Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLAŽKOVA 9

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLAŽKOVA 9"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLAŽKOVA 9
Projekt minimalizace šikany ve škole úvodní přednáška učitelům využití nabídky PČR – přednáška a diskuse využití žákovské konference na téma šikana vlastní programy učitelů jednotlivých předmětů tvořivá činnost žáků

2 CÍLE PROJEKTU Šikana je jev, který doprovází
společnou výchovně vzdělávací činnost. Chceme být připraveni používat takové metody,přístupy,techniky, abychom byli schopni šikanu včas objevit a následky minimalizovat. Budeme se snažit vytvořit takové prostředí,ve kterém se šikaně nedaří

3 Příprava projektu Složení realizačního týmu preventista, výchovný poradce,třídní učitel,vedení školy Preventivně výchovná činnost ve třídě – zejména efektivní komunikace,rozvíjení zdravých vztahů ve třídě,společné akce… Tvořivá činnost ostatních učitelů –vlastní nápady prezentovat na nástěnce ve sborovně inspirace pro ostatní Porada – koordinace aktivit jednotlivých učitelů. Vytipování rizikových míst – WC,šatny,hřiště.rokle,třída… Zmapování situace ve škole Účinný ochranný režim- dozory ,schránka důvěry… Prevence ve výuce OV,RV Společné vzdělávání pedagogů

4 Spolupráce s rodiči Informace o projektu tř.schůzky
Vzájemné informace týkající se problému šikany –podezření ze strany rodičů i vyučujících Dny otevřených dveří Zpravodaj pro rodiče –(vebové stránky školy) Poradenskou službu preventista + vých poradce

5 Třídnické hodiny Činnosti rozvíjející pozitivní vztahy (besídky,narozeniny,…) Diskuse na téma : Co je a co není šikana co je a co není bonzování Jakým způsobem se zastat oběti Jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého Další dle nápadů třídních učitelů

6 Prevence ve výuce Vyhnout se metodám a technikám ,které neúčelně vytvářejí a zvyšují napětí a následně vytvářejí potřebu u žáků vybít si energii( na spolužácích a školním majetku) Což znamená: Veřejné vyhlašování výsledků písemných prací Nenaplněné hrozby,křik Ironizování,zesměšňování Nehlášené písemné práce Vytváření stresového prostředí při učení Negativní srovnávání jednotlivých žáků a tříd

7 Základní postup u počátečních stádií šikany
1.Jakékoliv náznaky šikany bereme vážně 2.Vedeme diskrétní rozhovor s obětí či informátorem 3.Zajistíme bezpečnost dětí 4.Najdeme vhodné svědky,nikdy nevyšetřujeme veřejně 5.Svoláme užší realizační tým 6.Provedeme rozhovor s agresory tak,aby se nemohli domluvit 7.Nedopustíme konfrontaci oběti s útočníky 8.Informujeme rodiče,neumožníme konfrontaci rodičů oběti a útočníka 9.Pracujeme se třídou ,kde k události došlo

8 Aktivity žáků 9.tříd 1.konference téma šikana
2.Vypracovat anketu pro žáky nižších ročníků zaměřenou na diagnostikování šikany 3. Pomocí této ankety zmapovat situaci ve škole 4. Výsledky zpracovat a zveřejnit 3.vytvořit instruktážní film pro první stupeň „Co je a co není šikana“ 4.Úvaha : Dopad šikany na fyzické a psychické zdraví i život oběti

9 Aktivity žáků 8.tříd Vytvoření panelu „postavme se šikaně“
Natočení vlastního příběhu Soudní proces podle nejlepšího příběhu Fejeton „Naše práva končí tam,kde začínají práva druhého Skutková podstata trestných činů šikany

10 Aktivity žáků 7. tříd 1.Natočení vlastního příběhu s tématikou šikany
2 v pracovním vyučování vytvořit puzzle pro první stupeň 3.Dokázat charakterizovat agresora a oběti 4.Zamyšlení nad důvody,které vedou žáky k šikaně diskusní pořad 5.Práce s internetem události ,které se staly

