Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10."— Transkript prezentace:

1 Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Výzkum, vývoj, inovace - aktéři
Základní výzkum Aplikovaný výzkum Experimentální vývoj Inovace procesů Inovace produktů Marketing. inovace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Regionální inovační systém KHK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Motivace pro zřízení RIF
Vychází ze SRK KHK,PRK KHK,RIS KHK, AP RIS KHK Podpora VaVaI jako přirozená součást regionálního rozvoje (chybějící nástroj) Podpora inovací růst konkurenceschopnosti podniků v regionu růst regionálního HDP nepřímo růst zaměstnanosti Posilování vazeb inovačních aktérů v regionu Pomocí RIF naplníme monitorovací indikátory PRK KHK Vazba na požadavky Evropské komise (ERANET CROSSTEXNET) Umožnit projekty přesahující realizací konec kalendářního roku Specifická oblast (+-20 právních norem) vyžaduje vlastní statut a zásady pro čerpání fondu Do budoucna uvažovat o vícezdrojovém financování (města,banky,ministerstva,podniky, EIB,EU...) + úvěrové financování projektů (např. patentový fond, fond mikorpůjček) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 RIF – statut+zásady čerpání fondu
Peněžní fond Královéhradeckého kraje dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Účel regionálního inovačního fondu: soustřeďování finančních prostředků k úhradě projektů a činností směřující k rozvoji výzkumu, vývoje a inovací na území Královéhradeckého kraje. Finanční zdroje regionálního inovačního fondu : a) převody finančních prostředků z rozpočtu kraje, ve výši schválené zastupitelstvem kraje na příslušný rozpočtový rok b) zůstatek finančních prostředků regionálního inovačního fondu k předchozího roku c) úroky z bankovního účtu, na kterém jsou vedeny finanční prostředky fondu d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů) e) vrácené finanční prostředky poskytnuté z fondu Prostředky regionálního inovačního fondu jsou rozdělovány prostřednictvím vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Správce regionálního inovačního fondu – Odbor grantů a dotací krajského úřadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 RIF - Veřejná soutěž ve VaVaI
Zpracování zadávací dokumentace (GAD+RVVI) Schválení soutěže orgány kraje Vyhlášení soutěže v Obchodním věstníku a IS VaVaI Komise pro přijímání návrhů projektů složenou ze zaměstnanců Odboru grantů a dotací KÚ KHK Dva oponentní posudky na každý předložený projekt Odborným poradním orgánem poskytovatele je RVVI Odborný poradní orgán předloží protokol poskytovateli Výbor pro regionální rozvoj zastupitelstva KHK Rada KHK Zastupitelstvo KHK Podpis smluv o poskytnutí dotace hejtmanem kraje Na závěr projektu vyúčtování a závěrečná zpráva Zapsání výzkumných výsledků do Registru Inovačních výsledků IS VaVaI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 RIF – základní údaje Rozpočet 2010: 1,5 mil Kč
Zdroje financování: rozpočet kraje Doba trvání : průběžný, spuštění ve 2010 Způsobilí žadatelé: velké podniky,malé a střední podniky,university, vvi, veřejné výzkumné organisace, soukromé výzkumné organisace Způsobilé aktivity: aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, inovace (marketingové, procesní, organisační...), transfer technologií Výše dotace: dle blokové výjimky pro VaVaI + nařízení o de-minimis Definice priorit: musí být v souladu s rámcem RIS KHK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 RIF 2010 – Inovační vouchery 1/2
Specifikace okruhu žadatelů : Malé a střední podniky splňující definici dle nařízení 364/2004/ES se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje. Lokalizace projektů : území Královéhradeckého kraje Způsobilé výdaje: Výdaje na nákup znalostí nebo služeb bezprostředně vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí mezi příjemcem dotace a poskytovatelem znalosti nebo služby. Specifikace okruhu poskytovatelů znalostí a služeb (vždy kontaktní osoba): Univerzita Hradec Králové a její fakulty Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Minimální výše dotace : ,- Kč Maximální výše dotace: ,- Kč (nebo do výše nevyčerpané de-minimis) Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích projektu : 100% Platební podmínky: peníze na účet po podpisu smlouvy s poskytovatelem; přílohou smlouvy musí být smlouva mezi MSP a poskytovatelem znalostí, vycházející ze smlouvy o smlouvě budoucí, která byla přílohou projektové žádosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 Na co lze voucher využít ?
• Vývoj produktu / procesu / služby; • Testování a měření; • Studie proveditelnosti; • Přístup k výzkumnému zařízení; • Navrhování prototypů; • Analýza vhodnosti použití materiálu; • Design produktu; • Tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu; • Posouzení ekonomického dopadu zavedení inovativního produktu /procesu /služby; • Analýza trhu / marketingová strategie; dtto • Inovační / technologický audit; • Optimalizace operačních procesů firmy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Inovační vouchery 2/2 Podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta): – Rozhodnutí zastupitelstva kraje : Podpis smluv: – Realizace projektů : – Termín předložení závěrečných zpráv: Uznatelné náklady projektu: běží ode dne projektové žádosti do veřejné soutěže Kritéria přijatelnosti projektů – binární Formální kritéria – binární Věcná kritéria (oponentní hodnocení) – rozsah bodů Publicita projektu: Úspěšný žadatel uvede na všech výstupech a materiálech (mimo účetních dokladů), logo Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje a text „Tento projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem“. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Stáhnout ppt "Daniel Všetečka, MSc. Ing. Martin Dittrich 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google