Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.

2 2 Trestní právo procesní (TPP )  TPP je soubor právních norem, které upravují trestní řízení  Odvětví práva, které chrání zájmy společnosti a ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy osob před trestnými činy tím,že upravuje procesní postup orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) při zjišťování TČ, rozhodování o nich, při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti.  Upravuje trestněprocesní vztahy OČTŘ a fyzických/právnických osob v trestním řízení  Vztah s trestním právem hmotným – TPP realizuje TPH  Vztah s ústavním právem, OPP, MPV, dále kriminalistikou, forenzními vědami, kriminologií

3 Trestněprocesní vztah  Trestněprocesní vztah = právní vztah mezi subjekty trestně- procesních práv a povinností, který vzniká v rámci tr. řízení OČTŘ – OČTŘ OČTŘ – FO/PO (např. obviněný, svědek, poškozený) FO/PO – FO/PO (např. poškozený – obviněný)  Základní trestněprocesní vztah OČTŘ – osoba, proti níž se vede tr. řízení (bez ohledu na to, jestli se TČ dopustil nebo nikoli) Vzniká momentem zahájení tr. stíhání (tj. obviněním ze skutku, který má znaky TČ)  Trestněprávní vztah (hmotněprávní)  Stát – pachatel tr. činu  Vzniká spácháním tr. činu 3

4 Základní účel a úkoly trestního řízení  Základní účel: ochrana veřejného zájmu na spravedlivém potrestání pachatele ústavně souladným postupem a tím zabezpečení principu panství práva – tedy realizovat TPH  Zákonem upravený postup OČTŘ (jiných osob zúčastněných na tr. řízení) jehož úkolem je zjistit, zda byl spáchán TČ zjistit jeho pachatele uložit mu trest/ochranné opatření rozhodnutí vykonat nebo zajistit jeho výkon působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování tr. činnosti a k výchově občanů u mladistvých obnovit narušené vztahy a integrovat je do společnosti 4

5 Předmět trestního řízení  Rozhodnutí ve věci samé (meritorní): Zjištění určitého skutku (viz § 220 odst. 1 TŘ) Zjištění jeho pachatele Správné právní posouzení skutku podle norem TPH (zda skutek je TČ, jaký a podle jakého ustanovení TZ) Uložení a vykonání trestu/ochranného opatření Rozhodnutí o tzv. odklonu řízení  Předmět v širším smyslu též: Rozhodnutí o nároku poškozeného na náhradu škody způsobené TČ (tzv. adhezní řízení) Objasnění okolností, které vedly k tr. činnosti nebo ji umožnili 5

6 Vztah TPP – tr. řízení – skutek Trestní právo procesní předmětem je ↓ Trestní řízení předmětem je ↓ Skutek (§ 220 odst.1 TŘ) x trestný čin 6

7 Předběžné otázky  Předběžné otázky (prejudiciální otázky) = otázky, které nejsou vlastním předmětem trestního řízení, jejichž vyřešení je však předpokladem rozhodnutí  § 9 a 9a TŘ  OČTŘ je zásadně posuzují samostatně (zásadně otázka viny)  OČTŘ jsou vázány Rozhodnutím soudu o otázkách týkajících se osobního stavu (bez ohledu na význam předběžné otázky pro posouzení viny) Pravomocným rozhodnutím soudu/jiného orgánu, nejde-li o posouzení viny obviněného Nálezem ÚS o protiústavnosti zákona či jeho části Rozhodnutím ESD o předběžné otázce Rozhodnutím NS o vynětí osoby z pravomoci OČTŘ (§ 10 odst. 2 TŘ) 7

8 Prameny TPP  Prameny TPP = všechny právní předpisy, které obsahují normy trestního práva procesního  Vnitrostátní prameny Ústava ČR (čl.27, 28, 80, 81, 82, čl.90 až 96) Listina základních práv a svobod (čl. 8, 37, 38, 40) Trestní řád (zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním) ZSVM (zákon č. 218/2003 Sb.) TOPOZ (zákon č. 418/2011 Sb.) Další na TŘ navazující předpisy (6/2002 Sb., 283/1993 Sb., 293/1993 Sb.) Amnestijní rozhodnutí prezidenta republiky Negativní nálezy ÚS Zákonná opatření Senátu  Mezinárodní smlouvy  Prameny EU 8

9 Výklad trestního řádu  Druhy výkladu Podle subjektu, který výklad podává Podle závaznosti Podle metody výkladu Podle poměru slovního textu k rozsahu normy 9

10 Výklad trestního řádu Dle subjektuDle závaznostiDle metodyDle poměru k normě AutentickýObecně závaznýJazykovýDoslovný Soudní (ÚS, NS, obecné soudy) Závazný pro daný případ LogickýRestriktivní VědeckýNezávaznýSystematickýExtenzivní Historický Komparativní Teleologický 10

11 Analogie  Použití za předpokladu, že dopadající ustanovení zcela chybí (x extenzivní výklad)  Analogie = subsumpce případu pod zákonné ustanovení upravující jiný, ale podobný případ  Analogie legis = použití právní normy daného zákona, která dopadá na případ obdobný  Analogie iuris = použití obecných zásad právního odvětví/právního řádu jako celku 11

12 Analogie v TPP  V TPP je analogie obecně přípustná X zákon se nepřípustnosti analogie přímo dovolává  V případech, kdy dochází k zásahu do ústavněprávních práv a svobod (např. důvody vazby)  Taxativní výčet (§148 TŘ)  V TPH analogie přípustná pouze ve prospěch pachatele 12

13 Působnost trestního řádu  Působnost zákona = okruh společenských vztahů, na které se zákon vztahuje a podmínky, za kterých se uplatní  Působnost věcná – Řízení o všech TČ před OČTŘ  Působnost časová – Procesní úkon se provádí podle zákona účinného v době, kdy je prováděn  Působnost místní – Lex fori – Trestní řízení o TČ v České republice  Působnost osobní – Všichni na území ČR, uprchlí Vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10 TŘ)  TPH – Beztrestnost, TPP - nestíhatelnost Nepřípustnost trestního stíhání (§ 11 TŘ) 13

14 Působnost věcná  TŘ se použije na řízení o všech trestných činech před OČTŘ Dovozuje se z § 1 odst. 1 TŘ 14

15 Působnost časová  Každý procesní úkon v tr. řízení se provádí podle zákona účinného v době, kdy je úkon prováděn (č. 2/1998 – II. Sb. Rozh. Tr.)  Není zcela bez výjimek Viz. Přechodná a závěrečná ustanovení TŘ(např. § 463 odst.1) 15

16 Působnost místní  TŘ je tzv. lex fori = zákon místa soudu  TŘ se použije v řízení vedeném o trestném činu v České republice (bez ohledu na místo spáchání tr. činu) 16

17 Působnost osobní  Vztahuje se na všechny osoby, které jsou na našem území  Výjimky (exempce procesní) 1.) § 10 tr.ř. – osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (Vídeňská úmluva) 2.) podle zvl. zákona  a) prezident  b) poslanci a senátoři  c) soudci Ústavního soudu  d) soudci  f) Veřejný ochránce práv  V případě pochybností rozhodne Nejvyšší soud (§10 odst.2TŘ) 17

18 18 Literatura  Použitá v prezentaci Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. str. 15-69  Pro seminář Uvedena v „Přehledu“


Stáhnout ppt "Trestní právo III. (procesní) – 2. seminář Předmět tr. řízení.Prameny tr.řízení. Výklad a působnost tr. řádu. Předběžné otázky. Igor Barilik Právnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google