Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán města Tišnov 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán města Tišnov 4"— Transkript prezentace:

1 Strategický plán města Tišnov 4
Strategický plán města Tišnov 4. (společná) schůzka pracovních skupin Projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov r.č. CZ.1.04/4.1.01/ je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Tišnova.

2 Program Práce na strategickém plánu v období 09-10/2013
Přehled opatření návrhové části strategického plánu Další postup zpracování strategického plánu Diskuse odsouhlasení, příp. úpravy popisu opatření projektové záměry v akčním plánu (doplnění, vyřazení, rozpracování) způsob zpracování finančního a realizačního rámce strategického plánu

3 Priority Priorita 1: Doprava a technická infrastruktura
Priorita 2: Udržitelný územní rozvoj a životní prostředí Priorita 3: Ekonomický rozvoj města Priorita 4: Kvalita života obyvatel města Priorita 5: Veřejné služby

4 Opatření 1.1: Silniční infrastruktura a parkování
Rekonstrukce povrchů prob. komunikací ve správě města Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci povrchů problematických komunikací ve správě kraje Opatření ke zklidnění dopravy na silniční síti v intravilánu města Realizace odstavného parkoviště u žst. Tišnov a navazující propojení k mostu do Předklášteří Rozšíření parkovacích kapacit na sídlištích Zaved. zóny rezidenčního parkování na sídl. pod Květnicí Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města Kompletní rekonstrukce účelové komunikace na Hájku

5 Opatření 1.2: Ostatní dopravní infrastruktura
Výstavba sítě cyklostezek a zřizování cyklopruhů na komunikacích Postupné budování cyklostezky podél Svratky Pokračující odstraňování bariérovosti na chodnících a dalších pěších komunikacích Realizace opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v místech jejich křížení se silniční dopravou

6 Opatření 1.3: Veřejná doprava
Organizační úpravy veřejné autobusové dopravy s cílem zajistit obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti Jednání s organizátorem IDS JMK - úprava provozu vybraných autobusových spojů v oblasti Hájku – vybrané spoje zajíždějící přímo do sídla Do makroekonomické situace Tišnova se promítá silná provázanost s ekonomikou Brněnské aglomerace. Ta přitom svým vysokým výkonem přispívá k dlouhodobě nadstandardní ekonomické pozici Jihomoravského kraje ve srovnání s ostatními kraji ČR – a to jak z hlediska HDP na obyvatele, tak z hlediska průměrné výše mezd. Ekonomickou závislost na Brně (zejména v oblasti zaměstnanosti) podtrhuje i dlouhodobě malý význam průmyslu ve městě Tišnově, vyjádřený mj. poměrně nízkým zastoupením velkých zaměstnavatelů. Na druhou stranu je však v Tišnově velké množství středně velkých a malých ekonomických subjektů, což může značit nižší zranitelnost místní ekonomiky vůči cyklickým výkyvům vybraných ekonomických odvětví.

7 Opatření 1.4: Technická infrastruktura
Odkanalizování okrajových částí intravilánu města Postupné odděl. systémů dešťové a splaškové kanalizace Rek. kanalizace (a zvýšení kapacity) v centru města Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina Instalace menších ČOV ve venkovských částech Tišnova Opatření ke zvýšení efektivity systému CZT Průběžná obnova veřejného osvětlení Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov Rek. sběrného dvora a prověř.mož.instalace třídicí linky Tišnovsko představuje destinaci cestovního ruchu krajského významu, přičemž těží zejména z pozice rekreačního zázemí Brněnské aglomerace. Území charakteristické pozoruhodnou a rozmanitou krajinou oplývá množstvím přírodních a kulturních atraktivit doplněných spíše drobnými atrakcemi. Na Tišnovsku chybí nabídka komplexních produktů cestovního ruchu. Destinační management je omezen pouze na prezentaci cílů a služeb cestovního ruchu v regionu. Statistiky návštěvnosti HUZ v Tišnově jsou neveřejné, navíc neobsahují většinu místních HUZ. Návštěvnost HUZ v území SO ORP Tišnov klesá od r. 2008, v r dosáhla nejnižší hodnoty ze sledovaného období ( ). Domácí turisté dlouhodobě tvoří přes 85 % návštěvnosti HUZ v SO. Ve městě se nachází množství kulturních zařízení. Výstavy se konají v Muzeu města Tišnova a 4 galeriích, ve městě je digitalizované kino, základní umělecká škola a městská knihovna. Kulturní život ve městě doplňuje řada koncertů, festivalů a slavností. Ve městě a okolí je poměrně velké množství sportovišť a funguje zde široké spektrum sportovních oddílů. Respondenti dotazníkového šetření by ocenili zejména vybudování investičně i provozně nákladných sportovišť - bazénu, hokejové haly a víceúčelové haly. Z další sportovní infrastruktury respondentům chybí např regenerační zázemí, fotbalové hřiště, nebo sportoviště pro netradiční sporty.

