Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONFERENCE ASP ČR, Praha 12. 4. 2014 PaedDr. Stanislav DRBOUT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONFERENCE ASP ČR, Praha 12. 4. 2014 PaedDr. Stanislav DRBOUT."— Transkript prezentace:

1 KONFERENCE ASP ČR, Praha 12. 4. 2014 PaedDr. Stanislav DRBOUT

2 VÝCHODISKA  Materiál ASP ČR „Návrh změn koncepce základního vzdělávání“  Poslanecká sněmovna PČR 21. 1. 2013  Senát PČR 4. 2. 2013

3 ZMĚNY OBSAŽENÉ V MATERIÁLU ASP ČR  Poslední rok předškolního věku, povinná docházka  do mateřské školy nebo  do přípravné třídy  Povinná docházka při odkladu plnění povinné školní docházky

4 FINANCOVÁNÍ  NORMATIV „doprovázející“ žáka

5 POČTY ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ BĚŽNÁ TŘÍDA TŘÍDA SAMOSTATNĚ ZŘÍZENÁ PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  Nejméně 17 žáků v průměru na třídu  Individuální integrace nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením  Návrh ASP ČR  14 – 30 žáků  Maximálně 50% z nejnižšího počtu žáků se zdravotním postižením ve třídě  6 – 14 žáků  Maximálně 25 % z nejvyššího počtu žáků ve třídě bez zdravotního postižení

6 RVP ZV příloha LMP  Nezbytnost zachování upraveného programu RVP ZV

7 NESOULAD RVP ZV a RVP ZV příloha LMP Učební plán Očekávané výstupy  Zaměřený na další vzdělávání žáka  Zaměřené na individuální možnosti žáka

8 UČEBNÍ PLÁNY  Struktura oblastí a hodinová dotace

9 POROVNÁVACÍ TABULKA RÁMCOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU pro 1. stupeň RVP ZV a RVP ZV - LMP VZDĚLÁVACÍ OBLASTVZDĚLÁVACÍ OBOR 1. stupeň RVP ZV 1. stupeň RVP ZV - LMP ROZDÍLY 1. - 5. ročník Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura3533 +2 Cizí jazyk9 +9 Matematika s její aplikace 2022 - 2 IKT12 Člověk a jeho svět12 0 Umění a kultura1210 +2 Člověk a zdravíTělesná výchova1015 -5 Člověk a svět práce515 -10 Disponibilní čas. dotace149 +5 Celková povinná čas. dotace 118 0

10 [1] POROVNÁVACÍ TABULKA RÁMCOVÉHO UČEBNÍHO PLÁNU PRO II: STUPEŇ RVP ZV – LMP a RVP ZV Vzdělávací oblastiVzdělávací obory 2. stupeň RVP ZV 2. stupeň RVP ZV - LMP ROZDÍLY 6. – 9. ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura1519-4 Cizí jazyk124+8 Další cizí jazyk60 +6 Matematika a její aplikace1520-5 Informační a komunikační technologie14-3 Člověk a jeho svět–-- Člověk a společnost Dějepis 118+3 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 2113+8 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 108+2 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 2 -4 Tělesná výchova12 Člověk a svět práce320-17 Průřezová témata PPP Disponibilní časová dotace 24 (z toho 6 pro DCJ) 12 +12 (z toho 6 pro DCJ ) Celková povinná časová dotace122 0

11 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

12 DĚJEPIS RVP ZV příloha LMP RVP ZV  STŘEDOVĚK A KŘESŤANSTVÍ  Žák by měl  vědět o prvních státních útvarech na našem území  mít základní poznatky z období počátků českého státu  znát úlohu a postavení církve ve středověké společnosti  být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přamyslovské a lucemburské  charakterizovat příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí  KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA  Žák  popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku státu  porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti  objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech  vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám  ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury

13 CHEMIE RVP ZV příloha LMP RVP ZV  SMĚSI  Žák by měl  poznat směsi a chemické látky  rozeznat druhy roztoků a jejich využití v běžném životě  rozlišit různé druhy vody a uvést příklady jejich použití  uvést zdroje znečišťování vody a vzduchu ve svém nejbližším okolí  SMĚSI  Žák  rozlišuje směsi a chemické látky  vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení  vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek  navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi  rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití  uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění

14 ÚPRAVY RVP ZV příloha LMP  Zachování stávající podoby obsahu RVP ZV-LMP  Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV - LMP  Vyjmutí RVP ZV-LMP, umístění mimo RVP ZV jako podpůrný metodický text

15 ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODOBY OBSAHU RVP ZV-LMP  Přejmenování RVP ZV-LMP a ponechání v podobě samostatné části RVP ZV (např. část II)  Přesun RVP ZV-LMP jako celku do RVP ZV (např. vložení celého textu přílohy do kapitoly 8)  Začlenění některých, nebo všech částí textu RVP ZV-LMP do odpovídajících částí RVP ZV a ponechání obsahové části RVP ZV-LMP jako celku (např. v kapitole 8)

16 VYTVOŘENÍ KONCEPČNĚ NOVÉ PODOBY OBSAHU (I FORMY) RVP ZV - LMP  Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV-LMP ve vazbě na stávající podobu RVP ZV  Vytvoření koncepčně nové podoby obsahu (i formy) RVP ZV-LMP ve vazbě na novou koncepci a podobu RVP ZV

17 VYJMUTÍ RVP ZV-LMP, UMÍSTĚNÍ MIMO RVP ZV JAKO PODPŮRNÝ METODICKÝ TEXT  Vyjmutí přílohy RVP ZV-LMP z RVP ZV bez změny obsahu a jeho použití jako metodického materiálu

18 NEZBYTNOST ÚPRAV RVP ZV CÍLE NELZE DOSAHNOUT POUZE ÚPRAVAMI RVP ZV příloha LMP

19 PaedDr. Stanislav DRBOUT


Stáhnout ppt "KONFERENCE ASP ČR, Praha 12. 4. 2014 PaedDr. Stanislav DRBOUT."

Podobné prezentace


Reklamy Google