Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Infrastruktura 2004-2006 Implementace programu a předkládání projektů v sektoru doprava Zprostředkující subjekt Odbor fondů EU Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Infrastruktura 2004-2006 Implementace programu a předkládání projektů v sektoru doprava Zprostředkující subjekt Odbor fondů EU Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 Operační program Infrastruktura Implementace programu a předkládání projektů v sektoru doprava Zprostředkující subjekt Odbor fondů EU Ministerstvo dopravy

2 Operační program Infrastruktura 2 Obsah Evropské fondy v sektoru dopravy Operační Program Infrastruktura Priorita 2 / Opatření 2.2 Priorita 2 / Opatření 2.3 Priorita 2 / Opatření 2.4 Administrace projektů Kontakty

3 Operační program Infrastruktura 3 Evropské fondy v sektoru dopravy Fond soudržnosti (od – včetně financování z ISPA) Strukturální fondy → čerpání prostřednictvím: Operační program Infrastruktura

4 Operační program Infrastruktura 4 kompetence priority opatření 2.2, 2.3, kolo výzvy

5 Operační program Infrastruktura 5 kompetence dle prioritní osy č. 2 Národního rozvojového plánu ČR rezort životního prostředí a rezort dopravy Řídící orgán MŽP Zprostředkující subjekt MD

6 Operační program Infrastruktura 6 Institucionální zabezpečení OP Infrastruktura sektor doprava Koneční příjemci v sektoru doprava Řídící orgán OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Podvýbor doprava Ministerstvo dopravy Zprostředkující subjekt Ministerstvo dopravy Řídící výbor OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí Monitorovací výbor OP Infrastruktura Platební jednotka Ministerstvo dopravy Platební orgán Ministerstvo financí

7 Operační program Infrastruktura 7 Role MD v rámci OP Infrastruktura Podvýbor doprava - Schvalování Výzev k předkládání žádostí a Pokynů pro žadatele - doporučení k výběru projektů Zprostředkující subjekt Odbor fondů EU MD - příjem a administrace projektových žádostí - uzavírání smluv k konečnými příjemci - kontroly projektů - administrace žádostí o platby Platební jednotka Odbor financí a ekonomiky MD - platby na účet konečných příjemců Interní audit Kontrola vzorku operací Odbor finanční kontroly a auditu - interní audit finančních, řídících a kontrolních systémů - 5% kontrola vzorku operací na místě dle čl. 10 nařízení Komise 438/2001

8 Operační program Infrastruktura 8 Programový dokument pro využ í v á n í struktur á ln í ch fondů (ERDF) v oblasti dopravy a životn í ho prostřed í Implementace prob í h á v souladu s Programovým dodatkem OP Infrastruktura popis jednotlivých Opatřen í k proveden í Priorit OP Infrastruktura monitorovac í ukazatele pro jednotliv á opatřen í kriteria výběru projek tů m í ry podpory pro jednotliv á opatřen í Operační program Infrastruktura

9 Operační program Infrastruktura 9 priority P1 – Modernizace a rozvoj DI celostátního významu P2 – Snížení negativních důsledků dopravy na ŽP P3 – Zlepšování environmentální infrastruktury P4 – Technická pomoc Operační program Infrastruktura

10 Operační program Infrastruktura 10 Priorita 2 / Opatření 2.2 Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí / Podpora kombinované dopravy alokace 2004 – 2006 (2008): EUR z toho ERDF: EUR z toho spolufinancování ČR: EUR

11 Operační program Infrastruktura 11 typy podporovaných projektů VLC a překladiště KD infrastruktura KD informační systémy Priorita 2 / Opatření 2.2

12 Operační program Infrastruktura 12 Priorita 2 / Opatření 2.2 cíl vyšší podíl KD (- SD) lepší obsluha území (+ VLC) snížení nehodovosti (- těžké kamiony) zlepšení kvality ŽP (- SD)

13 Operační program Infrastruktura 13 Priorita 2 / Opatření 2.2 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm.1VP: 46 % - 50 % veřejná podp. ~ ÚOHS

14 Operační program Infrastruktura 14

15 Operační program Infrastruktura 15 Priorita 2 / Opatření 2.2 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm.1VP: 46 % - 50 % veřejná podp. ~ ÚOHS Podm.1SF: infrastr. max. 75 (50 %) z celk UV podnik max. 35 % z celk UV

16 Operační program Infrastruktura 16 Priorita 2 / Opatření 2.2 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm.1VP: 46 % - 50 % veřejná podp. ~ ÚOHS Podm.1SF: infrastr. max. 75 (50 %) z celk UV podnik max. 35 % z celk UV Podm.2SF: veřejné spolufinancování 1:3

17 Operační program Infrastruktura 17 Priorita 2 / Opatření 2.3 Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí / Podpora zavádění alternativních paliv alokace 2004 – 2006 (2008): EUR z toho ERDF: EUR z toho spolufinancování ČR: EUR