8 Opatření 2.1: Územní rozvoj města
Zprac. ÚS rozvoje v lokalitách předepsaných v ÚPD Revitalizace dolní části nám. Míru Akt. plánu revitalizace veř. prost. na sídlištích a násl. revit. s důrazem na sídl. pod Květnicí a areál let. kina Revitalizace nábřeží řeky Svratky Zatraktivnění centrál. prostranství ve venkov. sídlech Usměrnění prostor. rozvoje mezi Hájkem a Hajánkami Pref. prost.↓náročných podnik. záměrů, využ. brownfieldů a volných ploch v intravilánu Vyjasnění dalšího postupu v záměru realizace PZ Výkup pozemků pro realizaci IZ města a usměrnění ÚR Naplněnost škol postupně ovlivní populační vlna dětí silných ročníků a dětí nově příchozích obyvatel, která v současné době „kulminuje“ v mateřských školách. Po očekávaném odeznění této vlny dojde k postupnému markantnímu poklesu poptávky po kapacitách škol. Proti tomuto trendu však bude do určité míry působit příliv mladých rodin s dětmi v rámci procesu suburbanizace. Vzhledem k významu Tišnova jako obslužného střediska regionálního významu je ve městě poskytována široká škála zdravotnických služeb. V kontextu stávající situace ve zdravotnictví je hrozbou zánik akutní lůžkové péče v Nemocnici Tišnov. Výzvou do budoucna je zajištění kapacitních zdravotnických služeb pro rostoucí populaci seniorů a pro obyvatele stěhující se do Tišnova a jeho zázemí. Spektrum sociálních služeb poskytovaných subjekty sídlícími ve městě a blízkém okolí je limitované populační velikostí města a jeho zázemí. Výzvami do budoucna je zajištění kapacitních sociálních služeb pro seniory, služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vytvoření podmínek pro integraci osob se zdravotním postižením do majoritní populace a udržení kapacit stávajících sociálních služeb pro další cílové skupiny.

9 Opatření 2.2: Životní prostředí
Protihluková opatření u nejzatíž. ulic a žel. trati č. 250 Vyjasnění postoje města a obcí k čin. lomů v Předkláštěří Tvorba a obnova vodních prvků ve městě a okolní krajině Zvyšování retenční schopnosti krajiny, regulace růstu zpevněných ploch v území Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina Aktivní účast na opatřeních směřujících k minimalizaci vlivu vytápění domácností na kvalitu ovzduší Obnova liniové zeleně podél komunikací Důsl. ochrana ZPF I,II vč. protierozních opatření Příprava vzdělávacího modulu EVVO a podpora EVVO Tišnov má excentrickou polohu vůči celostátním silničním komunikacím, zlepšení dopravní polohy i silniční dostupnosti vzdálených cílů přinese realizace rychlostní silnice R 43. Tišnov je uzlem regionálních silnic, zatížení tranzitní dopravou však i díky existenci obchvatu na silnici II/385 není velké. Problémem jsou nedostačující parkovací kapacity ve městě, a to i navzdory rozvoji parkovacích kapacit, ke kterému došlo v posledních letech. Tišnovem prochází poměrně významná železniční trať č. 250, do žst. Tišnov je také zaústěná regionální trať č Železnice má význam především pro příměstskou dopravu do Brna a dálkovou nákladní dopravu (trať č. 250), dálkové přímé spoje do Prahy jsou z hlediska cestovních dob vůči IAD nekonkurenceschopné. Regionálním přestupním uzlem veřejné dopravy je žst. Tišnov s přilehlým autobusovým nádražím. Spoje veřejné dopravy jsou začleněné v IDS Jihomoravského kraje. Vzhledem k poloze v atraktivní krajině a rekreačnímu významu území prochází Tišnovem množství pěších i cyklistických značených tras. S výjimkou městského intravilánu má bezmotorová doprava spíše rekreační význam.

