Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: Zajištění individuální podpory Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.31/02.0001 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň Práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: Zajištění individuální podpory Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.31/02.0001 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň Práce."— Transkript prezentace:

1

2 Název projektu: Zajištění individuální podpory Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.31/02.0001 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň Práce s cílovými skupinami bude zahájena 1. 9. 2013. Projekt potrvá do 28. 2. 2015. Působnost projektu: 8 škol Plzeňského kraje

3 Cíle projektu : zkvalitnit organizační zázemí školy a vyučovací metody podporující rovný přístup ve výchovně vzdělávacím procesu zajistit poradenskou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky se socio- kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovně vzdělávacím procesem podpořit naplňování IVP a inkluzi žáků

4 vytvořit systém podpůrného metodického vedení, poradenství a vzdělávání pedagogů a rodičů výše uvedených žáků vytvořit u žáků pocit důvěry, zájmu, pomoci a podpory ze strany školy vzhledem k jejich obtížím ukázat pedagogům a rodičům žáků efektivní postupy a metody pro práci s nimi a to činností přímo ve škole, třídě či v individuálních sezeních

5 vytvořit pro ně srozumitelné podmínky (pravidla, koncepci vzdělávání a výchovy, IVP…), podpůrné mechanismy (pravidelná setkání, poradenství, konzultace, krizová intervence) a ukazovat- nabízet možnosti, jak svému „problému“ lépe porozumět, přijmout jej a nakonec zvládnout (cílený nácvik sociálních a komunikačních dovedností, partnerský přístup, motivace osobním postojem) zprostředkovat a zefektivnit systém spolupráce s návaznou sítí (PPP, SVP, NNO, psychiatrie) a institucemi podílejícími se na výchovně vzdělávacím procesu (OSPOD, PMS, PK, MÚ)

6 Na koho je projekt zaměřen?  žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH)  žáci ZŠ a SŠ se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním komplikující výchovně vzdělávací proces  žáci ZŠ a SŠ, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání  rodiče a rodinní příslušníci žáků se zmíněným znevýhodněním či rizikovým chováním  pedagogové pracující s touto cílovou skupinou žáků a rodičů

7 Co odborný pracovník ZIP zajišťuje: ŽÁCI Třídní programy na zkvalitnění vztahů, posílení dobrého sociálního klimatu Diagnostika vztahů ve třídě Skupinové intervenční programy Adaptační kurzy Monitoring žáků s SVP

8 Individuální poradenství, konzultace, zprostředkování informací a kontaktů na specialisty Krizová intervence v obtížných životních situacích Žákovské skupiny umožňující sebepoznání, nácvik sociálních dovedností, sdílení osobních zážitků, zkušeností, pocitů a prožívání nelehkých životních situací

9 RODIČE rodičovské skupiny vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu rodičů dětí s obdobnými potížemi konzultace a individuální poradenství pro rodiče koordinace odborné pomoci, zprostředkování informací a kontaktů na specialisty, metody práce přednášková činnost

10 Možná témata: rizikové formy chování a jejich prevence (šikana, kyberšikana, návykové látky, PPP, sebepoškozování, extremismus…) dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPUCH, autismus, poruchy pozornosti) efektivní výchovné postupy v rodině (výchovné zásady, režim dne, odměny a postihy atd.) domácí příprava, doučování

11 UČITEL Vzdělávací semináře Kazuistické setkávání Uzavřené pedagogické skupiny – umožňující sebezkušenost, vzdělávání, sdílení Intervize, psychohygienické setkávání Konzultace, metodická podpora a individuální poradenství, náslechy v hodinách Komunikace s rodiči, SVP, OSPOD, PPP, NNO…

12 DVPP Témata akreditovaných seminářů : Komunikační dovednosti Interaktivní preventivní hry do třídy Kyberšikana Krizový plán – Šikana Co se třídnickou hodinou Další semináře: Komunikační dovednosti II Nestandardizovaná sociometrie – diagnostika skupiny Adaptační kurz I, II Duševní hygiena – Syndrom vyhoření

13 Další témata: metody a formy výuky (kooperativní vyučování, techniky dramatické výchovy ve výuce, prvky zážitkové pedagogiky, interaktivní hry…) metody a formy práce s žáky s SPU, SPCH aj. práce s problémovým žákem právní povědomí ve školní praxi

14 ŠKOLA Účast na poradách vedení a pedagogického sboru, výchovných komisích Tvorba a revitalizace systému organizačního přístupu školy = školní řád, nadstandardní výchovná opatření, sankční řád, omlouvání žáků, plnění IVP, MPP Třídnické hodiny Třídní schůzky

15 Navrhované oblasti spolupráce v rámci projektu ZIP: včasný záchyt žáků s výchovnými problémy a jejich monitoring, mapování sociálního klima ve třídě spolupráce s rodiči problémových žáků (konzultace pracovníka PPP + rodiče), možnost rychlého a včasného řešení problému konzultační činnost pro učitele i on-line (v případě výchovného problému) konzultace pro žáky (dětský důvěrník v náročných životních situacích – úmrtí, rozvod, …)

16 spolupráce s výchovnou komisí, přítomnost při jednání se SVP, OSPOD podpora začínajících TU při řešení výchovných a vztahových problémů ve třídách (šikana, užívání návykových látek,…) práce s nově vznikajícími třídními kolektivy (šesté a první třídy) práce s dětmi z málo funkčních nebo nefunkčních rodin

17 Kdy a jak budu fungovat: pracovní den ZIPáka – úterý místnost PPP, 2. patro, pavilon C Konzultační hodiny: 7:00 – 8:00 hodžáci, učitelé 9:40 – 10:00 hod – otevřené dveře pro žáky 14:00 – 15:00 hod - učitelé 16:00 – 17:00 hod – pro rodiče

18 Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci Martina Vlčková odborný pracovník projektu ZIP E-mail: vlckova.zip@gmail.comvlckova.zip@gmail.com Tel.: 733 745 841


Stáhnout ppt "Název projektu: Zajištění individuální podpory Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.31/02.0001 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň Práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google