Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 12345678910.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 12345678910."— Transkript prezentace:

1 Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich

2 Výzkum, vývoj, inovace - aktéři Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj Inovace procesů Inovace produktů Marketing. inovace

3 Regionální inovační systém KHK

4 • Vychází ze SRK KHK,PRK KHK,RIS KHK, AP RIS KHK • Podpora VaVaI jako přirozená součást regionálního rozvoje (chybějící nástroj) • Podpora inovací růst konkurenceschopnosti podniků v regionu růst regionálního HDP nepřímo růst zaměstnanosti • Posilování vazeb inovačních aktérů v regionu • Pomocí RIF naplníme monitorovací indikátory PRK KHK • Vazba na požadavky Evropské komise (ERANET CROSSTEXNET) • Umožnit projekty přesahující realizací konec kalendářního roku • Specifická oblast (+-20 právních norem) vyžaduje vlastní statut a zásady pro čerpání fondu • Do budoucna uvažovat o vícezdrojovém financování (města,banky,ministerstva,podniky, EIB,EU...) + úvěrové financování projektů (např. patentový fond, fond mikorpůjček) Motivace pro zřízení RIF

5 RIF – statut+zásady čerpání fondu  Peněžní fond Královéhradeckého kraje dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  Účel regionálního inovačního fondu: soustřeďování finančních prostředků k úhradě projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje.  Finanční zdroje regionálního inovačního fondu : a) převody finančních prostředků z rozpočtu kraje, ve výši schválené zastupitelstvem kraje na příslušný rozpočtový rok b) zůstatek finančních prostředků regionálního inovačního fondu k předchozího roku c) úroky z bankovního účtu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů) e) vrácené finanční prostředky poskytnuté z fondu  Prostředky regionálního inovačního fondu jsou rozdělovány prostřednictvím vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích  Správce regionálního inovačního fondu – Odbor grantů a dotací krajského úřadu

6 RIF - Veřejná soutěž ve VaVaI  Zpracování zadávací dokumentace (GAD+RVVI)  Schválení soutěže orgány kraje  Vyhlášení soutěže v Obchodním věstníku a IS VaVaI  Komise pro přijímání návrhů projektů složenou ze zaměstnanců Odboru grantů a dotací KÚ KHK  Dva oponentní posudky na každý předložený projekt  Odborným poradním orgánem poskytovatele je RVVI  Odborný poradní orgán předloží protokol poskytovateli Výbor pro regionální rozvoj zastupitelstva KHK Rada KHK Zastupitelstvo KHK  Podpis smluv o poskytnutí dotace hejtmanem kraje  Na závěr projektu vyúčtování a závěrečná zpráva  Zapsání výzkumných výsledků do Registru Inovačních výsledků IS VaVaI

7 RIF – základní údaje Rozpočet 2010: 1,5 mil Kč Zdroje financování: rozpočet kraje Doba trvání : průběžný, spuštění ve 2010 Způsobilí žadatelé: velké podniky,malé a střední podniky,university, vvi, veřejné výzkumné organisace, soukromé výzkumné organisace Způsobilé aktivity: aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, inovace (marketingové, procesní, organisační...), transfer technologií Výše dotace: dle blokové výjimky pro VaVaI + nařízení o de-minimis Definice priorit: musí být v souladu s rámcem RIS KHK

8 RIF 2010 – Inovační vouchery 1/2 Specifikace okruhu žadatelů : Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení 364/2004/ES se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje. Lokalizace projektů : území Královéhradeckého kraje Způsobilé výdaje: Výdaje na nákup znalostí nebo služeb bezprostředně vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a poskytovatelem znalosti nebo služby. Specifikace okruhu poskytovatelů znalostí a služeb (vždy kontaktní osoba): 1.Univerzita Hradec Králové a její fakulty 2.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 3.Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 4.Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Minimální výše dotace : ,- Kč Maximální výše dotace: ,- Kč (nebo do výše nevyčerpané de-minimis) Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích projektu : 100% Platební podmínky: peníze na účet po podpisu smlouvy s poskytovatelem; přílohou smlouvy musí být smlouva mezi MSP a poskytovatelem znalostí, vycházející ze smlouvy o smlouvě budoucí, která byla přílohou projektové žádosti

9 Na co lze voucher využít ? • Vývoj produktu / procesu / služby; • Testování a měření; • Studie proveditelnosti; • Přístup k výzkumnému zařízení; • Navrhování prototypů; • Analýza vhodnosti použití materiálu; • Design produktu; • Tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu; • Posouzení ekonomického dopadu zavedení inovativního produktu /procesu /služby; • Analýza trhu / marketingová strategie; dtto • Inovační / technologický audit; • Optimalizace operačních procesů firmy

10 Inovační vouchery 2/2 Podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta): – Rozhodnutí zastupitelstva kraje : Podpis smluv: – Realizace projektů : – Termín předložení závěrečných zpráv: Uznatelné náklady projektu: běží ode dne projektové žádosti do veřejné soutěže 1.Kritéria přijatelnosti projektů – binární 2.Formální kritéria – binární 3.Věcná kritéria (oponentní hodnocení) – rozsah bodů Publicita projektu: Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), logo Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje a text „Tento projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem“


Stáhnout ppt "Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 12345678910."

Podobné prezentace


Reklamy Google