Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M. Juříková Metodika tvůrčí práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M. Juříková Metodika tvůrčí práce"— Transkript prezentace:

1 M. Juříková Metodika tvůrčí práce
Práce se zdroji M. Juříková Metodika tvůrčí práce

2 Práce  s literaturou - 3 stupně
Informativní čtení - postupujeme rychle s cílem zjistit důležitá místa, jimž je později třeba věnovat větší pozornost. Informativním čtením rovněž zjistíme, zda je publikace pro naši práci použitelná. Pozornost věnujeme: úvodu, názvům kapitol, nadpisům rozdělujícím text na odstavce, zdůrazněnému textu, obrázkům, schématům, grafům, rejstříku, seznamu pramenů.

3 Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci
Běžné čtení - následuje po získání prvních informací o publikaci. Při běžném čtení stanovíme, kterými částmi textu se budeme dál zabývat a jakým způsobem (poznámky, záložky atd.). Důkladné čtení umožní zapamatovat si text, osvojit si danou látku. Při tomto čtení pasáže důkladně promýšlíme, studujeme, podtrháváme, zpracováváme výpisky na volné listy papíru. Výpisky obsahují vedle stručného obsahu i anotační záznam – autor, název publikace, místo nakladatelství, rok vydání, číslo strany, ISBN.

4 Sběr informací Základní prameny Odborné knihy, vysokoškolské učebnice a skripta, které obsahují soubory trvalejších poznatků 2) Odborné časopisy (z oboru marketingu, marketingových komunikací, obchodu, ekonomie atd.) 3) Odborné databáze 4) Kvalifikační práce – kdo, kdy o tématu co napsal

5 Vyhledávání informací Workshop O. Biernátové, Knihovna UTB Zlín
rešeršní dotaz = vyhledávací dotaz co chcete hledat, souvislosti relevantní zdroje a nástroje pro vyhledávání tvorba rešeršních dotazů a samotné vyhledávání výsledky je nutné posoudit a určit jejich relevanci ladění rešeršního dotazu výběr

6 Je Je social media marketing v neziskových organizacích účinnější
Klíčová slova výběr klíčových slov, určení variantních tvarů, určení vztahů mezi nimi stěžejní jsou podstatná jména, vyhýbejte se slovesům, příslovcům, zájmenům i přídavným jménům (až na výjimky) a tzv. stop slovům (předložky, spojky) Je Je social media marketing v neziskových organizacích účinnější než minimédia marketing? (podtržená slova jsou vybraná klíčová z otázky) jaké druhy dokumentů hledáte, v jakém jazyce, v jakém časovém rozmezí, v jaké geografické oblasti vztahy mezi klíčovými slovy určujeme tzv. operátory

7 Operátory Booleovské operátory
nejčastěji používané pro vyjádření vztahu mezi klíčovými slovy AND bývá v některých případem nahrazen znaménkem „+“, NOT znaménkem „-“

8 Operátory Přesná fráze (v uvozovkách) „Český statistický úřad“
Proximitní operátory (týkající se vzdálenosti klíčových slov) NEAR (Google NEAR Bing) – najde Google blízko Bing, nezáleží na pořadí PRE (marketing PRE/5 výzkum) – najde marketing 5 slov před výzkum SAME (kvalita SAME kontrola) – najde kvalita a kontrola ve stejné větě Zástupné znaky * (různé tvary slova, Statisti*) – hledá slova Statistika, Statistiky, Statistických… ? (zástup jednoho znaku, Ma?er) – hledá Majer i Mayer Příkazy (bývají zastoupeny v pokročilém vyhledávání) – např. určení jazyka dokumentu, formátu, geografického umístění, stáří dokumentu apod.

9 Příklady Určete téma pro vyhledávání, vytvořte otázky pro výběr klíčových slov a navrhněte několik vyhledávacích dotazů za použití operátorů. Vyhledávací dotazy můžete vyzkoušet ve vyhledávači Google.

10 SFX SFX je služba, kterou nabízí Knihovna UTB
Její primární funkcí je prolinkování na plný text dokumentu, ale umí toho mnohem víc :) SFX rozhraní nabízí: Odkaz na plný text nebo nabídku dalšího vyhledávání Odkaz na abstrakt a další informace o dokumentu Citovanost, impact factor Možnost vyhledat další články od konkrétního autora BX – doporučování relevantních článků Generování citace v různých formátech Možnost objednání formou MVS nebo EDD Generování zkrácené adresy Nabídka dalšího vyhledávání apod. ikona pro aktivaci služby SFX, najdete ji v katalogu knihovny a ve všech databázích, které knihovna zpřístupňuje

11 dostupnost plného textu nebo odkaz na další vyhledávání
možnost objednat EDD Služba BX – doporučování relevantních dokumentů

12 abstrakt, více informací
o dokumentu, vyhledání dalších dokumentů od stejného autora ranking, impact factor, citovanost dokumentu, = indikátory kvality dokumentu možnost generování citací objednání fyzické kopie plného textu dokumentu, nabídka vyhledávání na internetu