18 Operační program Infrastruktura 18 Priorita 2 / Opatření 2.3 typy podporovaných projektů výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu podpora zavádění alternativních paliv podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články

19 Operační program Infrastruktura 19 Priorita 2 / Opatření 2.3 cíl snížení ekologické zátěže zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a paliv zvýšení podílu motorových vozidel na alternativní pohon na celk. spotřebě motorových paliv (2 % do roku 2005, 5,75 % do roku 2010)

20 Operační program Infrastruktura 20 Priorita 2 / Opatření 2.3 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES

21 Operační program Infrastruktura 21 Priorita 2 / Opatření 2.3 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm.1AVP: 46 % - 50 % veřejná podp. ~ ÚOHS + 10 % Podm.1BVP: max 30 % + 10 %

22 Operační program Infrastruktura 22 Priorita 2 / Opatření 2.3 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm.1AVP: 46 % - 50 % veřejná podp. ~ ÚOHS + 10 % Podm.1BVP: max 30 % + 10 % Podm.1SF: infrastr. max. 75 (50 %) z celk UV podnik max. 35 % z celk UV Podm. 2SF: veřejné spolufinancování 1:3

23 Operační program Infrastruktura 23 Priorita 2 / Opatření 2.4 Snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí / Studijní a výzkumné projekty k zabezpečení zlepšení problematiky životního prostředí alokace 2004 – 2006 (2008): EUR z toho ERDF: EUR z toho spolufinancování ČR: EUR

24 Operační program Infrastruktura 24 Priorita 2 / Opatření 2.4 typy podporovaných projektů výzkumné projekty řešící problematiku ŽP projekty zabývající se internalizací ExN z dopravy

25 Operační program Infrastruktura 25 Priorita 2 / Opatření 2.4 cíl vytváření předpokladů pro harmonizaci podmínek dopravního trhu vytváření podmínek pro přesnou metodiku finančního ohodnocení ekologické zátěže z dopravy

26 Operační program Infrastruktura 26 Priorita 2 / Opatření 2.4 míra veřejné podpory (ERDF + ČR) ERDF: max. 75 % z celk UV ~ D 1260/99 ES Podm: veřejné spolufinacování 1:3

27 Operační program Infrastruktura 27 Výzvy / Opatření 2.2, 2.3, bylo vyhlášeno 2. kolo výzev k předkládání projektů předložení žádosti o podporu: do dokončení projektu: do předložení žádosti o proplacení: do

28 Operační program Infrastruktura 28 Administrace projektů žádost o podporu vydání rozhodnutí žádost o proplacení finančních prostředků

29 Operační program Infrastruktura 29 Projektový cyklus z pohledu OP Infrastruktura

30 Operační program Infrastruktura 30 žadatel / konečný příjemce Opatření 2.2 vlastník, správce, provozovatel VLC a DI žadatel / konečný příjemce Opatření 2.3 právnická osoba provozující dopravu, zadavatel výzkumných projektů ve veřejném zájmu žadatel / konečný příjemce Opatření 2.4 zadavatel výzkumných projektů ve veřejném zájmu Žádost o podporu / konečný příjemce

31 Operační program Infrastruktura 31 Žádost o podporu / formuláře Formulář projektové žádosti + seznam povinných příloh + pokyny pro vyplnění a podání žádosti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR

32 Operační program Infrastruktura 32 Projektová žádost Elektronicky (MSSF Benefit) + papírově aktuální verze MSSF Benefit je přizpůsobena pro vyhlášené 2.kolo výzvy pro Opatření 2.2, 2.3, 2.4 Přijímá Zprostředkující subjekt Povinné náležitosti a přílohy – Pokyny pro žadatele

33 Operační program Infrastruktura 33 MSSF Benefit – elektronická projektová žádost

34 Operační program Infrastruktura 34 Povinné přílohy projektové žádosti (* příloha je povinná pouze u typu projektu, kde je relevantní) Příloha Doklad o právní subjektivitě žadatele, Výpis z trestního rejstříku, Daňové přiznání Ano Stavební povolení a územní rozhodnutíAno* Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředíAno* Vyjádření k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000Ano* Smlouva o vedení účtuAno Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů a popis finančního krytí projektu Ano Doklad o prokázání vlastnických vztahů k výstupu projektuAno Podklady pro ekonomické hodnocení projektuAno Čestné prohlášení o bezdlužnosti, prohlášení žadateleAno Monitorovací ukazatele projektuAno

35 Operační program Infrastruktura 35 Konečný příjemce Zprostředkující subjekt - Kontrola žádostí - Hodnocení dle kritérií Podvýbor doprava - doporučení k výběru Řídící výbor - doporučení k výběru Řídící orgán -potvrzení výběru -vydání rozhodnutí REALIZACE PROJEKTU Žádost o podporu / schéma výběru

