Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Datum | Název akce

2 2 Obecný cíl: řídit klíčové riziko podnikání prostřednictvím vynikající výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví Základní zásady pro dosažení vysoké výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví: •systém řízení založený na hodnocení rizik, •provádění prostřednictvím: plánování, realizace, monitorování a přezkumu, •silné a aktivní vůdcovství vycházející z nejvyšší úrovně, •účast zaměstnanců.

3 3 Kultura bezpečnosti a ochrany zdraví založená na vůdcovství a účasti je: Kultura, v níž každý přijímá svá práva, úlohy a odpovědnost ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví a spolupracuje s ostatními s cílem zabránit nemocem a úrazům. Vůdcovství jde ruku v ruce s účastí. Shora dolů směřující vedení: •se musí prokazatelně zasazovat o bezpečnost a ochranu zdraví, •nese odpovědnost za vytváření podmínek pro partnerství a účast. Bez dobrého vůdcovství nebude účast úspěšná.

4 4 Co znamená účast zaměstnanců? (1) Základní účast zaměstnanců zahrnuje: •poskytování informací, •poskytování pokynů a odborné přípravy, •projednávání se zaměstnanci a jejich zástupci. Jedná se o zákonné požadavky ve všech členských státech.

5 5 Co znamená účast zaměstnanců? (2) Plná a skutečná účast zaměstnanců a jejich zástupců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví přesahuje rámec pouhého informování, školení a projednávání. •Zaměstnanci a jejich zástupci se mohou účastnit rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jsou k této účasti povzbuzováni. •Existuje efektivní komunikace zdola nahoru: zaměstnancům se naslouchá a podle jejich vyjádření se jedná. •Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou založeny na spolupráci, důvěře a společném řešení problémů. Tento přístup má největší potenciál pro zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

6 6 Obousměrný proces Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je jednoduše obousměrný proces, v němž vy a vaši zaměstnanci / zástupci zaměstnanců: •spolu hovoříte, •vzájemně nasloucháte svým obavám, •formulujete své obavy a společně řešíte problémy, •hledáte a sdílíte stanoviska a informace, •ve vhodnou dobu diskutujete o sporných otázkách, •berete v úvahu to, co má každý na srdci, •rozhodujete společně.

7 7 Přínosy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví Spolupráce se zaměstnanci poskytuje zaměstnavatelům nezbytnou pomoc při praktickém řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím: •navyšování zdrojů, které mají k dispozici, •pomoci při určování rizik na pracovišti, •zajišťování praktické povahy kontrol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, •zvyšování míry angažovanosti při těchto kontrolách a při prosazování bezpečného a zdraví nepoškozujícího způsobu práce.

8 8 Právní předpisy Projednávání se zaměstnanci je zakotveno v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví z důvodu významu této činnosti pro předcházení rizikům a nalézání účinných řešení. V rámci řízení bezpečnosti a ochrany zdraví existují v Evropě minimální požadavky na zaměstnavatele, aby: •poskytovali zaměstnancům informace, •poskytovali zaměstnancům pokyny a školení, •projednávali se zaměstnanci a jejich zástupci. Konkrétní požadavky jsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy.

9 9 „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (1) Zaměstnavatelé musí projednávat se zaměstnanci a/nebo jejich zástupci a umožnit jim účastnit se všech jednání týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé musí: •respektovat právo zaměstnanců předkládat návrhy, •organizovat vyváženou účast zaměstnanců.

10 10 „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (2) Se zaměstnanci musí být projednáno: •jakékoli opatření, které může mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, •určení zaměstnanců odpovědných za činnosti v oblasti BOZP a přizvání externích služeb, •informace týkající se hodnocení rizik a skupin zaměstnanců vystavených rizikům, včetně projednávání těchto témat: •ochranná opatření, •seznam závažných úrazů a nehod, které musí být hlášeny úřadům, •školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

11 11 „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (3) Zástupci zaměstnanců mají právo požádat zaměstnavatele o přijetí náležitých opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnavatelé musí zástupcům zaměstnanců umožnit: •placené volno a poskytnout jim prostředky k výkonu jejich práv, •přednést připomínky při kontrolách ze strany orgánů. Vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti stanoví konkrétní požadavky na poskytování informací a projednávání, na zástupce zaměstnanců a společné bezpečnostní výbory.

