Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akruální koncept daňových příjmů Zdeněk Hrdlička Odbor daňová a celní politika Smilovice Prosinec 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akruální koncept daňových příjmů Zdeněk Hrdlička Odbor daňová a celní politika Smilovice Prosinec 2006."— Transkript prezentace:

1 Akruální koncept daňových příjmů Zdeněk Hrdlička Odbor daňová a celní politika Smilovice Prosinec 2006

2 Obsah  Úvod  Možné způsoby výpočtu akruálních daní  Zdroje dat  Úprava daňových příjmů  DPH  Clo  Spotřební daně  DPPO  DPFO  Silniční daň  Dálniční poplatek  Majetkové daně  Ostatní daně a poplatky  Případová studie – rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výnosy u DPH

3 I. ÚVOD Základní účetní principy: cash princip - příjmy a výdaje jsou zaznamenány v okamžiku, kdy dochází k pohybu peněžních prostředků. akruální princip - toky jsou zaznamenány v období, ve kterém se odehrála zdanitelná aktivita, která zavdala příčinu těchto toků – tzn. kdy došlo k vytvoření, transformaci nebo výměně ekonomické hodnoty.

4 I. ÚVOD Cash princip Tradičně používaný vládou, hlavním důvodem – potřeba zajistit dostatek hotovosti k pokrytí výdajů běžného roku + jednoduché použití, - nepřiřazuje korektně výdaje a související příjmy v daném období.

5 I. ÚVOD Akruální princip + poskytuje lepší informaci o čistých příjmech, + meziroční změny v zaznamenaných daňových výnosech lépe odráží změny v meziroční změně daňové základny a v daňových sazbách, + poskytuje kompletnější a užitečnější informace a lépe podporuje vládu při jejím rozhodování, - poněkud náročné, - vyžaduje mnohem širší a hlubší zdroje dat, - časové zpoždění mezi koncem zdaňovacího období a okamžikem, kdy jsou dostupná potřebná data pro výpočet akruálních daní (až 14 měsíců).

6 Výkaznictví na akruální bázi je metodicky upraveno v příručce European System of Account – ESA 95, která je přílohou Nařízení Rady No. 2223/96. Na základě tohoto nařízení je možno použít dvě základní metody výpočtu akruálních daňových výnosů – metoda časově upraveného cash nebo metoda založená na údajích z daňových přiznání. II. Možné způsoby výpočtu akruálních daní

7 Základní metody: a) Metoda založená na daňových přiznáních. V tomto případě musí být provedena úprava přiznaných daňových výnosů o hodnotu daňí, které nebudou nikdy vybrány. Tato hodnota musí být eliminována z vládních výnosů, a to buď použitím specifických koeficientů založených na minulém vývoji a očekávaném vývoji, kterými se přiznané daňové výnosy snižují, nebo vykázáním kapitálového transferu ve zjištěné výši (ESA code D.995) odpovídajícímu sektoru. b) Časově upravený cash – cash příjem je přesunut do okamžiku, kdy došlo ke vzniku daňového závazku.

8 II. Možné způsoby výpočtu akruálních daní - V České republice byla zvolena metoda časově posunutého cash, - v dlouhém období by měly být akruální daňové výnosy a cash daňové příjmy stejné (+ velké množství náhodných administrativních změn), - došli jsme k závěru, že je jednodušší aplikovat v podmínkách ČR metodu časově upraveného cash (Eurostat x MMF), - v případě metody založené na údajích z daňových přiznáních je obtížný odhad koeficientu krátícího přiznaný objem daní, očekávání je ovlivnitelné plánovanými změnami procesního práva, které ale nemusí být realizované, pro přesné údaje - dlouhé období.

9 III. Zdroje dat a) Cash údaje o daňových příjmech - informace o výběru daní na základě pohybu na účtech u ČNB, - pro MF jsou tato data dostupná na denní bázi. b) ADIS automatizovaný daňový informační systém - nutné rozlišení různých typů přírůstků a úbytků na účtech, - např. je třeba rozlišit zálohové platby od plateb vyrovnání daňové povinnosti, - ADIS je proto používán jako podpůrný prostředek.

10 IV. Úprava daňových příjmů DPH Celkový příjem z DPH se skládá ze tří částí: 1) vlastní daňová povinnost vybíraná daňovou administrativou, 2) nadměrné odpočty vyplácené daňovou administrativou, 3) část celního dluhu vybíraná celními orgány (od roku 2005 zanedbatelné).

11 IV. Úprava daňových příjmů DPH – vlastní daňová povinnost - daň je splatná 25tý den po skončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí), - tzn. daň vzešlá z ekonomické činnosti za prosinec a 4tý kvartál minulého roku je vybrána do 25. ledna roku následujícího, v praxi přibližně do konce měsíce (technické doby pro provedení bankovních transakcí, zdržené platby atd.), - proto zde uvažujeme zpoždění jednoho měsíce, - příjmy vybrané v lednu běžného roku jsou proto odečteny od celoročních příjmů, příjmy vybrané v lednu následujícího roku jsou naopak přičteny.

