Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia římského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia římského práva"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia římského práva
Definice římského práva, význam římského práva pro moderní právní vědu a jeho vývojová stádia. První přednáška zimního semestru. ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

2 Význam římského práva Dva semestry prvního ročníku.
Zakončeno zkouškou v letním semestru. Volitelný předmět Římské právo obligační. Poznání vývoje a institucí soukromého práva římského

3 Význam římského práva Nenahraditelným prostředkem formálního právnického vzdělání. Materiální prvek Moderní právo se zakládá na právu římském Formální prvek Římské právo je základem moderní právní vědy.

4 Materiální prvek Recepce a romanizace práva stol. Byly do právních řádů států Evropy přijímány prvky římského práva 19. století přijetí moderních občanských zákoníků. Prusko, Bavorsko, Rakousko, Francie. Jejich obsah je podstatně přebírán z římského práva, bez znalosti ŘP jim nemůžeme rozumět.

5 Materiální prvek Přejímání mnohých institutů soukromého práva
Držba Vlastnictví Bezdůvodné obohacení. Celá odvětví jsou silně romanizována Právo dědické, majetkové, obligační, rodinné. C

6 Materiální prvek Občanské právo přejímá Zásady římského práva
Zásada ochrany dobré víry Zásada nemo turpitudinem suam allegare potest. Pacta sunt servanda. Systematiku římského práva Obecná část Rodinné právo

7 Materiální prvek Systematika římského práva Majetkové právo
Věcné právo Obligační právo Dědické právo Procesní právo Římský proces civilní

8 Materiální prvek Vliv římského práva na právo obchodní
Smlouva o dílo má kořeny v ŘP Objektivní odpovědnost jednatele s.r.o. – musí jednat jako „dobrý hospodář“ bonus pater familias Vliv římského práva na mezinárodní právo veřejné Zásady svobodné plavby mořích lex Rhodia de iactu. Zásady vedení války

9 Materiální prvek Vliv římského práva na MP soukromé
Praetor peregrinus a komentátoři Vliv římského práva na právní filozofii Institut přirozeného práva Zásada aequitas I pro anglo-americký právní systém Kanonické právo Zásady argumentace a logického zdůvodnění soudních rozhodnutí Na rozdíl od např. českého zemského práva ŘP je adaptovatelné i na jiné kulturní poměry

10 Materiální prvek Římské právo jako základ evropského kontinentálního práva. Základní zásady přejaté z římského práva Psané právo Zásada legality Racionální interpretace zákonného textu

11 Formální prvek Na podobě současného práva se podílely i další vlivy
Právo kanonické Právo langobardské Právo EU Mnohé instituty nebyly přejaty Otroctví Vláda muže nad ženou (bohužel).

12 Formální prvek Některé instituty byly reinterpretovány
Součást věci a příslušenství Mnohé zásady byly opuštěny Superficies solo cedit Nemo pro parte testatur, pro parte intestatur Skutečný význam ŘP tkví v odkazu vědy soukromého práva římského.

13 Odkaz vědy římského práva
Právní věda klasického období ŘP 2-3. stol. po Kr. Papinián, Modestinus, Paulus, Ulpián Oddělili normy právní od neprávních (náboženských) Vytvořili logickou soustavu práva, která pružně reagovala na společenské změny Dosáhli mistrovství v rozhodování právních sporů a v argumentaci

14 Kodifikace císaře Justiniána
Skládá se z úryvků děl těchto právníků Autoritou císaře byla těmto úryvkům dána právní síla zákona Kompletně se dochovala a od 12. století je předmětem vědeckého studia Digesta – obsahují řešení konkrétních případů, aniž známe podrobný myšlenkový postup

15 Kodifikace císaře Justiniána
Moderní právní věda se zrodila při odkrývání myšlenkových postupů římských právníků při řešení konkrétních příkladů z Digest. Právní vědci nacházeli pojmy, definice a postupy, které se dodnes používají. Z kodifikace byly vyabstrahovány právní principy, které dodnes platí. Významem je srovnávána s Biblí.

16 Význam římského práva Pomocí řešení konkrétních příkladů z Digest rozvíjíme schopnost formálního právního myšlení. Schopnost postavit, rozvinout a rozumně (přesvědčivě) vyřešit právní problém. Proto je římské právo studováno i v zemích, kde neplatilo jako právo platné Anglie, USA, Thajsko apod.