11 Aktivity žáků 6.tříd Vytvořit letáky s tématikou šikany,agrese,strachu
Diskusní pořad – „Stát na straně dobra je výsadou silných a odvážných“ Natočení vlastního příběhu s danou tématikou Připravit názorné scénky pro žáky 1.stupně s následnou soutěží „co bys udělal ….“

12 Aktivity žáků 5.tříd Čeho si na lidech ceníme – komunikativní kruh
Preventivní výchovné programy PČR Dramatická výchova –naše třída uzel vztahů Škola v přírodě kooperativní hry Aktivity se žáky devátých tříd

13 Aktivity žáků 4.tříd Beseda na téma „co je a co není šikana“
Vlastní slohové práce- šikana - Jak se bránit proti šikaně - jak pomůžu šikanu odhalit Výtvarná výchova – komiks –šikana Dramatická výchova připravit názorné scénky na téma šikana a jak se zachovat

14 Aktivity žáků 3. tříd Jak poznám co je a není šikana
Dramatická výchova –názorné scénky na téma- Šikana v okolí školy Vypracovat anketu na téma Šikana ve škole Práce se žáky druhého ročníku Skládání puzzle – Násilí ve škole Slohová práce – „jak se zachováš….“ Výtvarné práce – Šikana v okolí školy

15 Aktivity žáků 2.tříd Pravidla třídy- jak se k sobě vzájemně chováme
Komunitní kruh – otevřený rozhovor na témata týkající se mezilidských vztahů „Jak se zachováš když“ - názorné scénky, (silný x slabý……) následná diskuse Využití projektových dnů Hračky – (šikana) výchovný program PČR Aktivity se žáky 3.ročníků Využití mezipředmětových vztahů prvouka,čtení,tv ( vítězství- prohra, fair play jednání….

16 Aktivity žáků 1.tříd Přednáška PČR s názvem „Myška“
Dramatizace pohádek s tématem týrání dětí (Smolíček.Budulínek) Komunikační kruhy s tematikou upevňování kolektivu,vylučování z kolektivu,šikany,vysvětlování příčin sociálních a etnických rozdílů Dotváření příběhů na téma :“jsem sám doma a ….“ Společné sestavování pravidel chování ve třídě Tvorba obrázků s těmito tématy

17 ŠIKANA PŘEDNÁŠKA PRO UČITELE
1.CO JE A NENÍ ŠIKANA 2.KLASIFIKACE PROJEVŮ ŠIKANY 3.SKUPINOVÁ DYNYMIKA ŠIKANY 4.CHARAKTERISTIKA AGRESORA

18 VYMEZENÍ POJMU ŠIKANA POCHÁZÍ Z FRANCOUZKÉHO SLOVA CHICANE,COŽ ZNAMENÁ ZLOMYSLNÉ OBTĚŽOVÁNÍ,TÝRÁNÍ, BYROKRATICKÉ LPĚNÍ NA LITEŘE PŘEDPISŮ EXISTUJE PLYNULÝ PŘECHOD MEZI HRUBOU LEGRACÍ A BRUTALITOU –JE PROTO OBTÍŽNÉ URČIT HRANICI

19 CO JE A NENÍ ŠIKANA JE CÍLENÉ CHOVÁNÍ VŮČI JEDINCI (SKUPINĚ) =OBĚTI
JEHOŽ ZÁMĚREM JE OBĚŤ OHROZIT, PONÍŽIT,ZASTRAŠIT NEBO UBLÍŽIT JE OPAKOVANÉ,ČASTO DLOUHODOBÉ OBĚŤ SE MU NEUMÍ BRÁNIT AGRESOROVI ČI SKUPINĚ PŘINÁŠÍ USPOKOJENÍ BÝVÁ ČASTO DLOUHO UTAJENA