36 Operační program Infrastruktura 36 Kontrola žádostí - 3 fáze posouzení Formální náležitosti Přijatelnost Hodnocení žádosti

37 Operační program Infrastruktura 37 Formální náležitosti – žádost byla podána v předepsané formě – vyplněny všechny předepsané údaje – doloženy všechny povinné přílohy a ověřen jejich obsah

38 Operační program Infrastruktura 38 Posuzování přijatelnosti projektu Projekt realizován na území České republiky s výjimkou území hl. m. Prahy projekt je v souladu s příslušnou legislativou žádost je v souladu s programem OP Infrastruktura a příslušným Opatřením žadatel splňuje definici pro Konečného příjemce podpory uvedenou u příslušného Opatření žadateli nebyl na daný projekt přidělen finanční příspěvek z ostatních operačních programů, Fondu soudržnosti a Iniciativ Společenství, ani o takový finanční příspěvek nežádá. Projekt může být spolufinancován ze státních fondů, ostatních národních veřejných zdrojů a ze zdrojů mezinárodních finančních institucí do výše schváleného spolufinancování.

39 Operační program Infrastruktura 39 Kontrola projektové žádosti Pokud žádost nebude úplná, bude žadatel písemně požádán o doplnění. Jestliže žadatel požadované náležitosti ve stanoveném termínu nedodá, nebude projekt předmětem dalšího hodnocení. O této skutečnosti, včetně odůvodnění, bude žadatel informován dopisem.

40 Operační program Infrastruktura 40 Hodnocení žádosti Celkové hodnocení žádosti (projektu) je založeno na počtu bodů, které projekt získá v rámci určitého kriteria a váze tohoto kriteria v celkovém hodnocení.

41 Operační program Infrastruktura 41 Kritéria výběru projektů Schválil Monitorovací výbor programu jako součást programového dodatku Hodnocení dle kritérií administruje Zprostředkující subjekt Obecná kriteria – kapitola 8 Programového dodatku Specifická kriteria – pro každé Opatření (v textu)

42 Operační program Infrastruktura 42 Kritéria výběru projektů - obecná Č.KritériumVáha kritéria 1Relevance projektu40 % 2Kvalita projektu (technicko- ekonomická) 30 % 3Ekonomická způsobilost žadatele (subjektu podpory), způsob a výše spolufinancování 20 % 4Horizontální priority10 %

43 Operační program Infrastruktura 43 Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace Nově dle Metodiky finančních toků (MF Usnesení vlády ČR č. 678/2003) nahradilo Smlouvu o financování Zatím není vyjasněno, zda vydá ŘO (MŽP) nebo ZS (MD) Podstatné náležitosti – Harmonogram plnění a platnost – Uznatelné výdaje – Výše pomoci (% a maximální částka) – Platební podmínky – Kontroly a monitorování projektu – Finanční a technická příloha – Další povinnosti Konečného příjemce

44 Operační program Infrastruktura 44 povinnosti konečného příjemce Po vydání Rozhodnutí zpracuje ZS : plán kontrol plán předkládání monitorovacích zpráv Realizace projektu

45 Operační program Infrastruktura 45 Hlavní povinnosti Konečného příjemce související s realizací projektu Zadávání veřejných zakázek Uzavírání smluv s dodavateli Ověřování a proplácení faktur Vedení účetnictví Podklady pro monitorování Archivace Publicita

46 Operační program Infrastruktura 46 Kontroly realizace projektu Kontrola fyzické realizace projektů – dle čl. 4 Nařízení 438/2001 – Provádí Zprostředkující subjekt na vzorku operací – Ověření, že plněno dle v předepsaném množství a kvalitě, a že požadované prostředky byly skutečně vynaloženy 5% kontrola vzorků operací a projektů – vyplývá z článků 10 až 14 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 pro strukturální fondy – Provádí odbor finanční kontroly a auditu MD Kontroly Řídícího orgánu, Ministerstva financí, NKÚ, Evropské komise, Evropského účetního dvora

47 Operační program Infrastruktura 47 Periodicita – dle smlouvy o spolufinancování Konečný příjemce -Zaplatí zhotoviteli -Vyplní žádost + přílohy Zprostředkující subjekt -Kontrola žádosti -Vystaví Osvědčení o provedené práci -Vystaví Příkaz k proplacení Platební jednotka Žádost o platbu

48 Operační program Infrastruktura 48 Kontakty Zprostředkující subjekt pro sektor doprava Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU Ing. Jaromír Ing. Olga Ing. Petra

49 Operační program Infrastruktura 49 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program Infrastruktura 2004-2006 Implementace programu a předkládání projektů v sektoru doprava Zprostředkující subjekt Odbor fondů EU Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google