Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské informační systémy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské informační systémy"— Transkript prezentace:

1 Manažerské informační systémy
VŠSS HAVÍŘOV

2 Manažerské informační systémy
(aneb Jaké informace manažeři potřebují?) "Vzdělání je schopnost porozumět druhým.„ J. W. Goethe

3 Co se změnilo v podnikovém řízení?

4

5 Co se změnilo v podnikovém řízení?
Jsou úspory nejlepším řešením? Optimalizace nákladů?

6 Nákup, logistika a prodej.

7 Přínosy řešení Integrace procesu „Nákup, prodej a logistika“
Optimalizace nákladů Rychlá návratnost investice Logistika Prodej Nákup

8 Trendy v manažerském rozhodování

9 Změny priorit sledovaných informací

10 Priority v oblasti Manažerských informačních syst.

11 Kvalita Informací

12 Kvalita Informací

13 Informační systém je systém pro sběr, udržování, zpracování a poskytování informací a dat. kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty nebo účetnictví. Systém nemusí být nutně automatizovaný pomocí počítačů a může být i v papírové podobě. Data - údaje Informace

14 Informační systém může a nemusí být podporován VT.
My budeme uvažovat systémy podporované počítači Již dlouho je jasné, že hospodářství vyspělých zemí netáhnou jen hmotné výrobky, ale také informace, znalosti a nové technologie. To si uvědomují i podniky a instituce, což napomáhá k rozvoji IS.

15 MIS - Manažerské Informační Systémy
Data, jejich kvalita, kontrola, ochrana Informace, jejich kvalita, užití Systém Informační systém, prostředky, lidé, organizace Architektura IS Projektování IS

16 Data vyjádření skutečností formálním způsobem tak, aby je bylo možno přenášet nebo zpracovat (např. počítačem) číselné nebo jiné symbolicky vyjádřené (reprezentované) údaje a hodnoty nějakých entit nebo událostí „tvrdá data“, jasně definovaná a obvykle zatížená menší chybou (např. údaje o počtu obyvatelstva) „měkká data“, vyjadřující názory a postoje lidí (např. údaje o oblibě prezidenta republiky z dotazníkového šetření).

17 Informace Informací rozumíme data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam, a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Nositelem informace jsou číselná data, text, zvuk, obraz, případně další smyslní vjemy. Na rozdíl od dat (zvuků, obrázků apod.) nemůžeme informaci skladovat. Na druhé straně - informace jako zdroj poznání jsou zdrojem obnovitelným, nevyčerpatelným. I když má informace nehmotný charakter, je vždy spojena s nějakým fyzickým pochodem, který ji nese.

18 Vztah dat a informací DATA = vhodným způsobem vyjádřený (zakódovaný) popis skutečnosti nebo události INFORMACE = nový poznatek o určité události (skutečnosti) obsažený ve zprávě, která má charakter výroku, tj. má smysl o ní říci, že je pravdivá/nepravdivá UŽITNÁ HODNOTA (CENA) DAT = jejich informační obsah HODNOTA DAT = náklady vynaložené na jejich pořízení, držbu,zpracování, uchování a prezentaci. .

19 Systém Systém chápeme jako uspořádanou množinu prvků spolu s jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi, jež vykazují jako celek určité vlastnosti, resp. „chování“. Pro naše účely zkoumání informačních systémů pak mají smysl jen takové systémy, u kterých je možno definovat účel, čili tzv. systémy s cílovým chováním. Jinak také řečeno systém je množina vzájemně propojených komponent, které musí pracovat dohromady pro celý systém tak, aby byl naplněn daný účel (daný cíl). Tzn. že i když každý jednotlivý prvek systému je dobře navržen a pracuje efektivně, jestliže tyto prvky nepracují dohromady, systém neplní svoji funkci.

20 Informační systém soubor lidí metod
je obecně řečeno soubor lidí metod technických a programových prostředků zajišťujících sběr uchování analýzy prezentace dat určených pro poskytování informací.

21 Informační systém Technické prostředky (hardware) – počítačové systémy doplněné o periferní jednotky. Programové prostředky(software) – jsou tvořené systémovými programy, které řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem a programy aplikačními. Datové zdroje – ke své práci je využívají programové prostředky. Organizační prostředky (orgware) – soubor nařízení a pravidel. Ty definují provozování a využívání informačních systémů a informačních technologií. Lidská složka (peopleware) – řeší otázky adaptace a účinného fungování člověka v počítačovém prostředí, do kterého je zasazen. Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního systému.

