Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) účinnost od 1. 4. 2012 Bc. Malgorzata Bolvariová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) účinnost od 1. 4. 2012 Bc. Malgorzata Bolvariová."— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) účinnost od Bc. Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

2 Webové stránky Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz

3

4

5 Zákon o zdravotních službách „PŘEREGISTRACE“
stávající NZZ podají na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do » žadatel KÚ zašle žádost o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dokládá pouze doklad o zaplacení správního poplatku, stávající NZZ nepodá na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS, pak může na základě registrace poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci, a to po dobu nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do stávající NZZ podají na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS po zákonem stanoveném termínu tj. po » žadatel pak bude muset předložit KÚ doklady v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách  státní ZZ podají na KÚ žádost do 3 měsíců tj. do

6

7 Zařazení lázeňské léčebně rehabilitační péče
Lůžková péče (§ 9 zákona o zdravotních službách): akutní lůžková péče intenzivní, akutní lůžková péče standardní, následná lůžková péče: - léčebně rehabilitační péče, pod kterou je zařazena i lázeňská léčebně rehabilitační péče (§ 5 odst. 1 písm. f zákona o zdravotních službách) dlouhodobě lůžková péče

8 Odborný zástupce § 14 zákona o zdravotních službách
Odborně řídí poskytování zdravotních služeb. Může jím být ustanovena fyzická osoba způsobilá k samostatnému výkonu zdrav. povolání tj. má potřebné vzdělání, zdravotně způsobilá. Dále je členem Komory, je plně způsobilá k práv. úkonům, bezúhonná. Nesmí to být FO, u níž trvá některá z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 např. zákaz činnosti, konkurz, insolvence atd. Musí být v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli (např. nepojmenovaná smlouva podle § 269/2 Obchodního zákoníku – o spolupráci atd.) Funkci vykonává v rozsahu nezbytném pro řádné odborné řízení poskytovaných zdravotních služeb.

9 Odborný zástupce § 14 zákona o zdravotních službách
POZOR odborný zástupce tuto funkci může vykonávat pouze pro 2 poskytovatele. Odborný zástupce je povinen písemně oznámit poskytovateli všechny změny údajů uvedených o něm v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v žádosti o udělení tohoto oprávnění a v dokladech předkládaných s touto žádostí a změny a doplnění údajů týkajících se podmínek pro výkon funkce odborného zástupce a předložit doklady o nich. Změny a doplnění údajů podle věty první musí odborný zástupce oznámit do 10 dnů ode dne, kdy k nim došlo.

10 Odborný zástupce § 14 zákona o zdravotních službách
UPORORNĚNÍ - přestane-li odborný zástupce vykonávat svou funkci nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon této funkce, je poskytovatel povinen ustanovit nového odborného zástupce nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o některé z těchto skutečností dozvěděl. SANKCE pouze pro poskytovatele až Kč !!!

11 Oznamovací povinnost § 21 zákona o zdravotních službách
Poskytovatel OZNAMUJE KÚ změny údajů obsažených v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. KÚ vydá rozhodnutí o změně oprávnění – poskytovatel platí správní poplatek Kč 500,-. Nově se oznamují i změny, vedoucích zaměstnanců (§ 11 Zákoníku práce), kteří nejsou uvedeni v rozhodnutí, viz formulář „Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků“ . KÚ pouze provede záznam do spisu – poskytovatel neplatí správní poplatek. UPOZORNĚNÍ neplnění výše uvedených povinností je správním deliktem podle § 117 zákona o zdravotních službách a může být uložena pokuta do výše Kč ,-.

12 » KÚ zašle stejnopis rozhodnutí do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí:
- Místně příslušnému FÚ - Místně příslušné OSSZ - Českému statistickému úřadu - SÚKL (lékárny a výdejny) - Zdravotním pojišťovnám, se kterými měl poskytovatel uzavřené smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění - ÚZIS » KÚ zaznamená o udělení oprávnění do Registru osob a Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, KÚ sleduje Insolvenční rejstřík.

13 Zápis zdravotních služeb do Obchodního rejstříku – povinnost vyplývající z Obchodního zákoníku a ze zákona o zdravotních službách Povinnost poskytovatele zdravotních služeb po obdržení oprávnění k poskytování zdravotních služeb podat návrh na zápis do rejstříku ve lhůtě 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění. PO je povinna zaslat KÚ doklad prokazující podání návrhu na zápis do rejstříku do 15 dnů ode dne podání návrhu a dále doklad o tom, že PO byla zapsaná do rejstříku. Nesplnění povinnosti je správním deliktem § 115/1 písm. b) zákona o zdravotních službách (sankce Kč ,-).