13 XERXES beta verze, http://portal.knihovna.utb.cz
metavyhledávač = vyhledává ve vícero zdrojích na jednom místě možnost vyhledávat ve všech zdrojích, které knihovna nabízí, vybírat si jen určité zdroje, ukládat si databáze, ze kterých pravidelně vyhledáváte pouze jednoduché vyhledávání, možnost kombinace dvou vyhledávacích dotazů, omezení vyhledávání dle oboru (předmětu) nebo formátu dokumentu, vyhledávání ve více polích, dodatečné zpřesňování dotazu odkaz na plný text a službu SFX možnost ukládat a sdílet záznamy, připravujeme i citačního manažera (možnost generovat, upravovat, ukládat citace, vytvářet seznamy literatury apod. – zatím jen omezené možnosti) nutné se přihlásit (přihlašovací údaje stejné jako do Novellu)

14 Příklady vytvoření kolekce databází: Business Source Complete, EconLit with Full Text, Regional Business News, SourceOECD, RePEc/IDEAS, ProQuest central, Scopus, Katalog knihovny Chceme se dozvědět něco o marketingovém výzkumu v sociálních médiích. Vyhledejte relevantní zdroje, uložte si některé záznamy a zašlete na svůj .

15 možnost omezení dotazu podle předmětu nebo formátu
základní vyhledávání, možnost omezení dotazu podle předmětu nebo formátu

16 Po vybrání konkrétního předmětu zvolíte zdroje,
ve kterých chcete hledat. Zde jsme zvolili 6 databází.

17 Vyhledané výsledky je možné dále zpřesňovat, dohledat plný text, uložit si konkrétní dokumenty mezi své záznamy, řadit je do kolekcí apod.

18 Google Scholar a Google books
Co je Google Scholar? Co je Google Books?

19 Generátory citací Citace.com - nejznámější český generátor citací, norma ISO 690 a ISO 690-2, instruktážní video: Zotero – doplněk prohlížeče Mozilla Firefox, nutná instalace, v nabídce stovky citačních norem, instruktážní video:

20 Po registraci si můžete na portálu Citace
Po registraci si můžete na portálu Citace.com ukládat své citace a opakovaně se skrze službu SFX vracet k plnému textu dokumentu.

21 Metody citování literatury a označení citací
Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. I v případě, že původní text jen lehce upravíte, např. spojením vět či výměnou jednoho slova, jedná se stále o přímou citaci. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ Píšete diplomovou práci v češtině a chcete doslova ocitovat text z anglicky psané publikace. Jakým způsobem se citace uvede v textu? Do textu práce citaci sami přeložíte do češtiny (týká se pouze přímých citací nikoliv parafrází) a v poznámce pod čarou uvedete citaci v anglickém originále (u způsobu odkazování formou poznámek pod čarou se objeví hned pod konkrétní citaci). Vzhledem k tomu, že text sami překládáte, musíte originál uvést proto, aby čtenář mohl posoudit, zda nedošlo k chybnému překladu nebo špatnému porozumění textu.

22 Odkazy v textu Harvardský systém - hojně používaná zejména v USA, známá také jako „metoda prvku a data“ Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno-datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách. Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do kulatých závorek za rok. Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání. V takovém případě se písmena uvádí i v závěrečném soupisu bibliografických citací. V případě většího množství autorů se píší do závorky všichni autoři uvedení v bibliografické citaci. Pokud je nutné uvést dva či více zdrojů, uvádějí se v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem. V případě chybějícího autora se použije název nebo část názvu (do závorky se píše kurzivou). Metoda číselných odkazů – metoda používaná především v přírodních a technických vědách Metoda poznámek - často se kombinuje se seznamem zdrojů na konci dokumentu

23 Bibliografické citace
Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů (dále podle roku, pak podle názvu). Rok vydání se u této metody neuvádí až za nakladatele, ale přímo za tvůrce po čárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam je možné i číslovat. HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN FOX, Justin a Richard VAN WEELDEN, Costly transparency. Journal of Public Economics [online]. February 2012, vol. 96, iss. 1-2, s [cit ]. ISSN Dostupné z: doi: /j.jpubeco Více na iva.k.utb.cz:

24 Zápočet z METODIKY: PRÁCE O PRÁCI“ v rozsahu Titulní strana + 1 - 2 A4
Doporučený (požadovaný) obsah: Téma Důvody volby tématu, potřebnost a aktuálnost Cíl a účel práce Volba metod, přístupů, práce se zdroji (důvody volby u všech zdrojů, pokusy o hledání v databázích...) Hlavní závěr, přínos pro vás, vědu, předmět atd. TERMÍN ODEVZDÁNÍ: do

25 Zápočet z Informačních zdrojů…
Kolokvium… = v počítačové učebně bude malá skupina studentů odpovídat na otázky týkající se vyhledávání dat a práce s nimi


Stáhnout ppt "M. Juříková Metodika tvůrčí práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google