22 Informační systém Abychom mohli zpracovávat data, ze kterých posléze vzniknou informace, potřebujeme určité nástroje, metody a znalosti, které budeme dále nazývat informačními technologiemi. Technické prostředky (HW) – zařízení na pořizování, uchování, přenos, zpracování a prezentaci dat. Programové prostředky (SW) – algoritmizované postupy vyjádřené ve formě, v které jsou srozumitelné pro používaná technická zařízení. Informační systém organizace - je systém informačních technologií, dat a lidí, jehož cílem je efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení organizace (firmy). Vývoj a provoz IS jsou ovlivňovány řadou aspektů. Informatická aplikace - je relativně samostatná část IS (zahrnující HW, SW a data), zabudovaná do IS jedním projektem (např. , správa majetku, účetnictví).

23 Informační systém firmy
EIS (Executive IS) - vrcholové řízení organizace (strategie, finanční řízení).  DWH (Data warehouse) – data, analýzy MIS (Management IS) -účetnictví, nákup, prodej, sklad, ... TPS (Transaction processing system), CIS (Customer IS), RIS (Reservation IS), GIS (Geographic IS), CAD (Computer aided design), CAM (Computer aided manufacturing) EDI (Electronic data interchange) podporuje elektronickou výměnu dat mezi obchodními partnery, bankami, ústavy, apod. OIS(Office IS) – podpora rutinních kancelářských prací (elektronická pošta, správa a zpracování dokumentů).

24 Operativní řízení podniku TPS
TPS (Transaction Processing System) reprezentuje druhy činností podniku na úrovni operativního řízení (krátkodobý horizont). Hlavním úkolem je pořizování a aktualizace dat, jejich evidence a základní přehledy. Tyto výstupy se používají ve vyšších vrstvách IS. Na úrovni operativního řízení se nejčastěji používají aplikace podporující konstrukční a technologické procesy

25 Operativní řízení podniku TPS
CAD (Computer Aided Design, konstrukce a návrhy), CAM (Computer Aided Manufacture, automatizovaná podpora řízení výrobních provozů) MRP (Material Resource Planning, plánování zdrojů materiálu) ERP (Enterprise Resource Planning, plánování podnikových zdrojů) CRM (Customer Relationship Management, řízení vztahů se zákazníkem) RIS (Reservation IS, rezervační systémy) či GIS (Geographic IS, kreslení, digitalizace map, vytváření územních modelů) a další.

26 Taktické řízení podniku MIS
MIS (Management Information System) podporuje taktické řízení podniku (střednědobý horizont). Navazuje na vrstvu operativního řízení a na základě ucelených a sumarizovaných dat z TPS umožňuje kontrolovat a řídit základní podnikové aktivity. Na této úrovni se provádějí především analýzy a zpracovávají se zprávy a přehledy. Na MIS jsou kladeny vysoké nároky v oblasti zajištění dostupnosti, bezpečnosti, zálohování a archivace dat a průkaznosti operací.

27 Taktické řízení podniku MIS
Na taktické úrovni se řeší především oblasti týkající se analýzy, plánování, modelování – např. správa zdrojů, řízení jakosti, marketing, lidské zdroje, legislativa či obchodně ekonomické aplikace (mzdy, účetnictví, finanční řízení). Na MIS navazují systémy pro podporu rozhodování (DSS, Decision Support System), které tvoří přechod mezi MIS a EIS. Slouží pro podporu metod rozhodovací a operační analýzy.

28 Strategické řízení podniku EIS
EIS (Executive Information System) obsahuje aplikace určené ke strategickému řízení podniku a pro podporu vrcholového vedení (dlouhodobý horizont). Aplikace využívají data poskytovaná nižšími vrstvami (tj. TPS a MIS) i data z externích zdrojů. Pozornost je zaměřena na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Jsou sledována i historická data Vytvářejí se komplexní analýzy současného stavu, budoucího vývoje, prognózy a trendy, vytváření nových pohledů na data, jejich agregaci a řazení do nových souvislostí, hledání vzájemných vazeb.