14 Nové instituty: POZASTAVENÍ oprávnění k poskytování zdravotních služeb – KÚ pozastaví oprávnění z důvodů uvedených v ust. § 24 zákona o zdravotních službách (např. poskytovatel přestal splňovat některou z podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách) – KÚ oznamuje tuto skutečnost sám. PŘERUŠENÍ oprávnění k poskytování zdravotních služeb – poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na 1 rok. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc. POSKYTOVATEL písemně OZNÁMÍ tuto skutečnost KÚ a ZP nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit. Dále je povinen zajistit předání kopie zdravotnické dokumentace nebo výpis ze zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče (ust. § 26 odst. 3 zákona o zdravotních službách). POKRAČOVÁNÍ v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit KÚ a ZP nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

15 Odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb
Žadatel musí žádost podat nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž poskytovatel požaduje oprávnění odejmout (§ 23 odst. 1 zákona o zdravot. službách). Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravot. služeb, je povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve ZZ na veřejně přístupném místě, popřípadě na svém webu. Současně požádá KÚ a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce (§ 59 odst. 1 zákona). POZOR na povinnosti - zdravotní dokumentace

16 Součinnost Ministerstva vnitra, Policie ČR, Českého statistického úřadu a ministerstva … § 71 a násl. zákona o zdrav. službách Policie ČR poskytne poskytovateli na základě jeho žádosti (obsah žádosti je stanoven) údaje např. adresu místa pobytu pacienta, kterému je nutné poskytnout informaci týkající se jeho zdravotní stavu, jejímž včasným poskytnutím může dojít k ohrožení nebo poškození zdraví pacienta nebo ohrožení zdraví jiných osob, adresu místa pobytu zákonného zástupce pacienta …

17 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče (pokud není dále uvedeno jinak) Příloha č. 1 – obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení (dále také „TVV ZZ“) Příloha č. 2 - požadavky na TVV ZZ ambulantní péče část I. upravuje požadavky pracovišť lékařů a nelékařských zdravotnických povolání: A. Společné požadavky B. Zvláštní požadavky rozdělené podle oborů a to jak lékařů, tak nelékařských zdravotnických povolání část II. upravuje požadavky na TVV pracovišť diagnostické a léčebné péče v oborech radiologie a zobrazovací metody …

18 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Příloha č. 4 - požadavky na TVV ZZ lůžkové péče: I. Společné požadavky II. Zvláštní požadavky: 1. Akutní lůžková péče standardní 2. Akutní lůžková péče intenzivní 3. Následná lůžková péče 4. Dlouhodobá lůžková péče 5. Dětský domov pro děti do 3 let věku

19 Vyhláška č. 92/2012 Sb. - Příloha č
Vyhláška č. 92/2012 Sb. - Příloha č požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče II. Zvláštní požadavky 3. Následná lůžková péče Lůžkové oddělení musí být vybaveno prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky. Pokud je poskytována následná lůžková péče pouze dětem, zřizuje se pokoj pro izolaci dětí s infekčním onemocněním nebo s podezřením na infekční onemocnění.

20 Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3
Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče Pokoje pro pacienty nemusí být součástí lůžkových oddělení, připouští se pokoje v oddělených objektech vybavených pouze pro ubytování (ubytování hotelového typu). Nevyžaduje se: a) komunikační zařízení mezi pacientem a sestrou, jde-li o plně soběstačné pacienty, b) vyčleněný prostor pro stravování chodících pacientů v pokojích pro pacienty, c) pulzní oxymetr nebo monitor s funkcí pulzní oxymetrie, d) monitor pro digitální přenos obrazů nebo negatoskop, e) infuzní pumpa, f) dávkovač stříkačkový.

21 Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3
Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče Podle zaměření lázeňské léčebně rehabilitační péče se dále zřizují: a) pracoviště fyzioterapie splňující požadavky na vybavení uvedené v části I.B bodě 2.4 přílohy č. 2 k této vyhlášce, (vybavení pro individuální fyzioterapie, fyzikální terapii, vodoléčbu atd.), b) pracoviště ergoterapie, které má základní vybavení pro nácvik jemné a hrubé motoriky, nácvik postury celého těla, nácvik chůze na různém povrchu a nácvik chůze v nerovném terénu, c) pracoviště pro aplikaci podkožních plynových injekcí, d) pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů vybavené pro přípravu a podávání procedur, úložištěm výtěžků z přírodních léčivých zdrojů a prostorem a zařízením pro jejich aplikaci, WC a sprchou pro pacienty a prostorem pro odkládání oděvu.

