Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor zdravotnictví Traumatologické plány poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor zdravotnictví Traumatologické plány poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Odbor zdravotnictví Traumatologické plány poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012

2 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Program semináře: 1. Traumatologické plány poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče přednášející: Ing. Hana Buryová, odbor zdravotnictví KÚ MSK 2. Rizika na území Moravskoslezského kraje přednášející: plk. Ing. Antonín Krömer, Hasičský záchranný sbor MSK 3. Role Fakultní nemocnice Ostrava při řešení mimořádných událostí a vazba na traumatologický plán přednášející: prim. MUDr. Stanislav Jelen, F N O Jaroslav Chovanec, F N O 4. Informace k přeregistraci přednášející: Ing. Hana Buryová, odbor zdravotnictví KÚ MSK

3 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Povinnost daná zákonem Povinnost zpracovat traumatologický plán je daná: a)§ 47 odst. 1 písm. d), e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování b)§ 7 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

4 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a) povinnosti poskytovatele lůžkové a jednodenní péče  Dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. Zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat, jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace, při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání.  Dle § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho aktualizace projednat s příslušným správním orgánem, jde-li o fakultní nemocnici, s ministerstvem.

5 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb b) povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby  Dle § 7 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen zpracovat traumatologický plán, aktualizovat jej nejméně jednou za 2 roky a jedno vyhotovení plánu předat do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace krajskému úřadu kraje, na jehož území poskytuje zdravotnickou záchrannou službu. Návrh traumatologického plánu a návrh jeho změny je poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen projednat s krajským úřadem.  Dle § 5 odst. 6 zákona č. 374/2011 Sb. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby zpracovává podklady pro plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami a pro jeho aktualizaci. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami vydává kraj. Plán musí byt krajem aktualizován jednou za 2 roky. Před vydáním plánu pokrytí území kraje a před jeho aktualizací kraj projedná návrh plánu a návrh jeho aktualizace s bezpečnostní radou kraje a vyžádá si k návrhu stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

6 Odbor zdravotnictví Koho se tato povinnost týká? Dle § 47 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. se jedná o: poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče Dle § 7 odst. 2 zákona č. 374/2011 Sb. s e jedná o: poskytovatele zdravotnické záchranné služby Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012

7 Odbor zdravotnictví Kdo je poskytovatelem jednodenní péče?  Dle § 8 zákona č. 372/2011 Sb. Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní.  Vyhl. č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  Příloha č. 1 stanovuje obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen „technické a věcné vybavení“) zdravotnických zařízení  Příloha č. 3 stanovuje další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče  Vyhl. č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb  Příloha č. 2 stanovuje požadavky na minimální personální zabezpečení jednodenní péče

8 Odbor zdravotnictví Stanovisko MZ k dotazu poskytovatele k jednodenní péči  Poskytovatel ZS, který má vydanou registraci pro obor chirurgie a ambulantní péče, chce provádět operativu v oboru chirurgie a ortopedie, požaduje specializovaný jednodenní lůžkový stacionář, neboť se podle něj o jednodenní péči v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. nejedná, protože pacient je v zařízení cca 2 hodiny a pak je propuštěn domů.

9 Odbor zdravotnictví Odpověď MZ ČR: Operační zákroky, včetně výkonů v celkové anestezii, mohou být prováděny jako zdravotní péče formou ambulantní, jednodenní i lůžkové. Při řádném věcném a technickém vybavení a personálním zabezpečení, při náležité organizaci práce, lze bezpečně podávat celkovou anestézii i pacientům, kteří nebudou ani krátkodobě hospitalizováni, tj. v režimu ambulantní péče. Pokud má poskytovatel v oprávnění k poskytování zdravotních služeb (popř. v registraci nestátního zdravotnického zařízení) uveden např. obor chirurgie - ambulantní péče a splňuje technické a věcné vybavení a personální zabezpečení této péče, může provádět operační zákroky v celkové anestezii, které s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů nevyžadují přijetí pacienta na lůžko. Celkovou anestezii by měl podávat lékař s příslušnou specializovanou způsobilostí tj. anesteziolog (v daném případě lze využít i např. lékaře, který získal oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 16 odst. 2 zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje seznam výkonů, které lze podřadit pod ambulantní péči a které již patří pod jednodenní péči na lůžku.

