Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí"— Transkript prezentace:

1 Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí
Mgr. Lenka Grebeníčková Mgr. Jiřina Jehličková Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Pojem integrace a inkluze v současném školství
Integrace – resp. školní integrace, jsou přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol Inkluze - je často brána jako synonymum pojmu integrace, v našem pojetí je chápána jako vyšší stupeň integrace.

3 Integrace ško IVP podpora Speciální metody náprava

4 Integrace neznamená pouhé umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) do běžné třídy, bez podpory a služeb, které potřebuje, aby mohlo mít úspěch nefunguje, když od učitele očekáváme, že bude žáka se SVP i ostatní žáky třídy učit kvalitně bez potřebné metodické a legislativní podpory  nefunguje, když chceme, aby se všichni žáci učili tytéž věci, ve stejnou dobu a stejným způsobem

5 Inkluze

6 Inkluze každé zdravotně znevýhodněné dítě je prvotně zařazeno do běžné školy mezi intaktní spolužáky bez ohledu na typ jeho postižení. Není přitom rozhodující, zda dítě s postižením zvládne učivo příslušného ročníku v plném rozsahu, ale zda při jeho zařazení do běžné třídy převažují pozitiva (např. sociální a emoční zisk pro dítě a jeho spolužáky) nad případnými negativy.

7 Legislativa – Školský zákon
561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Změna: 472/2011 Sb.

8 Legislativa – Školský zákon
§ 2 Zásady a cíle vzdělávání b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce § 3 Systém vzdělávacích programů § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami § 18 Individuální vzdělávací plán

9 Legislativa - Vyhláška
73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.;

10 Legislativa - Vyhláška
§ 1 (1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdělávání“) a vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.

11 Legislativa - Vyhláška
§ 6 Individuální vzdělávací plán (1) Individuální vzdělávací plán7) se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy.

12 Individuální vzdělávací plán
Umožňuje pracovat žákovi podle jeho schopností a osobního tempa  najít učiteli optimální úroveň, na které může integrovaný žák pracovat  uplatnit individuální přístup a pracovat na úrovni, kterou žák aktuálně dosahuje, bez obavy z neplnění požadavků učebních osnov zapojit do přípravy rodiče i žáka a učinit je spolu zodpovědné za výsledky jeho práce

13 Individuální vzdělávací plán
Základní ustanovení: Vypracováno dle: Odborného posudku SPC ze dne: Speciálně-pedagogického vyšetření ze dne: Psychologického vyšetření ze dne: Na základě doporučení má žák/žákyně nárok na: Podpůrná opatření skupinová integrace individuální integrace Vyrovnávací opatření

14 Individuální vzdělávací plán
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka/žákyni: Doporučení poradny, SPC, lékařů: (Doporučeno a upřesněno v příloze SPC) Kontrolní vyšetření: Učební dokumenty: RVP pro ZŠ, Školní vzdělávací program

15 Individuální vzdělávací plán
Organizace výuky: např.: integrace v běžné třídě, práce ve speciální skupině, ve speciálním oddělení zařazení do speciální skupiny na určité vyučovací předměty mimo kmenovou třídu individuální výuka a konzultace výuka s pomocí asistenta pedagoga podle speciálních výukových programů individuální vzdělávání jiné organizační formy včetně jejich kombinací úprava prostředí školy a třídy

16 Individuální vzdělávací plán
Individuální péče mimo standardní rozvrh: v rozsahu: min. týdně (Doporučeno a upřesněno v příloze SPC) logopedická péče/speciálně pedagogická péče: v rozsahu: min. týdně vyučující: Vstupní pedagogická diagnostika(úroveň vědomostí, dovedností a návyků): Zaměření výchovně vzdělávací péče

17 Individuální vzdělávací plán
Pedagogické postupy (metody a formy práce) Konkrétně rozpracované reedukační, kompenzační či terapeutické metody a formy práce např.: maximální názornost relaxační činnosti reedukační metody kompenzační techniky alternativní způsoby komunikace úprava vzdělávacího obsahu…