29 Kancelářské systémy OIS
OIS (Office Information System) zastupuje sadu aplikací zaměřených na podporu kancelářských prací. Cílem je snížení nároků na administrativní operace, zjednodušení zpracování dat, zvýšení formální úrovně výstupů, zrychlení a zefektivnění komunikace včetně podpory týmové práce. OIS nejčastěji zahrnuje textový procesor, tabulkový procesor, software pro tvorbu prezentací, klienta elektronické pošty, plánovací kalendář, aplikace pro podporu týmové práce a pro správu dokumentů.

30 Komunikace s okolím EDI
EDI (Electronic Data Interchange) představuje aplikace zajištující elektronickou komunikaci s okolím podniku – dodavateli, odběrateli, zákazníky, bankami či státními institucemi. V této oblasti se již v širokém měřítku prosadilo využití možností poskytovaných sítí Internet.

31 IS - Architektura Téměř výhradně se používá 3-vrstvá architektura:
datová vrstva(vlastní data – pořízení, kontrola, uložení a archivace, zabezpečení) funkční vrstva(vlastní aplikace, zpracování, bezpečnost, propojení se světem, kontrola, …) presentační vrstva(interakce s uživatelem)

32 Dílčí architektury IS Jedná se o detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. Funkční - funkční struktura, náplň jednotlivých funkcí. Procesní - vymezení klíčových procesů a vazeb v IS/IT, (kontextový diagram, diagramy toků dat, síťové diagramy). Datová - určení datových objektů a zdrojů v rozlišení na interní a externí zdroje, návrh datových entit, databázových souborů a jejich uložení.

33 Dílčí architektury IS Jedná se o detailní návrh IS z hlediska různých dimenzí. Softwarová - rozlišení na Apl. SW, Zákl. SW nebo systémový SW. Technická - postihuje celý komplex prostředků počítačové a komunikační techniky. Organizační - zahrnuje organizační strukturu a vymezení organizačních jednotek. Personální - zahrnuje profesní a kvalifikační struktury.

34 Dílčí architektury IS Technologická - dávkové, interaktivní, řízené událostmi - decentralizované, distribuované SW architektura - Monolitická, 2 až X-vrstvá Aplikační vrstva Prezentační vrstva Tenký klient Tlustý klient Datová vrstva Prezentační vrstva Datová vrstva Aplikační vrstva Klient Server

35 Vztah mezi IS a IT Informační systémy (IS) „potřeba informací“
ÚLOHA STRATEGICKÁ TAKTICKÁ Informační systémy (IS) Tvorba podnikatelského prostředí pro identifikaci informačních potřeb. Definování detailních informačních požadavků na aplikace IT „potřeba informací“ Je doménou řídících pracovníků odborných úseků a útvarů Je doménou vrcholového managementu Vytváří informační infrastrukturu podniku Vytváří konkrétní aplikace pro uspokojování informačních potřeb Informační technologie (IT) Je doménou vedoucích pracovníků informatiky a vrcholového managementu Je doménou informatiků a řídících pracovníků odborných úseků a útvarů „dodávka informací“

36 Data, informace a znalosti
Vzdělání Zkušenosti data data informace znalosti rozhodnutí (akce)

37 Informaci tvoříme z dat několika způsoby
účelovostí, tj. víme předem pro jaký účel data sbíráme, kategorizací, tj. rozlišováním jednotlivých sledovaných jevů podle určitých (účelových) kriterií výpočty tj. užíváním různých matematických a statistických metod zhušťováním (agregací) tj. data jsou agregována do stručnějších forem opravami, tj. odstraňováním (vylučováním) chybných dat

38 Z informací tvoříme znalosti
srovnáváním (V čem se liší informace o dané situaci od informací o situacích, které již znám?) odvozováním (Jaké důsledky má tato informace na moje rozhodnutí a akci?) spojováním (Jak souvisí tato informace s jinými?) komunikováním (Co si ostatní lidé myslí o této informaci?)

