Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný garant konference Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 1. téma: Úspěšný vstup Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný garant konference Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 1. téma: Úspěšný vstup Inovace."— Transkript prezentace:

1 Odborný garant konference Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 1. téma: Úspěšný vstup Inovace na cílový trh 2. téma: Inovace, kvalita a produktivita 3. téma: Management inovačních rizik

2 Mnohdy si neumíme dostatečně přesně a jednoznačně odpovědět na základní otázku: Jak vypadají naše podnikatelské aktivity dnes a jak by měly vypadat zítra? Složitost odpovědi na tuto otázku spočívá v tom, že si musíme přesně definovat společenskou roli a poslání firmy, vymezit účel jejího podnikání a z těchto definic odvodit konkrétní podnikatelské cíle pro všechny klíčové oblasti jejích podnikatelských aktivit. Peter F. Drucker Management. Tasks, Responsibilities, Practices Mnohdy si neumíme dostatečně přesně a jednoznačně odpovědět na základní otázku: Jak vypadají naše podnikatelské aktivity dnes a jak by měly vypadat zítra? Složitost odpovědi na tuto otázku spočívá v tom, že si musíme přesně definovat společenskou roli a poslání firmy, vymezit účel jejího podnikání a z těchto definic odvodit konkrétní podnikatelské cíle pro všechny klíčové oblasti jejích podnikatelských aktivit. Peter F. Drucker Management. Tasks, Responsibilities, Practices ZAČNĚME CITÁTEM ZNÁMÉHO „GURU“ MANAGEMENTU: Jaké poučení z toho vyplývá? Chce-li být organizace dlouhodobě podnikatelsky úspěšná, musí se její vedoucí představitelé a manažeři ve svém rozhodování řídit zásadami PODNIKATELSKÉHO MYŠLENÍ!

3 Koncept budování platformy dalšího rozvoje podnikání organizace NOVÁ PLATFORMA ROZVOJE CO? Jaké trendy povedou k rychlejšímu rozvoji podnikání? (technický rozvoj, společenské změny, legislativní úpravy) KDE? V čem se můžeme odlišit od rivalů v oboru? (existují nenaplněná očekávání či neuspokojené potřeby zákazníků) JAK? uplatnit nové trendy v zájmu potřebné diferenciace? (účelné a efektivní využití existujících aktiv pro účely vytvoření nových podnikatelských způsobilostí) PROSTOR PRO HLEDÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBLAST PRO UPLATNĚNÍ NOVÝCH PODNIKATELSKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ

4 Přechod subjektu do dynamicky proměnného prostředí ovlivňuje koncepci využití prostoru pro rozvoj jeho podnikání - pro inovace Komu?: Distribuční cesty Komoditní produkty & služby Zboží & služby, založené na využívání znalostí Inovace modelu podnikání Automatizace Co?: koncepce produktu Jak?: Koncepce podnikatelských procesů Klasické Elektronické Od jasně vymezené architektury k volné modulární sestavě Od standardizovaných postupů k pružným reakcím Od masového prodeje k individuálním zákaznickým řešením VÝCHOZÍ ZÁKLADNA

5 Výdělečná síla firmy = Celková aktiva EBIT Jaký je výnos z investované 1 Kč? Je shodný s výší celkového kapitálu: stálý + oběžný Jak snižovat? Jak zvyšovat? Provozní zisk = Tržby z prodeje zboží – Vlastní náklady Skutečností dnešního světa je, že donutit peníze tančit dokáží jen chytré hlavy, které přijdou s nápady jevícími se jako nenormální. Ale normálnost je cesta, která nikam nevede. Průměrní nikdy nemohou zvítězit!

6 Při obhajobě inovačních záměrů je často citován výrok T.A.Edisona: “Vyrob nejlepší pastičku na myši a svět si vyšlape cestu ke tvým dveřím!”. Dnes však musí být formulován jinak: “Nabídni zákazníkovi levnou a vysoce účinnou pastičku, jejíž užití bude naprosto nenáročné a s jistotou zajistí to, že se zákazník zbaví všech myší ve svém domě. A nabídni mu tuto pastičku u jeho dveří!”. Úspěch inovace je posuzován podle toho, do jaké míry se podaří naplnit očekávání, vkládaná do její komercializace. NEÚSPĚCH INOVACE MŮŽE VYVOLAT –NEVHODNÁ VOLBA INOVAČNÍ STRATEGIE, –NEBO JEJÍ NEVHODNÁ IMPLEMENTACE (ŠPATNÉ SCÉNÁŘE PROVEDENÍ JINAK DOBŘE ZVOLENÉ STRATEGIE), –ANEBO TAKÉ NEREÁLNÁ OČEKÁVANÍ SPOJENÁ S VOLBOU DOBŘE KONCIPOVANÉ INOVAČNÍ STRATEGIE A ÚČELNĚ ZPRACOVANÝMI SCÉNÁŘI JEJÍHO PROVÁDĚNÍ. Ekonomika, založená na využívání znalostí je v dnešním globálním světě již realitou. Jen ty organizace, které dokáží disponibilní znalosti tvůrčím způsobem zhodnotit se mohou úspěšně podnikatelsky rozvíjet.

