Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 31. 10. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 31. 10. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 31. 10. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program 1.Práce na strategickém plánu v období 09-10/2013 2.Přehled opatření návrhové části strategického plánu 3.Další postup zpracování strategického plánu 4.Diskuse a)odsouhlasení, příp. úpravy popisu opatření b)projektové záměry v akčním plánu 2014-15 (doplnění, vyřazení, rozpracování) c)způsob zpracování finančního a realizačního rámce strategického plánu

3 Priority  Priorita 1: Doprava a technická infrastruktura  Priorita 2: Udržitelný územní rozvoj a životní prostředí  Priorita 3: Ekonomický rozvoj města  Priorita 4: Kvalita života obyvatel města  Priorita 5: Veřejné služby

4 Opatření 1.1: Silniční infrastruktura a parkování  Rekonstrukce povrchů prob. komunikací ve správě města  Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci povrchů problematických komunikací ve správě kraje  Opatření ke zklidnění dopravy na silniční síti v intravilánu města  Realizace odstavného parkoviště u žst. Tišnov a navazující propojení k mostu do Předklášteří  Rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích  Zaved. zóny rezidenčního parkování na sídl. pod Květnicí  Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města  Kompletní rekonstrukce účelové komunikace na Hájku

5 Opatření 1.2: Ostatní dopravní infrastruktura  Výstavba sítě cyklostezek a zřizování cyklopruhů na komunikacích  Postupné budování cyklostezky podél Svratky  Pokračující odstraňování bariérovosti na chodnících a dalších pěších komunikacích  Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místech jejich křížení se silniční dopravou

6 Opatření 1.3: Veřejná doprava  Organizační úpravy veřejné autobusové dopravy s cílem zajistit obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti  Jednání s organizátorem IDS JMK - úprava provozu vybraných autobusových spojů v oblasti Hájku – vybrané spoje zajíždějící přímo do sídla

7 Opatření 1.4: Technická infrastruktura  Odkanalizování okrajových částí intravilánu města  Postupné odděl. systémů dešťové a splaškové kanalizace  Rek. kanalizace (a zvýšení kapacity) v centru města  Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina  Instalace menších ČOV ve venkovských částech Tišnova  Opatření ke zvýšení efektivity systému CZT  Průběžná obnova veřejného osvětlení  Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov  Rek. sběrného dvora a prověř.mož.instalace třídicí linky

8 Opatření 2.1: Územní rozvoj města  Zprac. ÚS rozvoje v lokalitách předepsaných v ÚPD  Revitalizace dolní části nám. Míru  Akt. plánu revitalizace veř. prost. na sídlištích a násl. revit. s důrazem na sídl. pod Květnicí a areál let. kina  Revitalizace nábřeží řeky Svratky  Zatraktivnění centrál. prostranství ve venkov. sídlech  Usměrnění prostor. rozvoje mezi Hájkem a Hajánkami  Pref. prost.↓náročných podnik. záměrů, využ. brownfieldů a volných ploch v intravilánu  Vyjasnění dalšího postupu v záměru realizace PZ  Výkup pozemků pro realizaci IZ města a usměrnění ÚR

9 Opatření 2.2: Životní prostředí  Protihluková opatření u nejzatíž. ulic a žel. trati č. 250  Vyjasnění postoje města a obcí k čin. lomů v Předkláštěří  Tvorba a obnova vodních prvků ve městě a okolní krajině  Zvyšování retenční schopnosti krajiny, regulace růstu zpevněných ploch v území  Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina  Aktivní účast na opatřeních směřujících k minimalizaci vlivu vytápění domácností na kvalitu ovzduší  Obnova liniové zeleně podél komunikací  Důsl. ochrana ZPF I,II vč. protierozních opatření  Příprava vzdělávacího modulu EVVO a podpora EVVO

10 Opatření 3.1: Infrastruktura pro podnikání  Postupná revitalizace brownfieldů (zejména v oblasti nádraží – odkup od Českých drah a revitalizace) s využitím dotací se záměrem přeměny na plochy k podnikání, příp. občanské vybavenosti ve vazbě na opatření 4.1  Realizace rozsahem menších ploch pro rozvoj podnikání v závislosti na prostorových a majetkoprávních možnostech (s využitím přednostního práva na odkup nemovitostí)

11 Opatření 3.2: Organizační struktura podnikání  Vytvoření platformy pro spolupráci města, podnikatelské sféry a dal. aktérů v oblasti podnikání a trhu práce  Podpora rozvoje místních podnikatelských subjektů zejména v oblasti lehké, čisté výroby a služeb  Informační servis pro podnikatele  Zpracov. seznamu místních poskyt. služeb  Podpora odbytu místních produktů pomocí propagace místních produktů a poskytovatelů, poskytování dotovaných obchodních prostor a regulace obchodních řetězců, preference místních dodavatelů při VŘ podlimitního rozsahu???

