Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace"— Transkript prezentace:

1 Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace
1. téma: Úspěšný vstup Inovace na cílový trh 2. téma: Inovace, kvalita a produktivita 3. téma: Management inovačních rizik Odborný garant konference Zbyněk PITRA vedoucí katedry marketingu a managementu

2 Jaké poučení z toho vyplývá?
ZAČNĚME CITÁTEM ZNÁMÉHO „GURU“ MANAGEMENTU: Mnohdy si neumíme dostatečně přesně a jednoznačně odpovědět na základní otázku: Jak vypadají naše podnikatelské aktivity dnes a jak by měly vypadat zítra? Složitost odpovědi na tuto otázku spočívá v tom, že si musíme přesně definovat společenskou roli a poslání firmy, vymezit účel jejího podnikání a z těchto definic odvodit konkrétní podnikatelské cíle pro všechny klíčové oblasti jejích podnikatelských aktivit. Peter F. Drucker Management. Tasks, Responsibilities, Practices Jaké poučení z toho vyplývá? Chce-li být organizace dlouhodobě podnikatelsky úspěšná, musí se její vedoucí představitelé a manažeři ve svém rozhodování řídit zásadami PODNIKATELSKÉHO MYŠLENÍ!

3 Koncept budování platformy dalšího rozvoje podnikání organizace
CO? Jaké trendy povedou k rychlejšímu rozvoji podnikání? (technický rozvoj, společenské změny, legislativní úpravy) KDE? V čem se můžeme odlišit od rivalů v oboru? (existují nenaplněná očekávání či neuspokojené potřeby zákazníků) NOVÁ PLATFORMA ROZVOJE PROSTOR PRO HLEDÁNÍ NOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBLAST PRO UPLATNĚNÍ NOVÝCH PODNIKATELSKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ JAK? uplatnit nové trendy v zájmu potřebné diferenciace? (účelné a efektivní využití existujících aktiv pro účely vytvoření nových podnikatelských způsobilostí)

4 Přechod subjektu do dynamicky proměnného prostředí ovlivňuje koncepci využití prostoru pro rozvoj jeho podnikání - pro inovace Od jasně vymezené architektury k volné modulární sestavě Zboží & služby, založené na využívání znalostí Od standardizovaných postupů k pružným reakcím Inovace modelu podnikání Co?: koncepce produktu Od masového prodeje k individuálním zákaznickým řešením VÝCHOZÍ ZÁKLADNA Komoditní produkty & služby Komu?: Distribuční cesty Automatizace Klasické Elektronické Jak?: Koncepce podnikatelských procesů

5 EBIT Výdělečná síla firmy = Celková aktiva
Jak zvyšovat? Provozní zisk = Tržby z prodeje zboží – Vlastní náklady EBIT Výdělečná síla firmy = Celková aktiva Jaký je výnos z investované 1 Kč? Jak snižovat? Je shodný s výší celkového kapitálu: stálý + oběžný Skutečností dnešního světa je, že donutit peníze tančit dokáží jen chytré hlavy, které přijdou s nápady jevícími se jako nenormální. Ale normálnost je cesta, která nikam nevede. Průměrní nikdy nemohou zvítězit!

6 Při obhajobě inovačních záměrů je často citován výrok T.A.Edisona:
“Vyrob nejlepší pastičku na myši a svět si vyšlape cestu ke tvým dveřím!”. Dnes však musí být formulován jinak: “Nabídni zákazníkovi levnou a vysoce účinnou pastičku, jejíž užití bude naprosto nenáročné a s jistotou zajistí to, že se zákazník zbaví všech myší ve svém domě. A nabídni mu tuto pastičku u jeho dveří!”. Úspěch inovace je posuzován podle toho, do jaké míry se podaří naplnit očekávání, vkládaná do její komercializace. NEÚSPĚCH INOVACE MŮŽE VYVOLAT NEVHODNÁ VOLBA INOVAČNÍ STRATEGIE, NEBO JEJÍ NEVHODNÁ IMPLEMENTACE (ŠPATNÉ SCÉNÁŘE PROVEDENÍ JINAK DOBŘE ZVOLENÉ STRATEGIE), ANEBO TAKÉ NEREÁLNÁ OČEKÁVANÍ SPOJENÁ S VOLBOU DOBŘE KONCIPOVANÉ INOVAČNÍ STRATEGIE A ÚČELNĚ ZPRACOVANÝMI SCÉNÁŘI JEJÍHO PROVÁDĚNÍ. Ekonomika, založená na využívání znalostí je v dnešním globálním světě již realitou. Jen ty organizace, které dokáží disponibilní znalosti tvůrčím způsobem zhodnotit se mohou úspěšně podnikatelsky rozvíjet.

