Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do trestního práva Paradox šípu tvrdí, že šíp se v letu nemůže pohybovat.. Zénón z Eleje FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do trestního práva Paradox šípu tvrdí, že šíp se v letu nemůže pohybovat.. Zénón z Eleje FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."— Transkript prezentace:

1 Úvod do trestního práva Paradox šípu tvrdí, že šíp se v letu nemůže pohybovat.. Zénón z Eleje FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František Šejnost 602 365 668 www.sejnost.cz šejnost©2009

2 Úvod do trestního práva  Základní funkce  Ochranná  Preventivní  Regulativní  Represivní

3 Úvod do trestního práva  Základní funkce  Ochranná  Poskytuje ochranu společnosti a jednotlivci  Ochraňuje vztahy, upravenými jiným právním odvětvím

4 Úvod do trestního práva  Základní funkce  Preventivní  Tvoří prostředek k předcházení a snižování trestné činnosti ve společnosti

5 Úvod do trestního práva  Základní funkce  Regulativní  Trestněprávní normy jsou určité  Efektivně regulují vztahy ve společnosti

6 Úvod do trestního práva  Základní funkce  Represivní  Vytváření rámce prostředků, zabraňující páchání trestné činnosti

7 Úvod do trestního práva  Obecné principy  Zásada demokratismu  Zásada humanismu  Zásada proporcionality  Zásada legality  Zásada přiměřenosti zájmů celospolečenských a individuálních

8 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada ekonomie práva – ultima ratio  Zásada vyloučení trestného činu bez zákona  Zásada vyloučení trestu bez zákona  Zásada zákazu analogie  Zásada zákazu retroaktivity  Zásada subjektivní odpovědnosti  Zásada zákazu dvojího hodnocení

9 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada ekonomie práva – ultima ratio  trestní právo nastupuje tehdy, když mimotrestní prostředky nepostačují

10 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada vyloučení trestného činu bez zákona  Zásada vyloučení trestu bez zákona  Nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege – žádný trestný čin bez zákona, žádný trest bez zákona  Zákon stanoví, co je trestným činem  Zákon určuje, jaký trest za spáchání trestného činu se vyměří

11 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada zákazu analogie  Použití normy na jiný skutkový děj  Aplikace analogie nesmí ztížit postavení pachatele  Analogie se může použít pouze ve prospěch pachatele

12 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada zákazu retroaktivity  Zpětná platnost normy  Zákaz, aby později přijaté normy byly aplikovány zpětně na pachatele k jeho tíži  Retroaktivitu lze použít pouze ve prospěch pachatele

13 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada subjektivní odpovědnosti  Pachatelem trestného činu může být pouze fyzická osoba  Zavinění fyzické osoby je subjektivní povahy

14 Úvod do trestního práva  Zvláštní principy  Zásada zákazu dvojího hodnocení - ne bis in idem  Pachateli trestného činu nemůže být přičítána dvakrát konkrétní skutečnost  Protiprávní jednání a současně i přitěžující okolnost

15 Úvod do trestního práva  Prameny trestního práva  Ústava ČR  Mezinárodní smlouvy  Zákony  Normy trestního práva hmotného

16 Úvod do trestního práva  Prameny trestního práva  Normy trestního práva procesního  Normy, upravující organizaci soudnictví  Nařízení vlády

17 Úvod do trestního práva  Základní zákony  Č. 140/1961 Sb. – TRESTNÍ ZÁKON  Č. 141/1961 Sb. – TRESTNÍ ŘÁD  Č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích  Č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže  Č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství

18 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Časová  Místní  Osobní

19 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Věcná  Extradice  Azyl

20 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Časová  Trestnost činu se posuzuje podle zákona, účinného v době, kdy byl čin spáchán  Výjimka pouze u retroaktivity

21 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Místní  Územní rámec, v němž se uplatňuje trestní zákon na trestné činy v něm spáchané

22 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip teritoriality  Princip vlajky

23 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip personality  Princip ochrany  Princip univerzality

