Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad"— Transkript prezentace:

1 Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracovala: Ing. Lucie Ulmannová, Mgr. Petra Bialasová Datum: Zpracovala: Ing. Hana Buryová

2 Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - základní údaje:
Účinnost zákona od Nahradí zastaralý zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Na tento zákon navazuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon stanoví jednotné podmínky pro udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro všechny poskytovatele (tedy státní i nestátní) Nově: vymahatelnost práv – za neplnění povinností budou ukládány sankce, možnost přerušení poskytování zdravotních služeb až na 1 rok

3 Poskytování zdravotních služeb (ZS) dle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb. (zZS) Poskytovat ZS může pouze fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění k poskytování ZS = POSKYTOVATEL ZS Přechodné ustanovení § 121 zZS: „přeregistrace“ - stávající NZZ podají na KÚ žádost o udělení oprávnění k poskytování ZS do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do nejdříve , KÚ vydá rozhodnutí do 36 měsíců tj - státní ZZ podají na KÚ žádost do 3 měsíců tj. do , KÚ vydá rozhodnutí do 12 měsíců tj. do - provozovatelé zdravotnické záchranné služby stejně jako ostatní NZZ podávají žádost na KÚ tj. do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona Zpracovala: Ing. Hana Buryová

4 § 121 zákona o zdravotních službách odst. 1 věta první
Osoba, která je oprávněna provozovat nestátní zdravotnické zařízení na základě rozhodnutí o registraci podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen „registrace“), může na základě registrace poskytovat zdravotní služby, které odpovídají druhu a rozsahu zdravotní péče uvedené v registraci, a to po dobu nejdéle 36 měsíců od dne nabytí účinnosti zákona, není-li dále stanoveno jinak; tato osoba se považuje za poskytovatele. Tj. do

5 § 121 zákona o zdravotních službách odst. 1 věta druhá
Držitelé registrace podle dosavadních právních předpisů mají právo na vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona za předpokladu, že doloží náležitosti nutné k udělení registrace podle tohoto zákona.

6 § 121 zákona o zdravotních službách odst
§ 121 zákona o zdravotních službách odst. 4 věta první – platnost registrace Registrace pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nejpozději však uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, požádá-li poskytovatel uvedený v odstavci 1 o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve lhůtě stanovené v odstavci 5 a řízení o žádosti nebude pravomocně skončeno do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; v tomto případě registrace pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti.

7 § 121 zákona o zdravotních službách odst. 5
Pokud poskytovatel uvedený v odstavci 1 hodlá poskytovat zdravotní služby po uplynutí 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá do 9 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje náležitosti uvedené v § 18 odst. 1. Příslušný správní orgán je povinen vydat rozhodnutí o žádosti nejpozději do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8 § 18 odst. 1 zZS - Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb obsahuje:
Identifikační údaje žadatele FO nebo PO + o odborném zástupci Adresu místa (míst) poskytování zdravotních služeb příp. adresu místa jednotlivých pracovišť (u zdravotnické dopravní služby, přepravy pacientů neodkladné péče) příp. adresu místa kontaktního pracoviště (u poskytovatelů domácí péče) Formu zdravotní péče tzn. - ambulantní péče – nevyžaduje hospitalizaci nebo přijetí pacienta na lůžko - jednodenní péče – vyžaduje se pobyt na lůžku po dobu méně jak 24 hod. - lůžková péče – vyžaduje se hospitalizace pacienta – lůžková péče v rámci nepřetržitého provozu - zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta

9 4. Obory zdravotní péče (§ 4 odst. 4 zZS) tzn.
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje: 4. Obory zdravotní péče (§ 4 odst. 4 zZS) tzn. zubní lékařství, farmacie, obory dle specializačního vzdělávání nebo obory dle certifikovaných kurzů lékařů, zubních lékařů nebo farmaceutů dle zákona č. 95/2004 Sb. odbornosti nelékařských zdravotnických pracovníků nebo obory dle specializačního vzdělávání nebo obory dle certifikovaných kurzů nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb.