10 Odbor zdravotnictví Kdo je poskytovatelem lůžkové péče?  Dle § 9 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. (1) Lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče musí být poskytována v rámci nepřetržitého provozu. (2) lůžkovou péčí je a) akutní lůžková péče intenzivní, která je poskytována pacientovi v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat, b) akutní lůžková péče standardní, která je poskytována pacientovi 1. s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání životních funkcí, nebo 2. za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; v rámci akutní lůžkové péče je poskytována též včasná léčebná rehabilitace, c) následná lůžková péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče může být poskytována též následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí, d) dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci této lůžkové péče může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s poruchou základních životních funkcí.

11 Odbor zdravotnictví Kdo je poskytovatelem lůžkové péče?  Vyhl. č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče  Příloha č. 1 stanovuje obecné požadavky na minimální technické a věcné vybavení (dále jen „technické a věcné vybavení“) zdravotnických zařízení  Příloha č. 4 stanovuje další požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení lůžkové péče  Vyhl. č. 99/2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb  Příloha č. 3 stanovuje požadavky na minimální personální zabezpečení lůžkové péče

12 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Lhůta pro zpracování traumatologického plánu Dle § 125 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. Poskytovatelé jednodenní a lůžkové péče jsou povinni zpracovat traumatologický plán do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. 3. 2013. K dnešnímu dni obdržel odbor zdravotnictví KÚ MSK traumatologický plán od 1 poskytovatele zdravotních služeb.

13 Odbor zdravotnictví Sankce za nesplnění povinnosti Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Dle § 117 odst. 4 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb. za nesplnění povinnosti hrozí sankce ve výši do 100 000 Kč.

14 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Obsah traumatologického plánu  upravuje vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče a postupu při jeho zpracování a projednání. Dle vyhlášky č. 101/2012 Sb. se traumatologický plán člení na 3 části: 1.základní 2.operativní 3.pomocná

15 Odbor zdravotnictví 1. Základní část traumatologického plánu obsahuje: a) název poskytovatele, adresa sídla, IČO b) kontaktní spojení telefon, fax, e-mail, identifikátor datové schránky, webovou adresu c) vymezení předmětu činnosti poskytovatele d) přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a ohrožení, která mohou vést k hromadnému neštěstí a analýzu jejich možného dopadu na činnost poskytovatele při poskytování zdravotní péče; e) přehled a hodnocení možných vnitřních a vnějších zdrojů rizik a ohrožení zdravotnického zařízení poskytovatele, s výjimkou zdrojů rizik a ohrožení uvedených v písmenu e), a analýzu jejich možného dopadu na poskytování zdravotní péče při hromadném neštěstí, f) charakteristiku typů postižení zdraví, pro která se traumatologický plán zpracovává, g) vymezení opatření, která má poskytovatel plnit při hromadných neštěstích v návaznosti na analýzu zdrojů rizik a ohrožení podle písmen d) a e) a na typ postižení zdraví podle písmene f). Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012

16 Odbor zdravotnictví 2. Operativní část traumatologického plánu obsahuje: a) postupy pro plnění opatření podle odstavce 2 písm. g), b) vymezení opatření pro případ hromadného neštěstí vyplývajících pro poskytovatele z traumatologického plánu havarijního plánu kraje a způsob zajištění jejich plnění, c) postupy pro zajištění spolupráce s poskytovatelem zdravotnické záchranné služby podle § 46 odst. 1 písm. e) zákona o zdravotních službách, d) způsob zajištění ochrany zdraví zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků poskytujících zdravotní péči při hromadném neštěstí, e) přehled postupů při plnění opatření na jednotlivých pracovištích zdravotnického zařízení do 1, 2 a 24 hodin od přijetí informace o hromadném neštěstí poskytovatelem, f) přehled spojení na osoby podílející se na zajištění plnění opatření podle traumatologického plánu, například telefon, fax a adresu elektronické pošty Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012

17 Odbor zdravotnictví 3. Pomocná část traumatologického plánu obsahuje: a) přehled smluv uzavřených poskytovatelem s dalšími osobami k zajištění plnění opatření podle traumatologického plánu, b) seznam zdravotnických prostředků a léčiv potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí, c) seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků potřebných pro zajištění zdravotní péče při hromadném neštěstí; v seznamu se uvede počet pracovníků v členění podle jejich odborné způsobilosti a pracovišť zdravotnického zařízení, d) zásady označování, evidence a ukládání traumatologického plánu, e) další dokumenty související s připraveností poskytovatele na plnění opatření při hromadných neštěstích, například geografickou a grafickou dokumentaci Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012

