Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 1 Radniční listy bez cenzury  Ústavní a právní principy veřejnoprávních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 1 Radniční listy bez cenzury  Ústavní a právní principy veřejnoprávních."— Transkript prezentace:

1 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 1 Radniční listy bez cenzury  Ústavní a právní principy veřejnoprávních médií  Ústavní a právní principy veřejnoprávních médií Helena Svatošová Iuridicum Remedium, o.s. Praha, Goethe Institut, 12.12.2006

2 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 2 Pojem médií  - není právní definice  - zprostředkování (informace)  A) neurčitému okruhu osob  B) pravidelně (x zákon o neperiodických publikacích)

3 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 3 Pojem veřejnoprávnosti  - není právní pojem (x pojem „veřejné služby“)  - zvláštní právní úprava pouze u elektronických médií (ČT, ČRo) a ČTK  důvod: a) omezenost kmitočtového spektra (x tištěná periodika)  b) dosah působení (vliv)  c) možnosti působení (reklama,  podprahová sdělení)

4 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 4 Vymezení radničních periodik = tiskoviny (tištěná periodika) vydávané samosprávami na úrovni obcí, měst i krajů, které jsou zaštítěny veřejnou autoritou nebo/a financovány z veřejných prostředků

5 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 5 Zákonná úprava  Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání  Zákon o České televizi (č. 483/1991 Sb.)  Zákon o Českém rozhlasu (č. 84/1991 Sb.)  Zákon o ČTK (č. 517/1992 Sb.) ----  Tiskový zákon, č. 46/2000 Sb.

6 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 6 Další relevantní zákony  Autorský zákon, č. 121/2000Sb.  Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin  Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy  Další: živnostenský zákon, občanský zákoník, zákon o elektronických komunikacích, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích,zákon o někt. podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

7 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 7 Ústavní rámec  „co není zakázáno, je dovoleno“ (č. 2 odst. 3, 4 Ústavy, čl. 4 odst. 1 Listiny)  Výklad mezí základních práv (čl. 4 odst. 4 Listiny)  Právo na svobodu projevu (čl. 17 Listiny)  Zákaz cenzury (č. 17 odst. 3 Listiny)  Výjimky ze svobody projevu (čl. 17 odst. 4)  Informační povinnost veřejné moci (čl. 17 odst. 5)  Volná soutěž politických sil (čl. 5 Ústavy)

8 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 8 Jiný nadzákonný rámec  Evropská úmluva o ochraně základních svobod (1950, ČSFR sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.)  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966, ČSSR vyhl. 120/1976 Sb.)

9 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 9 Zvláštní výsady novinářů  Výjimky z ochrany osobnosti (pořizování záznamů osob) – občanský zákoník  Právo mlčenlivosti (ochrana zdroje) – tiskový zákon, ZRTV  Diskuse o trestní úpravě (zvukové záznamy bez vědomí osob)

10 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 10 Rozhlasové a televizní vysílání obecně - zákonné povinnosti  1. speciální kontrolní orgán pro provozovatele rozhlasového a televizního vysílání – obsazování, pravomoci, přezkum opatření (pro všechny)  2. licenční řízení (jen pro soukromoprávní)  3. obsahové povinnosti (pro všechny)  4. úprava pro zajištění plurality

11 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 11 Obsahové povinnosti  poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.  zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.  sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.  (§ 31 zákona o rozhl.a tv. vysílání)

12 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 12 Obsahové povinnosti 2  Právo na odpověď  Právo na dodatečné sdělení * % vysílání nezávislých evropských děl (kde je proveditelné)  Speciální úprava reklamy a teleshoppingu  Povinnosti sponzorovaných pořadů  Kabelové vysílání - na žádost obce nebo dobrovolného svazku obcí vyhradit zdarma jeden kanál pro bezplatný místní informační systém sloužící výhradně potřebám obcí (nesmí být bez souhlasu provozovatele využíván k reklamě a teleshoppingu).

13 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 13 Události značného společenského významu  233/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu  Seznam událostí značného společenského významu  Za události značného společenského významu se považují  1. letní olympijské hry, 2. zimní olympijské hry, 3. mistrovství světa ve fotbalu v rozsahu  a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky,  b) semifinálových utkání a finálového utkání,  4. mistrovství Evropy ve fotbalu v rozsahu  a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky,  b) semifinálových utkání a finálového utkání,  5. mistrovství světa v ledním hokeji v rozsahu  a) všech utkání reprezentačního družstva České republiky,  b) semifinálových utkání a finálového utkání,  6. mistrovství světa v lehké atletice.  + události prohlášené za události značného společenského významu Evropskou unií (Úřední věstník)  + + události prohlášené za události značného společenského významu Radou Evropy

14 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 14 Judikatura - vyváženost  ROZHODNUTÍ  Nejvyššího správního soudu v Brně  Rozhlasové a televizní vysílání: zásada objektivity a vyváženosti.  sp. zn. 7 As 38/2004-58  Požadavek na respektování zásad objektivity a vyváženosti a zejména na nepřípustnost jednostranného zvýhodňování některé politické strany nebo hnutí, popřípadě jejich názorů nebo názorů jednotlivých skupin veřejnosti, obsažený v § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je stanoven výlučně ve vztahu k pořadům zpravodajským a politicko-publicistickým. Pro uložení pokuty podle § 60 odst. 1 písm. b) citovaného zákon a je tedy stěžejní, zda se jednalo o tento druh pořadu. Neujasnil-li si správní orgán právě tuto otázku a dospěl-li v této souvislosti ke zcela nekonkrétním závěrům, že ve vztahu k § 31 odst. 2 citovaného zákona "vyvstalo vážné podezření" a že "lze vyslovit podezření i z porušení § 31 odst. 3 citovaného zákona ", je jeho rozhodnutí o uložení pokuty nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].  Věc: Česká televize proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalované.

