Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Jarolímek Nové Hrady 11. 12. 2008 Příprava projektů v cestovním ruchu pro získání podpor z veřejných zdrojů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Jarolímek Nové Hrady 11. 12. 2008 Příprava projektů v cestovním ruchu pro získání podpor z veřejných zdrojů."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Jarolímek Nové Hrady 11. 12. 2008 Příprava projektů v cestovním ruchu pro získání podpor z veřejných zdrojů

2 •Vyhledávání projektových témat •Zvyšování hodnoty projektu •Plánování přípravy projektu •Tvorba projektového záměru •Logický rámec projektu •Analýza rizik •Finanční zdroje k použití Příprava projektů pro získání podpor z veřejných zdrojů

3 Vyhledávání projektových témat Dva přístupy A) Peníze následují vizi ? B) Vize následuje peníze ?

4 Podmínky pro identifikaci projektového tématu 1) Čas 2) Dostupnost objektivních informací 3) Odborná kapacita 4) Formulace problému a nalezení jeho příčin Vyhledávání projektových témat

5 Analýza potřeb 1) Inventarizace potřeb - obec, mikroregion (svazek) - NNO - podnikatelé 2) Zjištění jejich příčin (subjektivní x objektivní) 3) Vyhodnocení a stanovení priorit 4) Konfrontace priorit s cílovými skupinami a potencionálními oponenty Vyhledávání projektových témat

6 Hodnota projektu = Rozdíl mezi stavem před realizací projektu a stavem po jeho realizaci. Hodnotu lze posuzovat z hlediska: - přínosu pro žadatele - přínosu pro partnery - přínosu pro cílové skupiny - přínosu pro vyhlašovatele programu Zvyšování hodnoty projektu

7 Hodnota projektu Hodnotu lze posuzovat v oblasti: - finanční - ekonomické - sociální - politické Zvyšování hodnoty projektu

8 Jak na to ? 1) Seznámit se s prioritami vyhlašovatele programu (znalost výběrových kritérií, konzultace s vyhlašovatelem) 2) Zapojit do přípravy zástupce cílové skupiny 3) Jednat s potencionálními oponenty 4) Vyvarovat se kultu příjemce 5) Být efektivní a finančně střízlivý Zvyšování hodnoty projektu

9 Plánování přípravy projektu 1)Formulace problému 2) Studium nabídky •aktivity, které budou podporovány •míra podpory (velikost projektů, kofinancování) •způsob podpory (zálohové, průběžné či konečné platby)

10 Plánování přípravy projektu 3) Formulace projektových záměrů, které jsou potřebné a podporovatelné Co ?, Proč ?, Kde ?, Kdy ?, Za kolik ? S kým ? 4) Zjištění souladu projektového záměru s místními a regionálními koncepcemi

11 5) Uvědomění si svých možností a limitů - finanční (kofinancování, dluhová služba, schopnost získat úvěr) - administrativní (právní subjektivita, realizační tým, manažer projektu, kdo projekt připraví) - stav připravenosti projektu ( času na přípravu) - hledání partnerů - dlouhodobá udržitelnost výsledků projektu Plánování přípravy projektu

12 Osnova 1) Popis situace a zdůvodnění 2) Cíle 3) Přehled aktéru projektu (řešitelé i cílové skupiny) 4) Aktivity vedoucí k cíli a způsob řešení aktivit 5) Finanční a ekonomické aspekty 6) Výstupy – výsledky – dopady 7) Harmonogram 8) Rizika a jejich eliminace Tvorba projektové fiche

13 Sloupec 1Sloupec 2Sloupec 4 (objektivně ověřitelné ukazatele) (rizika/předpoklady) Celkový cílměřený čím vedou ke splnění Účel /záměrměřený číma předpokládající co vedou ke splnění Výstupyměřené číma předpokládající co vedou ke splnění AktivityProstředky (vstupy)za předpokladu, že Předběžné podmínky Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci aktivit projektu

14 Analýza rizik Stanovení a ocenění rizik Při oceňování rizik posuzujeme důsledek možného poškození a také pravděpodobnost, se kterou může dojít k poškození. Pro každou identifikovanou nebezpečnou situaci stanovíme nejzávažnější reálně možné poškození pomocí čtyř stupňů udávajících závažnost důsledku. StupeňDůsledek 1Zanedbatelný 5Významný 10Kritický 15Katastrofický