20 Klasifikace druhů šikany
Fyzické přímé aktivní –bití,škrcení,věšení Fyz.nepřímé akt.-pošle někoho,ničení věcí Fyzické pasivní –nedovolí oběti ,aby si sedla do lavice,nepustí oběť ze třídy … Verbální aktivní přímé –urážky,zesměšňování Verbální aktivní nepřímé –pomluvy,kresby Verbální pasivní přímé – neodpovídá na pozdrav Verbální pasivní nepřímé –spolužácí se nezastanou oběti

21 Diagnostika šikany ve třídě
Nepřímá –každý žák ohodnotí své spolužáky ze dvou hledisek 1.za jak vlivné je považuje 2.jak jsou mu sympatičtí Dotazník – ke každému jménu přiřadí nějakou vlastnost , pozit. i neg, Pohádka –děti popíší,hlavní hrdiny proč tak jednali Klasické dotazníky –jaký má vztah dítě k tomu,když někdo někomu ubližuje Kresba,projekce

22 VÝVOJ ŠIKANY – OD ODMÍTÁNÍ AŽ PO JEJÍ TOLERANCI
1.OSTRAKISMUS –OKRAJOVÝ ČLEN JE NEOBLÍBEN,NEUZNÁVÁN 2.PŘITRVZOVÁNÍ MANIPULACE A FYZICKÁ AGRESE (AGRESOR SE ODREAGOVÁVÁ ) 3.VYTVOŘENÍ JÁDRA – VÍCE ÚTOČNÍKŮ SYSTEMATICKY ZPRACOVÁVAJÍ OBĚŤ 4.VĚTŠINA PŘIJÍMÁ NORMY AGRESORŮ 5.TOTALITA NEBOLI DOKONALÁ ŠIKANA,CHYBÍ POCIT VINY A SOUCITU

23 Diagnostika šikany Dotazník vlivu –žák ohodnotí své spolužáky za jak vlivné je považuje a jak jsou mu sympatičtí Ke každému jménu ze seznamu připíše vlastnost,která dotyčného charakterizuje Pohádka charakterizuje proč hrdinové jednali určitým způsobem Kresba Projekce Klasický dotazník šikany

24 SKUPINOVÁ DYNAMIKA ŠIKANY
PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU AGRESIVNÍHO JEDINCE VE TŘÍDĚ JE VYSOKÁ VYSOKÁ JE PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU DÍTĚTE SE SKLONY STÁT SE OBĚTÍ CHYBÍ –LI SKUPINA BEZPROBLÉMOVÝCH DĚTÍ NEBO SILNÝ POZITIVNÍ JEDINEC, KTEŘÍ STRHNOU BEZTVARÝ ZBYTEK TŘÍDY, MŮŽE BÝT NASTARTOVÁN PROCES ŠIKANY

25 CHARAKTERISTIKA AGRESORA
MORÁLNÍ SLEPOTA VÍCE JAK POLOVINA AGRESIVNÍCH DĚTÍ SE PODÍLÍ NA ŠIKANĚ SEBESTŘEDNÁ ORIENTACE ČASTÉ PROSPĚCHOVÉ PROBLÉMY TYPY AGRESORŮ 1.HRUBÝ PRIMITIVNÍ-ŠIKANUJE TVRDĚ, NELÍTOSTNĚ(BRUTALITA RODIČŮ) 2.SLUŠNÝ,NARCISTICKÝ NĚKDY SKRYTÁ FORMA SADISMU( DOMA VOJENSKÝ DRIL) 3,SRANDISTA –UBLIŽUJE PRO ZÁBAVU OSTATNÍCH(ABSENCE DUCHOVNÍCH HODNOT V RODINĚ)

26 KDO BÝVÁ ŠIKANOVÁN VIDITELNĚ BOJÁCNÝ JEDINEC
SLABÁ REAKTIVITA V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH NEMUSÍ MÍT TĚLESNÝ HANDICAP(ALE MŮŽE-OBEZITA..) SNAŽÍ SE VZORNĚ PLNIT POŽADAVKY UČITELŮ PSYCHICKÉ ZNEVÝHODNĚNÍ


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLAŽKOVA 9"

Podobné prezentace


Reklamy Google