39 Tři stránky informace Syntaktická Sémantická Pragmatická
jakým způsobem je informace zachycena Sémantická jaký má informace význam Pragmatická jaký má pro mne informace užitek

40 Kvalita informace Kvalitu informace vnímáme podle toho:
Jaký má obsah (zda nám dává správnou odpověď na naše otázky) Jak je nám presentována (zda jsme schopni jí porozumět)

41 Kvalita informace z hlediska obsahu
relevantnost (zda je významná pro daný účel) aktuálnost (zda je dostatečně přesná) úplnost (zda je dostatečně kompletní) podrobnost (zda je přiměřeně detailní) pravdivost (zda je.získaná ze spolehlivých zdrojů) efektivnost (zda její cena přiměřená jejímu užitku)

42 Kvalita informace z hlediska prezentace
kompetentnost (zda je předávána správným osobám) včasnost (zda je předávána včas z hlediska okamžiků její potřeby) srozumitelnost (zda je předávána vhodným a srozumitelným způsobem)

43 Informační bariery orientační (nevím kde informaci hledat)
technická (nemám potřebný HW a SW) psychologická (odmítám pracovat s počítačem) jazyková (nerozumím příslušnému jazyku) kognitivní (nevím, jaký má informace význam) politická (informace je embargována) finanční (nemám na informaci peníze)

44 Koloběh dat a informací v IS
zpracování dat (počítač) sběr dat přenos dat REÁLNÝ SVĚT PAMĚŤ DAT PAMĚŤ ZNALOSTÍ akce resp. rozhodnutí uživatel užití resp. porozumění

45 Proces zpracování informací
výstupy vstupy uchování

46 McFarlanova aplikační struktura IS
budoucnost STRATEGICKÉ POTENCIÁLNÍ Aplikace, které jsou kritické pro dosažení cílů společnosti, např. marketingový IS, manažerské IS, finanč. analýza, a pod. Aplikace, které mohou být důležité pro dosažení cílů společnosti, např. expert. systémy, elektronické prototypy, EDI a pod. současnost KLÍČOVÉ PODPURNÉ Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, např. saldokonto, kalkulace, řízení výroby, řízení skladů a pod. Aplikace, které jsou důležité, ale ne kritické pro chod společnosti, např. účetnictví, mzdy, elektronická pošta, zpracování textů a pod. nutnost možnost

47 Informační strategie vychází z globální podnikové strategie, plánů a zjištěných nedostatků v informační podpoře, IS podporují strategické cíle a záměry organizace, analýza stavu informačních systémů, stavu IT, vývojových trendů, určují se architektury IS (funkční, datová, technologická), analýza dopadů IS na org. strukturu firmy (zaměstnanci, kvalifikace), ekonomické a technologické dopady nákupu/vytvoření IS. vypracování projektů - obsah, harmonogram, ...

48 Životní cyklus aplikací IS/IT
- plánování (inception) - výstavba (building) - nákup (acquisition) - vývoj (development) - zavedení (implementation) - provoz a údržba (operation and maintenance) - likvidace (despatch)

49 Úvodní studie posouzení realizovatelnosti jednoho vybraného systému,
určení, zda lze dosáhnout očekávaných výsledků, rozhodnutí, zda ve vývoji pokračovat, či nikoliv, odhad nákladů, přínosů, hrubý návrh funkcí, vstupů, výstupů, datového modelu systému, vymezení procesů a hranic systému, hrubý návrh technologického řešení -výběr ASW, ZSW a HW.

50 Globální analýza a návrh
zpodrobnění základních požadavků, rozdělení na podsystémy a vymezení podprojektů, návrh hrubého modelu funkcí a dat pro každý subsystém a návrh rozhraní systému. úplná specifikace všech hlavních funkčních požadavků, datových, snaha nalézt odvozené požadavky. určení priority všech požadavků, struktura systému. východisko: - cíle IS/IT organizace a schválený plán jejich vývoje.

51 Detailní analýza a návrh
analýza, definice požadavků a návrh systému až na úroveň, kdy je možné začít navržený systém implementovat. zpodrobňujeme funkce, požadavky a modely z předchozí fáze Globální analýzy a návrhu. detailní návrh se týká technologické architektury, datové základny, výstupů systému a také organizační struktury. možnost prototypu systému (např. návrh UI). - určení dat, kterých se to týká, - realizace - nezbytné ověření prototypu

52 Implementace vytvoření fungujícího systému, který realizuje návrh vytvořený v předchozích etapách, realizace v daném implementačním prostředí. testování systému dle dokumentace, systém musí bezchybně fungovat a musí mít implementovány všechny stanovené požadavky. vytvořená uživatelská a provozní dokumentace a popis pracovních procesů.