18 Individuální vzdělávací plán
Hodnocení žáka: Klasifikace finální a průběžná: číselná (známkou) širší slovní hodnocení kombinace číselné klasifikace a širšího slovního hodnocení doporučení Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / , čl.V. Klade se důraz na motivační složku hodnocení

19 Individuální vzdělávací plán
MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Nezbytné kompenzační a učební pomůcky: Předpoklad navýšení finančních prostředků: 1. Doporučení SPC / Škola Individuální péče mimo standardní rozvrh: Na mzdy: Na pomůcky: Návrh snížení počtu žáků ve třídě: Ne x Počet žáků snížen… Pedagogická či osobní asistence:

20 Individuální vzdělávací plán
Spolupráce se zákonnými zástupci Konzultace s rodiči – forma (písemná, ústní), četnost, podle potřeby nebo v pravidelných konzultačních hodinách: …… Rodiče zajišťují - logopedickou péči; přípravu na vyučování; spolupráci se školou a SPC. Pracovnice SPC, PPP pro spolupráci se školou: Časový a obsahový plán vzdělávání žáka/žákyně Časové ohraničení období, pro které je IVP vypracován např. 1. pololetí školního roku 2. čtvrtletí školního roku Dodatečné úpravy časového plánu a obsahu učiva Uvedou se závažné důvody, které ovlivnily časové i obsahové změny a úpravy učiva např.: dlouhodobá hospitalizace žáka ve zdravotnickém zařízení úpravy obsahu učiva během školního roku Další informace: Na vypracování se podíleli: Přílohy

21 Kategorie žáků se specifickými potřebami
Zdravotní postižení mentální. Zdravotní postižení tělesné. Zdravotní postižení zrakové. Zdravotní postižení sluchové. Zdravotní postižení – narušená komunikační schopnost( (vady řeči). Zdravotní postižení – souběžné vícečetné postižení. Autismus. Vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotní znevýhodnění – zdravotní oslabení. Zdravotní znevýhodnění – dlouhodobá nemoc. Zdravotní znevýhodnění – lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociální znevýhodnění – rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy. Sociální znevýhodnění – ústavní výchova nebo ochranná výchova. Sociální znevýhodnění – postavení azylanta.

22 http://masarykovazsms-komenskeho. webnode

23 Přístupy a podpora Obecné volit činnosti adekvátní jeho schopnostem
respektovat individuální tempo odměňovat snahu ne jen dobré výsledky častá motivace, povzbuzování modifikace vzdělávacího obsahu Specifika dle druhu postižení, znevýhodnění

24 Somatické postižení nejedná o celkové zabezpečení technických podmínek pro osoby s pohybovým postižením, ale o přizpůsobení stávajících podmínek individuálním potřebám konkrétního jedince a to z hlediska: a/ přístupnosti b/ vybavenosti

25 Somatické postižení Z hlediska přístupnosti
dveře – šíře 70 cm postačí i pro vozíčkáře (podle vyhlášky 90 cm) schody- (bez výtahu) lze vyřešit různými náhradními způsoby: - přenosnými rampami - stacionárními nájezdy - schodišťovými plošinami - schodolezy WC – prostorná místnost ( kabinka) pro manipulaci s vozíkem - nástavec na WC s možností fixace - madla

26 Somatické postižení manipulační prostor v učebně
pamatovat na vozík případně lze využít polohovací sedačku s pracovní deskou rezervovat prostor pro odpočinek,respek. polohování na lůžku, na speciální podložce apod. Pro žáky s postižením nosného a hybného ústrojí je vždy vhodné střídat ležení s klidem a aktivním pohybem.

