Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení"— Transkript prezentace:

1 Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení
Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 Trestní právo procesní (TPP)
TPP je soubor právních norem, které upravují trestní řízení Odvětví práva, které chrání zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy osob před trestnými činy tím,že upravuje procesní postup orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) při zjišťování TČ, rozhodování o nich, při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti. Upravuje trestněprocesní vztahy OČTŘ a fyzických/právnických osob v trestním řízení Vztah s trestním právem hmotným – TPP realizuje TPH Vztah s ústavním právem, OPP, MPV, dále kriminalistikou, forenzními vědami, kriminologií

3 Trestněprocesní vztah
Trestněprocesní vztah = právní vztah mezi subjekty trestně-procesních práv a povinností, který vzniká v rámci tr. řízení OČTŘ – OČTŘ OČTŘ – FO/PO (např. obviněný, svědek, poškozený) FO/PO – FO/PO (např. poškozený – obviněný) Základní trestněprocesní vztah OČTŘ – osoba, proti níž se vede tr. řízení (bez ohledu na to, jestli se TČ dopustil nebo nikoli) Vzniká momentem zahájení tr. stíhání (tj. obviněním ze skutku, který má znaky TČ) Trestněprávní vztah (hmotněprávní) Stát – pachatel tr. činu Vzniká spácháním tr. činu

4 Základní účel a úkoly trestního řízení
Základní účel: ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele ústavně souladným postupem a tím zabezpečení principu panství práva – tedy realizovat TPH Zákonem upravený postup OČTŘ (jiných osob zúčastněných na tr. řízení) jehož úkolem je zjistit, zda byl spáchán TČ zjistit jeho pachatele uložit mu trest/ochranné opatření rozhodnutí vykonat nebo zajistit jeho výkon působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování tr. činnosti a k výchově občanů u mladistvých obnovit narušené vztahy a integrovat je do společnosti

5 Předmět trestního řízení
Rozhodnutí ve věci samé (meritorní): Zjištění určitého skutku (viz § 220 odst. 1 TŘ) Zjištění jeho pachatele Správné právní posouzení skutku podle norem TPH (zda skutek je TČ, jaký a podle jakého ustanovení TZ) Uložení a vykonání trestu/ochranného opatření Rozhodnutí o tzv. odklonu řízení Předmět v širším smyslu též: Rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené TČ (tzv. adhezní řízení) Objasnění okolností, které vedly k tr. činnosti nebo ji umožnili

6 Vztah TPP – tr. řízení – skutek
Trestní právo procesní předmětem je↓ Trestní řízení Skutek (§ 220 odst.1 TŘ) x trestný čin

7 Předběžné otázky Předběžné otázky (prejudiciální otázky) = otázky, které nejsou vlastním předmětem trestního řízení, jejichž vyřešení je však předpokladem rozhodnutí § 9 a 9a TŘ OČTŘ je zásadně posuzují samostatně (zásadně otázka viny) OČTŘ jsou vázány Rozhodnutím soudu o otázkách týkajících se osobního stavu (bez ohledu na význam předběžné otázky pro posouzení viny) Pravomocným rozhodnutím soudu/jiného orgánu, nejde-li o posouzení viny obviněného Nálezem ÚS o protiústavnosti zákona či jeho části Rozhodnutím ESD o předběžné otázce Rozhodnutím NS o vynětí osoby z pravomoci OČTŘ (§ 10 odst. 2 TŘ)

8 Prameny TPP Prameny TPP = všechny právní předpisy, které obsahují normy trestního práva procesního Vnitrostátní prameny Ústava ČR (čl.27, 28, 80, 81, 82, čl.90 až 96) Listina základních práv a svobod (čl. 8, 37, 38, 40) Trestní řád (zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) ZSVM (zákon č. 218/2003 Sb.) TOPOZ (zákon č. 418/2011 Sb.) Další na TŘ navazující předpisy (6/2002 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb.) Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky Negativní nálezy ÚS Zákonná opatření Senátu Mezinárodní smlouvy Prameny EU

9 Výklad trestního řádu Druhy výkladu
Podle subjektu, který výklad podává Podle závaznosti Podle metody výkladu Podle poměru slovního textu k rozsahu normy

10 Výklad trestního řádu Dle subjektu Dle závaznosti Dle metody
Dle poměru k normě Autentický Obecně závazný Jazykový Doslovný Soudní (ÚS, NS, obecné soudy) Závazný pro daný případ Logický Restriktivní Vědecký Nezávazný Systematický Extenzivní Historický Komparativní Teleologický

11 Analogie Použití za předpokladu, že dopadající ustanovení zcela chybí (x extenzivní výklad) Analogie = subsumpce případu pod zákonné ustanovení upravující jiný, ale podobný případ Analogie legis = použití právní normy daného zákona, která dopadá na případ obdobný Analogie iuris = použití obecných zásad právního odvětví/právního řádu jako celku

12 Analogie v TPP V TPP je analogie obecně přípustná
X zákon se nepřípustnosti analogie přímo dovolává V případech, kdy dochází k zásahu do ústavněprávních práv a svobod (např. důvody vazby) Taxativní výčet (§148 TŘ) V TPH analogie přípustná pouze ve prospěch pachatele

13 Působnost trestního řádu
Působnost zákona = okruh společenských vztahů, na které se zákon vztahuje a podmínky, za kterých se uplatní Působnost věcná – Řízení o všech TČ před OČTŘ Působnost časová – Procesní úkon se provádí podle zákona účinného v době, kdy je prováděn Působnost místní – Lex fori – Trestní řízení o TČ v České republice Působnost osobní – Všichni na území ČR, uprchlí Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 TŘ) TPH – Beztrestnost, TPP - nestíhatelnost Nepřípustnost trestního stíhání (§ 11 TŘ)

14 Působnost věcná TŘ se použije na řízení o všech trestných činech před OČTŘ Dovozuje se z § 1 odst. 1 TŘ

15 Působnost časová Každý procesní úkon v tr. řízení se provádí podle zákona účinného v době, kdy je úkon prováděn (č. 2/1998 – II. Sb. Rozh. Tr.) Není zcela bez výjimek Viz. Přechodná a závěrečná ustanovení TŘ(např. § 463 odst.1)

16 Působnost místní TŘ je tzv. lex fori = zákon místa soudu
TŘ se použije v řízení vedeném o trestném činu v České republice (bez ohledu na místo spáchání tr. činu)

17 Působnost osobní Vztahuje se na všechny osoby, které jsou na našem území Výjimky (exempce procesní) 1.) § 10 tr.ř. – osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (Vídeňská úmluva) 2.) podle zvl. zákona a) prezident b) poslanci a senátoři c) soudci Ústavního soudu d) soudci f) Veřejný ochránce práv V případě pochybností rozhodne Nejvyšší soud (§10 odst.2TŘ)

18 Literatura Použitá v prezentaci Pro seminář
Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. str Pro seminář Uvedena v „Přehledu“


Stáhnout ppt "Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google