10 Opatření 3.1: Infrastruktura pro podnikání
Postupná revitalizace brownfieldů (zejména v oblasti nádraží – odkup od Českých drah a revitalizace) s využitím dotací se záměrem přeměny na plochy k podnikání, příp. občanské vybavenosti ve vazbě na opatření 4.1 Realizace rozsahem menších ploch pro rozvoj podnikání v závislosti na prostorových a majetkoprávních možnostech (s využitím přednostního práva na odkup nemovitostí) Intravilán města Tišnova je dostatečně vybaven technickou infrastrukturou, kapacita sítí odpovídá potřebám. V místních částech (exklávách) sítě technické infrastruktury zpravidla chybí. Tišnov má jednotný systém kanalizace napojený na ČOV v sousední obci Březina. Při intenzivních srážkách může dojít ke znečištění řeky Svratky splaškovou vodou. V Tišnově je provozována poměrně rozsáhlá soustava CZT. Rizikem je možná snaha uživatelů systému o odpojení a realizaci vlastního zdroje. Většina bytového fondu města (cca 62 %) i bydlících obyvatel (cca 63 %) připadá na bytové domy, což je rozdíl oproti referenčním městům, kde je naopak významnější bydlení v rodinných domech. Rozdíl je částečně způsoben velkým rozsahem socialistických panelových sídlišť i bytové zástavby soudobé rozvojové lokality Hony za Kukýrnou. Vysoký podíl bytů v bytových domech se projevuje i v úrovni vybavenosti bytového fondu města. Rozdílem oproti referenčním městům je zejména vysoký podíl bytů zásobovaných teplem ze soustavy CZT. Významnou lokalitou rezidenční výstavby v kontextu zázemí města Brna je rozvojová zóna Hony za Kukýrnou, kde byly od r dostavěny stovky bytů (zejména v bytových domech). Díky tomu vzniklo v Tišnově v uplynulém desetiletí přibližně dvakrát tolik bytů, než v ostatních jednotlivých sledovaných městech. Populační růst města zachycený oficiálními statistikami však neodpovídá intenzitě bytové výstavby.

11 Opatření 3.2: Organizační struktura podnikání
Vytvoření platformy pro spolupráci města, podnikatelské sféry a dal. aktérů v oblasti podnikání a trhu práce Podpora rozvoje místních podnikatelských subjektů zejména v oblasti lehké, čisté výroby a služeb Informační servis pro podnikatele Zpracov. seznamu místních poskyt. služeb Podpora odbytu místních produktů pomocí propagace místních produktů a poskytovatelů, poskytování dotovaných obchodních prostor a regulace obchodních řetězců, preference místních dodavatelů při VŘ podlimitního rozsahu???

12 Opatření 3.3: Cestovní ruch
Vytvoř. platformy pro rozvoj CR s cílem vzáj. informovanosti, vyhodnocování potřeb CR, rozvoje marketingu CR, ev. i zabezpečení prostřed. pro rozvoj CR Zpracování koncepce rozvoje cestovního ruchu v Tišnově Zřízení či převzetí IC městem a využití IC jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj CR Rozvoj drobné doplňkové infrastruktury CR (stojany na kola apod.) Fyzické prostředí města je i díky zakomponování do rozmanité krajiny a existenci cenného historického jádra města poměrně atraktivní, v území nejsou zaznamenány závažnější závady. Budoucí výzvou je zejména dokončení regenerace socialistických sídlišť. Samotné město Tišnov má poměrně omezené možnosti prostorového rozvoje. Návrh nové ÚPD počítá s rozvojem rezidenční zástavby SV směrem a výrobních a komerčních ploch na dně kotliny v sousedství silnice II/385.

13 Opatření 3.4: Hospodaření města
Stanovení % proporcí nemandator. výdajů z rozpočtu – viz minimální procentuální podíly u jednotlivých opatření Dodržení principu poměrného rozložení investic podle počtu obyvatel v jednotlivých sídlech Tišnova ??? Zřízení pozice pracovníka zaměř. na monitoring dotačních příležitostí, zprac. žádostí o dotaci a administraci podpořených projektů (nejen) v rámci regionální politiky EU v programovacím období 2014–20 Fyzické prostředí města je i díky zakomponování do rozmanité krajiny a existenci cenného historického jádra města poměrně atraktivní, v území nejsou zaznamenány závažnější závady. Budoucí výzvou je zejména dokončení regenerace socialistických sídlišť. Samotné město Tišnov má poměrně omezené možnosti prostorového rozvoje. Návrh nové ÚPD počítá s rozvojem rezidenční zástavby SV směrem a výrobních a komerčních ploch na dně kotliny v sousedství silnice II/385.

