Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZDOMOVEC - KDO TO JE? Konference S.A.D.. Definování skupiny:  mladí lidé vracející se ze zařízení pro děti a mládež po dosažení zletilosti  mladí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZDOMOVEC - KDO TO JE? Konference S.A.D.. Definování skupiny:  mladí lidé vracející se ze zařízení pro děti a mládež po dosažení zletilosti  mladí."— Transkript prezentace:

1 BEZDOMOVEC - KDO TO JE? Konference S.A.D.

2

3 Definování skupiny:  mladí lidé vracející se ze zařízení pro děti a mládež po dosažení zletilosti  mladí lidé odcházející od rodiny z důvodu její nefunkčnosti (vztahové problémy, rozpad rodiny – čekání na zletilost a okamžitý odchod z rodinného prostředí)  potřeba mladého člověka osamostatnit se, ovšem bez nabytí základních dovedností potřebných pro zodpovědný samostatný život

4  neexistující či nefunkční rodina  neexistující či nefunkční rodina (týrání či zneužívání v dětství, alkoholismus či jiná závislost v rodině, rozpad rodiny – nezájem o dítě, smrt rodičů)  neexistence následného bydlení pro mladé odcházející z ústavního zařízení  neexistence následného bydlení pro mladé odcházející z ústavního zařízení (chybějící sociální byty, nemožnost vrátit se do původní rodiny)  záznamy v trestním rejstříku  záznamy v trestním rejstříku (krádeže, dluhy za útěky z ústavního zařízení)  nevzdělanost  nevzdělanost (nedokončené úplně základní vzdělání, základní vzdělání, popř. vyučení – studovaný obor často neodpovídá přání mladého člověka)

5  absence osvojení si základních sociálních dovedností  absence osvojení si základních sociálních dovedností (jednání s úřady, hospodaření s financemi – nezkušenost s vycházením s vlastním příjmem či společným příjmem rodiny, nemotivovanost najít si a udržet zaměstnání)  psychiatrická diagnóza nebo psychické problémy mladého jedince  psychiatrická diagnóza nebo psychické problémy mladého jedince z důvodu velmi špatných životních zážitků, a tím narušení jeho zdravého vývoje v době pobytu v nefunkční rodině či v zařízení  neschopnost plánování, vytváření vlastních osobních cílů pro spokojený život

6  nefunkční rodina  nefunkční rodina (alkoholismus či jiná závislost v rodině, špatné vztahy, týrání v rodině, rozpad rodiny)  bytové a sociální problémy v rodině  bytové a sociální problémy v rodině (ztráta bydlení, nezaměstnanost celé rodiny, nízká životní úroveň, zadluženost - problematika lichvářství)  vzdělání  vzdělání (nízké vzdělání z důvodu nedostatku rodinných podnětů pro motivaci získat odpovídající vzdělání)  absence vzoru pro motivaci změnit svou nepříznivou situaci  absence vzoru pro motivaci změnit svou nepříznivou situaci (v rodině nikdy nikdo nepracoval, trestná činnost v rodině, pasivita)

7  zadluženost  zadluženost (sankční vyřazení z evidence úřadu práce, soudní řízení ve věci trestného činu krádeže, loupežného přepadení, zpronevěry apod.)  záznam v trestním rejstříku  záznam v trestním rejstříku – snížení možnosti zapojit se do pracovního procesu  neschopnost hospodařit se svým příjmem  neschopnost hospodařit se svým příjmem (v důsledku absence finančního zajištění rodiny – bez vzoru, jak s penězi zacházet)  neschopnost plánování, vytváření vlastních osobních cílů pro spokojený život

8 ŽENY  skryté bezdomovectví  skryté bezdomovectví (bydlení u známých a přátel)  vztahové problémy  vztahové problémy jako příčina bezdomovectví  prostituce  prostituce jako zdroj obživy  velmi rychlé založení rodiny  velmi rychlé založení rodiny (útěk od jiných povinností, řešení samoty, neschopnost plánovat založení rodiny v závislosti na zajištění podmínek pro její plnou funkčnost)MUŽI  zjevné bezdomovectví  zjevné bezdomovectví – narůstající počet mladých mužů v zařízeních (azylové domy, DPC, noclehárny, ulice)  větší apatie vůči své stávající situaci  větší apatie vůči své stávající situaci (absence motivace uživit sebe či rodinu, větší inklinace k trestným činům krádeže jako zdroji obživy)  větší předpoklady pro získání závislosti (  větší předpoklady pro získání závislosti (alkohol, drogy, gamblerství)

