Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů Přednášející: Ing. Anna Hrdličková MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů Přednášející: Ing. Anna Hrdličková MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů Přednášející: Ing. Anna Hrdličková MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV)  zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje politiku rozvoje venkova v ČR v období 2007 - 2013  cíle PRV:  rozvoj venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje  zlepšení životního prostředí  zvýšení konkurenceschopnosti potravinářských komodit  diverzifikace zemědělských aktivit na venkově ( → rozvoj podnikání, snížení nezaměstnanosti, posílení sounáležitosti obyvatel na venkově)

3 Finanční alokace 3,6 mld. Euro za 7 let (celkové veřejné finance)

4 Aktuální stav implementace  23. 5. 2007 – schválení PRV EK  do současnosti proběhla 4 kola příjmu žádostí  na projektová opatření celkem podáno 6 470 žádostí s požadavky na dotaci ve výši 18,2 mld. Kč  schváleno 3 612 žádostí za 10 mld. Kč  v procesu administrace je 1 722 žádostí  k 19. 8. 2008 předloženo 506 žádostí o proplacení a proplaceno 858 mil. Kč

5 Členění PRV  Osa I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny  Osa III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  Osa IV - Leader

6 Podpora podnikání  opatření osy I a III:  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu

7 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  Co je podporováno:  podnikatelské provozovny v oblasti výroby, zpracování, řemesel, služeb, apod. – obce 2000 obyvatel  bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – celá ČR kromě Prahy  Max. míra dotace: 60 % (méně pro JZ)  Příjemce dotace:  mikropodnik – FO i PO (ne zemědělec)  pro OZE zemědělský podnikatel  Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 380 mil. Kč

8 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  Maximální výše způsobilých výdajů:  75 000 000 Kč pro BPS, 5 000 000 Kč pro ostatní záměry  Způsobilé výdaje:  stavební investice  technologie a strojní zařízení pro založení i rozvoj podniku  nákup nemovitosti  výpočetní technika

9 Vybraná kritéria přijatelnosti  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč  Projekt se nevztahuje na činnosti související s produkcí, zpracováním nebo uváděním na trh produktů uvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES (tím se rozumí, že výstupní produkt nesmí být uveden v této příloze, ani energie či palivo nesmí sloužit převážně k produkci, zpracování či uvádění na trh těchto produktů)  Projekt v záměru zakládání a rozvoj mikropodniku se týká pouze činností zařazených do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osob. služeb).

10 Vybrané povinné přílohy k Žádosti o dotaci  Projekt dle závazné osnovy v písemné i elektronické podobě  Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem  Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč  Stavební povolení, ohlášení, nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí  Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení  Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace  Kopie katastrální mapy s vyznačením lokalizace předmětu projektu  Energetický audit pro BPS, jinak pokud vyžaduje zákon

11 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  stav opatření:  celkem zaregistrováno 277 žádostí za 437 mil. Kč  ke spolufinancování schváleno 224 projektů za 338,24 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo 125111216 456 493 3. kolo 152113121 782 287 Celkem277224338 238 780

12 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  Co je podporováno:  podnikatelské provozovny v oblasti výroby, zpracování, řemesel, služeb, apod. – obce do 2000 obyvatel  bioplynové stanice, kotelny a výtopny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv – celá ČR kromě Prahy  Příjemce dotace:  zemědělský podnikatel (malý a střední podnik)  Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 570 mil. Kč

13 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  Maximální míra dotace:  dle mapy regionální podpory – 60 % pro malé, 50 % pro střední podniky, snížená sazba pro region Jihozápad  Maximální výše způsobilých výdajů:  75 000 000 Kč pro BPS, 5 000 000 Kč pro ostatní záměry  Způsobilé výdaje:  stavební investice  strojní, technologické a regulační systémy  nákup nemovitosti

14 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  stav opatření:  celkem zaregistrováno 121 žádostí za 1129,7 mil. Kč  ke spolufinancování schváleno 106 projektů za 1 044, 34 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 1./2. kolo 6054535 941 841 3. kolo 6152508 399 482 Celkem1211061 044 341 323

15 III.1.3 Podpora cestovního ruchu  Co je podporováno:  výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití, stezky  realizace v obci do 2000 obyvatel  Příjemce dotace:  zemědělský podnikatel nebo nezemědělský s kratší než 2letou historií podnikání v oblasti cestovního ruchu  u stezek i NNO a zájmová sdružení PO  Max. míra dotace:  40 – 60 % (méně pro JZ), stezky 90 %  Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 320 mil. Kč