17 Periodizace římského práva
1400 let nepřetržitého vývoje soukromého práva. Od práva primitivní zemědělské obce až ke světové říši. Těsné spojení s ústavním vývojem římské říše – nejobvyklejší dělení podle formy vlády

18 Periodizace dějin Říma
rozdíl mezi ústavními dějinami a dějinami soukromého práva; dějiny soukromého práva jsou dějinami kodifikací; ŘP bylo právo nekodifikované; das Juristenrecht

19 Jednotlivá období – ústavní dějiny
Království ( př. Kr.) Republika (510- přelom letopočtu) Principát (vláda císaře Diokletiána) Dominát Západořímská říše (476) Východořímská říše (1453)

20 Jednotlivá období – dějiny soukromého práva
archaické právo obyčej období Zákona XII desek Zákon XII desek zhruba 450 př. Kr. období praetorského práva Edictum perpetuum Hadriani zhruba 1. stol. po Kr. období císařských konstitucí Codex Theodosianus zhruba 450 po Kr. období Justiniánské Corpus Iuris Civilis 533 po Kr.

21 Dějiny soukromého práva
Jsou možná i jiná rozdělení L. Heyrovský – Dějiny a systém soukromého římského práva M. Boháček, Nástin přednášek římského práva M. Bartošek, Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje

22 Archaické právo Založení Říma – Zákon XII desek doba archaického práva
právo je nepsané, obyčejové mos, fas, consuetudo

23 Archaické právo prolínání práva a náboženství
platí jen pro římské občany – connubium a commercium vykládáno kněžími Ius civile Papirianum Dochovaly se nám příklady některých institutů testamentum in procinctu zákaz darování mezi manželi nexum mancipatio

24 Zákon XII desek Zákon XII desek 5. stol. př. Kr.
první kodifikace – základ pro interpretaci právního textu pontifikální a laická interpretace Tvůrčí interpretace je pramenem práva usucapio dvojí prodej dcery a vnuka do otroctví otázka přednosti závěti před děděním ze zákona

25 Praetorské právo Ius commercium římské právo platí pouze pro Římany
pro styk s cizinci se vytváří nové právo – ius gentium, které se aplikuje při soudních sporech praetor peregrinus příklad: předání věci mancipací a tradicí změny v civilní posloupnost bez závětní

26 Praetorské právo Nové žaloby, kterými praetor chrání cizince vytvářejí nové právní nároky actio (žaloba) je ekvivalent dnešního subjektivního práva pomocí nových žalob vytváří praetor nové právní instituty – tvoří právo Praetorský edikt – významný pramen práva

27 Praetorské právo Příklad praetorské žaloby Edictum perpetuum Hadriani
actio quod vis ac metus actio legis Aquilliae utile Edictum perpetuum Hadriani vzorový edikt – systém žalob pro praetory nesměli se od něj odchýlit nesměli tvořit nové žaloby konec samostatného vývoje ius gentium

28 Císařské konstituce období absolutní monarchie „pán a bůh“
nařízení císaře – jeho vůle platí jako zákon mandata, dekreta, reskripta úpadek právní vědy zachováno několik sbírek Codex Theodosianus, Hermogenianus a Gregorianus

29 Justiniánské období císař Justinián I. (526 – 565 po Kr.)
nechal sestavit kodifikaci římského práva Corpus Iuris Civilis všeobecná výlučná výjimečný pramen našeho poznání o římském právu základ pro recepci zastaven vývoj soukromého práva

30 Období římského práva z hlediska právní vědy
období pontifikální interpretace Appius Claudius Caecus období republikánské jurisprudence 1. stol. př. Kr. Quintus Mucius Scaevola M. Tullius Cicero Labeo a Capito období právní vědy v principátu škola Sabiniánů a Proculiánů proslulé kontroverze

31 Období římského práva z hlediska právní vědy
Gaius a Institutionen-system klasická jurisprudence 2- 3. století po Kr. Ulpiánus, Paulus, Modestinus jejich díla byla zařazena do Digest poklasické období 4 – 6. století období vulgarizace – citační zákon Justiniánské období Digesta

32 Klasická doba římského práva
Není v souvislosti s největším rozkvětem Říma 2 – 3. stol. po Kr. právníci získávají vliv na chod římské říše vedoucí pozice v císařských kancelářích velitelé císařských gard Gaius, Paulus, Ulpiánus, Papiniánus

33 Významní právníci a romanisté
Právník – ten, kdo se podílel na tvorbě římského práva Q. M. Scaevola, M.T. Cicero Gaius, Salvius Iuliánus Papinián, Ulpián, Paulus, Modestinus Tribonián

34 Recepce ŘP Glosátoři Komentátoři Humanisté
Škola elegantní jurisprudence Usus modernus pandectarum Historickoprávní škola Přirozenoprávní škola Moderní právní romanistika


Stáhnout ppt "Úvod do studia římského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google