24 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip teritoriality  Za trestný čin se považuje i jednání pachatele,  spáchané mimo území ČR  pokud účinky ohrožení nastaly na území ČR  spáchané na území ČR  pokud účinky ohrožení nastaly v cizině

25 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip vlajky  Trestné činy spáchané  na palubě lodi, registrované v ČR  na palubě letadla, registrovaného v ČR

26 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip personality  Trestné činy spáchané  Občany ČR s trvalým pobytem v ČR  Občany s trvalým pobytem v ČR  Osoby bez státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR  Posuzování podle zákonů ČR, ač byl trestný čin spáchán kdekoliv – zákaz vydávání občanů ČR

27 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip ochrany  Trestné činy spáchané  proti republice  proti orgánům veřejné správy  proti útokům na veřejné činitele  Jejich trestnost se posuzuje bez ohledu na státní příslušnost nebo pobyt v ČR

28 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Princip univerzality  Určité trestné činy, spáchané kdekoliv jsou stíhatelné i orgány činnými v trestním řízení v ČR  Úmluva o otroctví  Mezinárodní úmluva o potírání obchodui se ženami a dětmi  Evropská úmluva o vydávání  Jednotná úmluva o omamných látkách

29 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Osobní  Na jaké osoby se vztahuje  Hmotněprávní exempce  Procesní exempce

30 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Hmotněprávní exempce  Osoby požívají určitou ochranu  Není možné je stíhat nebo jen podmínečně  Prezident ČR – pro výkon funkce  Diplomatický sbor - imunita  Členové Parlamentu ČR – pro hlasování

31 Úvod do trestního práva  Kdo může podat žalobu na prezidenta pro velezradu ? a)Ústavní soud ČR b)Senát Parlamentu ČR c)Vláda ČR

32 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Věcná působnost  Trestné činy  Trestání pachatelů

33 Úvod do trestního práva  Subjekty trestního zákona  Orgány, činné v trestním řízení  Ministerstvo spravedlnosti ČR  Státní zastupitelství  Policie ČR

34 Úvod do trestního práva  Subjekty trestního zákona  Postavení pachatele  Podezřelí  Obviněný  Obžalovaný  Odsouzený

35 Úvod do trestního práva  Opravné prostředky  Rozhodnutí soudu  Usnesení  Rozsudek

36 Úvod do trestního práva  Opravné prostředky  Řádný  Odvolání  Stížnost

37 Úvod do trestního práva  Opravné prostředky  Mimořádný  Dovolání  Ústavní stížnost  Obnova řízení

38 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Extradice  Vydávání pachatelů trestných činů do ciziny  Trestný čin byl spáchán na území žadatele

39 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Extradice  Existence mezinárodní nebo bilaterární smlouvy  Vydání pouze na žádost  Reciprocita vydávání pachatelů

40 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Azyl  Překážka vydání pro politické delikty  Překážka vydání cizinců pronásledovaných za uplatňování politických práv a svobod

41 Úvod do trestního práva  Působnost trestního zákona  Azyl  Právo azylu každému, kdo splňuje podmínky podle čl. 43 Listiny základních práv a svobod  Právo azylu nepřísluší za nepolitické trestné činy nebo jednání v rozporu s cíly a zásady OSN

42 Úvod do trestního práva DISKUZE - Co vás zaujalo.. - Co Vás nebavilo.. - Co Vás rozčílilo..

43 Úvod do trestního práva CUM DUO FACIUNT IDEM, NON EST IDEM Když dva dělají totéž, není to totéž.. -Hranice mezi právem a bezprávím je velice tenká. -Kde končí právo jednomu, začíná právo druhého. -Nechat se stáhnout do pasti je velice snadné. -I na tobě záleží, zda vytrváš.


Stáhnout ppt "Úvod do trestního práva Paradox šípu tvrdí, že šíp se v letu nemůže pohybovat.. Zénón z Eleje FEL ČVUT v Praze Právo pro podnikatele II Mgr. František."

Podobné prezentace


Reklamy Google