9 1) Vzdělání klienta: - bez vzdělání - neochota si své vzdělání doplnit 2) Začlenění do pracovního procesu: - nulová zkušenost se začleněním do pracovního procesu a tím i výhod z něho pramenících (rozdíl v sociálním postavení pracujícího a nepracujícího) 3) Sociální postavení: - člověk s trestnou činností - zadluženost klienta - ztráta dokladů své totožnosti - současné bydliště jako stigmatizace pro nástup do zaměstnání (bývalý klient ústavního zařízení, současný klient azylového zařízení) 4) Problém, jak překlenout období mezi dávkou hmotné nouze a prvním příjmem ze zaměstnání

10 Pobytová zařízení s poskytováním sociálních služeb:  (ubytování, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajišťování chodu domácnosti  sociální poradentství  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  sociálně terapeutickou činnost  pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu a dalších činností vedoucích k osamostatnění  podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

11  odborně vzdělaný personál  věková struktura klientely  podobné životní příběhy mladých  denní režim a pravidla zařízení

12  naučit mladé dospělé samostatnosti a zodpovědnosti v zajišťování základních potřeb a jejich začleněním do běžného života  motivace pro zapojení se a udržení se v pracovním procesu  schopnost hospodaření se svým příjmem  schopnost vedení vlastní domácnosti  schopnost a motivovanost zajišťovat si své záležitosti sami  vedení k zodpovědnému plnění svých povinností vyplývajících z obecných společenských pravidel a norem  vyvíjení intenzivní snahy o získání vlastního bydlení  utváření vztahů v přirozeném prostředí

13

14  1997 založení Občanského sdružení Heřmánek  1999 vznik Domu na půli cesty (DPC) Heřmánek pro mladé dospělé ve věku od 18 do 26 let (Karviná - Staré Město)  2008 vznik Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZPDVOP) Heřmánek pro mladistvé ve věku od 16 do 18 let (Karviná - Staré Město)  2009 vznik Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro děti a mládež ve věku od 3 do 18 let (Karviná - Nové Město)

15 Poslání: Poslání: DPC Heřmánek pomáhá mladým lidem ve věku od 18 do 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí zařízení ústavní výchovy (diagnostické ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy) či jiná zařízení pro péči o děti a mládež (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) nebo odcházejí od pěstounů nebo od rodiny, jež ohrožuje jejich vývoj.

16 Úkol: Úkol: Úkolem DPC Heřmánek je prostřednictvím poskytnutí ubytování a dalších služeb změnit nepříznivou životní situaci našich klientů do té míry, aby nebyli nadále závislí na pomoci společnosti, přebrali plnou zodpovědnost za své chování a byli schopni žít „běžným občanským životem.“ Kromě ubytování patří mezi další služby poskytované zařízením nácvik sociálních dovedností klientů (vaření, péče o domácnost, hospodaření s příjmem atd.) a poskytování sociálně-právního poradenství. Cílem je také snaha o zapojení klienta do pracovního procesu. Hlavním prostředkem k naplnění tohoto cíle je naučit klienta pracovním návykům formou tzv. pracovních terapií (tj. simulace zaměstnání).

17 1. Plnění povinností vyplývající ze sociálního postavení klienta: a) pracující = zaměstnání b) studenti = škola c) nezaměstnaní = pracovní terapie  chlapci – údržbářské práce, práce se dřevem  dívky – keramika, ruční práce (batikování, šití, výroba dárkových předmětů) apod. 2. Plnění povinností vyplývající z individuálního plánu klienta: hledání zaměstnání, popř. doplňujícího studia, vyřizování na úřadech, řešení svých pohledávek, narovnání rodinných vztahů apod. 3. Volný čas : organizuje si klient sám – podpora jeho trávení mimo zařízení 4. Povinnost klienta dodržovat pravidla zařízení (naučit klienta dodržovat si své běžné povinnosti – umět si hlídat čas, respektovat a umět vycházet s ostatními osobami v jeho okolí žijícími atd.)

18  sestavení IP klientem za pomoci klíčového pracovníka (vedoucí sociální pracovnice)  navazující spolupráce v rámci IP s ostatními sociálními pracovníky (dle jejich kompetencí)  práce s IP po celou dobu pobytu klienta v zařízení  existence tzv. fází pobytu jako motivačního prvku pro plnění si osobních úkolů

19 Nejčastější cíle mladých dospělých:  najít si zaměstnání  dostudovat školu  osamostatnit se  naučit se hospodařit s penězi  uhradit své dluhy  najít si vhodné bydlení