18 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Stanovení harmonogramu projednávání návrhu TP se správním orgánem 1. skupina Městská nemocnice Ostrava, p.o. Vítkovická nemocnice, a.s. Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nemocnice Třinec, p.o. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Karvinská hornická nemocnice, a.s. 24. 1. 2013

19 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Stanovení harmonogramu projednávání návrhu TP se správním orgánem 2. s kupina Bílovecká nemocnice, a.s. Bohumínská městská nemocnice, a.s. Městská nemocnice v Odrách, p.o. Nemocnice Český Těšín, a.s. Nemocnice Podlesí, a.s. Podhorská nemocnice, a.s. 31. 1. 2013

20 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Stanovení harmonogramu projednávání návrhu TP se správním orgánem 3. skupina Psychiatrická léčebna Opava, p.o. Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o. CNS-Centrum Třinec, s.r.o. Rehabilitační ústav Hrabyně, p.o. 7. 2. 2013

21 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Stanovení harmonogramu projednávání návrhu TP se správním orgánem 4. skupina Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. Dětské centrum Domeček, p.o. Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Sanatorium Kochova, s.r.o. Thérapon 98, a.s. Hospic Frýdek-Místek, p.o. Hospic sv. Lukáše Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, p.o. Sanatorium Jablunkov, a.s. 14. 2. 2013

22 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Stanovení harmonogramu projednávání návrhu TP se správním orgánem 5. skupina ORT-ART, spol. s r.o. POLMEDICANA, s.r.o. FERTIMED, s.r.o. Eurofertil CZ, a.s. Gyncentrum Ostrava, s.r.o. ASK TORE, s.r.o. Privatklinik LLC, s.r.o. Silesia Medical, s.r.o. Klinika plastické chirurgie Ostrava, s.r.o. Privátní plastická a kosmetická chirurgie 21. 2. 2013

23 Odbor zdravotnictví Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012 Požadavky na poskytovatele zdravotních služeb do 15. 1. 2013 zaslat: a) jména těch, kteří budou mít na starosti zpracování traumatologického plánu v daném zdravotnickém zařízení včetně kontaktů, tj. telefonní číslo, e-mail. b) návrhy traumatologických plánů Požadované údaje prosím zasílejte na adresu: veronika.thillova@kr-moravskoslezsky.cz petra.barabasova@kr-moravskoslezsky.cz Poznámka: 6. 11. 2012 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskuteční seminář pro pracovníky krajských úřadů, kteří se zabývají krizovým řízením ve zdravotnictví

24 Odbor zdravotnictví Přechodné ustanovení § 121 zZS: „přeregistrace“ - stávající NZZ podají na KÚ MSK žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do 31. 12. 2012 > KÚ vydá rozhodnutí do 36 měsíců, tj. do 31. 3. 2015

25 Odbor zdravotnictví STÁVAJÍCÍ NZZ:  Mohou poskytovat zdravotní služby v druhu a rozsahu uvedeném v současné registraci nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 31. 3. 2015.  Jsou poskytovateli zdravotních služeb podle zZS.  Mají právo na vydání oprávnění k poskytování ZS (zdravotních služeb), když doloží náležitosti nutné k udělení oprávnění poskytování ZS.  Registrace NZZ dle stávajícího zákona pozbývá platnosti dnem nabytí PM (právní moc) rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování ZS, nejpozději uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zZS.

26 Odbor zdravotnictví Statistika k 22.10.2012 OkresPodánoOčekáváme cca Bruntál a Nový Jičín283560 Frýdek- Místek237390 Karviná304360 Opava191400 Ostrava4971000

27 Odbor zdravotnictví Podávání informací Začátkem prosince bude zveřejněno jednotné číslo ke stručnému podání informací: 1.zda žádost o přeregistraci došla na KÚ 2.kde lze nalézt formuláře k podání žádosti

28 Odbor zdravotnictví Děkuji za pozornost. Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví 24. 10. 2012


Stáhnout ppt "Odbor zdravotnictví Traumatologické plány poskytovatelů lůžkové a jednodenní péče Ing. Hana Buryová, pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google