Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti zakázané v lese zákon 289/1995 Sb. §20

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti zakázané v lese zákon 289/1995 Sb. §20"— Transkript prezentace:

1 Činnosti zakázané v lese zákon 289/1995 Sb. §20
Modul 8 - HÚL 4

2 Činnosti zakázané v lese
a) rušit klid a ticho. Účelem je vyloučit takové chování návštěvníků lesa, které by rušilo nebo znepříjemňovalo nejen pobyt ostatních návštěvníků lesa, ale i klid lesní zvěře (např. hlasitý provoz zvukových médií, hlasitý zpěv nebo zbytečný pokřik apod.), b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat, e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet; semena lesních dřevin, jmelí ani ochmet nejsou lesními plody, které může sbírat každý občan pro svou potřebu. Právo sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet přísluší vlastníku, který je může sám sbírat nebo toto může jinému povolit.

3 Činnosti zakázané v lese
f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les (např. sběr borůvek tzv. hřebenem), g) jezdit a stát s motorovými vozidly; tento zákaz se vztahuje na všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa, tedy i na lesní cesty, a to ať tzv. katastrované (zobrazené jako cesty - ostatní plochy - v mapě katastrální), nebo tzv. nekatastrované. Zákaz se však nevztahuje na ostatní veřejné komunikace procházející lesem.

4 Činnosti zakázané v lese
h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu; oplocenými místy se rozumí zejména lesní školky, ale i kultury ohrazené oplocením na ochranu proti škodám zvěří apod. Účelem tohoto zákazu je zamezit vstupu návštěvníků lesa do míst, která je třeba chránit buď v zájmu hospodaření v lese nebo jiných důležitých důvodů (např. oplocené kontrolní výzkumné plochy), i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví. Účelem zákazu je především chránit bezpečnost návštěvníků lesa, a předcházet kolizním situacím, ke kterým by mohlo dojít v důsledku úrazů nebo škod na majetku návštěvníka lesa. Těžba, manipulace a doprava dříví jsou náročné a nebezpečné činnosti a vlastník lesa, popřípadě nájemce nebo jeho zaměstnanci, musí mít možnost vykázat návštěvníka z lesních porostů, ve kterých se tyto rizikové činnosti provádějí.

5 Činnosti zakázané v lese
k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat ohně a tábořit mimo vyhrazená místa; rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50m od okraje lesa, tedy do vzdálenosti, přes kterou ba se mohl oheň například v důsledku větru snadno rozšířit do lesa. Účelem tohoto zákazu je především ochrana lesa před požáry, které způsobují v lesích každoročně velké škody. Dále je jeho účelem usměrnění rekreační aktivity občanů, protože i živelné táboření v lesích by mohlo mít za následek poškození lesa. Vyhradit v lese místo (např. pro táboření) přísluší vlastníku lesa. l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

6 Činnosti zakázané v lese
m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo. Jednou z nejdůležitějších mimoprodukčních funkcí lesa je funkce vodohospodářská. Aby mohl les plnit tuto funkci, nesmí jiné narušován přirozený vodní režim lesní půdy (kolísání obsahu a pohybu povrchové vody v půdním profilu). Účelem zákazu je vyloučení činností, které by mohly vodní režim ohrozit nebo narušit (např. hloubení rýh v terénu, působení hlubokých stop motorových vozidel, přehrazování nebo poškozování koryt potůčků v lese apod.). Hrabání steliva (hrabanky) je v lese tradičně zakázáno, protože poškozuje povrch půdy, ale také lesní půdu ochuzuje a tím snižuje její úrodnost.

7 Činnosti zakázané v lese
n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty. Pasení dobytka v lese a jeho pohyb má velmi nepříznivý vliv na stav lesa. Má za následek narušování půdního povrchu, ztížení nebo znemožnění přirozené obnovy lesa (konzumace semen, zašlapávání) a poškozování lesních porostů okusem. Není však zakázán průhon dobytky po lesní cestě nebo průseku v lese, pokud bude zabezpečeno, aby se dobytek při průhonu nerozbíhal po lese. Za hospodářská zvířata se považuje i drůbež. o) znečišťovat les odpady a odpadky. Účelem tohoto zákazu je ochrana životního prostředí. Ukládání nebo zneškodňování odpadů je dovoleno jen v porostech, objektech a zařízeních k tomu určených.

8 Činnosti zakázané v lese
j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. V rámci mimoprodukčních funkcí lesa plní les mimo jiné i funkci rekreační. Jednou z forem rekreace je ježdění na kole, koních, lyžích. Současně však jde o formy, které mohou vést k poškození lesa, ať už k poškození nebo narušení povrchu půdy nebo poškození lesních porostů (zejména nárostů a kultur, kořenových náběhů). Účelem zákazu není omezit rekreační funkci, ale chránit les. Proto se zákaz nevztahuje na lesní cesty nebo vyznačené trasy. Lesními cestami se v této souvislosti rozumí všechny lesní cesty (evidované a neevidované v katastru nemovitostí, zpevněné, nezpevněné, svážnice, zřetelné přibližovací linky apod.), na kterých nemůže dojít k poškození porostu ani půdního povrchu - alespoň ne způsobem, který by způsobil horší následky než například přibližování dřeva. Vyznačenými trasami se rozumí například stezky značené turistickými značkami nebo jiným způsobem (např. tyčemi značené lyžařské trasy) nebo trasy vyznačené pro daný účel (např. pro jízdu na horských kolech) vlastníkem lesa nebo s jeho souhlasem.


Stáhnout ppt "Činnosti zakázané v lese zákon 289/1995 Sb. §20"

Podobné prezentace


Reklamy Google