7 1. úroveň (základní): PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ 2. úroveň (pokročilý): MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 3. úroveň (zkušený): MANAGEMENT ZMĚNY UVEDENÍ TVŮRČÍHO NÁPADU DO ŽIVOTA TRANSFORMACE INOVAČNÍCH PROJEKTŮ DO RUTINNÍCH PODNIKATELSKÝCH OPERACÍ Systémový přístup Řízení financí Strategické myšlení PODNIKATELSKÉ CÍLE dosažitelnost Klíčové pojmy: Poslání Vize Strategie Účelnost STRATEGICKÁ ORIENTACE proveditelnost INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ rentabilita Klíčové pojmy: Kvalita Efektivita Ziskovost Produktivita Marketing & Prodej Operace & LogistikaLidské zdroje Finance Informační systémy Klíčové pojmy: Prosperita Solventnost Odpovědnost Etika Inovační aktivity Management znalostí Reengineering procesů INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA PROCES ROZVOJE MANAŽERSKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ Kreativita Metodologie Specifikace problému Řešení problému Eliminace problému

8 1. téma: ÚSPĚŠNÝ VSTUP INOVACE NA CÍLOVÝ TRH Nabízená inovace (produkt/služba) musí pro cílového zákazníka představovat to, co mu nejlépe ze všech nabízejících se možností umožní vykonat určitou „práci“, kterou po něm někdo požaduje, nebo povede k nejlepšímu řešení „problému“, se kterým se musí vyrovnat. INOVACE MUSÍ ZÁKAZNÍKOVI NABÍDNOUT ODLIŠNOU KVALITU! INOVACE SE MUSÍ SNADNO DOSTAT K ZÁKAZNÍKOVI NOVÝMI DISTRIBUČNÍMI CESTAMI! INOVACE MUSÍ NABÍDNOUT ZÁKAZNÍKOVI HODNOTU, KTERÁ HO PŘESVĚDČÍ O VÝHODNOSTI JEJÍHO POŘÍZENÍ! Co rozhoduje o komerčním úspěchu inovace?

9 „Dost dobré“ je často nejlepším řešením. 1 Je lepší postupně vylepšovat než usilovat vyřešit vše najednou. Neúspěch je poučením jak uspět příště. 2 3 Cílem je uspokojit očekávání zákazníka, snaha o nabídku technicky perfektního řešení je často cestou do záhuby, nikoliv k získání konkurenční výhody Úspěch inovace je nutno rozvíjet postupně. Přístup typu „všechno nebo nic“ většinou končí tím druhým. Zjištění, že tudy cesta nevede je mnohdy spíše ziskem než ztrátou.

10 INOVACE = Výhodný (účelný a efektivní) způsob reakce organizace na vznik nové podnikatelské příležitosti v jejím okolí Účelná a efektivní reakce na vznik podnikatelské příležitosti vyžaduje provedení změny stávajícího podnikatelského chování organizace, tedy provedení adekvátní změny stavu jejího vnitřního prostředí! INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ = Soubor podnikatelských aktivit, kterými organizace zabezpečuje komerční úspěšnost svých inovací MANAGEMENT INOVAČNÍCH AKTIVIT JE PROTO SVOU PODSTATOU MANAGEMENTEM ZMĚNY VNITŘNÍHO PROSTEDÍ ORGANIZACE O komerčním úspěchu inovace rozhodují postoje zákazníků: inovace je musí oslovit svou kvalitou, dosažitelností a cenou. Předpoklady pro komerční úspěch inovace vznikají ve vnitřním prostředí organizace; jsou výsledkem toho, jak dokáže využít zdroje, kterými disponuje, pro zabezpečení úspěšného vstupu inovace na cílový trh.