10 5. Popřípadě pro každé místo poskytování druh zdravotní péče podle
Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje: 5. Popřípadě pro každé místo poskytování druh zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i) zZS tzn: léčebně rehabilitační péče ošetřovatelská péče paliativní péče lékárenská a klinickofarmaceutická péče nebo název zdravotní služby dle § 2 odst. 2 písm. d) až f) zZS tzn: zdravotnická záchranná služba zdravotnická dopravní služba přeprava pacientů neodkladné péče

11 Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dále obsahuje:
6. Datum k němuž žadatel hodlá zahájit poskytování zdravotních služeb – dnem nabytí právní moci rozhodnutí nebo později, určí-li poskytovatel 7. Dobu, po kterou žadatel hodlá zdravotní služby poskytovat, pokud žádá o udělení oprávnění na dobu určitou

12 § 18 odst. 2 Žadatel FO k nové žádosti doloží doklady o
způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (pokud ji má) bezúhonnosti (pozn. totéž u odborného zástupce + prohlášení – souhlas s ustanovením do funkce) seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli – v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb tzn. úvazky všech zdravotnických pracovníků u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů způsobilých k samostatnému výkonu povolání – jména, příjmení, obor v němž mají způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání a jejich týdenní pracovní dobu; u vedoucích zaměstnanců jejich pracovní zařazení u ostatních zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků – jejich počet v členění podle odborné způsobilosti seznam podle zařazení pracovníků k jednotlivým formám a oborům zdravotní péče, popřípadě druhům zdravotní péče nebo zdravotním službám, a podle míst poskytování zdravotních služeb prohlášení, že zdravotnické zařízení je technicky a věcně vybaveno k poskyt. ZS

13 u lékárenské péče – souhlasné závazné stanovisko SÚKL k technickému a věcnému vybavení
zdravotnické prostředky užívané k lékařskému ozáření – povolení SÚJB k činnosti podle atomového zákona lázeňská léčebně rehabilitační práce – souhlas MZ ČR rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané OOVZ a provozní řád oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb doklad prokazující povolení k pobytu na území ČR žadatele a odborného zástupce (pokud mají povinnost takové povolení mít) včetně splnění podmínek uvedených v §12 prohlášení – netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) – c) – zvláštní požadavky při insolventní správě

14 Žadatel PO k nové žádosti doloží doklady o:
zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), v případě, že nebyl zápis proveden nebo se nezapisuje je nutno doložit zřízení či založení PO bezúhonnost osob, které jsou statutárním orgánem žadatele nebo jeho členy + další doklady jako FO

15 Rekapitulace Stávající NZZ registrovaná podle zákona č. 160/1992 Sb. :
Mohou poskytovat zdravotní služby v druhu a rozsahu uvedeném v současné registraci nejdéle 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona tj. do Jsou poskytovateli zdravotních služeb podle zZS. Mají právo na vydání oprávnění k poskytování ZS, když doloží náležitosti nutné k udělení oprávnění poskytování ZS. Registrace NZZ dle stávajícího zákona pozbývá platnosti dnem nabytí PM rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování ZS, nejpozději uplynutím 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti zZS.

16 § 121 odst. 6 Řízení zahájená podle dosavadního zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí dosavadních právních předpisů s výjimkou řízení o registraci zdravotnické záchranné služby.

17 Další důležitá přechodná ustanovení zákona o zdravotních službách:
§ 125 Poskytovatelé jednodenní a lůžkové péče jsou povinni zpracovat traumatologický plán do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Poskytovatelé lůžkové péče jsou povinni zpracovat program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. § 126 Poskytovatel, kterému byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznán status centra, hodlá-li v této činnosti dále pokračovat, je povinen to oznámit MZ ČR nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak uplynutím této lhůty jeho status centra zaniká. Poskytovatel, který splní výše uvedenou podmínku, může vykonávat činnosti centra podle zákona o zdravotních službách po dobu, na kterou mu byl status centra přiznán, nezanikne-li status centra podle § 113 odst. 1 písm. a) nebo b) tj. zanikne oprávnění poskytovat zdravotní služby pro které byl udělen nebo odejmutím statutu centra.

18 § 121 zákona o zdravotních službách odst. 3
Příslušný správní orgán může registraci měnit nebo zrušit, přestane-li poskytovatel splňovat podmínky, za nichž byla registrace vydána. Příslušný správní orgán též může registraci změnit,zrušit nebo pozastavit z důvodu, pro který lze změnit, odejmout nebo pozastavit oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona ; ustanovení upravující důvody a další podmínky pro změnu, odejmutí nebo pozastavení oprávnění se použijí přiměřeně. Příklad: neexistující obory, fyzická osoba nemá doloženou specializaci

19 Kontaktní údaje pracovnic registrací
Okres Ostrava: Ing. Lucie Ulmannová, tel Mgr. Petra Bialasová, tel Okres Bruntál a okres Nový Jičín: Lenka Brusová, tel Okres Frýdek- Místek: Lenka Štětková, tel Okres Karviná: Eva Kostelníková, tel Okres Opava: Bc. Libuše Sobková, tel

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Oddělení zdravotní péče Moravskoslezský kraj Krajský úřad"

Podobné prezentace


Reklamy Google