12 Opatření 3.3: Cestovní ruch  Vytvoř. platformy pro rozvoj CR s cílem vzáj. informovanosti, vyhodnocování potřeb CR, rozvoje marketingu CR, ev. i zabezpečení prostřed. pro rozvoj CR  Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu v Tišnově  Zřízení či převzetí IC městem a využití IC jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj CR  Rozvoj drobné doplňkové infrastruktury CR (stojany na kola apod.)

13 Opatření 3.4: Hospodaření města  Stanovení % proporcí nemandator. výdajů z rozpočtu – viz minimální procentuální podíly u jednotlivých opatření  Dodržení principu poměrného rozložení investic podle počtu obyvatel v jednotlivých sídlech Tišnova ???  Zřízení pozice pracovníka zaměř. na monitoring dotačních příležitostí, zprac. žádostí o dotaci a administraci podpořených projektů (nejen) v rámci regionální politiky EU v programovacím období 2014–20

14 Opatření 4.1: Občanská vybavenost a infrastruktura  Dopln. sídliště Květnice Hony za Kukýrnou komerční OV  Pokrač. v odstraňování bariér v obj. OV i na veř. prostr.  Oživ. služeb v jádru města i ve več. hodinách a o víkendech  Důsledná péče o kulturní památky ve městě vč. tlaku na soukromé majitele památkově chráněných objektů  Rozvoj veř. přístupných zón pro krátkodobou rekreaci, doplnění drobné volnočas. infrastr. a městského mobiliáře  Oživení a úprava areálu letního kina  Revitalizace sportovišť  Rek. návštěvnického zázemí vybr. kulturních a sport. zař.  Rekonstrukce kulturních a komunitních zařízení

15 Opatření 4.2: Kulturní a volnočasový život  Propagace kulturních a sportovních akcí ve městě, zpřehlednění a koordinace jejich nabídky  Rozšíření propagace vybraných specifických, jedinečných akcí i mimo Tišnovsko  Využití specificky atraktivních lokalit (náměstí, letní kino apod.) pro pořádání kulturních a volnočasových akcí  Systematická finanční a nefinanční podpora spolkové činnosti a neziskových organizací

16 Opatření 4.3: Bezpečnost ve městě  Zřízení městské policie (nejen za účelem snížení bezpečnosti, ale obecně posílení veřejného pořádku )  Instalace opatření zvyšujících bezpečnost v dopravě (přechody pro chodce, křížení ulic a cyklostezek, zpomalování silniční dopravy)  (vhodné doplnit aktivity na zvýšení bezpečnosti, prevenci kriminality atd.)

17 Opatření 5.1: Školství  Dlouhodobě efektivní řešení nedostatečných kapacit ZŠ: rozšíření kapacit ZŠ s možností změny využití po opadnutí populační vlny  Nastavení kritérií pro přijímání dětí na ZŠ městskou vyhláškou  Zmapování kapacitních rezerv a možností škol v Tišnově i jeho okolí  Diskuse nad využitím kapacit MŠ např. pro nabírání dětí mladších 3 let  Založení pracovní skupiny pro mateřské a základní školství, která bude řešit problematiku demografického vývoje a kapacity školních budov

18 Opatření 5.2: Zdravotnictví a sociální služby  Zachování ZP v Nemocnici Tišnov ve stávajícím rozsahu a specializaci, doplnění o dětskou pohotovost  Prověření dopadů případných změn v poskytování péče Nemocnicí Tišnov na potřeby místní populace  Podpora doplnění nedostatkových oborů specializované ambulantní zdravotní péče  Postupná komplexní revit. obj. polikliniky  Udržení současné sítě sociálních služeb v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb  Zajištění kapacitního a vyhovujícího sociálního bydlení pro potřeby místních sociálně slabých / vyloučených obyvatel

19 Další postup zpracování strategického plánu  Implementační část •způsob práce se strategickým plánem •finanční rámec •akční plán

20 Způsob práce se strategickým plánem  Procesní řízení (role, kompetence, schůzky, procesy…)  Projektové řízení (cyklus přípravy, realizace a vyhodnocení projektů)

21 Finanční rámec  Pro úroveň opatření procentuální podíl výdajů ze strany města  Zohlednění •věcného vymezení jednotlivých opatření •předchozích rozpočtu města (resp. závěrečných účtů)  Možnosti čerpání finančních prostředků z nových OP (na úrovni opatření strategického plánu)