11 Co vyvolává vznik nových trhů pro inovace? Zrychlující se tempo vědecko-technického rozvoje vede k výraznému rozšíření nabídky různých produktů/služeb. Proto ve stále větším počtu odvětví nabídka výrazně převyšuje poptávku. Jednotlivé produkty/služby se stávají zaměnitelnými a zostřující se konkurence mezi organizacemi snižuje jejich vyhlídky na růst podnikání a zvyšování jeho ziskovosti. Zkracování výrobkových inovačních cyklů vede k rychlé eliminaci konkurenčních výhod, získaných vyšší kvalitou inovačních řešení. Konkurenti dokáží velmi rychle úspěšné inovace napodobit. Mnohé produkty, jsou vytvářeny různými subjekty (jinde je produkt vyvíjen, jinde jsou vyráběny jeho komponenty, jinde je dokončována finální montáž, …) a to podněcuje vznik sítí sociálních, komerčních a transportních vztahů mezi organizacemi, spolupracujícími v rámci jedné strategické aliance - podnikatelského ekosystému. Dochází tím ke ztrátě významu značky pro volbu zákazníka a jednotlivci se stále více začínají rozhodovat podle ceny nabízených produktů/služeb.

12 Inovační (podnikatelská) strategie (jednotlivé složky organizace musí vyhledat odpovědi na tradiční otázky CO?, KOMU? a JAK? odlišným způsobem než kdyby je hledaly samostatně) CO nabídnout v odpověď na vznikající příležitost? –Musí dojít k nabídce komplexního inovačního řešení. Převaha pouze jedné komponenty inovace nad rivaly nepřinese žádnou konkurenční výhodu z vyšší kvality pokud nejsou adekvátně inovovány všechny inovačním řešením vyžadované komplementární komponenty. KOMU to nabídnout? –Vstup inovace na cílový trh musí reflektovat především vnější rizika. Inovace s malými interními riziky nezvyšuje naději uspět na cílovém trhu, kde pravděpodobnost úspěšného přijetí inovace je nízká. JAK zajistit vznik podmínek pro komerční úspěch inovace? –Je nutné hodnotit nejenom samotný inovační projekt, ale i fungování systému, zabezpečujícího realizaci jeho výsledků. –Je důležité pochopit komplexně nejenom potenciál inovačního řešení, ale taká dynamiku fungování celé aliance, na níž závisí komerční naplnění tohoto potenciálu. –Klíčovou roli pro úspěch inovace musí sehrát vůdčí složka aliance.

13 1 2 3 Usnadnit a zjednodušit potenciálním zákazníkům získání vhodných nástrojů pro vykonání potřebné „práce“. Přístup je účinný především v situaci, kdy zákazníci jsou nespokojeni se stávající nabídkou a konkurenti nejsou schopni či ochotni na tuto situaci adekvátně reagovat. Nabídnout zákazníkům z okrajových segmentů stabilizovaných trhů „dost dobré“ nástroje pro splnění jejich potřeb za výhodnější cenu. Přístup je vysoce účinný tehdy, když méně nároční zákazníci nepotřebují využívat všechny funkční vlastnosti složitých a drahých produktů, které jejich producenti odmítají přizpůsobit „neperspektivním zákazníkům“. Rozšířit cílový trh odstraněním překážek, které zákazníkům brání pořídit si nabízený produkt. Přístup je účinný v případech, kdy zákazníci odmítají produkt kvůli složitosti jeho obsluhy nebo pro příliš vysokou cenu.

14 Tvorba inovační strategie založené na hodnotovém pojetí probíhá ve čtyřech základních krocích: Identifikace dosud nenaplněných potřeb, požadavků a přání zákazníků (v oboru i za jeho hranicemi) v zájmu odhalení nových příležitostí ke zvýšení hodnoty nabízených produktů a služeb. Vyhledání dalších faktorů (kromě tří klasických: kvalita, cena a podmínky dodávky), které jsou rozhodující pro zvýšení zájmu potenciálních zákazníků o jejich pořízení. Vytvoření nového „konkurenčního profilu“ firmy v přehledné grafické podobě. Komunikace nové podnikatelské strategie do vnitřního prostředí firmy způsobem, který jí učiní pochopitelnou každému pracovníkovi firmy. Každý musí jasně vidět své místo a svou osobní zodpovědnost za její uvedení do života.

15 Mapa užitečnosti produktu pro zákazníka Umístění nového produktu do jednoho z 36 polí matice ukazuje jak inovační nápad přináší zákazníkovi nový užitek z jeho pořízení. Využitelnost zákazníkem Jednoduchost obsluhy Pohodlí při užívání Provozní rizika Přitažlivý vzhled Ohleduplnost k okolí 6 faktorů užitečnosti produktu pro zákazníka 6 stupňů cyklu zákaznických zkušeností Nákup Dodávka Užívání Doplňky Údržba Likvidace

16 Konkurenční profil firmy 1234567*8* Faktory určující konkurenceschopnost nabídky Míra naplnění zákazníkova očekávání 100% 50% StávajícíNové Standardní konkurenční profil oboru Stávající konkurenční profil firmy Nový konkurenční profil firmy


Stáhnout ppt "Odborný garant konference Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace 1. téma: Úspěšný vstup Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google