27 Somatické postižení Z hlediska vybavenosti
Vhodné sezení - (případná vertikalizace) s pracovní deskou s možností změny polohy(sedačka Tobi, Woody, Stabiflex, Kubík apod. případně mechanické či elektrické vozíky)

28 Somatické postižení Pomůcky pro psaní
pro vedení ruky a dosažení správných tvarů se osvědčily různé šablony, předlohy, podložky pod průhledné fólie pro obkreslování. Tužky s kuličkovým hrotem , zesílené držákem formovaným podle úchopu ruky, kterou dítě píše. Nikdy nedoporučujeme používat plnicí nebo obyčejná pera. Dále doporučujeme používat kreslící čtvrtky, které se tak snadno netrhají při větším tlaku, při těžší formě DMO. Dále lze využít speciálních úchytů na psací potřeby , prstové objímky, polohovací objímky, protiskluzové podložky, držáky knih apod.

29 PC komunikační prostředky
ovládaní počítače pomocí joystiku apod., dále lze využít psaní na elektrickém psacím stroji, který je vhodným prostředkem ke koordinaci pohybů při postižení u DMO. U dyskinetické formy DMO s nepotlačitelnými mimovolními pohyby je vhodné použít děrovaný příklop s otvory na jednotlivé klávesy.

30 Somatické postižení

31 Somatické postižení

32 Somatické postižení další kompenzační prostředky např. podavače,
Univerzální držáky, úchytky kompenzující nedostatky jemné motoriky, nůžky s pružinou, upravené příbory nádobí, nože, úchytky pracovních předmětů a speciální toaletní pomůcky apod.

33 Somatické postižení Při integraci:
Zajistit individuální TV- LTV, kde je nutné vyloučit závodivé hry, kdy se zvyšuje tělesné i psychické napětí. Nutná je úzká spolupráce školy s rodinou, spolupráce s SPC, případně s fyzio- ergoterapeutem ,

34 Somatické postižení pomáhat s uspořádáním prostoru, pracovního místa žáka zajistit vhodné psací náčiní a vhodné psací pomůcky zajistit správnou velikost sešitů, podložek,pomůcek pro psaní vždy je nutné volit činnost odpovídající schopnostem žáka myslet na snadnou a častější unavitelnost při plnění úkolů

35 Somatické postižení dávat větší možnost využití relaxace
častěji využívat skupinové práce se žákem na individuální přístup při plnění všech úkolů a to ve všech předmětech tolerovat vždy pracovní tempo žáka, poskytovat více času při plnění úkolů i při ústní formě zkoušení

36 Přístupy k žákům s diagnózou epilepsie
vysvětlení všem zúčastněným, že žák bude odlišně vzděláván a hodnocen žák nebude vystavován činnostem, které jsou pro něho nebezpečné, nevhodné, dbáme na bezpečnost mít na zřeteli, že každé zkoušení, kontrolní práce je zátěžovou situací pro dítě provést pedagogickou diagnostiku (jak dlouho trvá, než je žák schopen plně pracovat dle svých schopností a vědomostí, po prodělaném generalizovaném záchvatu) vyhnout se nadměrnému tolerantnímu přístupu, ochranářství dítě je třeba posadit v učebně na místo, kde může být optimálně sledován učitelem

37 Přístupy k žákům s diagnózou epilepsie
bezprostředně po záchvatu žáka nezkoušíme ústně ani písemně nezveme k tabuli poskytneme žákovi dostatek času k zorientování se v hodině samostatné práce spolužáků využijeme k zopakování učiva tolerujeme pomalé pracovní tempo tolerujeme horší grafickou úpravu písemného projevu poskytujeme častější pozitivní zpětnou vazbu

38 Přístupy k žákům s diagnózou epilepsie
zohledňujeme poruchu pozornosti zohledňujeme poruchu paměti zohledňujeme psychomotorický neklid a impulzivitu zohledňujeme výkyvy, kolísání ve výkonnosti, soustředěnosti zohledňujeme nápadnější dráždivost (taktně řešíme), zohledňujeme tendenci k celkovému útlumu bereme v úvahu, že žákům může chybět smysl pro humor, že mají sklony k mrzuté náladě, samotářství, uzavřenosti, výbušnosti, agresivitě – nutné řešení v klidu, taktně