22 Akční plán  Seznam záměrů pro období nejbližších 2 let, které: •jsou v souladu s některým z opatření •mají vysokou prioritu •mají zajištění finanční zdroje •jsou rozpracované nebo připravené po věcné a technické stránce  Aktualizace akčního plánu – „živá“ část strategického plánu  Nyní pracovní verze AP k rozpracování

23 Akční plán I ČísloNázev 1.1.1Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Riegrovy ul. vč. kanalizace a sítí 1.1.2Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Brněnské ul. vč. kanalizace a sítí 1.1.3Odstav. parkoviště u žst. Tišnov a navaz. propojení k mostu do Předklášteří (ulice, chodníky, cyklostezka) 1.1.4 Zvýšení parkovací kapacity na sídlišti Pod Klucaninou (např. Halasova ul.) – studie realizace parkovacího domu kombinovaného s veřejnou zelení, hřištěm apod., prověření zapojení soukromého kapitálu 1.1.5Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města s progresivním zpoplatněním 1.2.1Výstavba cyklostezky mezi tenisovými kurty a koupalištěm (souběžně s krajskou komunikací) 1.3.1 Organizační úpravy veřejné autobusové dopravy s cílem zajistit (v rámci možností pravidelnou) obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti 1.4.1Odkanalizování lokality Za Červeným mlýnem vč. oddělení dešťové a splaškové kanalizace 1.4.2Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina 1.4.3Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov 1.4.4Rekonstrukce sběrného dvora a prověření možnosti instalace třídicí linky 2.1.1Vybudování centrálního prostranství na Hájku vč. zeleně a prostoru pro otáčení autobusů 2.1.2Zpracování studie rekreačního využití prostoru podél řeky Svratky 2.2.1Obnova aleje podél místní komunikace k lokalitě Stanoviska 3.2.1Vytvoření platformy (obdoby „místní hosp. komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatel. sféry 3.2.2Zpracování seznamu místních poskytovatelů služeb a zajištění jeho průběžné aktualizace 3.3.1Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

24 Akční plán II ČísloNázev 4.1.1Postupná rekonstrukce kultur. domu v lokalitě Hájek (dveře, střecha, zateplení, vytápění, vnitřní vybavení) 4.1.2Vybudování hřiště pro diskgolf 4.1.3Vybudování venkovního kluziště (k využití na cca 6 měsíců v roce) na hřišti u ZŠ Smíškova nebo u koupaliště 4.1.4Rekonstrukce letního kina 4.1.5Rekonstrukce sokolovny a sportovní haly vč. prostor pro wellness zázemí 4.1.6Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště 4.2.1 Oživení webu kulturatisnov.cz s kalendářem akcí (ve vazbě na obdobný kalendář v Tišnovských novinách) vč. akcí knihovny, domu pro seniory, soukromých podniků atd. 4.2.2 Prověření možnosti vydávání tištěného letáku „kultura, volný čas a sport v Tišnově“ vycházejícího a distribuovaného cca každých 14 dní a vyhodnocení odezvy podle návštěvnosti akcí 5.1.1Prověření ekon. výhodnosti rekonstrukce a/nebo vybudování nových prostor ve stávajících zákl. školách 5.1.2 Založení pracovní skupiny pro mateřské a základní školství, která bude řešit problematiku demografického vývoje a kapacity školních budov 5.1.3Zmapování kapacitních rezerv a možností škol v Tišnově i jeho okolí 5.1.4Nastavení kritérií pro přijímání dětí na ZŠ městskou vyhláškou 5.2.1Prověření dopadů případných změn v poskytování péče Nemocnicí Tišnov na potřeby místní populace 5.2.2Zateplení a výměna oken objektu polikliniky 5.2.3Zmapování stavu objektů Na Mlékárně a zpracování projektu na revitalizaci těchto objektů vč. identifikace potřeb fungování objektu a života obyvatel

25 Diskuse  odsouhlasení, příp. úprava popisu opatření  projektové záměry v akčním plánu 2014-15 (doplnění, vyřazení, rozpracování)  způsob zpracování finančního a realizačního rámce strategického plánu

26 Kroky při dokončení strategického plánu  Doplnění akčního plánu o další záměry •do 11.11.?  Zpracování implementační části vč. akčního plánu •do 15.11.  Závěrečné (společné) jednání pracovních skupin •kolem 20.11.?  Finalizace strategického plánu •do 30.11.  Veřejná prezentace strategického plánu veřejnosti a zástupcům města •???


Stáhnout ppt "Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin 31. 10. 2013 Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00031."

Podobné prezentace


Reklamy Google