7 Eliminace problému Řešení problému Specifikace problému
PROCES ROZVOJE MANAŽERSKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ 3. úroveň (zkušený): MANAGEMENT ZMĚNY Klíčové pojmy: Prosperita Solventnost Odpovědnost Etika Kreativita Reengineering procesů Inovační aktivity Management znalostí INTELEKTUÁLNÍ KAPITÁL Eliminace problému 2. úroveň (pokročilý): MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Klíčové pojmy: Kvalita Efektivita Ziskovost Produktivita Metodologie Operace & Logistika Lidské zdroje TRANSFORMACE INOVAČNÍCH PROJEKTŮ DO RUTINNÍCH PODNIKATELSKÝCH OPERACÍ UVEDENÍ TVŮRČÍHO NÁPADU DO ŽIVOTA Informační systémy Finance Marketing & Prodej Řešení problému 1. úroveň (základní): PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ Klíčové pojmy: Poslání Vize Strategie Účelnost ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA Strategické myšlení Systémový přístup Řízení financí PODNIKATELSKÉ CÍLE dosažitelnost STRATEGICKÁ ORIENTACE proveditelnost INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ rentabilita Specifikace problému

8 1. téma: ÚSPĚŠNÝ VSTUP INOVACE NA CÍLOVÝ TRH
Nabízená inovace (produkt/služba) musí pro cílového zákazníka představovat to, co mu nejlépe ze všech nabízejících se možností umožní vykonat určitou „práci“, kterou po něm někdo požaduje, nebo povede k nejlepšímu řešení „problému“, se kterým se musí vyrovnat. Co rozhoduje o komerčním úspěchu inovace? INOVACE MUSÍ ZÁKAZNÍKOVI NABÍDNOUT ODLIŠNOU KVALITU! INOVACE SE MUSÍ SNADNO DOSTAT K ZÁKAZNÍKOVI NOVÝMI DISTRIBUČNÍMI CESTAMI! INOVACE MUSÍ NABÍDNOUT ZÁKAZNÍKOVI HODNOTU, KTERÁ HO PŘESVĚDČÍ O VÝHODNOSTI JEJÍHO POŘÍZENÍ!

9 Je nutné změnit tradiční pohled na inovace
Cílem je uspokojit očekávání zákazníka, snaha o nabídku technicky perfektního řešení je často cestou do záhuby, nikoliv k získání konkurenční výhody „Dost dobré“ je často nejlepším řešením. Je lepší postupně vylepšovat než usilovat vyřešit vše najednou. Úspěch inovace je nutno rozvíjet postupně. Přístup typu „všechno nebo nic“ většinou končí tím druhým. 1 Neúspěch je poučením jak uspět příště. 2 Zjištění, že tudy cesta nevede je mnohdy spíše ziskem než ztrátou. 3

10 INOVACE = Výhodný (účelný a efektivní) způsob reakce organizace na
vznik nové podnikatelské příležitosti v jejím okolí Účelná a efektivní reakce na vznik podnikatelské příležitosti vyžaduje provedení změny stávajícího podnikatelského chování organizace, tedy provedení adekvátní změny stavu jejího vnitřního prostředí! INOVAČNÍ PODNIKÁNÍ = Soubor podnikatelských aktivit, kterými organizace zabezpečuje komerční úspěšnost svých inovací O komerčním úspěchu inovace rozhodují postoje zákazníků: inovace je musí oslovit svou kvalitou, dosažitelností a cenou. Předpoklady pro komerční úspěch inovace vznikají ve vnitřním prostředí organizace; jsou výsledkem toho, jak dokáže využít zdroje, kterými disponuje, pro zabezpečení úspěšného vstupu inovace na cílový trh. MANAGEMENT INOVAČNÍCH AKTIVIT JE PROTO SVOU PODSTATOU MANAGEMENTEM ZMĚNY VNITŘNÍHO PROSTEDÍ ORGANIZACE

11 Co vyvolává vznik nových trhů pro inovace?
Zrychlující se tempo vědecko-technického rozvoje vede k výraznému rozšíření nabídky různých produktů/služeb. Proto ve stále větším počtu odvětví nabídka výrazně převyšuje poptávku. Jednotlivé produkty/služby se stávají zaměnitelnými a zostřující se konkurence mezi organizacemi snižuje jejich vyhlídky na růst podnikání a zvyšování jeho ziskovosti. Zkracování výrobkových inovačních cyklů vede k rychlé eliminaci konkurenčních výhod, získaných vyšší kvalitou inovačních řešení. Konkurenti dokáží velmi rychle úspěšné inovace napodobit. Mnohé produkty, jsou vytvářeny různými subjekty (jinde je produkt vyvíjen, jinde jsou vyráběny jeho komponenty, jinde je dokončována finální montáž, …) a to podněcuje vznik sítí sociálních, komerčních a transportních vztahů mezi organizacemi, spolupracujícími v rámci jedné strategické aliance - podnikatelského ekosystému. Dochází tím ke ztrátě významu značky pro volbu zákazníka a jednotlivci se stále více začínají rozhodovat podle ceny nabízených produktů/služeb.

