Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia římského práva Definice římského práva, význam římského práva pro moderní právní vědu a jeho vývojová stádia. První přednáška zimního semestru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia římského práva Definice římského práva, význam římského práva pro moderní právní vědu a jeho vývojová stádia. První přednáška zimního semestru."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia římského práva Definice římského práva, význam římského práva pro moderní právní vědu a jeho vývojová stádia. První přednáška zimního semestru. ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

2 Význam římského práva  Dva semestry prvního ročníku.  Zakončeno zkouškou v letním semestru.  Volitelný předmět Římské právo obligační.  www.rimskepravo.cz www.rimskepravo.cz  Poznání vývoje a institucí soukromého práva římského

3 Význam římského práva  Nenahraditelným prostředkem formálního právnického vzdělání.  Materiální prvek  Moderní právo se zakládá na právu římském  Formální prvek  Římské právo je základem moderní právní vědy.

4 Materiální prvek  Recepce a romanizace práva - 12.- 19.stol. Byly do právních řádů států Evropy přijímány prvky římského práva  19. století přijetí moderních občanských zákoníků.  Prusko, Bavorsko, Rakousko, Francie.  Jejich obsah je podstatně přebírán z římského práva, bez znalosti ŘP jim nemůžeme rozumět.

5 Materiální prvek  Přejímání mnohých institutů soukromého práva  Držba  Vlastnictví  Bezdůvodné obohacení.  Celá odvětví jsou silně romanizována  Právo dědické, majetkové, obligační, rodinné.

6 Materiální prvek  Občanské právo přejímá  Zásady římského práva  Zásada ochrany dobré víry  Zásada nemo turpitudinem suam allegare potest.  Pacta sunt servanda.  Systematiku římského práva  Obecná část  Rodinné právo

7 Materiální prvek  Systematika římského práva  Majetkové právo  Věcné právo  Obligační právo  Dědické právo  Procesní právo  Římský proces civilní

8 Materiální prvek  Vliv římského práva na právo obchodní  Smlouva o dílo má kořeny v ŘP  Objektivní odpovědnost jednatele s.r.o. – musí jednat jako „dobrý hospodář“ bonus pater familias  Vliv římského práva na mezinárodní právo veřejné  Zásady svobodné plavby mořích lex Rhodia de iactu.  Zásady vedení války

9 Materiální prvek  Vliv římského práva na MP soukromé  Praetor peregrinus a komentátoři  Vliv římského práva na právní filozofii  Institut přirozeného práva  Zásada aequitas  I pro anglo-americký právní systém  Kanonické právo  Zásady argumentace a logického zdůvodnění soudních rozhodnutí  Na rozdíl od např. českého zemského práva  ŘP je adaptovatelné i na jiné kulturní poměry

10 Materiální prvek  Římské právo jako základ evropského kontinentálního práva.  Základní zásady přejaté z římského práva  Psané právo  Zásada legality  Racionální interpretace zákonného textu

11 Formální prvek  Na podobě současného práva se podílely i další vlivy  Právo kanonické  Právo langobardské  Právo EU  Mnohé instituty nebyly přejaty  Otroctví  Vláda muže nad ženou (bohužel).

12 Formální prvek  Některé instituty byly reinterpretovány  Součást věci a příslušenství  Mnohé zásady byly opuštěny  Superficies solo cedit  Nemo pro parte testatur, pro parte intestatur  Skutečný význam ŘP tkví v odkazu vědy soukromého práva římského.

13 Odkaz vědy římského práva  Právní věda klasického období ŘP  2-3. stol. po Kr.  Papinián, Modestinus, Paulus, Ulpián  Oddělili normy právní od neprávních (náboženských)  Vytvořili logickou soustavu práva, která pružně reagovala na společenské změny  Dosáhli mistrovství v rozhodování právních sporů a v argumentaci

14 Kodifikace císaře Justiniána  Skládá se z úryvků děl těchto právníků  Autoritou císaře byla těmto úryvkům dána právní síla zákona  Kompletně se dochovala a od 12. století je předmětem vědeckého studia  Digesta – obsahují řešení konkrétních případů, aniž známe podrobný myšlenkový postup

15 Kodifikace císaře Justiniána  Moderní právní věda se zrodila při odkrývání myšlenkových postupů římských právníků při řešení konkrétních příkladů z Digest.  Právní vědci nacházeli pojmy, definice a postupy, které se dodnes používají.  Z kodifikace byly vyabstrahovány právní principy, které dodnes platí.  Významem je srovnávána s Biblí.

16 Význam římského práva  Pomocí řešení konkrétních příkladů z Digest rozvíjíme schopnost formálního právního myšlení.  Schopnost postavit, rozvinout a rozumně (přesvědčivě) vyřešit právní problém.  Proto je římské právo studováno i v zemích, kde neplatilo jako právo platné  Anglie, USA, Thajsko apod.

