Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE ASP ČR, Praha PaedDr. Stanislav DRBOUT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE ASP ČR, Praha PaedDr. Stanislav DRBOUT"— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE ASP ČR, Praha 12. 4. 2014 PaedDr. Stanislav DRBOUT
ZACHOVÁNÍ ODBORNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONFERENCE ASP ČR, Praha PaedDr. Stanislav DRBOUT

2 VÝCHODISKA Materiál ASP ČR „Návrh změn koncepce základního vzdělávání“
Poslanecká sněmovna PČR Senát PČR

3 ZMĚNY OBSAŽENÉ V MATERIÁLU ASP ČR
Poslední rok předškolního věku, povinná docházka do mateřské školy nebo do přípravné třídy Povinná docházka při odkladu plnění povinné školní docházky

4 FINANCOVÁNÍ NORMATIV „doprovázející“ žáka

5 POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ BĚŽNÁ TŘÍDA Nejméně 17 žáků v průměru na třídu
TŘÍDA SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÁ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Nejméně 17 žáků v průměru na třídu Individuální integrace nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením Návrh ASP ČR 14 – 30 žáků Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se zdravotním postižením ve třídě 6 – 14 žáků Maximálně 25 % z nejvyššího počtu žáků ve třídě bez zdravotního postižení

6 RVP ZV příloha LMP Nezbytnost zachování upraveného programu RVP ZV

7 NESOULAD RVP ZV a RVP ZV příloha LMP
Učební plán Očekávané výstupy Zaměřené na individuální možnosti žáka Zaměřený na další vzdělávání žáka

8 UČEBNÍ PLÁNY Struktura oblastí a hodinová dotace

9 POROVNÁVACÍ TABULKA RÁMCOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU pro 1
POROVNÁVACÍ TABULKA RÁMCOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU pro 1. stupeň RVP ZV a RVP ZV - LMP VZDĚLÁVACÍ OBLAST VZDĚLÁVACÍ OBOR 1. stupeň RVP ZV 1. stupeň RVP ZV - LMP ROZDÍLY ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 33 +2 Cizí jazyk 9 +9 Matematika s její aplikace 20 22 - 2 IKT 1 2 -1 Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura 10 Člověk a zdraví Tělesná výchova 15 -5 Člověk a svět práce 5 -10 Disponibilní čas. dotace 14 +5 Celková povinná čas. dotace 118

10 Minimální časová dotace
[1] POROVNÁVACÍ TABULKA RÁMCOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU PRO II: STUPEŇ RVP ZV – LMP a RVP ZV Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 2. stupeň RVP ZV RVP ZV - LMP ROZDÍLY 6. – 9. ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 15 19 -4 Cizí jazyk 12 4 +8 Další cizí jazyk 6 +6 Matematika a její aplikace 20 -5 Informační a komunikační technologie 1 -3 Člověk a jeho svět - Člověk a společnost Dějepis 11 8 +3 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 21 13 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 10 +2 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 2 Tělesná výchova Člověk a svět práce 3 -17 Průřezová témata P Disponibilní časová dotace 24 (z toho 6 pro DCJ) +12 Celková povinná časová dotace 122

11 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

12 DĚJEPIS RVP ZV příloha LMP RVP ZV STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ Žák by měl
vědět o prvních státních útvarech na našem území mít základní poznatky z období počátků českého státu znát úlohu a postavení církve ve středověké společnosti být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přamyslovské a lucemburské charakterizovat příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA Žák popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku státu porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

13 CHEMIE RVP ZV příloha LMP RVP ZV SMĚSI Žák by měl
poznat směsi a chemické látky rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném životě rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich použití uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí SMĚSI Žák rozlišuje směsi a chemické látky vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

14 ÚPRAVY RVP ZV příloha LMP
Zachování stávající podoby obsahu RVP ZV-LMP Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV - LMP Vyjmutí RVP ZV-LMP, umístění mimo RVP ZV jako podpůrný metodický text

15 ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODOBY OBSAHU RVP ZV-LMP
Přejmenování RVP ZV-LMP a ponechání v podobě samostatné části RVP ZV (např. část II) Přesun RVP ZV-LMP jako celku do RVP ZV (např. vložení celého textu přílohy do kapitoly 8) Začlenění některých, nebo všech částí textu RVP ZV-LMP do odpovídajících částí RVP ZV a ponechání obsahové části RVP ZV-LMP jako celku (např. v kapitole 8)

16 VYTVOŘENÍ KONCEPČNĚ NOVÉ PODOBY OBSAHU (I FORMY) RVP ZV - LMP
Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV-LMP ve vazbě na stávající podobu RVP ZV Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV-LMP ve vazbě na novou koncepci a podobu RVP ZV

17 VYJMUTÍ RVP ZV-LMP, UMÍSTĚNÍ MIMO RVP ZV JAKO PODPŮRNÝ METODICKÝ TEXT
Vyjmutí přílohy RVP ZV-LMP z RVP ZV bez změny obsahu a jeho použití jako metodického materiálu

18 NEZBYTNOST ÚPRAV RVP ZV
CÍLE NELZE DOSAHNOUT POUZE ÚPRAVAMI RVP ZV příloha LMP

19 PaedDr. Stanislav DRBOUT
DĚKUJI ZA POZORNOST PaedDr. Stanislav DRBOUT


Stáhnout ppt "KONFERENCE ASP ČR, Praha PaedDr. Stanislav DRBOUT"

Podobné prezentace


Reklamy Google