Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky Ukázka vzorové kapitoly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky Ukázka vzorové kapitoly."— Transkript prezentace:

1 Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky Ukázka vzorové kapitoly

2 Obsah: 1. téma: základní pojmy, rozdělení prostředků didaktické techniky, význam a funkce prostředků didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování 2. téma: prostředky vizuální techniky 3. téma: prostředky auditivní techniky 4. téma: prostředky audiovizuální techniky 5. téma: ostatní elektronické didaktické prostředky, nové směry ve využití DT – vizualizéry, interaktivní tabule, mobilní interaktivní systém… 6. téma: vybavení odborných učeben

3 1. téma: základní pojmy, rozdělení prostředků didaktické techniky, význam a funkce prostředků didaktické techniky a učebních pomůcek ve vyučování

4 Složky didaktické techniky: - prostředky DT (přístroje a technická zařízení umožňující zprostředkování vizuálních, auditivních a audiovizuálních informací) - absolutní univerzalita - učební pomůcky (jakékoliv vhodně zpracované učivo) - velmi specifická

5 Učební pomůcky 2 hlediska posouzení správnosti a vhodnosti zpracovaného učiva: - obsahové hledisko – posuzuje, zda učivo obsažené v pomůcce odpovídá současné úrovni poznané problematiky a je v souladu s cílem výuky daného typu školy - záležitost didaktiky daného vyučovaného předmětu. - formální hledisko – řeší otázku, zda lze bez problémů předložit žákům pomůcku daným prostředkem DT (velikost písma, vhodný rozměr a podoba atd.) – záležitost předmětu didaktická technika

6 Učební pomůcky Pomůcka poskytuje informace: - obsahové (týkají se předkládaného obsahu – pojmy a vztahy mezi nimi apod.) - interpretační (ukazuje, jak s předloženými informacemi pracovat). Pomůcka je velmi specifická – plně respektuje daný předmět, daný typ školy, ročník, téma i konkrétního učitele.

7 Význam a funkce učebních pomůcek a prostředků DT ve vyučování napomáhají zvyšovat zájem žáků podporují koncentraci žáků podporují stálost pozornosti motivační fce vedou jak k osvojení učiva, tak pracovních metod rozšiřují informační možnosti v procesu vyučování a učení umožňují zprostředkování těžko slovně sdělitelného učiva umožňují věrnější poznání skutečnosti spojují teorii s praxí

8 Modernizace vyučovacího procesu Nejedná se o pouhé zavádění moderních prostředků DT do vyučovacího procesu, ale o následující sled fází. 1. modernizace obsahu vyučovacího procesu, 2. modernizace vyučovacích metod, 3. zařazení moderních prostředků DT.

9 Předpoklady pro využití učebních pomůcek a prostředků DT 1. Důkladný rozbor vyučovací hodiny: stanovení struktury a těžiště hodiny 2. Vybereme poznatky, k jejichž objasnění jsou učební pomůcky nezbytné* 3. Technickou formu pomůcky i její zařazení do vyučovací hodiny odvodíme z její funkce v procesu osvojování daného poznatku 4. Vyhodnocení vztahu mezi učební pomůckou použitou během vyučovací hodiny a materiály, které mají žáci k dispozici pro vlastní domácí přípravu (v učebnicích, sešitech, aj.) Postačí použití pomůcky v průběhu vyučovací hodiny nebo je vhodné, aby ji žáci měli k dispozici i pro domácí přípravu?

10 Členění učebních pomůcek podle míry pedagogizace* originální předměty: přírodniny, výrobky, dokumenty z praxe – účetní doklady a další formuláře, které se používají v praxi např. daňová přiznání apod. pedagogizované pomůcky: různá schémata, tabulky, grafy. v ekonomických předmětech budou převažovat s jejich pomocí objasníme řadu pojmů, které jsou hlavní náplní vyučovacího procesu na ekonomických studijních oborech.

11 Rozdělení prostředků didaktické techniky (podle toho, na které lidské smysly při použití DT působíme) 1. Prostředky vizuální techniky – působí na zrak 2. Prostředky auditivní techniky – působí na sluch 3. Prostředky audiovizuální techniky – působí současně na zrak i sluch

12 Rozdělení prostředků didaktické techniky 4. Ostatní elektronické didaktické prostředky 5. Vybavení odborných učeben – díky vybavení odborných učeben si mohou žáci své vědomosti procvičovat, upevňovat a přeměňovat je na dovednosti.

13 1. Prostředky vizuální techniky a) pro nepromítané pomůcky

14 1. Prostředky vizuální techniky b) pro statickou projekci

15 1. Prostředky vizuální techniky c) pro dynamickou projekci

16 2. Prostředky auditivní techniky

17 3. Prostředky audiovizuální techniky

18 4. Ostatní elektronické didaktické prostředky Vizualizér Interaktivní tabule Hlasovací systém Interaktivní dotykový panel Kopírovací tabule Mobilní interaktivní systém

19 5. Vybavení odborných učeben Oblast vytváření dovedností. - vybavení jazykových laboratoří - vybavení laboratoří - vybavení speciálních odborných učeben Součást vybavení odborných učeben: - řídící systém - videokonference - přední a zadní projekce - ovladače prezentací

20 Přínos vizuální techniky zrak je zhruba 10x rychlejší přenosový kanál než sluch, tj. množství informací, které získáme za stejný čas zrakem je 10x větší než množství informací získaných sluchem, vzrůstá množství zapamatovaných poznatků - protože k získání poznatků používáme dvě vstupní cesty, zvyšuje se množství zapamatovaných poznatků na více než dvojnásobek, využití vizuální paměti žáků, vizuální pomůcky upoutávají pozornost, vizuální pomůcky přinášejí změnu do vyučování a tím vzbudí zájem a motivaci.

21 Přínos auditivní techniky Využití zejména v přírodopise (zvuky zvířat), hudební výchově (hudební nástroje a díla), cizích jazycích (výslovnost) seznamují žáky se zvuky, které vyučující sám není schopen do výuky zařadit, zajišťují srovnatelné podmínky při výuce, zejména dodržení rychlosti při diktování textu*, umožňují přinést do výuky autentické záznamy a seznámit tak žáky s přesným zněním určitých názorů.

22 Přínos audiovizuální techniky Spojuje výhody vizuální a auditivní techniky: umožňuje žákům představit přirozené prostředí umožňuje sledování jevů, které nelze přirozeně sledovat (protože jsou příliš pomalé nebo naopak příliš rychlé) může plnit motivační funkci zejména u složitější problematiky může vést i k novému poznání (tam, kde jsou smyslově vnímatelné poznatky cílem vyučovacího procesu – např. u různých psychomotorických dovedností) zvuk obrazové informace doprovází předem připraveným slovem.


Stáhnout ppt "Multimediální pomůcka k výuce didaktické techniky Ukázka vzorové kapitoly."

Podobné prezentace


Reklamy Google