Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Datum | Název akce

2 2 www.healthy-workplaces.eu Obecný cíl: řídit klíčové riziko podnikání prostřednictvím vynikající výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví Základní zásady pro dosažení vysoké výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví: •systém řízení založený na hodnocení rizik, •provádění prostřednictvím: plánování, realizace, monitorování a přezkumu, •silné a aktivní vůdcovství vycházející z nejvyšší úrovně, •účast zaměstnanců.

3 3 www.healthy-workplaces.eu Kultura bezpečnosti a ochrany zdraví založená na vůdcovství a účasti je: Kultura, v níž každý přijímá svá práva, úlohy a odpovědnost ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví a spolupracuje s ostatními s cílem zabránit nemocem a úrazům. Vůdcovství jde ruku v ruce s účastí. Shora dolů směřující vedení: •se musí prokazatelně zasazovat o bezpečnost a ochranu zdraví, •nese odpovědnost za vytváření podmínek pro partnerství a účast. Bez dobrého vůdcovství nebude účast úspěšná.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Co znamená účast zaměstnanců? (1) Základní účast zaměstnanců zahrnuje: •poskytování informací, •poskytování pokynů a odborné přípravy, •projednávání se zaměstnanci a jejich zástupci. Jedná se o zákonné požadavky ve všech členských státech.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Co znamená účast zaměstnanců? (2) Plná a skutečná účast zaměstnanců a jejich zástupců na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví přesahuje rámec pouhého informování, školení a projednávání. •Zaměstnanci a jejich zástupci se mohou účastnit rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jsou k této účasti povzbuzováni. •Existuje efektivní komunikace zdola nahoru: zaměstnancům se naslouchá a podle jejich vyjádření se jedná. •Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou založeny na spolupráci, důvěře a společném řešení problémů. Tento přístup má největší potenciál pro zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

6 6 www.healthy-workplaces.eu Obousměrný proces Účast zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je jednoduše obousměrný proces, v němž vy a vaši zaměstnanci / zástupci zaměstnanců: •spolu hovoříte, •vzájemně nasloucháte svým obavám, •formulujete své obavy a společně řešíte problémy, •hledáte a sdílíte stanoviska a informace, •ve vhodnou dobu diskutujete o sporných otázkách, •berete v úvahu to, co má každý na srdci, •rozhodujete společně.

7 7 www.healthy-workplaces.eu Přínosy pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví Spolupráce se zaměstnanci poskytuje zaměstnavatelům nezbytnou pomoc při praktickém řízení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím: •navyšování zdrojů, které mají k dispozici, •pomoci při určování rizik na pracovišti, •zajišťování praktické povahy kontrol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, •zvyšování míry angažovanosti při těchto kontrolách a při prosazování bezpečného a zdraví nepoškozujícího způsobu práce.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Právní předpisy Projednávání se zaměstnanci je zakotveno v právních předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví z důvodu významu této činnosti pro předcházení rizikům a nalézání účinných řešení. V rámci řízení bezpečnosti a ochrany zdraví existují v Evropě minimální požadavky na zaměstnavatele, aby: •poskytovali zaměstnancům informace, •poskytovali zaměstnancům pokyny a školení, •projednávali se zaměstnanci a jejich zástupci. Konkrétní požadavky jsou stanoveny vnitrostátními právními předpisy.

9 9 www.healthy-workplaces.eu „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (1) Zaměstnavatelé musí projednávat se zaměstnanci a/nebo jejich zástupci a umožnit jim účastnit se všech jednání týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatelé musí: •respektovat právo zaměstnanců předkládat návrhy, •organizovat vyváženou účast zaměstnanců.

10 10 www.healthy-workplaces.eu „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (2) Se zaměstnanci musí být projednáno: •jakékoli opatření, které může mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví, •určení zaměstnanců odpovědných za činnosti v oblasti BOZP a přizvání externích služeb, •informace týkající se hodnocení rizik a skupin zaměstnanců vystavených rizikům, včetně projednávání těchto témat: •ochranná opatření, •seznam závažných úrazů a nehod, které musí být hlášeny úřadům, •školení zaměstnanců v oblasti BOZP.