15 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 15 Judikatura  - zaměřená především na svobodu projevu a ochranu informačních zdrjů  -např. NÁLEZ Ústavního soudu v Brně ze dne 27. 9. 2005 sp. zn. I. ÚS 394/04  Potřeba chránit informační zdroje je tak silná, že se mnoho novinářů cítí být vázáno profesionálními etickými kodexy, které ukládají zdroj neodhalovat. Mnozí žurnalisté na tyto kodexy spoléhají, např. i při jednání před soudem, jestliže čelí příkazu odhalit identitu svých zdrojů. Vzdor tomu někdy vznikají situace, kdy se zájmy novinářů a právo veřejnosti na informace střetávají se zájmy více či méně mocných jednotlivců či institucí. Často se takový konflikt vztahuje k otázkám soudnictví, obvykle pokud daná informace je - či může být - relevantní pro trestní nebo civilní řízení. Tu je pak úkolem Ústavního soudu posoudit takový konflikt testem proporcionality a vážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, jehož derivátem je i právo sdělovacích prostředků na utajení zdroje informace.  Je však samozřejmé, že tento závěr neznamená, že by byly vyloučeny případy, kdy je novinář zdroj své informace povinen prozradit.  - zejména.rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sunday Times v. Velká Británie 1978, A-30. 

16 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 16 Veřejnoprávní média  Česká televize (zákon č. 483/1991 Sb.)  Český rozhlas (zákon č. 84/1991 Sb.)  Česká tisková kancelář (zákon č. 517/1992 Sb.)  radniční periodika (žádná speciální úprava) + úprava též: jednací řády komor parlamentu + úprava též: jednací řády komor parlamentu

17 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 17 Česká televize  Zákon upravuje  - zřízena přímo zákonem ( právnická osoba sui generis)  - finanční samostatnost  - veřejná služba:  ČT poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").  (2) Hlavními úkoly veřejné služby jsou zejména  a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,  b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,  c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,  d) rozvíjení kulturní identity obyvatel ČR včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,  e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

18 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 18 Česká televize 2  1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že  a) provozuje analogové televizní vysílání dvou televizních programů – možnost příjmu 95% obyvatel  b) provozuje multiplex veřejné služby přijímaný alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu  c) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,  d) zřizuje síť vlastních zpravodajů,  e) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen "televizní studia")  f) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství,  g) podporuje českou filmovou tvorbu,  h) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,  i) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství,  j) poskytuje teletextové služby,  k) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené nebo simultánním tlumočením do znakové řeči,  l) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb.

19 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 19 Česká televize – institucionální zakotvení  Rada – vznik, zánik a neslučitelnost členství, působnost, odpovědnost, odměny členů  Dozorčí komise  Generální ředitel  Televizní studia  Financování, účtování

20 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 20 Český rozhlas  Hlavní úkoly veřejné služby (zejména):  a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,  b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel ČR,  c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,  d) rozvíjení kulturní identity obyvatel ČR včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,  e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

21 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 21 Český rozhlas  Povinnosti služeb, dosahu a pokrytí, archivace, síť zpravodajů, vysílání do zahraničí, vývoj nových služeb a technologií  Postavení, oprávnění, vznik Rady ČRo, dozorčí komise a generálního ředitele  Financování, podnikání  Využívání výrobní a technické základny (jen v souladu s tímto zákonem)

22 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 22 ČTK  Poslání ze zákona = poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.   Tisková kancelář poskytuje službu veřejnosti šířením slovního a obrazového zpravodajství z České republiky a ze zahraničí.   Stejnou službu poskytuje tisková kancelář i do zahraničí.

23 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 23 ČTK  Další úprava:  - povinnost zřizování poboček, zákaz činností  - podnikání, hrazené služby  - finanční zdroje  - postavení Rady ČTK a jejích členů  vzhledem ke své povaze lze nejlépe využít pro inspiraci v právní úpravě radničních periodik

24 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 24 Inspirace pro radniční periodika  Požadavek vyváženosti, obsah pro celé spektrum zasažené populace  Speciální dozorový orgán  Obecně stanovené cíle, poslání Inspirace z dalších zdrojů - Actio popularis v právu na odpověď - Metodika měření různosti názorů

25 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 25 Nejčastější problémy  odepření přístupu vedení radnice nepříznivých názorů do periodika,  neplacená propagace místních ekonomických hráčů,  neprůhledné zadávání zakázky vydávání periodika,  neobjektivní informování o úspěších a neúspěších vedení obce  jednostranně vedené kampaně týkající se řešení místního problému.  nejde o „mimoprávní“ záležitost

26 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 26 Pozitivní využití radničních periodik  obohacení veřejné diskuse,  větší zapojení občanů do rozhodování o místních záležitostech,  praktický rádce pro různé životní situace.

27 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 27 Děkuji za pozornost.  Prostor pro Vaše dotazy.  Helena Svatošová Kontakt: svatosova@iure.org svatosova@iure.org www.iure.org www.iure.orgwww.iure.org  Projekt Radniční listy bez cenzury realizovaný o.s. Oživení, partnerské organizace Otevřená společnost, Iuridicum Remedium.

28 Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 28 Projekt byl podpořen:  Evropskou unií – programem Transition Facility 2004  Nadací Open Society Fund Praha


Stáhnout ppt "Praha, Goethe Institut, 12.prosince 2006 Seminář v rámci projektu Radniční listy bez cenzury 1 Radniční listy bez cenzury  Ústavní a právní principy veřejnoprávních."

Podobné prezentace


Reklamy Google