12 12 Režim umožňující účast (1) Účast musí být systematická, důsledná a plánovaná. Je nezbytné zajistit skutečnou a efektivní účast při hodnocení rizik. Účast nemusí být složitá. Lze ji realizovat: •prostřednictvím zástupců zaměstnanců a bezpečnostních výborů, •pomocí pracovních skupin pro řešení konkrétních problémů, •během školení – přivedením zaměstnanců k tomu, aby se podělili o své názory na projednávané otázky.

13 13 Režim umožňující účast (2) Osobní komunikaci a zpětnou vazbu lze zajistit: •stanovením postupů pro hlášení zranění, případů, kdy ke zranění téměř došlo apod., a poskytováním zpětné vazby ve věci námětů na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, •začleněním problematiky BOZP do porad o nástrojích BOZP, krátkých informačních schůzek, schůzí oddělení/týmů, prostřednictvím diskusí na intranetu organizace, programů předkládání nápadů atd., •prováděním průzkumů a jiných studií.

14 14 Režim umožňující účast (3) Zástupci zaměstnanců versus přímá účast zaměstnanců: •Přímá účast zaměstnanců a zástupci zaměstnanců nepředstavují alternativy, ale různé cesty, které je nutné co nejúčinněji kombinovat. •Zástupce zaměstnanců, který může předkládat názory svých kolegů, představuje účinný způsob, jak zapojit do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví všechny pracovní síly. Požadavky na zástupce zaměstnanců a formální struktury, například bezpečnostní výbory, stanoví vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

15 15 Faktory úspěchu (1) Vůdcovství prokazující snahu o dialog a zapojení zaměstnanců: •otevřený přístup, •vždy zajišťovat zpětnou vazbu, •poskytnout dostatek času, •povzbuzovat zaměstnance, aby se zapojili, a to rovněž ve funkci zástupců zaměstnanců. Použití kombinace formálních a neformálních metod Umožnění účasti všem... zaměstnancům pracujícím na směny, na částečný úvazek, zaměstnancům pracujícím doma atd.

16 16 Faktory úspěchu (2) Systematická účast na procesech řízení BOZP Poskytování školení manažerům, pracovníkům dohledu a zástupcům zaměstnanců Kultura, v níž jsou bezpečnost a ochrana zdraví součástí úlohy každého člověka

17 17 Závěr (1) Plná účast zaměstnanců: •Vyžaduje efektivní komunikaci a projednávání, důvěru a respekt, součinnost a partnerství, ústní komunikaci, naslouchání a spolupráci.

18 18 Závěr (2) Přínosy řádné účasti zaměstnanců: •nejlépe využívá znalosti všech, •přináší prospěch podniku v podobě nižší úrazovosti, •často vede ke zvýšené produktivitě, kvalitě a účinnosti, •silnější angažovanost zaměstnanců, •větší spolupráce, •společné řešení problémů.

19 Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě Ale také… zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů •Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. •Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť Enterprise Europe Network. 19 Provádění kampaně za pomoci sítě

20 Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: •budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, •připojíte se k jedné z mnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, •budete organizovat své vlastní aktivity. 20 Jak se zapojit?

21 Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku s cílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: •osvědčení partnera, •uvítací balíček, •propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, •on-line komunikační platformu, •oddíl internetových stránek vyhrazený partnerům. 21 Nabídka partnerství v kampani

22 •Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. •Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. •Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. •Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko. •Dvě kategorie:  pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob,  pracoviště se 100 či více zaměstnanci. •Vítězové jsou vybíráni z přihlášek předaných národními kontaktními místy 22 Evropské ceny za správnou praxi

23 •Průvodce kampaní •Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky •Příklady správné praxe •Novinky o akcích v rámci kampaně •Prezentace a animované videoklipy •Vše dostupné ve 24 jazycích 23 Zdroje

24 •Zahájení kampaně 18. dubna 2012 •Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říjen 2012 a 2013 •Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi duben 2013 •Summit Zdravé pracoviště listopad Hlavní data

25 •Navštivte internetovou stránku kampaně •Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo 25 Další informace


Stáhnout ppt "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast."

Podobné prezentace


Reklamy Google