Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy

2 2 Globální cíl programu Ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů ES

3 3 Specifické cíle programu •Zlepšení parametrů dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu a zajištění souladu se standardy EU a dalšími relevantními parametry •Zlepšení životních podmínek v ČR redukcí negativních vlivů dopravy na životní prostředí •Kvalitativní zlepšení dílčích složek životního prostředí Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3

4 4 Priority OP Infrastruktura •Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu •Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí •Priorita 3 Zlepšování environmentální infrastruktury •Priorita 4 Technická pomoc

5 5 Finanční rámec OP Infrastruktura (v EUR)

6 6 Indikativní alokace v sektoru doprava OpatřeníERDF Spolufinancov ání ČR 1.1Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů 37 831 94112 610 647 1.2Výstavba a modernizace silnic I. třídy33 627 63411 209 211 1.3Modernizace civilních letišť nadregionálního významu4 203 1692 802 113 1.4Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest8 407 4743 603 203 2.1Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 2 967 343989 114 2.2Podpora kombinované dopravy7 417 7952 472 598 2.3Podpora zavádění alternativních paliv2 967 312989 104 2.4Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 1 483 005494 335

7 7 Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura

8 8 Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Podvýbor doprava Ministerstvo dopravy Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy Řídící výbor OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Monitorovací výbor OP Infrastruktura Platební jednotka Ministerstvo dopravy Platební orgán Ministerstvo financí Koneční příjemci v sektoru doprava Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura sektor doprava

9 9 Projektový cyklus z pohledu OP Infrastruktura

10 10 Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu  Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů  Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy  Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu  Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest

11 11 Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů •Mimokoridorové tratě celostátního významu •Významné železniční uzly •Finanční alokace:37,8 mil EUR •Spolufinancování SFDI 12,6 mil. EUR •Míra podpory 75% •Koneční příjemci: vlastníci/správci žel. Infrastruktury

12 12 Opatření 1.1 Modernizace tratí celostátního významu a důležitých železničních uzlů •elektrizace tratí celostátní sítě •modernizační úpravy železničních uzlů celostátní sítě •zvýšení kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech s vazbou na železniční sítě okolních států •zvýšení bezpečnosti železničního provozu

13 13 Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy •Zaměřeno na zlepšení kvality celostátních silnic •Modernizace na normový stav, obchvaty, odstranění bodových závad •Finanční alokace: 33,6 mil EUR •Spolufinancování SFDI 11,2 mil. EUR •Míra podpory 75% •Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

14 14 Opatření 1.2 Výstavba a modernizace silnic I. třídy •výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy •odstranění bodových závad •modernizace ostatních silnic I. třídy na normový stav •modernizace příhraničních úseků silnic I. třídy

15 15 Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu •Letiště nadregionálního významu – modernizace, zvýšení kapacity •Začlenění letišť do přilehlé dopravní infrastruktury •Finanční alokace:4,2 mil EUR •Spolufinancování - kraje 2,8 mil. EUR •Předpokládaná míra podpory 60% (75%/50%/35%) •Koneční příjemci: vlastníci letišť a související infrastruktury

16 16 Opatření 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu •vybavení vybraných letišť nadregionálního významu potřebným zařízením •modernizační úpravy vybraných letišť nadregionálního významu •zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť nadregionálního významu •zvýšení bezpečnosti leteckého provozu

17 17 Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest •Pro labsko-vltavskou vodní cestu •Modernizace + odstranění úzkých míst (mosty / zdymadla) •Finanční alokace: 8,4 mil EUR •Spolufinancování - SFDI 3,6 mil. EUR •Předpokládaná míra podpory 70% (75%/50% / 35%) •Koneční příjemci: Povodí, ŘVC, vlastníci přístavní infrastruktury

18 18 Opatření 1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest •odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě •modernizace přístavní infrastruktury, např. v oblasti telematiky

19 19 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí  Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí  Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy  Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv  Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky zlepšení ŽP z hlediska dopravy

20 20 Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti •Silnice I. třídy - snížení fragmentace krajiny, vybudování protihlukových bariér •Finanční alokace:2,9 mil EUR •Spolufinancování - SFDI 0,99 mil. EUR •Předpokládaná míra podpory 75% •Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic

21 21 Opatření 2.1 Realizace ochranných opatření na dopravní síti •úprava vybraných stávajících silnic I. třídy za účelem snížení případně odstranění jejich negativních vlivů na fragmentaci krajiny •vybudování protihlukových bariér podél existujících silnic I. třídy na místech jejich styku s obytnou zástavbou postiženou nadlimitním hlukem •zajištění realizace směrnice Evropské Rady a Parlamentu 2002/49/EC ve smyslu navrženého zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí

22 22 Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy •Podpora veřejných dopravně logistických center a infrastruktury kombinované dopravy •Finanční alokace: 7,4 mil. EUR •Spolufinancování – SFDI a SR 2,4 mil. EUR •Předpokládaná míra podpory EU 75% (50%/35%) •Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % nákladů projektu (+ 15 % MSP) •Koneční příjemci: Vlastníci a správci DI a veřejných logistických center

23 23 Opatření 2.2 Podpora kombinované dopravy •projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy •investice do veřejných dopravně-logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou •investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy

24 24 Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv •Přestavby vozidel, výstavba potřebné infrastruktury, výzkumné projekty •Finanční alokace: 2,9 mil. EUR •Spolufinancování – SR 494 tis. EUR (MD - ČEA) •Předpokládaná míra podpory EU 35% (dle rozhodnutí ÚOHS) •Celková míra veřejné podpory omezena dle NUTS na 46 – 51 % + 10% uznatelných nákladů projektu (+ 15 % MSP) •Koneční příjemci: právnické osoby provozující dopravu, zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu

25 25 Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv •výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu •podpora zavádění alternativních paliv (přestavby, čerpací stanice) •podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články

26 26 Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy •Finanční alokace: 1,5 mil. EUR •Spolufinancování – SR 274 tis. EUR •Předpokládaná míra podpory 75% •Koneční příjemci: zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu

27 27 Opatření 2.4 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování zlepšení problematiky životního prostředí z hlediska dopravy •výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy •projekty zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí)

28 28 Zdroje informací na webu •www.mdcr.cz •www.opi.strukturalni-fondy.cz Monitorovací systém SF http://mssfwww.mmr.cz/WebMSSF_povs/A bout.aspx


Stáhnout ppt "Operační program Infrastruktura Opatření v sektoru doprava Ing. Lada Hlaváčková Zprostředkující subjekt, Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google