14 Opatření 4.1: Občanská vybavenost a infrastruktura
Dopln. sídliště Květnice Hony za Kukýrnou komerční OV Pokrač. v odstraňování bariér v obj. OV i na veř. prostr. Oživ. služeb v jádru města i ve več. hodinách a o víkendech Důsledná péče o kulturní památky ve městě vč. tlaku na soukromé majitele památkově chráněných objektů Rozvoj veř. přístupných zón pro krátkodobou rekreaci, doplnění drobné volnočas. infrastr. a městského mobiliáře Oživení a úprava areálu letního kina Revitalizace sportovišť Rek. návštěvnického zázemí vybr. kulturních a sport. zař. Rekonstrukce kulturních a komunitních zařízení

15 Opatření 4.2: Kulturní a volnočasový život
Propagace kulturních a sportovních akcí ve městě, zpřehlednění a koordinace jejich nabídky Rozšíření propagace vybraných specifických, jedinečných akcí i mimo Tišnovsko Využití specificky atraktivních lokalit (náměstí, letní kino apod.) pro pořádání kulturních a volnočasových akcí Systematická finanční a nefinanční podpora spolkové činnosti a neziskových organizací

16 Opatření 4.3: Bezpečnost ve městě
Zřízení městské policie (nejen za účelem snížení bezpečnosti, ale obecně posílení veřejného pořádku ) Instalace opatření zvyšujících bezpečnost v dopravě (přechody pro chodce, křížení ulic a cyklostezek, zpomalování silniční dopravy)   (vhodné doplnit aktivity na zvýšení bezpečnosti, prevenci kriminality atd.)

17 Opatření 5.1: Školství Dlouhodobě efektivní řešení nedostatečných kapacit ZŠ: rozšíření kapacit ZŠ s možností změny využití po opadnutí populační vlny Nastavení kritérií pro přijímání dětí na ZŠ městskou vyhláškou Zmapování kapacitních rezerv a možností škol v Tišnově i jeho okolí Diskuse nad využitím kapacit MŠ např. pro nabírání dětí mladších 3 let Založení pracovní skupiny pro mateřské a základní školství, která bude řešit problematiku demografického vývoje a kapacity školních budov

18 Opatření 5.2: Zdravotnictví a sociální služby
Zachování ZP v Nemocnici Tišnov ve stávajícím rozsahu a specializaci, doplnění o dětskou pohotovost Prověření dopadů případných změn v poskytování péče Nemocnicí Tišnov na potřeby místní populace Podpora doplnění nedostatkových oborů specializované ambulantní zdravotní péče Postupná komplexní revit. obj. polikliniky Udržení současné sítě sociálních služeb v souladu se zpracovaným komunitním plánem sociálních služeb Zajištění kapacitního a vyhovujícího sociálního bydlení pro potřeby místních sociálně slabých / vyloučených obyvatel

19 Další postup zpracování strategického plánu
Implementační část způsob práce se strategickým plánem finanční rámec akční plán

20 Způsob práce se strategickým plánem
Procesní řízení (role, kompetence, schůzky, procesy…) Projektové řízení (cyklus přípravy, realizace a vyhodnocení projektů)

21 Finanční rámec Pro úroveň opatření procentuální podíl výdajů ze strany města Zohlednění věcného vymezení jednotlivých opatření předchozích rozpočtu města (resp. závěrečných účtů) Možnosti čerpání finančních prostředků z nových OP (na úrovni opatření strategického plánu)

22 Akční plán Seznam záměrů pro období nejbližších 2 let, které:
jsou v souladu s některým z opatření mají vysokou prioritu mají zajištění finanční zdroje jsou rozpracované nebo připravené po věcné a technické stránce Aktualizace akčního plánu – „živá“ část strategického plánu Nyní pracovní verze AP k rozpracování

