Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva ČK Fortis 2012, Kristina Fialová - Siruš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva ČK Fortis 2012, Kristina Fialová - Siruš."— Transkript prezentace:

1 Základy práva ČK Fortis 2012, Kristina Fialová - Siruš

2 Základy práva  Systém práva  Právní subjektivita  Trestněprávní odpovědnost  Lesní zákon  Úmluva o právech dítěte

3 Zkouška  zdroje ke studiu příručka ČZ, prezentace, poznámky z přednášky  forma zkoušky: písemná nad 60% udělal 40-60% ústní oprava druhý den pod 40% neudělal

4 Právo  normativní systém  právní norma státem vydané nebo uznané obecné pravidlo chování pro účastníky společenských vztah státem vynutitelné pravidlo chování stanovuje subjektům práva a povinnosti

5 Dělení práva  Právo subjektivní  Právo objektivní

6 Dělení práva  Právo subjektivní nárok na něco např. vlastnit majetek, volební právo, právo na sociální dávky  Právo objektivní státem stanovená pravidla, vynutitelná např. zákony

7 Právní síla  právní norma nižší právní síly musí být v souladu a nesmí být v rozporu s právní normou vyšší právní síly

8 Systém práva  zákonné právní normy Ústava ČR, ústavní zákony zákony  podzákonné právní normy nařízení vlády vyhlášky ministerstev vyhlášky krajů, měst a obcí nařízení rady obce, kraje

9 Právní řád ČR

10 Platnost a účinnost  platnost právní normy  účinnost právní normy

11 Platnost a účinnost  platnost právní normy  od data vydání  pro seznámení občanů s právní normou  účinnost právní normy  většinou pozdější datum  od tohoto data je norma vymahatelná, lze sankcionovat

12 Prameny práva  Obyčeje, zvyklosti  Normativní právní akty  Precedenty  Normativní smlouvy  Internet – www.sagit.cz, portal.gov.cz  Komerční software (ASPI - www.aspi.cz)  ÚZ  Sbírka zákonů, úřední desky, věstníky ministerstev

13 Právní subjektivita  způsobilost mít práva a povinnosti  např. způsobilost vlastnit majetek

14 Fyzická a právnická osoba  Fyzická osoba (FO) je každý živý člověk  Právnická osoba (PO) je uměle vytvořený, státem uznaný subjekt – př. firma,… v právních vztazích zastupována FO nebo skupinou FO, statutárním orgánem

15 Právní subjektivita  FO ji získává narozením v některých případech může mít právní subjektivitu i ještě nenarozené dítě, které se narodí živé  PO ji získává dnem zapsání do příslušného rejstříku

16 Junák  Junák je PO, má tedy právní subjektivitu  jednotlivé organizační jednotky jsou také PO, mají také právní subjektivitu – odvozenou od právní subjektivity Junáka  středisko má právní subjektivitu statutárním orgánem střediska je vedoucí střediska  Oddíl není PO, nemá právní subjektivitu

17 Způsobilost k právním úkonům  Způsobilost nabývat práva a brát na sebe povinnosti  PO ode dne zapsání do příslušného rejstříku  FO plná způsobilost od 18 let předtím omezená; přiměřená rozumové a volní vyspělosti

18 Trestněprávní odpovědnost  přestupky  trestné činy

19 Trestněprávní odpovědnost  přestupky zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. mírná nebezpečnost pro společnost většinou pokuta (blokové řízení) např. rušení nočního klidu, dopravní přestupky  trestné činy

20 Trestněprávní odpovědnost  přestupky  trestné činy Trestní zákon č. 40/ 2009 Sb. společensky nebezpečn á zaviněn á jednání nebezpečnost je větší než nepatrná skutková podstata popsána v TZ dělí se na přečiny a zločiny peněžitý trest, odnětí svobody, zákaz činnosti, propadnutí majetku,…

21 Trestněprávní odpovědnost  PO jsou trestněprávně odpovědné podle zákona č. 418/2011 Sb. výjimky: stát, samosprávné celky (obce, kraje) lze stíhat za ty trestné činy, které jsou vyjmenovány v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy nikoliv všech trestných činů, uvedených v TZ l ze trestat statutární orgán,…

22 Trestněprávní odpovědnost  Osoba mladší 15 let  není trestně odpovědná  Mladistvý od 15 do 18 let  odpovědnost částečná  nižší trestní sazby  Osoba starší 18 let  plná trestní odpovědnost

23 Trestněprávní odpovědnost  příčetnost (nesmí být zbaven způsobilosti)  prokázané zavinění úmyslné nedbalostní  výjimky nutná obrana krajní nouze

24 Trestněprávní odpovědnost  Za trestný čin může odpovídat vůdce oddílu  pokud na akci nebyl, ale zanedbal povinnost více osob včetně osob mladistvých  podíl zavinění jednotlivých osob třetí osoba  cizí řidič apod.

25 Trestné činy  § 15 0 neposkytnutí pomoci  §180 neoprávněné nakládání s osobními údaji  §181 poškozování cizích práv  § 187 pohlavní zneuž ití  § 1 9 5 opuštění dítěte  §1 98 týrání svěřené osoby  §2 0 1 ohrožování výchovy dítěte  §2 04 podávání alkohol u dítět i  § 3 68 neoznámení trestného činu

26 Občanskoprávní odpovědnost  odpovědnost vůči jiným PO či FO za spáchání činů proti jejich osobním zájmům  nejčastěji Odpovědnost za škodu předpoklady  porušení právní povinnosti (protiprávní úkon)  vzniklá škoda (škoda a ušlý zisk)  příčinná souvislost  zavinění

27 Občanskoprávní odpovědnost  škodu platí středisko a potom  nezletilý náležitý dohled nebyl zanedbán, vycházel z rozumové a volní vyspělosti  dohlížející náležitý dohled byl zanedbán, zřejmě častější případ ‏ nezanedbání dokazuje dohlížející  nikdo škoda se projevila v majetkové sféře škůdce

28 Lesní zákon  v lesích je zakázáno rušit klid a ticho provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty těžit stromy a keře nebo je poškozovat sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les jezdit a stát s motorovými vozidly

29 Lesní zákon vstupovat do míst oplocených mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa odhazovat hořící nebo doutnající předměty znečišťovat les odpady a odpadky rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa

30 Lesní zákon  v lesích j e dovoleno vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest

31 Hromadné sportovní akce v lese  oznámení orgánu státní správy lesů (obecní úřad obce s rozšířenou působností)  nejméně 30 dnů přede dnem konání akce  Náležitosti: místo a termín akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka  Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky.

32 Úmluva o právech dítěte  mezinárodní smlouva stanovující občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva dětí  přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989  ratifikována 193 státy

33 Úmluva o právech dítěte  Pro účely této úmluvy se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.  Všechny děti bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, tělesnou nebo duševní nezpůsobilost, rod nebo jiné postavení mají právo požívat práv uvedených v této úmluvě.  Všechny činnosti týkající se dětí musí být v jejich nejlepším zájmu.

34 Úmluva o právech dítěte  Právo na život.  Právo na jméno a národnost a pokud je to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči.  Právo na ochranu totožnosti.  Právo žít se svými rodiči, pokud je to potřebné a v jeho zájmu. V případě, že je dítě odděleno od jednoho nebo obou rodičů, má právo udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči.

35 To je vše… Dotazy? Kristina Fialová - Siruš; 2012


Stáhnout ppt "Základy práva ČK Fortis 2012, Kristina Fialová - Siruš."

Podobné prezentace


Reklamy Google