17 Periodizace římského práva  1400 let nepřetržitého vývoje soukromého práva.  Od práva primitivní zemědělské obce až ke světové říši.  Těsné spojení s ústavním vývojem římské říše – nejobvyklejší dělení podle formy vlády

18 Periodizace dějin Říma  rozdíl mezi ústavními dějinami a dějinami soukromého práva;  dějiny soukromého práva jsou dějinami kodifikací;  ŘP bylo právo nekodifikované;  das Juristenrecht

19 Jednotlivá období – ústavní dějiny  Království (753-510 př. Kr.)  Republika (510- přelom letopočtu)  Principát (vláda císaře Diokletiána)  Dominát  Západořímská říše (476)  Východořímská říše (1453)

20 Jednotlivá období – dějiny soukromého práva  archaické právo  obyčej  období Zákona XII desek  Zákon XII desek zhruba 450 př. Kr.  období praetorského práva  Edictum perpetuum Hadriani zhruba 1. stol. po Kr.  období císařských konstitucí  Codex Theodosianus zhruba 450 po Kr.  období Justiniánské  Corpus Iuris Civilis 533 po Kr.

21 Dějiny soukromého práva  Jsou možná i jiná rozdělení  L. Heyrovský – Dějiny a systém soukromého římského práva  M. Boháček, Nástin přednášek římského práva  M. Bartošek, Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje

22 Archaické právo  Založení Říma – Zákon XII desek  doba archaického práva  právo je nepsané, obyčejové  mos, fas, consuetudo

23 Archaické právo  prolínání práva a náboženství  platí jen pro římské občany – connubium a commercium  vykládáno kněžími  Ius civile Papirianum  Dochovaly se nám příklady některých institutů  testamentum in procinctu  zákaz darování mezi manželi  nexum  mancipatio

24 Zákon XII desek  Zákon XII desek  5. stol. př. Kr.  první kodifikace – základ pro interpretaci právního textu  pontifikální a laická interpretace  Tvůrčí interpretace je pramenem práva  usucapio  dvojí prodej dcery a vnuka do otroctví  otázka přednosti závěti před děděním ze zákona

25 Praetorské právo  Ius commercium římské právo platí pouze pro Římany  pro styk s cizinci se vytváří nové právo – ius gentium, které se aplikuje při soudních sporech  praetor peregrinus  příklad: předání věci mancipací a tradicí  změny v civilní posloupnost bez závětní

26 Praetorské právo  Nové žaloby, kterými praetor chrání cizince vytvářejí nové právní nároky  actio (žaloba) je ekvivalent dnešního subjektivního práva  pomocí nových žalob vytváří praetor nové právní instituty – tvoří právo  Praetorský edikt – významný pramen práva

27 Praetorské právo  Příklad praetorské žaloby  actio quod vis ac metus  actio legis Aquilliae utile  Edictum perpetuum Hadriani  vzorový edikt – systém žalob pro praetory  nesměli se od něj odchýlit  nesměli tvořit nové žaloby  konec samostatného vývoje ius gentium

28 Císařské konstituce  období absolutní monarchie „pán a bůh“  nařízení císaře – jeho vůle platí jako zákon  mandata, dekreta, reskripta  úpadek právní vědy  zachováno několik sbírek  Codex Theodosianus, Hermogenianus a Gregorianus

29 Justiniánské období  císař Justinián I. (526 – 565 po Kr.)  nechal sestavit kodifikaci římského práva  Corpus Iuris Civilis  všeobecná  výlučná  výjimečný pramen našeho poznání o římském právu  základ pro recepci  zastaven vývoj soukromého práva

30 Období římského práva z hlediska právní vědy  období pontifikální interpretace  Appius Claudius Caecus  období republikánské jurisprudence  1. stol. př. Kr.  Quintus Mucius Scaevola  M. Tullius Cicero  Labeo a Capito  období právní vědy v principátu  škola Sabiniánů a Proculiánů  proslulé kontroverze

31 Období římského práva z hlediska právní vědy  Gaius a Institutionen-system  klasická jurisprudence  2- 3. století po Kr.  Ulpiánus, Paulus, Modestinus  jejich díla byla zařazena do Digest  poklasické období  4 – 6. století  období vulgarizace – citační zákon  Justiniánské období  Digesta

32 Klasická doba římského práva  Není v souvislosti s největším rozkvětem Říma  2 – 3. stol. po Kr.  právníci získávají vliv na chod římské říše  vedoucí pozice v císařských kancelářích  velitelé císařských gard  Gaius, Paulus, Ulpiánus, Papiniánus

33 Významní právníci a romanisté  Právník – ten, kdo se podílel na tvorbě římského práva  Q. M. Scaevola, M.T. Cicero  Gaius, Salvius Iuliánus  Papinián, Ulpián, Paulus, Modestinus  Tribonián

34 Recepce ŘP  Glosátoři  Komentátoři  Humanisté  Škola elegantní jurisprudence  Usus modernus pandectarum  Historickoprávní škola  Přirozenoprávní škola  Moderní právní romanistika


Stáhnout ppt "Úvod do studia římského práva Definice římského práva, význam římského práva pro moderní právní vědu a jeho vývojová stádia. První přednáška zimního semestru."

Podobné prezentace


Reklamy Google