Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů
Přednášející: Ing. Anna Hrdličková MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV)
zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje politiku rozvoje venkova v ČR v období cíle PRV: rozvoj venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje zlepšení životního prostředí zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských komodit diverzifikace zemědělských aktivit na venkově (→ rozvoj podnikání, snížení nezaměstnanosti, posílení sounáležitosti obyvatel na venkově)

3 (celkové veřejné finance)
Finanční alokace 3,6 mld. Euro za 7 let (celkové veřejné finance)

4 Aktuální stav implementace
– schválení PRV EK do současnosti proběhla 4 kola příjmu žádostí na projektová opatření celkem podáno žádostí s požadavky na dotaci ve výši 18,2 mld. Kč schváleno žádostí za 10 mld. Kč v procesu administrace je žádostí k předloženo 506 žádostí o proplacení a proplaceno 858 mil. Kč

5 Členění PRV Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV - Leader

6 Podpora podnikání opatření osy I a III:
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3 Podpora cestovního ruchu

7 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Co je podporováno: podnikatelské provozovny v oblasti výroby, zpracování, řemesel, služeb, apod. – obce 2000 obyvatel bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – celá ČR kromě Prahy Max. míra dotace: 60 % (méně pro JZ) Příjemce dotace: mikropodnik – FO i PO (ne zemědělec) pro OZE zemědělský podnikatel Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 380 mil. Kč

8 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Maximální výše způsobilých výdajů: Kč pro BPS, Kč pro ostatní záměry Způsobilé výdaje: stavební investice technologie a strojní zařízení pro založení i rozvoj podniku nákup nemovitosti výpočetní technika

9 Vybraná kritéria přijatelnosti
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze, ani energie či palivo nesmí sloužit převážně k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto produktů) Projekt v záměru zakládání a rozvoj mikropodniku se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osob. služeb).

10 Vybrané povinné přílohy k Žádosti o dotaci
Projekt dle závazné osnovy v písemné i elektronické podobě Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč Stavební povolení, ohlášení, nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace Kopie katastrální mapy s vyznačením lokalizace předmětu projektu Energetický audit pro BPS, jinak pokud vyžaduje zákon

11 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
stav opatření: celkem zaregistrováno 277 žádostí za 437 mil. Kč ke spolufinancování schváleno 224 projektů za 338,24 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo 125 111 3. kolo 152 113 Celkem 277 224

12 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Co je podporováno: podnikatelské provozovny v oblasti výroby, zpracování, řemesel, služeb, apod. – obce do 2000 obyvatel bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – celá ČR kromě Prahy Příjemce dotace: zemědělský podnikatel (malý a střední podnik) Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 570 mil. Kč

13 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Maximální míra dotace: dle mapy regionální podpory – 60 % pro malé, 50 % pro střední podniky, snížená sazba pro region Jihozápad Maximální výše způsobilých výdajů: Kč pro BPS, Kč pro ostatní záměry Způsobilé výdaje: stavební investice strojní, technologické a regulační systémy nákup nemovitosti

14 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
stav opatření: celkem zaregistrováno 121 žádostí za 1129,7 mil. Kč ke spolufinancování schváleno 106 projektů za 1 044, 34 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 1./2. kolo 60 54 3. kolo 61 52 Celkem 121 106

15 III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Co je podporováno: výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití, stezky realizace v obci do 2000 obyvatel Příjemce dotace: zemědělský podnikatel nebo nezemědělský s kratší než 2letou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu u stezek i NNO a zájmová sdružení PO Max. míra dotace: 40 – 60 % (méně pro JZ), stezky 90 % Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 320 mil. Kč

16 III.1.3 Podpora cestovního ruchu
Maximální výše způsobilých výdajů: stezky – Kč ubytování, sport – Kč Způsobilé výdaje: malokapacitní ubytovací zařízení (do 60 lůžek) včetně stravování výstavba příjezdové cesty, úpravy povrchů připojení k technické infrastruktuře, požární nádrž nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení půjčovny sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení) objekty pro sportovní vyžití – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu budování stezek (pěší, lyžařské, hippo, vinařské)

17 Vybraná kritéria přijatelnosti
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení a musí být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech)

18 III.1.3 Podpora cestovního ruchu
stav opatření: celkem zaregistrováno 371 žádostí za 836,5 mil. Kč ke spolufinancování schváleno za 2. kolo 126 projektů za 264,8 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo 189 126 4. kolo 182 - Celkem 371

19 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Co je podporováno: zlepšení výkonnosti zpracovatelských podniků (potraviny a krmiva), rozvoj nových odbytišť, marketing zemědělských výrobků, zlepšení kvality výrobků, podpora vývoje nových postupů, produktů a technologií celá ČR kromě Prahy Příjemce dotace: zemědělec, výrobce potravin nebo krmiv (malý a střední podnik nebo do 750 zaměstnanců a obratu do 200 mil. EUR) Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 499,3 mil. Kč

20 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
Maximální míra dotace: 50 % pro malé a střední, 25 % pro ty, které nejsou MSP, ale mají do 750 zaměstnanců Maximální výše způsobilých výdajů: Kč na projekt, 90 mil. Kč za období Způsobilé výdaje: technologie pro zlepšení zpracování produktů nákup zařízení souvisejících s finální úpravou a balením výrobků ke zvyšování kvality investice na vývoj a aplikaci nových produktů, postupů a technologií marketing, vytvoření elektronického obchodu modernizace zařízení na skladování zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů výstavba a rekonstrukce zpracovatelského provozu

21 Vybraná kritéria přijatelnosti
Žadatel splnil podmínku finančního zdraví; v případě malého projektu, tzn. se způsobilými výdaji do 2 mil. Kč (včetně) – finanční zdraví min. kategorie D, velké projekty (tzn. nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů) – kategorie C. Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství).

22 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
stav opatření: celkem zaregistrováno 462 žádostí za mil. Kč ke spolufinancování schváleno ve 2. kole 153 projektů za 516 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo 189 153 4. kolo 273 - Celkem 462

23 Postup administrace žádostí (provádí SZIF)

24 Postup administrace žádostí

25 Postup administrace žádostí

26 Postup administrace žádostí

27 Nejbližší kola příjmu žádostí
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 9. 6. – I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům III.1.3 Podpora cestovního ruchu

28 Děkuji za pozornost. Ing
Děkuji za pozornost! Ing. Anna Hrdličková Odbor řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství tel.:


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů"

Podobné prezentace


Reklamy Google