16 III.1.3 Podpora cestovního ruchu  Maximální výše způsobilých výdajů:  stezky – 1 500 000 Kč  ubytování, sport – 10 000 000 Kč  Způsobilé výdaje:  malokapacitní ubytovací zařízení (do 60 lůžek) včetně stravování  výstavba příjezdové cesty, úpravy povrchů  připojení k technické infrastruktuře, požární nádrž  nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení  půjčovny sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení)  objekty pro sportovní vyžití – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd.  nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití  nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu  budování stezek (pěší, lyžařské, hippo, vinařské)

17 Vybraná kritéria přijatelnosti  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč  Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení a musí být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu  Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech)

18 III.1.3 Podpora cestovního ruchu  stav opatření:  celkem zaregistrováno 371 žádostí za 836,5 mil. Kč  ke spolufinancování schváleno za 2. kolo 126 projektů za 264,8 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo189126264 848 470 4. kolo182-- Celkem371126264 848 470

19 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  Co je podporováno:  zlepšení výkonnosti zpracovatelských podniků (potraviny a krmiva), rozvoj nových odbytišť, marketing zemědělských výrobků, zlepšení kvality výrobků, podpora vývoje nových postupů, produktů a technologií  celá ČR kromě Prahy  Příjemce dotace:  zemědělec, výrobce potravin nebo krmiv (malý a střední podnik nebo do 750 zaměstnanců a obratu do 200 mil. EUR)  Celková roční výše podpory z veřejných zdrojů: cca 499,3 mil. Kč

20 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  Maximální míra dotace:  50 % pro malé a střední, 25 % pro ty, které nejsou MSP, ale mají do 750 zaměstnanců  Maximální výše způsobilých výdajů:  30 000 000 Kč na projekt, 90 mil. Kč za období 2007 - 2013  Způsobilé výdaje:  technologie pro zlepšení zpracování produktů  nákup zařízení souvisejících s finální úpravou a balením výrobků ke zvyšování kvality  investice na vývoj a aplikaci nových produktů, postupů a technologií  marketing, vytvoření elektronického obchodu  modernizace zařízení na skladování zpracovávaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů  výstavba a rekonstrukce zpracovatelského provozu

21 Vybraná kritéria přijatelnosti  Žadatel splnil podmínku finančního zdraví; v případě malého projektu, tzn. se způsobilými výdaji do 2 mil. Kč (včetně) – finanční zdraví min. kategorie D, velké projekty (tzn. nad 2 mil. Kč způsobilých výdajů) – kategorie C.  Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství).

22 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  stav opatření:  celkem zaregistrováno 462 žádostí za 1 498 mil. Kč  ke spolufinancování schváleno ve 2. kole 153 projektů za 516 mil. Kč Kolo příjmu Zaregistrované žádosti Schválené žádosti Schválená výše dotace (Kč) 2. kolo 189153516 639 872 4. kolo 273-- Celkem462153516 639 872

23 Postup administrace žádostí (provádí SZIF) 1. Příjem žádosti o poskytnutí dotace na RO SZIF (v rámci vyhlášených kol) 2. Administrativní kontrola žádosti, projektu a příloh/doplnění dokumentů 3. Hodnocení přijatelnosti a bodování projektu

24 Postup administrace žádostí 4. Ne/schválení projektu 5. Podpis Dohody 6. Realizace projektu (do 18 měsíců od podpisu Dohody)

25 Postup administrace žádostí 7. Žádost o proplacení způsobilých výdajů 8. Kontrola žádosti a kontrola realizace projektu 9. Ne/schválení žádosti o proplacení

26 Postup administrace žádostí 10. Proplacení finanční podpory 11. Kontrola ex-post

27 Nejbližší kola příjmu žádostí  10. 2. – 2. 3. 2009  III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  9. 6. – 29. 6. 2009  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  III.1.3 Podpora cestovního ruchu

28 Děkuji za pozornost! Ing. Anna Hrdličková Odbor řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství tel.: 221 812 357 e-mail: anna.hrdlickova@mze.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR a podpora podnikatelů Přednášející: Ing. Anna Hrdličková MZe – Řídící orgán PRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google