20 Úkoly stanovené v rámci IP vedoucí ke splnění cílů klienta:  nalezení odpovídajícího zaměstnání  nalezení odpovídajícího zaměstnání (životopis, individuální i skupinová práce s nezaměstnanými, hledat dopovídající volná pracovní místa vzhledem ke vzdělání a zkušenostem klienta, využití videotréninku)  nástup ke studiu  nástup ke studiu (plán pro nástup ke studiu a schopnosti plnit si své studijní povinnosti)  schopnost samostatně vést domácnost  schopnost samostatně vést domácnost (kurzy vaření, praní, vedení k čistotě a pořádku, péče o svůj zevnějšek)  hospodaření s penězi  hospodaření s penězi (schopnost naučit se vnímat platbu nájmu jako jednu z priorit, umět si rozpočítat svůj příjem na potřebné období, schopnost levného nákupu potravin, myslet na rezervy, splácet dluhy)  zajištění pravidelné zdravotní péče  zajištění pravidelné zdravotní péče (praktický lékař, zubní lékař, gynekolog, popř. další odborníci)

21 Statistika za období 2006 – 2010 Vzdělanost klientely:  speciální základní škola: 24%  základní vzdělání: 26%  vyučeni: 44%  úplné střední vzdělání: 6% Zapojení do pracovního procesu: 37% Nalezení vhodného bydlení: 28%

22 Statistika za období 2006 - 2010 Odchody klientů:  návrat k rodině – 27%  vlastní byt – 7%  podnájem – 21%  odchod za prací s ubytováním – 7%  azylové bydlení jiného typu – 11%  odchod pro nerespektování pravidel – 19%  bez udání důvodů – 8%

23 Statistika za období 2006 – 2010  Průměrný počet klientů za rok: 51  Průměrný počet probydlených dní klientem: 120  Poměr dívky x chlapci: 59% x 41%  Celkový počet klientů za 12 let: 483

24 K a z u i s t i k a Nástup dívky do DPC Heřmánek: červenec 2004 Pobyt před nástupem do DPC:  azylová zařízení (spolu s matkou a dalšími sourozenci)  krátkodobý pobyt v dětském domově (z důvodu bytových podmínek rodiny) Rodinná anamnéza:  druhá nejmladší z pěti sourozenců, úzký vztah s matkou i ostatními sourozenci, bez kontaktu s otcem Sociální postavení při nástupu do DPC Heřmánek:  SOU Dakol, obor kuchařské práce – výuční list (6/2004)  od července 2004 nezaměstnaná, v evidenci ÚP Karviná Dosud získané sociální dovednosti pro samostatný život:  velmi čistotná a pořádná, schopnost uvařit základní jídla  nulová zkušenost s platbou nájmu a hospodařením s penězi  nulová zkušenost s vyřizováním (úřady a další instituce)

25 K a z u i s t i k a Sociální práce v době pobytu v DPC (individuální plánování s klientkou): Hlavní cíl pro rok 2004 - 2007: rozšířit si vzdělání  nástup na 3. letý obor administrativní pracovnice na SOU Dakol (získání výučního listu) Hlavní cíl pro rok 2007: najít si odpovídající zaměstnání  evidence na ÚP - rekvalifikační kurz technickoadministrativní pracovník (listopad 2007 – duben 2008)  květen 2008 nástup do zaměstnání jako pomocná servírka v pizzerii (DPP) Hlavní cíl pro rok 2008 : hledání jiného vhodného bydlení a udržení si stávajícího zaměstnání v pizzerii (získat pracovní smlouvu)  listopad 2008 získání pracovní smlouvy  duben 2009 získání startovacího bytu DPC Heřmánek v Karviné Hlavní cíl pro rok 2009: získání vlastního bydlení  listopad 2009 získání podnájmu bytu RPG, s. r. o. – 1+1 v Karviné  leden 2010 ukončení spolupráce mezi klientem a DPC Heřmánek

26 Mladí dospělí nemají zájem pobývat v domech na půli cesty Důvody: Důvody:  další institucionální zařízení s režimem  potřeba být nezávislý, rozhodovat se bez ohledu na pravidla daná okolím  přání využívat pouze ubytování bez dalších navazujících služeb (volba azylových domů, nocleháren, ubytoven)

27 Zvyšující se počet mladých lidí bez přístřeší  malý počet sociálních bytů pro mladé  nedostatek městských bytů, cenová nedostupnost bytů v os. vlastnictví  bytové problémy sociálně slabých rodin a jejich vystěhování z bytů  zadluženost rodin – ztráta jistoty a zázemí  stále vysoký počet dětí z ústavních zařízení (náhradní rodinné péče) bez možnosti vrátit se zpět k rodině  zvyšující se počet závislých mladých lidí  zadluženost mladých rodin – jednotlivců

28 Mgr. Daniela Brůnová e-mail: dabrunova@seznam.cz


Stáhnout ppt "BEZDOMOVEC - KDO TO JE? Konference S.A.D.. Definování skupiny:  mladí lidé vracející se ze zařízení pro děti a mládež po dosažení zletilosti  mladí."

Podobné prezentace


Reklamy Google