Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava“ 17. října 2013 JUDr. Ing. Renata Korcová, Ing. Sylvie Kotásková Česká zemědělská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava“ 17. října 2013 JUDr. Ing. Renata Korcová, Ing. Sylvie Kotásková Česká zemědělská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Konference „Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava“ 17. října 2013 JUDr. Ing. Renata Korcová, Ing. Sylvie Kotásková Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta 1

2  v ČR – celkově 2318 čistíren odpadních vod (2012) ◦ přes 400 kořenových čistíren odpadních vod  první KČOV – 1989, Petrov u Jílového (okres Praha-západ)  novodobý trend v oblasti ochrany kvality vod  systém čištění odpadních vod šetrný vůči životnímu prostředí 2

3  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  ochrana povrchových a podzemních vod  zachování a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod  ochrana čistoty vod  odpadní vody = vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích mající po použití změněnou jakost  povolení vodoprávním úřadem (vodní dílo) 3

4  do vod povrchových nebo podzemních - na základě povolení  přímé vypouštění do vod podzemních je zakázáno  vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních  vypouštění do povrchových vod upravuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 4

5  kořenové čističky, vegetační čistírny, KČOV  samočisticí procesy  průtok odpadní vody kořenovým filtrem  před kořenovým čištěním musí být odpadní voda zbavena mechanických nečistot ◦ může dojít i k vlastnímu anaerobnímu předčištění, které může být realizováno ve vícekomorovém septiku nebo u obecních čistíren v sedimentačních nádržích  po předčištění protéká voda přes filtrační materiál osázený mokřadní vegetací, tj. přes vlastní kořenový filtr  cca 10 dnů  možné využít pro jednotlivé RD, ale i na jednotné či oddílné kanalizační síti 5

6  vodní díla určená pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - postačí k jejich provedení ohlášení vodoprávnímu úřadu  v ostatních případech - stavební povolení podle vodního zákona, případně podle stavebního zákona ◦ vyžadují vodoprávní řízení a povolení k nakládání s vodami  samotnému povolení ještě musí předcházet územní řízení, kdy jsou-li splněny podmínky podle stavebního zákona, postačuje územní souhlas, v opačném případě územní rozhodnutí 6

7 Vysvětlivky: 1 - distribuční zóna (kamenivo, 50 - 200 mm) 2 - nepropustná bariéra 3 - filtrační materiál (kačírek, štěrk, drcené kamenivo) 4 – vegetace 5 - výška vodní hladiny v kořenovém loži nastavitelná v odtokové šachtě 6 - odtoková zóna (shodná s distribuční zónou) 7 - sběrná drenáž 8 - regulace výšky hladiny Zdroj: http://www.kcov-rostliny.cz/ 7

8 Vysvětlivky: 1 - tříkomorový septik 2 - rozdělovací objekt 3 - umělý mokřad osázený vhodnými bažinnými rostlinami 4 - kontrolní odtoková šachta 5 - dočišťovací okrasný rybníček 6 - odpařovací zavlažovaná plocha s porostem stromů a keřů 7 - kompost nebo plocha na odvodňování kalů rostlinami Zdroj: http://www.aga-studio.com/ 8

9 Zdroj: http://www.ekozahrady.com/ 9

10  schopnost čistit všechny druhy běžných odpadních vod (převážně z domácností),  celoroční provoz,  minimální údržba,  dlouhá životnost,  k provozu není převážně potřeba elektrická energie,  odolnost vůči povodním či nárazovým vodám,  využití přirozených procesů čištění odpadních vod,  nízké provozní náklady,  estetická úloha,  možnost využití v jednotlivých rodinných domech i na obecní úrovni,  ekologická šetrnost. 10

11  větší náročnost na plochu (cca 5 m 2 na ekvivalentního obyvatele),  pokles čisticího efektu mimo vegetační období,  nevhodnost pro průmyslové odpadní vody a odpadní vody z nemocnic a jiných nebezpečných provozů,  menší možnost řízení čisticího procesu,  nemožnost přílišného používání desinfekčních prostředků,  nevhodnost pro čištění koncentrovaných odpadních vod. 11

12  Zlínský kraj  severovýchodní část okresu Uherské Hradiště, CHKO Bílé Karpaty ◦ 246 obyvatel (31. 12. 2012) - z toho 123 žen a 123 mužů ◦ průměrný věk obyvatel obce je 43,5 let ◦ spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod  velké množství ekologických projektů (fotovoltaické elektrárny, solární kolektory atd.)  vybudována jednotná kanalizační síť, která je zakončena na kořenové čistírně odpadních vod (od 1996) 12

13 13

14  na okraji obce, na pravém břehu potoka Kolelač (přítokem nádrže Bojkovice – zdroj pitné vody)  umělý mokřad s běžnými mokřadními rostlinami, tj. rákos obecný a chrastice rákosovitá  čištění vody probíhá díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí  projektována pro 280 ekvivalentních obyvatel  funkce vzdělávacího biocentra  nový typ veřejného a rekreačního prostoru pro vycházky v okolí čistírny 14

15 Zdroj: http://www.hostetin.cz/ 15

16  Jihočeský kraj, okres Strakonice ◦ 356 obyvatel (k 31. 12. 2012) - z toho 162 žen a 194 mužů ◦ průměrný věk obyvatel je 43,8 let ◦ spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany  řeší v současné době realizaci kořenové čistírny odpadních vod 16

17  výstavba se dokončuje.  bude se jednat o vypouštění předčištěných odpadních vod z vegetační kořenové čistírny odpadních vod do vod povrchových, a to do Trávnického potoka ◦ napájí soustavu rybníků, z nichž vytéká Skalský potok, levostranný přítok řeky Blanice  plánovaná pro počet 340 ekvivalentních obyvatel  nebude vyžadovat napojení na rozvod elektrické energie 17

18 Zdroj: http://www.drahonice.cz/ 18

19  větší plocha pozemku  větší investiční náklady  provozní náklady jsou již oproti běžným čistírnám podstatně nižší a mohou souviset s jednoduchou obsluhou rostlin, případně s provzdušňováním a čištěním případných rybníčků  estetické hledisko a zejm. pak možnost dalšího využití vody např. na zalévání zahrady  Stavba kořenových čistíren je tedy z dlouhodobého hlediska jistě zajímavým, ekonomickým a ekologickým způsobem likvidace odpadních vod z domácností, nebo malých aglomerací. 19

20  Damohorský, M.: Právo životního prostředí. C. H. Beck, Praha 2010. ISBN: 978-80- 7400-338-7.  Kavan, Š., Baloun J.: Řízení záchranných prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení. Vysoká škola evropských a regionálních studií. České Budějovice, 2013.2020  Vymazal, J.: Kořenové čistírny odpadních vod. ENKI o.p.s., Třeboň 2004.  Ministerstvo zemědělství: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012. Praha 2013.  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  Nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.  Návrh územního plánu obce Hostětín, dostupné na:.  Obec Drahonice, dostupné na:.  Český statistický úřad, dostupné na:. 20

21 21


Stáhnout ppt "Konference „Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj-Vltava“ 17. října 2013 JUDr. Ing. Renata Korcová, Ing. Sylvie Kotásková Česká zemědělská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google