11 11 www.healthy-workplaces.eu „Rámcová směrnice EU o BOZP“ 89/391 stanoví minimální požadavky na projednávání se zaměstnanci (3) Zástupci zaměstnanců mají právo požádat zaměstnavatele o přijetí náležitých opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Zaměstnavatelé musí zástupcům zaměstnanců umožnit: •placené volno a poskytnout jim prostředky k výkonu jejich práv, •přednést připomínky při kontrolách ze strany orgánů. Vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti stanoví konkrétní požadavky na poskytování informací a projednávání, na zástupce zaměstnanců a společné bezpečnostní výbory.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Režim umožňující účast (1) Účast musí být systematická, důsledná a plánovaná. Je nezbytné zajistit skutečnou a efektivní účast při hodnocení rizik. Účast nemusí být složitá. Lze ji realizovat: •prostřednictvím zástupců zaměstnanců a bezpečnostních výborů, •pomocí pracovních skupin pro řešení konkrétních problémů, •během školení – přivedením zaměstnanců k tomu, aby se podělili o své názory na projednávané otázky.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Režim umožňující účast (2) Osobní komunikaci a zpětnou vazbu lze zajistit: •stanovením postupů pro hlášení zranění, případů, kdy ke zranění téměř došlo apod., a poskytováním zpětné vazby ve věci námětů na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví, •začleněním problematiky BOZP do porad o nástrojích BOZP, krátkých informačních schůzek, schůzí oddělení/týmů, prostřednictvím diskusí na intranetu organizace, programů předkládání nápadů atd., •prováděním průzkumů a jiných studií.

14 14 www.healthy-workplaces.eu Režim umožňující účast (3) Zástupci zaměstnanců versus přímá účast zaměstnanců: •Přímá účast zaměstnanců a zástupci zaměstnanců nepředstavují alternativy, ale různé cesty, které je nutné co nejúčinněji kombinovat. •Zástupce zaměstnanců, který může předkládat názory svých kolegů, představuje účinný způsob, jak zapojit do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví všechny pracovní síly. Požadavky na zástupce zaměstnanců a formální struktury, například bezpečnostní výbory, stanoví vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Faktory úspěchu (1) Vůdcovství prokazující snahu o dialog a zapojení zaměstnanců: •otevřený přístup, •vždy zajišťovat zpětnou vazbu, •poskytnout dostatek času, •povzbuzovat zaměstnance, aby se zapojili, a to rovněž ve funkci zástupců zaměstnanců. Použití kombinace formálních a neformálních metod Umožnění účasti všem... zaměstnancům pracujícím na směny, na částečný úvazek, zaměstnancům pracujícím doma atd.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Faktory úspěchu (2) Systematická účast na procesech řízení BOZP Poskytování školení manažerům, pracovníkům dohledu a zástupcům zaměstnanců Kultura, v níž jsou bezpečnost a ochrana zdraví součástí úlohy každého člověka

17 17 www.healthy-workplaces.eu Závěr (1) Plná účast zaměstnanců: •Vyžaduje efektivní komunikaci a projednávání, důvěru a respekt, součinnost a partnerství, ústní komunikaci, naslouchání a spolupráci.

18 18 www.healthy-workplaces.eu Závěr (2) Přínosy řádné účasti zaměstnanců: •nejlépe využívá znalosti všech, •přináší prospěch podniku v podobě nižší úrazovosti, •často vede ke zvýšené produktivitě, kvalitě a účinnosti, •silnější angažovanost zaměstnanců, •větší spolupráce, •společné řešení problémů.

19 www.healthy-workplaces.eu Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě Ale také… zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů •Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. •Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť Enterprise Europe Network. 19 Provádění kampaně za pomoci sítě

20 www.healthy-workplaces.eu Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: •budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, •připojíte se k jedné z mnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, •budete organizovat své vlastní aktivity. 20 Jak se zapojit?

21 www.healthy-workplaces.eu Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku s cílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: •osvědčení partnera, •uvítací balíček, •propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, •on-line komunikační platformu, •oddíl internetových stránek vyhrazený partnerům. 21 Nabídka partnerství v kampani

22 www.healthy-workplaces.eu •Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. •Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. •Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. •Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko. •Dvě kategorie:  pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob,  pracoviště se 100 či více zaměstnanci. •Vítězové jsou vybíráni z přihlášek předaných národními kontaktními místy http://osha.europa.eu/en/about/competitions 22 Evropské ceny za správnou praxi

23 www.healthy-workplaces.eu •Průvodce kampaní •Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky •Příklady správné praxe •Novinky o akcích v rámci kampaně •Prezentace a animované videoklipy •Vše dostupné ve 24 jazycích www.healthy-workplaces.eu 23 Zdroje

24 www.healthy-workplaces.eu •Zahájení kampaně 18. dubna 2012 •Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říjen 2012 a 2013 •Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi duben 2013 •Summit Zdravé pracoviště listopad 2013 24 Hlavní data

25 www.healthy-workplaces.eu •Navštivte internetovou stránku kampaně www.healthy-workplaces.euwww.healthy-workplaces.eu •Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo www.healthy-workplaces.eu/fops 25 Další informace


Stáhnout ppt "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Účast zaměstnanců Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Účast."

Podobné prezentace


Reklamy Google