22 Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3
Vyhláška č. 92/2012 Sb. - II. Zvláštní požadavky 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče Pokud je prováděna diagnostika nemocí oběhového ústrojí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno EKG přístrojem, echokardiografem, ergometrem a defibrilátorem Pokud je prováděna diagnostika respiračních nemocí, zřizuje se pracoviště, které splňuje požadavky na vybavení uvedené v části I.A přílohy č. 2 k této vyhlášce a je dále vybaveno inhalátorem a spirometrem pro vyšetření křivky průtok-objem.

23 Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb (pokud není dále uvedeno jinak) Příloha č Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče Část I. – podle oborů Společné požadavky – obsahují obecné požadavky, ale např. i bod 5. dostupnost Zvláštní požadavky – dle jednotlivých oborů zdravotní péče např. 1.43. Rehabilitační a fyzikální medicína rehabilitační lékař a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče

24 Vyhláška č. 99/2012 Sb. - Příloha č
Vyhláška č. 99/2012 Sb. - Příloha č požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče Část I. společné požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče bod 16. – dostupnost nutričního terapeuta bod 24. – dostupností se rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti …

25 Vyhláška č. 99/2012 Sb. - Příloha č
Vyhláška č. 99/2012 Sb. - Příloha č požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče Část II. Zvláštní požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče POZOR - požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 60 lůžek určených a využívaných pro poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče. a) lékař se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru podle zaměření léčebně rehabilitační péče 0,5 úvazku, z toho minimálně 0,1 úvazku rehabilitační lékař, b) lékař s odbornou způsobilostí 0,5 úvazku,

26 Vyhláška č. 99/2012 Sb. 3. Následná lůžková péče 3. 6
Vyhláška č. 99/2012 Sb. 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče - pokračování c) všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 0,5 úvazku, dále 0,25 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 0,2 úvazku na každých dalších 60 lůžek, d) všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 6,0 úvazku, z toho 1,0 úvazku může zajišťovat péči fyzioterapeut; dále 2,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek do počtu 300 lůžek, a dále 1,0 úvazku na každých dalších 60 lůžek e) sanitář, ošetřovatel nebo masér minimálně 3,0 úvazku; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat péči všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent a f) fyzioterapeut a ergoterapeut minimálně 3,0 úvazku, z toho 0,2 úvazku fyzioterapeut bez dohledu; z toho 1,0 úvazku může zajišťovat všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent. Úvazky uvedené v písmenech e) a f) musí činit celkem 8,0 úvazku - při počtu 60 lůžek.

27 Vyhláška č. 99/2012 Sb. 3. Následná lůžková péče 3. 6
Vyhláška č. 99/2012 Sb. 3. Následná lůžková péče 3.6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče - pokračování Nevyžaduje se péče zdravotně-sociálního pracovníka nebo jiného odborného pracovníka - sociálního pracovníka. Požadavky na personální zabezpečení jsou stanoveny na 60 lůžek určených a využívaných pro poskytování zdravotní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Zdravotní péče poskytovaná v pracovních dnech v době od hodin do 7.00 hodin následujícího dne a v sobotu, v neděli a ve svátek 17) je zabezpečena zdravotnickými pracovníky způsobilými k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v nepřetržitém provozu, minimálně však vždy jedním zdravotnickým pracovníkem bez dohledu pro pacienty na každých 300 lůžek. Pokud je péče poskytována dětem, je zajištěna dostupnost dětského lékaře nebo lékaře se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v příslušných oborech zaměřených na péči o děti.

28 Pozor na přechodná ustanovení zákonů
Např. zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta – osvědčení o specializované způsobilosti MZ ČR

29 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Hlava IV Posudková péče a lékařské posudky, pracovnělékařské služby, posuzování nemocí z povolání. POZOR na náležitosti posudků, neopomenout POUČENÍ!

30 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) účinnost od 1. 4. 2012 Bc. Malgorzata Bolvariová."

Podobné prezentace


Reklamy Google