( ) welfare state (1942)

25

26 Don Patinkin ( ) „Indeterminacy of Absolute Prices in Classical Economics“ (AER, 1949) „klasická dichotomie“ Money, Interest and Prices (1956) rozpracování „efektu reálného peněžního zůstatku“  integrace teorie hodnoty a peněžní teorie odstranění dichotomie ilustrace samoregulačních mechanismů klasická teorie obecnější model BB-CC-LL náznaky Walrasovsko-Keynesovské syntézy (nerovnovážného keynesovství)

27 Nerovnovážné Keynesovství
Robert Clower (*1926) a Axel Leijonhufvud (*1933) On Keynesian Economics and the Economics of Keynes (1968) The Keynesian Counterrevolution (1965) Edmond Malinvaud (*1923) Theory of Unemployment Reconsidered (1977) před nimi Patinkin, po nich R. M. Barro a H. I. Grossman

28 Nerovnovážné Keynesovství (*1965)
hypotéza duálního rozhodování (Clower) domácnosti: AE = f(YEXP) firmy: Y = g(AEEXP) odmítnutí Walrasovské rovnováhy: chybí „aukcionář“, existence kvantitativních přizpůsobování problém v nerovnovážných cenách nikoliv ve strnulostech - to by bylo ještě horší! přizpůsobování vyžaduje čas (Leijonhufvud) problém ve strnulosti a tedy v nerovnovážnosti cen význam kvantitativních přizpůsobení (Malinvaud) nepružné mzdy; vede-li zvýšení W/P k vyšší zaměstnanosti => jedná se o „keynesovskou“ nezaměstnanost vyšší nezaměstnanosti => jedná se o „klasickou“ nezaměstnanost

29 Nová keynesovská ekonomie
N. Gregory Mankiw (*1958) „Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly“ [Malé náklady jídelníčku a velké hospodářské cykly: Makroekonomický model monopolu] (QJE, 1985) „menu costs“ New Keynesian Economics (1991) sborník spole s Davidem Romerem

30 George A. Akerlof (*1940) a Janett L. Yellen (*1946)
„Efficiency Wage Models of Unemployment“ (AER, 1984) „efektivnostní mzda“ „A Near-Rational Model of the Business Cycle with Wage and Price Inertia“ (QJE, 1985) „Rational Models of Irrational Behavior“ (AER, 1987) popření MR=MC Nobel 2001

31 Arthur M. Okun (1928-1980) a Costas Azariadis (*1943)
Okunův zákon (poč. 60. let) Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis (1981) „dlouhodobé kontrakty“ Implicit Contracts and Underemployment Equilibria (JPE, 1975) „implicitní kontrakty“ Firmy nemají motivaci neustále měnit ceny => zdroj strnulostí => nezaměstnanost

32 Richard Layard (*1934) a Steve Nickell (*1944) David Soskice (*1942)
Unemployment in the UK (Economica, 1986) David Soskice (*1942) Wendy Carlin (*nechce to říct) a Soskice – Oxford Layard, Nickell - LSE Medium-run Keynesianism: Hysteresis and Capital Scrapping (1989) různé příčiny krátkodobé a dlouhodobé nezaměstnanosti

33 Olivier J. Blanchard (*1948)
Assar Lindbeck (*1930) Dennis J. Snower (*1950) a Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations (AER, 1986) Lawrence H. Summers (*1954) Olivier J. Blanchard (*1948) a Summers – pres. Harvardu Hysteresis and the European Unemployment Problem (1986) hystereze: nezaměstnanost nevyvolává tlak na pokles mezd, ale růst mezd může způsobovat nárůst nezaměstnanosti

34 James Meade (1907-1995) National Income and Expenditure (1944)
spolu s R. Stonem základ systému národních účtů Stagflation (1982, 1983) a New Keynesian Approach to Full Employment (Lloyd Bank Review, 1983) „nové Keynesovství“ žádné jemné dolaďování, problém odborů důchodová politika reforma institucí ovlivňujících mzdy („platové komise“, arbitráže, kolektivní dohody) regulace cen Nobel 1977 (ale za teorii zahraničního obchodu!)

35 Shrnutí všeho neo-keynesovství
Nerovnovážné keynesovství: Clower, Leijonhufvud Nová keynesovská makroekonomie: Mankiw, Akerlof a další Ceny: Phillips Samuelson, Solow, Lipsey Teorie cyklu/růstu: Harrod/Domar Solow Produkční funkce: Modigliani Nové keynesovství: Meade investiční funkce: Jorgensen, Tobin Transmisní mechanismy: Haberler, Pigou Modigliani, Tobin, Metzler, Friedman Patinkin spotřební funkce: Duesenberry Modigliani, Brumberg Ando, Friedman Mezinárodní dimenze: Meade Mundell, Fleming kritika a rozvoj dalších směrů preference likvidity: Baumol, Tobin Hicks, Hansen, Klein, Samuelson (IS-LM, 45°) doplnění chybějících prvků Hospodářská politika: Lerner, Kaldor, Galbraith a dlaší mikroekonomické základy keynesovských konceptů Vztah zaměstnanosti a produktu: Okun srozumitelná interpretace v neoklasických dimenzích neo-keynesovství (post-keynesovství)


Stáhnout ppt "Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza"

Podobné prezentace


Reklamy Google