53 Zavádění do provozu instalace technického a programového vybavení,
školení uživatelů - vedoucích pracovníků, administrátorů systému a běžných uživatelů, vytvoření a úpravy databáze, integrační a zátěžové testy. přechod na nový systém nesmí omezovat běžný pracovní režim uživatelů a je také třeba zajistit, aby měli uživatelé čas si na nový systém zvyknout. počáteční podpora systému, která zahrnuje pomoc uživatelům, sledování zkušebního provozu a opravy chyb.

54 Provoz, údržba a rozvoj zajištění provozu systému, jeho údržbu a rozvoj vzhledem k novým uživatelským požadavkům, které jsou v souladu se záměry a cíly organizace. monitorování provozu z důvodu optimalizace procesů, zjištění využití aplikací a provozních chyb. návrhy změn a úprav mohou být funkčního, provozního nebo organizačního charakteru.

55 Vrstvená architektura
vrstva technologická, kterou rozumíme vymezení jednotlivých komponent IT, zejména technických prostředků, základního SW (operační a databázové systémy) a jejich vnitřní struktura a vzájemné vazby vrstva aplikační, do které zahrnujeme veškerý aplikační SW jeho funkční a datovou specifikaci), provozované i řešené projekty a jejich dokumentaci vrstva prostředí (uživatelská), zahrnující podnikatelské prostředí, organizační strukturu podniku a jeho procesy, lidské zdroje (jejich kvalifikaci, motivaci a zkušenosti z používáním IT)

56 Vrstvená architektura
interface interface Vrstva prostředí Vrstva aplikační Vrstva technologická

57 Technologická architektura
Podstatnou charakteristikou současných IS je tzv. třívrstvý model architektury client/server, v jehož rámci spolupracují databázové, aplikační a prezentační servery prostřednictvím LAN nebo WAN sítí. Jednotlivé vrstvy zajišťují různé služby a to: Presentační vrstva – umožňuje využívat jednotlivé aplikace software v kombinaci s dalšími produkty většinou s MS Office. Aplikační vrstva – tvoří prostředí aplikačních funkcí. Databázová vrstva – poskytuje řízení databázových operací.

58 Data a operace v IS Každá počítačová aplikace (IS) má dvě části Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Aktuální data -(popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních). Archivní data -(nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz). Prognostická data -(jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát). Operace jsou představovány programem, algoritmem a zpřístupňují data uživatelům, vytvářejí z dat informaci, kterou pak prezentují ve vnímatelné podobě.

59 Uchovávání dat Rozlišujeme
Archivaci dat pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). Zálohování dat pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií).

60 Aktualizace dat Aktualizace dat je proces, kterým se údaje v systému upravují, (přidávají, doplňují, mění, ruší) tak, aby odpovídaly skutečnosti. Neaktualizovaná databáze je mrtvá a nebezpečná, protože data zde mohou být chybná. Aktualizaci dat mohou provádět jen oprávněné osoby s přístupovými právy, aktualizace musí být konzistentní (nelze je opravovat více osobami najednou), rychlá, pečlivá a odpovědná. Aktualizace se provádí ručně, ale i automaticky.

61 Bezpečnost informačních systémů
Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

62 Bezpečnost informačních systémů
Druhy ochran: Proti ztrátě nebo zničení (data jsou chráněna proti havárii systému, zavirování, vnějším živlům). Proti zneužití (důvěrnost dat - jsou chráněna proti neoprávněnému použití přístupovými právy, případně programy, jsou chráněny zamezením nelegálního kopírování). Proti nežádoucím změnám (vymezením tzv. aktivního přístupu, kontrolujeme shodnost či duplicitu dat).

63 Bezpečnost informačních systémů
Prostředky ochrany technické (spolehlivá technika, hlásiče požáru, identifikační karty, atd.), programové (antivirové programy, šifrované ukládání, autentizace heslem a ID) a organizační (organizační struktura, pravidla archivace, udělování přístupových práv, prověrky bezpečnosti, monitorování činnosti systému, atd.). Pozor - Patří sem i zlomyslné, zločinecké ničení a počítačová kriminalita. Podniky i stát podporují ochranu systému legislativně (zákony, předpisy) i ekonomicky (finanční prostředky na jednotlivé druhy ochran).