15 StupeňPravděpodobnostFrekvence vznikuČaspůsobení 1 Málo pravděpodobné Nesetkal jsem se s tímto případem, ale vím, že k němu může dojít; prakticky se výskyt událostí za dobu života systému blíží 0 velmi malé ohrožení 5Pravděpodobné Jev vznikne někdy během života systému, znám obdobné případy; jedná se spíše o náhodný výskyt Malé ohrožení 10Velmi pravděpodobné K poranění při sledování nebezpečných událostí již došlo; jedná se o časté ohrožení Časté ohrožení 15Vysoce prevděpodobné K poranění při sledování situací dochází často; je pravděpodobný opakovaný výskyt událostí, nepřetržité ohrožení, Nepřetržité ohrožení Výsledná hodnota rizika, je dána součinem příslušné hodnoty závažnosti a pravděpodobnosti. R= Z x P (riziko = závažnost x pravděpodobnost) Uvedený postup umožňuje získat přehled o závažnosti jednotlivých identifikovaných rizik, což je důležité především pro stanovení priorit při přijímání bezpečnostních opatření.

16 Realizace projektu 1. Struktura řízení projektu Každý projekt potřebuje vhodnou strukturu, která musí kombinovat a)úlohu rozhodovací (rada, zastupitelé, manažeři úřadu) b)s úlohou expertní (poradci, specialisté) c)a dalších nositelů zájmů (občané, vyšší úřady, podnikatelé, banky aj.)

17 Realizace projektu 2. Sestavení projektového týmu. Projektový tým je otevřená skupina, někteří pracují na celém projektu, někteří se podílejí jen na některých částech. Důležité je: •definování vztahu mezi členy týmu a vedoucím projektu za pomoci seznamu úkolů, •řízení zapojování pracovníků do projektu, •pravidla účinného delegování, •pravidla komunikace projektového týmu, porady, emaily apod.

18 Realizace projektu 3. Každodenní řízení projektu Co se skrývá pod každodenním řízení projektu. •Zvládání termínů a časového postupu projektu. •Řízení rozpočtu. •Upravování projektu ve vztahu k vývoji potřeb. •Z výše uvedeného plyne nutnost řízení změn. •Řízení rizik. •Komunikace o projektu pro zachování zájmu nositelů zájmů (řídící rady a výbory). •Interní komunikace projektového týmu. •Měření výkonů, kvality. •Nakupování externích služeb. •dokumentace, psaní průběžných zpráv o realizaci. •SW prostředky (MS Project, Excel atd.).

19 Realizace projektu 4. Nakupování externích služeb pro projekt Nakupování pro projekty se musí řídit platnými pravidly Evropské Unie. Musíme se zabývat procesní charakteristikou nákupu, směrnicemi pro nákup, akvizicí a výběrem dodavatelů, logistikou procesů, závazkovými vztahy v přípravě a realizaci projektů.

20 Realizace projektu 5.Monitoring projektu Dohled (monitoring) se zaměřuje na tyto faktory : •Je projekt skutečně realizován ? •Vykazuje projekt pokrok (aktivity)tak, jak je plánováno? •Budou cíle (indikátory) projektu naplněny? Dohled se zaměřuje na technické plnění projektu (aktivity a indikátory) a finanční plnění projektu (čerpání rozpočtu).

21 III.1.3 Podpora cestovního ruchu Program rozvoje venkova

22 Charakteristika opatření •Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek mimo území lesů. V rámci záměru b) bude podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. •projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

23 Záměry a)pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky b)ubytování, sport

24 Finanční alokace •průměrná finanční alokace na opatření je 11,35 mil. Euro ročně (cca 320 mil. Kč) •Finanční alokace v rámci opatření: Záměr a) stezky5 %15,9 mil. Kč/rok Záměr b) ubytování, sport95 %303 mil. Kč/rok

25 Příjemce dotace •Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky –nestátní nezisková organizace –zájmové sdružení právnických osob –zemědělský podnikatel –nezemědělský podnikatelský subjekt, pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci •Záměr b) ubytování, sport –zemědělský podnikatel –nezemědělský podnikatelský subjekt, pouze pokud činnost zahajuje, nebo má kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání v cestovním ruchu ke dni podání Žádosti o dotaci

26 Žadatelem nemůže být •Žadatelem v záměru a) nemůže být: –obec, svazek obcí –státní podnik –zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR •Žadatelem v záměru b) nemůže být: –obec, svazek obcí –státní podnik –nezisková organizace –zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR

27 Výše dotace •Maximální výše dotace: •Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace –v záměru a) jsou 1 500 000 Kč na projekt –v záměru b) jsou 10 000 000 Kč na projekt RegionMalý podnik Středn í podnik Velký podnik 2007-20102011-20132007-20102011-20132007-20102011-2013 V š echny regiony kromě regionu Jihoz á pad 60% 50% 40% Region Jihoz á pad 56%50%46%40%36%30%

28 Příklady způsobilých výdajů •Záměr a): –tvorba pěších a lyžařských tras (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél pěších a lyžařských tras) mimo území lesů –tvorba vinařských stezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél vinařských stezek) mimo území lesů –tvorba hippostezek (směrové tabule, značky, odpočinková místa podél hippostezek) mimo území lesů –nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem –nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace –projektová a technická dokumentace

29 Příklady způsobilých výdajů •Záměr b): –rekonstrukce a modernizace, nová výstavba malokapacitního ubytovacího nebo stravovacího zařízení v přímé návaznosti na ubytovací kapacitu (do 60 lůžek) –výstavba příjezdové cesty, úpravy povrchů –připojení k technické infrastruktuře –výstavba požárních nádrží souvisejících s projektem do objemu 10 m 3 –nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení –rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba objektů pro zřízení půjčoven sportovních potřeb (např. půjčovny kol, lodí, lyžařského vybavení) –rekonstrukce, modernizace, přestavba, případně nová výstavba ploch a objektů pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (nejedná se o aquaparky a lázně) –nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny a zařízení pro sportovní vyžití –nákup a výsadba doprovodné zeleně v areálu –pořízení nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem –nákup pozemků a staveb, projektová a technická dokumentace Výdaje v tomto záměru jsou způsobilé ke spolufinancování, jestliže vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV.

30 Nezpůsobilé výdaje a formy financování •Nezpůsobilé výdaje: –nákup použitého zařízení –nákup motorových mobilních dopravních prostředků a mobilních strojů –demolice a bourací práce •Formy financování: –bezhotovostní platba –hotovostní platba –věcné plnění ze strany žadatele/příjemce dotace –leasing

31 Kritéria přijatelnosti projektu •Projekt lze realizovat na území ČR v obci do 2000 obyvatel •Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou •Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace •Projekt musí splňovat účel a rozsah opatření/záměru •Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč •Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení. Stravovací zařízení může být budováno pouze jako součást ubytovacího zařízení a musí být společně s ubytovací kapacitou předmětem jednoho projektu •Je-li předmětem projektu ubytovací kapacita, musí mít maximálně 60 lůžek nejméně po dobu vázanosti projektu na účel. V případě kempů se maximální ubytovací kapacita vztahuje na stabilní lůžka (např. lůžka v chatkách, srubech)

32 Další podmínky •Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody •Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na účel •Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV, ze státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů EU •Žadatel musí dodržet velikost podniku (malý, střední, velký), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci i ke dni podání Žádosti o proplacení, případně může svoji velikost zmenšit •V případě, kdy je předmětem preferenčních kriterií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. •V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření/podopatření/záměru, je nutné toto uvést v kapitole 4. Osnovy projektu. Náklady na stavební práce, technologie či materiál, které slouží jiným potřebám než účelu a cílům opatření/podopatření/záměru, nejsou způsobilé ke spolufinancování. Při stanovení způsobilých výdajů, kdy jsou společně realizovány náklady na stavební práce, technologie či materiál, které slouží jak pro účely projektu, tak i pro jiné využití objektu, je třeba do způsobilých výdajů projektu započítat pouze poměrnou část nákladů projektu (dle vzorce).

33 Další podmínky •Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí, kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. V případě spoluvlastnictví nemovitosti je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu •V případě záměru a) musí být stezky a trasy veřejně přístupné a jejich užívání nesmí být zpoplatněno •Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel

34 Povinné přílohy k Žádosti •Jeden výtisk projektu dle závazné osnovy •Čestné prohlášení dle závazného vzoru •Daňové přiznání potvrzené finančním úřadem •Základní ekonomické informace požadované pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 2 000 000 Kč •Stavební povolení, ohlášení, nebo čestné prohlášení, že není zapotřebí •Technická dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení •Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie – pokud není přílohou technická dokumentace •Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (vydává krajské středisko AOPK ČR nebo správa CHKO/NP) v případě budování stezek •Kopie katastrální mapy vystavená příslušným katastrálním úřadem (případně jiným příslušným úřadem) s vyznačením lokalizace předmětu projektu •V případě nákupu stavby/pozemku, který bude způsobilým výdajem, znalecký posudek, ne starší 12 měsíců k datu podání Žádosti o dotaci, zároveň však ne starší než 1.1. 2007 •Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh

35 Nepovinné přílohy k Žádosti •Projekt v elektronické podobě na datovém nosiči CD (ve formátu *.doc,*.pdf). •Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za využívání a obnovu existující stavby – katastrem nemovitostí ověřená kopie stejnopisu geometrického plánu ne starší než 3 měsíce k datu podání Žádosti o dotaci, ze kterého je patrná výměra stavby •Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za preferenční kriterium č.1 Předmětem projektu je stezka vedoucí ke kulturní památce a/nebo do národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a/nebo k památnému stromu nebo za preferenční kriterium č. 4 Stezka či trasa je napojena na již existující turistické značené stezky a trasy, pak je přílohou příslušná mapa (aktuální vydání) v odpovídajícím měřítku s vyznačením vytvářené trasy nebo stezky, která dané kritérium dokládá

36 •Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci; •Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele •Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci •V případě, že jako povinná příloha bylo předloženo ohlášení stavby, čestné prohlášení žadatele, že ohlášení stavby nebylo ze strany stavebního úřadu rozporováno (změněno) dle závazného vzoru Povinné přílohy k podpisu Dohody

37 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení •Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků •Živnostenské oprávnění či jiné oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu •Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) •Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než který je uvedený v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti) •Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů •V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než datum vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV •V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě •Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby nebo čestné prohlášení příjemce, že kolaudační souhlas ani oznámení není zapotřebí

38 Povinné přílohy k Žádosti o proplacení •V případě věcného plnění: –stavební práce - stavební deník, rozpočet podle ÚRS •V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě splátek •Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který příjemce dotace obdržel při podpisu Dohody. •V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a rozhodl se je dokládat podle režimu B: –v případě podniku do 25 zaměstnanců - Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení –v případě podniku od 25 zaměstnanců - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním Žádosti o proplacení –v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace nebo Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (např. za posledních dvanáct měsíců neměl zaměstnance), pak bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru •Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům

39 Preferenční kritéria •Záměr a): –předmětem projektu je stezka vedoucí ke kulturní památce a/nebo do národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a/nebo k památnému stromu –výstavba odpočinkových míst –předmětem nebo součástí projektu je naučná stezka s informačními panely informujícími o místních přírodních a/nebo kulturních a/nebo historických hodnotách a zajímavostech –napojení stezky či trasy na již existující turistické značené stezky a trasy –podání projektu v elektronické podobě

40 Preferenční kritéria •Záměr b): –velikost obce, kde je projekt realizován –požadovaná míra dotace –tvorba nových pracovních míst –využívání OZE –předmětem či součástí projektu je sportovní zařízení a/nebo půjčovna sportovních potřeb –předložení pouze jedné žádosti v daném kole –ekologické zemědělství –využívání existujících staveb –součástí projektu je hromadné stravovací zařízení –podání projektu v elektronické podobě –nezaměstnanost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován –shoda adresy trvalého bydliště/sídla žadatele a místa realizace podnikatelského záměru (stejný nebo sousedící katastr obce)

41 Úspěšný žadatel  Nezanedbat přípravnou fázi projektu (čas)  Přesně zformulovat svůj projektový záměr  Pracovat v týmu při přípravě i při realizaci  Seznámit se s podmínkami programu  Být realista při tvorbě rozpočtu  Komunikovat s administrátorem programu  Kontrolovat externího zpracovatele  V případě úspěchu číst a dodržovat smlouvu (podmínky apod.)

42 Mýty •Musím znát všechny směrnice a nařízení EK •Projekt musím psát v angličtině •O projektu rozhoduje Brusel •Čím delší „slohové cvičení“ tím lépe •Na to nikdo nepřijde – papír snese všechno •Napsat projekt je tak těžké, že to normální smrtelník nemůže zvládnout sám •Nebudu obtěžovat úředníky s otázkami, ještě si na mě zasednou •O projektech už je dopředu rozhodnuto

43 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Michal Jarolímek Jihočeská univerzita e-mail: novnos@tiscali.cz Tel: 776296285


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Jarolímek Nové Hrady 11. 12. 2008 Příprava projektů v cestovním ruchu pro získání podpor z veřejných zdrojů."

Podobné prezentace


Reklamy Google