12 IV. Úprava daňových příjmů DPH – nadměrný odpočet daně - ÚFO vracejí nadměrné odpočty uvedené vyměřené na základě daňových přiznání do 25tého dne druhého měsíce po skončení zdaňovacího období, - v důsledku možných zpoždění a snadnějšího výpočtu se nadměrné odpočty vrácené v lednu a únoru běžného roku přesouvají do roku předchozího, - je zde tedy dvojměsíční zpoždění.

13 IV. Úprava daňových příjmů DPH – platby vybírané celními orgány - DPH jako součást celního dluhu je splatná do 10ti dnů po dovozu zboží, - pro časový posun se zde používá zpožděn 10ti pracovních dnů, - od roku 2005 jsou v této kategorii pouze tzv. neobchodní dovozy a dovozy uniklé celnímu dozoru a dohledu.

14 IV. Úprava daňových příjmů Cla - Clo je součástí vyměřeného celního dluhu, proto se postupuje obdobně jako u DPH v případě neobchodních dovozů, - clo vybrané v ČR je nyní součástí tradičních vlastních zdrojů EU, - EU náleží 75 % z vyměřeného cla, ale z důvodu nevybrání určitého objemu cla je tento podíl větší než 75 % z vybrané částky.

15 IV. Úprava daňových příjmů Spotřební daně kromě tabáku - daň je splatnou v okamžiku vyskladnění z daňového skladu, - daň podléhá samovyměření do 25tého dne po skončení zdaňovacího období a musí být uhrazena do 40ti dní po skončení zdaňovacího období, při výpočtu akruálního výnosu je použito zpoždění 2 měsíce, - v případě dovozu vybraných výrobků ze třetích zemí je SD splatná do 10 dnů po vyměření celního dluhu.

16 IV. Úprava daňových příjmů SD z tabákových výrobků - dominantní část příjmů je tvořena daní z cigaret a tabákových výrobků placených prostřednictvím tabákových nálepek, - nálepky jsou splatné do 60 dnů po jejich nákupu, - podíl tabáku dovezeného přímo ze třetích zemí uvádí CÚ Kolín.

17 IV. Úprava daňových příjmů DPPO - DPPO se skládá ze samo-vyměřené daně a srážkové daně, - Samovyměřená daň je placena ve splátkách během roku a k vyrovnání dochází následující rok, - vyrovnání placené v běžném roce za předchozí rok je posunuto do předchozího roku, - sražená daň je splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém měla být stržena.

18 IV. Úprava daňových příjmů DPFO - daň ze závislé činnosti je strhávána zaměstnavatelem, daňové příjmy běžného roku jsou upraveny o lednové inkaso daně a o vyrovnání daně, - v případě srážkové daně se používá měsíční posunutí, - daň z přiznání je obdobou samovyměřené DPPO.

19 IV. Úprava daňových příjmů Silniční daň - je odváděna ve čtyřech platbách, - inkaso běžného roku je upraveno o inkaso za leden a únor. Dálniční poplatek - protože známky jsou obvykle kupovány v průběhu běžného roku a v prosinci předchozího roku, jsou příjmy upravovány o prosincové inkaso.

20 IV. Úprava daňových příjmů Majetkové daně - daň z převodu nemovitostí je samovyměřena do 3 měsíců po okamžiku kdy dojde k transakci, proto je použito kvartální posunutí, - daň dědická a darovací je vyměřena správcem daně na základě podaného přiznání, - tyto daně jsou splatné do 30ti dnů po vyměření, ale na základě praktických zkušeností je použito posunuí o jeden rok, - daň z nemovitostí je placena ve čtyřech splátkách během roku, za který je placena.

21 IV. Úprava daňových příjmů Ostatní daně a poplatky Ve všech ostatních případech je inkaso daní a poplatků považováno za akruální, protože platby korespondují s okamžikem, kdy došlo k ekonomické aktivitě.

22 V. CASE STUDY - rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výnosy u DPH - vstup do EU v květnu 2004 a nová legislativa DPH ovlivnila výši cash příjmů DPH, - do dubna 2004 byly dovozy placeny v rámci vyrovnání celního dluhu, ale od května 2004 podléhají intra-komunitární transakce samovyměření, - v důsledku této změny bylo přibližně 80 % DPH z importů za květen zaplaceno až koncem června, - a dále, v červnu byly uplatněny nadměrné odpočty vyplývající z předvstupních dovozů.

23 V. CASE STUDY - DIFFERENCE IN VAT CASH AND ACCRUAL REVENUE

24 As the method of time-adjusted cash revenues is used for accrual statistics this lag disappears.


Stáhnout ppt "Akruální koncept daňových příjmů Zdeněk Hrdlička Odbor daňová a celní politika Smilovice Prosinec 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google