64 Realizace řešení IS/IT
Vývojem specializovaného, jednoúčelového software na míru. Nákupem SOFTWARE IS a jeho minimální customizací (pro malé podiky a firmy). Komplexními projekty založenými na výběru velkých balíků SOFTWARE IS s jejich customizací a dořešením oblastí, které balík nepokrývá.

65 Co nás zajímá na SOFTWARE IS
Produkt a jeho tvůrce (obsahová orientace firmy, jestli je to syst. integrátor, personální síla, počty prac na vývoj, na podporu, orientace ASW na malé, střední, velké firmy, na školství, cena, reference) . Funkcionalita (architektura, jaké oblasti IS pokrývá, jak jsou svázané, jestli je SW modulární, jak řeší správu a monitoring provozu, zda je dokumentace on line). Provozní prostředí (jaká DB, jaký OS). Služby (údržba, úpravy legislativy, periodicita nových verzí, hot-line, školící služby, konzultační služby, vzdálený monitoring, optimalizace DB). Další vlastnosti (možnosti vlastní customizace, jazykové prostředí, dokumentace, audit, podpora ISO…).

66 Podnikový IS - ERP ERP (Enterprise Resource Planning) se soustřeďuje na zaznamenávání tzv. transakčních dat, ze kterých se vytvářejí rozsáhlé podnikové databáze, jež jsou základem pro systémy pro podporu rozhodování. Slouží primárně k organizaci podnikových procesů a jejich informační podporu. Mezi základní činnosti, které ERP podporují patří: Dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování zdrojů Řízení realizace zakázek z hlediska dodržení termínů Plánování a sledování nákladů výroby Zpracování všech výsledků aktivit do finančního účetnictví

67 Podnikový IS - ERP Moduly s orientací směrem dovnitř Sklady Výroba
Řízení lidských zdrojů, mzdy Účetnictví, fakturace, banka Controlling, plánování Moduly pro komunikaci s okolím Dodavatelé, nákup Odběratelé, prodej E-business CRM - Customer Relationship Management SCM - Supply Chain Management Podpůrné moduly MIS (manažerský IS), OLAP(Online Analytical Processing), Data mining (dolování dat)

68 ERP Enterprise Resource Planning (ERP) je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejicich s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

69 Implementace IS Postup zavedení informačního systému se nazývá implementace. Je to nákladný a velmi důležitý krok. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a tyto nadefinovat do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu: Definice procesu na ekonomické úrovni. Naprogramování, případně úprava stávajícího kódu. Otestování. Přenos do produkčního prostředí.

70 IS - přínosy Zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů
Centralizace dat Snížení chyb Úspory investic do IT Zvýšení bezpečnosti IS Rychlejší výstupy pro vedení firmy Podpora pro účetnictví

71 ERP - problémy Proč nechtějí uživatelé ERP používat?
Když se aplikace špatně ovládá Funkčnost neodpovídá potřebám

72 ERP – open source x komerční
Open source (např. Compiere) Volná dispozice zdrojovým kódem Možnost změnit užití SW dle budoucích potřeb

73 ERP open source Nevýhody open source řešení: Nestálost v čase
Nejasná koncepce vývoje Může být nedotaženost projektu Komerční řešení jsou více zaměřeny na implementační fázi.

74 Portály Webová aplikace, která uživateli poskytuje jednotným způsobem a centralizovaně informace z různých zdrojů Portál představuje bezpečný a jednotný bod interakce s různorodými informacemi, procesy a lidmi. Je přizpůsoben individuálním potřebám konkétních uživatelů.

75 Portály

76 Portály

77 Portály – proč?

78 Jeden portál pro všechny uživatele

79 Architektura portálu

80 Architektura portálu

81 Současné trendy IS/IT „totální“ digitalizace
od dat k informacím resp.znalostem integrace/komunikace horizontální, vertikální, interní, externí důraz na rozvoj informační infrastruktury re-engineering procesů dodavatelské řešení/outsourcing

82 Potřebnost datové kvality a odstranění nekvality
DATOVÁ KVALITA Potřebnost datové kvality a odstranění nekvality

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94 Dolování dat –Data mining
Je součástí Business Intelligence. Dnes jako součást všech významných komerčních databázových produktů, což odráží důležitost pro správu a řízení podniku. Využívá velký objem dat přímo v datovém skladu a zpravidla nepřistupuje k agregovaným datům v datových tržištích. Donedávna bylo nasazení pouze otázkou pro velké společnosti, které byly schopny plně využít tohoto nástroje.