23 Akční plán I Číslo Název 1.1.1
Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Riegrovy ul. vč. kanalizace a sítí 1.1.2 Projektová příprava a lobbing za rekonstrukci Brněnské ul. vč. kanalizace a sítí 1.1.3 Odstav. parkoviště u žst. Tišnov a navaz. propojení k mostu do Předklášteří (ulice, chodníky, cyklostezka) 1.1.4 Zvýšení parkovací kapacity na sídlišti Pod Klucaninou (např. Halasova ul.) – studie realizace parkovacího domu kombinovaného s veřejnou zelení, hřištěm apod., prověření zapojení soukromého kapitálu 1.1.5 Zavedení zóny zpoplatněného stání v centru města s progresivním zpoplatněním 1.2.1 Výstavba cyklostezky mezi tenisovými kurty a koupalištěm (souběžně s krajskou komunikací) 1.3.1 Organizační úpravy veřejné autobusové dopravy s cílem zajistit (v rámci možností pravidelnou) obslužnost centra města, nádraží a hlavních objektů občanské vybavenosti 1.4.1 Odkanalizování lokality Za Červeným mlýnem vč. oddělení dešťové a splaškové kanalizace 1.4.2 Zvýšení kapacity ČOV Tišnov – Březina 1.4.3 Připojení místní části Hájek na Skupinový vodovod Tišnov 1.4.4 Rekonstrukce sběrného dvora a prověření možnosti instalace třídicí linky 2.1.1 Vybudování centrálního prostranství na Hájku vč. zeleně a prostoru pro otáčení autobusů 2.1.2 Zpracování studie rekreačního využití prostoru podél řeky Svratky 2.2.1 Obnova aleje podél místní komunikace k lokalitě Stanoviska 3.2.1 Vytvoření platformy (obdoby „místní hosp. komory“) pro koncepční spolupráci města, podnikatel. sféry 3.2.2 Zpracování seznamu místních poskytovatelů služeb a zajištění jeho průběžné aktualizace 3.3.1 Zřízení či převzetí informačního centra městem a využití informačního centra jako koordinátora komunikační platformy pro rozvoj cestovního ruchu

24 Akční plán II Číslo Název 4.1.1
Postupná rekonstrukce kultur. domu v lokalitě Hájek (dveře, střecha, zateplení, vytápění, vnitřní vybavení) 4.1.2 Vybudování hřiště pro diskgolf 4.1.3 Vybudování venkovního kluziště (k využití na cca 6 měsíců v roce) na hřišti u ZŠ Smíškova nebo u koupaliště 4.1.4 Rekonstrukce letního kina 4.1.5 Rekonstrukce sokolovny a sportovní haly vč. prostor pro wellness zázemí 4.1.6 Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště 4.2.1 Oživení webu kulturatisnov.cz s kalendářem akcí (ve vazbě na obdobný kalendář v Tišnovských novinách) vč. akcí knihovny, domu pro seniory, soukromých podniků atd. 4.2.2 Prověření možnosti vydávání tištěného letáku „kultura, volný čas a sport v Tišnově“ vycházejícího a distribuovaného cca každých 14 dní a vyhodnocení odezvy podle návštěvnosti akcí 5.1.1 Prověření ekon. výhodnosti rekonstrukce a/nebo vybudování nových prostor ve stávajících zákl. školách 5.1.2 Založení pracovní skupiny pro mateřské a základní školství, která bude řešit problematiku demografického vývoje a kapacity školních budov 5.1.3 Zmapování kapacitních rezerv a možností škol v Tišnově i jeho okolí 5.1.4 Nastavení kritérií pro přijímání dětí na ZŠ městskou vyhláškou 5.2.1 Prověření dopadů případných změn v poskytování péče Nemocnicí Tišnov na potřeby místní populace 5.2.2 Zateplení a výměna oken objektu polikliniky 5.2.3 Zmapování stavu objektů Na Mlékárně a zpracování projektu na revitalizaci těchto objektů vč. identifikace potřeb fungování objektu a života obyvatel

25 Diskuse odsouhlasení, příp. úprava popisu opatření
projektové záměry v akčním plánu (doplnění, vyřazení, rozpracování) způsob zpracování finančního a realizačního rámce strategického plánu

26 Kroky při dokončení strategického plánu
Doplnění akčního plánu o další záměry do ? Zpracování implementační části vč. akčního plánu do Závěrečné (společné) jednání pracovních skupin kolem ? Finalizace strategického plánu do Veřejná prezentace strategického plánu veřejnosti a zástupcům města ???


Stáhnout ppt "Strategický plán města Tišnov 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google