12 Inovační (podnikatelská) strategie (jednotlivé složky organizace musí vyhledat odpovědi na tradiční otázky CO?, KOMU? a JAK? odlišným způsobem než kdyby je hledaly samostatně) CO nabídnout v odpověď na vznikající příležitost? Musí dojít k nabídce komplexního inovačního řešení. Převaha pouze jedné komponenty inovace nad rivaly nepřinese žádnou konkurenční výhodu z vyšší kvality pokud nejsou adekvátně inovovány všechny inovačním řešením vyžadované komplementární komponenty. KOMU to nabídnout? Vstup inovace na cílový trh musí reflektovat především vnější rizika. Inovace s malými interními riziky nezvyšuje naději uspět na cílovém trhu, kde pravděpodobnost úspěšného přijetí inovace je nízká. JAK zajistit vznik podmínek pro komerční úspěch inovace? Je nutné hodnotit nejenom samotný inovační projekt, ale i fungování systému, zabezpečujícího realizaci jeho výsledků. Je důležité pochopit komplexně nejenom potenciál inovačního řešení, ale taká dynamiku fungování celé aliance, na níž závisí komerční naplnění tohoto potenciálu. Klíčovou roli pro úspěch inovace musí sehrát vůdčí složka aliance.

13 Herní plán úspěšné realizace
inovace 1 Usnadnit a zjednodušit potenciálním zákazníkům získání vhodných nástrojů pro vykonání potřebné „práce“. Přístup je účinný především v situaci, kdy zákazníci jsou nespokojeni se stávající nabídkou a konkurenti nejsou schopni či ochotni na tuto situaci adekvátně reagovat. 2 Nabídnout zákazníkům z okrajových segmentů stabilizovaných trhů „dost dobré“ nástroje pro splnění jejich potřeb za výhodnější cenu. Přístup je vysoce účinný tehdy, když méně nároční zákazníci nepotřebují využívat všechny funkční vlastnosti složitých a drahých produktů, které jejich producenti odmítají přizpůsobit „neperspektivním zákazníkům“. 3 Rozšířit cílový trh odstraněním překážek, které zákazníkům brání pořídit si nabízený produkt. Přístup je účinný v případech, kdy zákazníci odmítají produkt kvůli složitosti jeho obsluhy nebo pro příliš vysokou cenu.

14 Tvorba inovační strategie založené na hodnotovém pojetí probíhá ve čtyřech základních krocích:
Identifikace dosud nenaplněných potřeb, požadavků a přání zákazníků (v oboru i za jeho hranicemi) v zájmu odhalení nových příležitostí ke zvýšení hodnoty nabízených produktů a služeb. Vyhledání dalších faktorů (kromě tří klasických: kvalita, cena a podmínky dodávky), které jsou rozhodující pro zvýšení zájmu potenciálních zákazníků o jejich pořízení. Vytvoření nového „konkurenčního profilu“ firmy v přehledné grafické podobě. Komunikace nové podnikatelské strategie do vnitřního prostředí firmy způsobem, který jí učiní pochopitelnou každému pracovníkovi firmy. Každý musí jasně vidět své místo a svou osobní zodpovědnost za její uvedení do života.

15 Mapa užitečnosti produktu pro zákazníka Umístění nového produktu do jednoho z 36 polí matice ukazuje jak inovační nápad přináší zákazníkovi nový užitek z jeho pořízení. Dodávka Doplňky Likvidace Nákup Užívání Údržba Využitelnost zákazníkem Jednoduchost obsluhy Pohodlí při užívání 6 faktorů užitečnosti produktu pro zákazníka Provozní rizika Přitažlivý vzhled Ohleduplnost k okolí 6 stupňů cyklu zákaznických zkušeností

16 Konkurenční profil firmy
Stávající Nové Nový konkurenční profil firmy 100% Standardní konkurenční profil oboru Míra naplnění zákazníkova očekávání 50% Stávající konkurenční profil firmy 1 2 3 4 5 6 7* 8* Faktory určující konkurenceschopnost nabídky


Stáhnout ppt "Podmínky podnikatelské úspěšnosti inovace"

Podobné prezentace


Reklamy Google