39 Přístupy k žákům s diagnózou epilepsie
kopírování zápisů z hodin, kdy žák nebyl schopen plně pracovat nezadáváme dokončení práce o přestávce nebo po vyučování (únava) doplňkové hodiny

40 Zrakové postižení přizpůsobit učební texty zrakovým možnostem žáka – PC – zvětšování, kopírka, používání jednobarevných záložek na čtení (podkládat čtený řádek), při práci z tabule umožnit žákovi číst z potřebné vzdálenosti, umožnit dojít si kdykoliv k tabuli, čtení z tabule je možné usnadnit navlhčenou žlutou křídou – většího zřetelného písma na nelesklé - dobře smazané desce,

41 Zrakové postižení veškeré pomůcky používat a mít v kontrastu a patřičné velikosti, trojrozměrné pomůcky – nechávat osahat, sešity A4 – na šířku – linky tučné a výrazné – nejlépe zelené a široké 2 mm, šířka řádku 3, cm, je vhodné používat pomocné linky – určující velikost písma asi 1,2 - 1,5cm (výška malého písmene), psát fixem CENTROPEN 2750 – fix po l - 2 týdnech nutné měnit, používat výrazné voskovky, fixy – nepoužívat žlutou

42 Zrakové postižení dodržovat pravidla zrakové hygieny,
střídat práci do dálky a do blízka, zařazovat relaxační chvilky, nepřetěžovat dlouhodobou zrakovou prací, znalosti ověřovat převážně ústní formou, písemně ve zredukované formě a ve zvětšených textech, v TV – zvyknout si na prostor a jinou akustiku.

43 Zrakové postižení Rozvoj samostatného pohybu a prostorové orientace.
Zařazovat cviky na rovnováhu. Zařazovat cviky pro správné držení těla.

44 Sluchové postižení úprava pracovní prostředí – hlučnost
podložky měkké pod židle a stoly – příp. koberec po celé ploše, deky na stoly v případě práce se stavebnicemi, pokud v blízkosti školy jsou prováděny hlučné práce – slyšení žáka může být ještě významněji ztíženo, promýšlet organizaci výuky v tělocvičně (totéž hala, jídelna, šatna…) – snížit hlučnost

45 Sluchové postižení je nutné, aby žák seděl v první lavici – max. v druhé je nutné, aby žák viděl paní učitelce při rozhovoru na ústa, při běžné mluvě dodržovat pomalejší tempo řeči, ujistit se o porozumění pokynu či obsahu sděleného navázat oční kontakt před zahájením činnosti důležitá sdělení školy zapisovat do notýsku či ŽK

46 Sluchové postižení učitel: podmínka pro odezírání - nestoupat si zády k oknu, Učitel: muž – bez vousů žák: sedí poblíž učitele, při výkladu (záleží na rozsahu vady – učitel 1-max. 1,5 metru od žáka) pokynem učitel začíná i ukončuje činnost, při diktování neprochází třídou, je stále před žákem, všechna nová a cizí slova procvičit (pokud je to možné – tak procvičit předem ve spolupráci i s rodiči)

47 Sluchové postižení výkyvy v práci a výkonech,
neporozumění textu nebo verbálního vyjádření, slabá výbavnost pojmů, vyjadřování v holých větách v písemném i mluvním projevu, oslabená verbální paměť, nízký jazykový cit, neovládání gramatických pravidel, nedodržování slovosledu,- obdobné projevy jako u SPU, dysfázie pracovní postupy členit po jednotlivých krocích

48 Sluchové postižení upřednostňovat názornost, postupnost a systematičnost učební tabulky a přehledy (v Čj. např. vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná po dobu docházky do ZŠ)


Stáhnout ppt "Specifika práce se žáky v inkluzivním pojetí"

Podobné prezentace


Reklamy Google