95 Data mining – možné typy úloh
Analýza úvěrového rizika Vyhodnocení marketingových kampaní Analýza odchodu zákazníků Segmentace zákazníků Analýza chování zákazníků Analýza produktů Obdobně lze přistupovat například k analýzám dodavatelů, kde je možné sledovat kvalitu dodaných produktů (kazovost) k nákupní ceně, zpoždění dodávek,či na základě reklamace zákazníků.

96 Data mining – techniky Rozhodovací stromy a indukce Neuronové sítě
Genetické algoritmy Nejbližší soused a dedukce shluků Analýza nákupního košíku Analýza závislostí Dedukce

97 Data mining – postupy Porozumění problematice Porozumění datům
Příprava dat Modelování Hodnocení výsledků Impementace modelu

98 Úloha informace v podniku
Jeden z klíčů k úspěchu Vhodné informace k dispozici ve správný čas na správném místě správnému uživateli

99 Vliv správných informací
Náklady na Pořízení Zpracování Uchování

100 Vliv správných informací
Informace snižují náklady snížení skladových zásob zkrácení průběžné doby výroby, zvýšení kapacity, plnění dodacích termínů zrychlení a zlevnění komunikace mezi podnikem, zákazníky a dodavateli, dodavatelskými řetězci elektronické burzy – dosažení optimální ceny, zhromadňování požadavků

101 Vliv správných informací
Informace zvyšují příjmy základ pro plánování nového výrobku nebo inovaci původního podpora zákaznického servisu získání nových zákazníků

102 Obecně nepravdivé výroky manažerů
„Mám kritický nedostatek závažných informací“ ve skutečnosti manažer trpí nadbytkem zbytečných informací je třeba v plánu výstavby IS akcentovat správnou selekci a agregaci informací místo kvantity „Potřebuji ty informace, které chci“ čím méně pracovníci rozumí jevům, tím více potřebují veličin k jejich vysvětlení. Proto je potřeba sestavit správný model podniku pro pochopení potřeb a pak z tohoto modelu odvodit potřebný IS

103 Obecně nepravdivé výroky manažerů
„Dostanu-li informace které chci, moje rozhodování se zlepší“ ve skutečnosti však manažer často neumí využít informace stávající(zpravidla se často týkají minulosti) „Budu-li mít rychlé a pohotové spojení s ostatními vedoucími, zvýší se výkonnost podniku“ ve skutečnosti však informace o činnostech ostatních oddělení nemusí vždy znamenat spolupráci mohou být jen informačním šumem.

104 Obecně nepravdivé výroky manažerů
„Nemusím rozumět tomu, jak počítač pracuje, stačí když ho umím využívat“ tvrzení o transparentnosti technologií je částečně pravdivé netýká se však informačních systémů (neboť manažeři jsou také odpovědni za jeho správnou funkci). Je nutné zapojit aktivní uživatele od samého počátku. R.L Ackhoff – nositel Nobelovy ceny – 1967 analyzoval nepo-rozumění řídících pracovníků informačním potřebám

105 Základní prvky IS Vstupy: data, texty, zvukové a obrazové záznamy vstupu-jící do IS a metody a prostředky, jimiž jsou vkládány a uchovávány Modely: kombinace procedurálních, logických a matema-tických modelů, které transformují vstupy na požadované výstupy Technologie: technici, hardware, software Databáze: soubor(y), v němž jsou uložena data potřebná pro všechny uživatele Správa: ochrana dat a dalších komponent systému Výstupy: kvalitní informace pro všechny úrovně řízení a ostatní uživatele uvnitř i vně organizace. - Nemohou být lepší než umožňují vstupy a modely

106 Management IS v organizaci

107 Změny užití informací v podniku
Dříve Nyní Sledování informací z vlastního podniku Informace spíše evidenčního charakteru Informace podporující snižování nákladů Důraz na integraci dat a technických prostředků Vyšší důležitost informací z okolí Informace je důležitá podpora pro rozhodování o rozvoji podniku ve vztahu k okolí a zákazníkům Informace podporují zvyšo-vání prodejnosti produktů Důraz na komunikaci a spolupráci na bázi IS/IT

108 Změny ve využití IT/IS


Stáhnout ppt "Manažerské informační systémy"

Podobné prezentace


Reklamy Google