Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastnické právo Úvod do problematiky vlastnictví podle klasického a justiniánského práva římského s přihlédnutím k právu pandektnímu. První přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastnické právo Úvod do problematiky vlastnictví podle klasického a justiniánského práva římského s přihlédnutím k právu pandektnímu. První přednáška."— Transkript prezentace:

1 Vlastnické právo Úvod do problematiky vlastnictví podle klasického a justiniánského práva římského s přihlédnutím k právu pandektnímu. První přednáška letního semestru. ©Mgr. Petr Dostalík, Ph.D.

2 Vlastnictví jako věcné právo
ius ad rem věcné právo k věci vlastní výlučné přímé právní panství věcné právo k věci cizí omezené přímé právní panství služebnosti emfyteuse superficies právo zástavní

3 Vlastnictví jako věcné právo
Společná pravidla pro věcná práva zanikají zánikem věci vynětím z res in commercio např. věc bude prohlášena za posvátnou upadnutím do moci nepřátel pozor, zde se uplatní právo postliminia viz Fragment č. 2

4 Rozdíl mezi vlastnictvím a držbou
Oba instituty mají stejný obsah vlastnictví plná právní ochrana převoditelnost při dědictví není potřeba dobrá víra držba je faktický stav omezená právní ochrana – jen proti svémocnému odnětí rozhodující je otázka dobré víry i držitel v dobré víře musí ustoupit vlastnickému právu

5 Rozdíl mezi vlastnictvím a držbou
držba v dobré víře může přejít ve vlastnictví vydržení longi temporis praescriptio držitel má vůči vlastníku právo na náhradu nákladů viz Fragment 4

6 Vlastnické právo obecně
všeobecné právní panství nad věcí všeobecné přímé výlučné absolutní každý má negativní povinnost nerušit vlastníka ve výkonu vlastnického práva

7 Vlastnické právo obecně
všeobecná negativní povinnost neodnímat držbu nerušit ve výkonu vlastnického práva povinnost možno vymáhat soudně rozdíl mezi vlastnictvím a vlastnickým právem vlastník nemá povinnost vykonávat vlastnické právo

8 Historický vývoj vlastnictví
původně neexistovalo soukromé vlastnictví, půda patřila celé obci jednotlivým rodinám byly přiděleny pozemky do užívání herrenium pouze k otrokům a nářadí bylo mžné individuální vlastnictví rysy kolektivního užívání i v dědickém právu v Zákonu XII desek individuální vlastnictví k movitým i nemovitým věcem subjektem vlastnického práva je pater familias

9 Elasticita vlastnického práva

10 Předmět vlastnického práva
věci hmotné pozemek, otrok, šaty, zlato stříbro nehmotné služebnost, obligace, pozůstalost věcná práva k věci cizí nebo obligace nebo dědické právo předmětem vlastnického práva může být pouze hmotná věc pouze věc lidského práva – nelze držet a vlastnit res extra commercium proto ukradení posvátného nádobí není krádež, ale svatokrádež

11 Předmět vlastnického práva pokračování
zdánlivá výjimka spoluvlastnický podíl není možné aby byli dva vlastníci k téže věci každý z nich vykonává oprávnění vlastníka podle výše spoluvlastnického podílu nese náklady na věc a bere z nich užitky navenek však vystupují jako jeden vlastník viz Fragment 1

12 Obsah vlastnického práva
Není dán taxativně vlastník může užívat věc nejabsolutnějším způsobem nesmí omezovat ostatní vlastníky nesmí porušovat veřejné zájmy zásada „vlastnictví zavazuje“ Oprávnění vlastníka Držet Užívat Brát plody Zcizit Zničit

13 Omezení vlastnického práva
Věcná práva k věci cizí zástavní právo požívací právo Sousedská práva Veřejnoprávní předpisy stavební náboženské viz Fragment 3 Jiná omezení omezení manžela v nakládání s věnným pozemkem povinnost spoluvlastníka podílet se na nákladech na společnou věc

14 Druhy vlastnického práva
Kviritské vlastnictví subjektem pouze římský občan pouze pater familias výjimka filius familias peculium castrensae k mancipačním věcem mohu nabýt pouze mancipací podle ius civile není peregrinus vlastníkem věci a ta mu může být odejmuta Vlastnictví peregrinů bylo chráněno právem jejich mateřského města

15 Druhy vlastnického práva
Bonitární vlastnictví vytvořeno praetorem na principu aequitas původně ochrana poctivého kupce, který nemohl nabýt vlastnictví podle ius civile exeptio rei venditae ac traditae později i žaloba na základě praetorské pravomoci actio publiciana in rem stejná právní ochrana jako vlastník kviritský

16 Druhy vlastnického práva
Provinční úprava vlastnického práva mimoitalská půda byla ve vlastnictví státu ani římský občan nemohl mít vlastnické právo k takovému pozemku práva obdobná vlastnickému mohli vykonávat skrze institut possessio ac usufructus (Gaius 2,7) možno držet, nabývat plody, dědit, zcizovat (pomocí tradice), nebylo možné získat vlastnické právo vydržením (Gaius 2, 46), později ochrana pomocí longi temporis praescripto z pozemku byla odváděna daň (stipendium nebo tributum) rozdíl mezi italskými a provinčními pozemky zrušil Diokletián

17 Druhy vlastnického práva
Vulgární právo akcentuje se faktické užívání věci stírají se rozdíly mezi držbou, věcným právem k věci cizí a vlastnictvím Justiniánská úprava 533 po Kr. zachoval rozdíly mezi vlastnictvím, držbou a věcnými právy k věci cizí zrušil rozdíly mezi mancipačními a nemancipačními věcmi mezi pozemky italskými a mimoitalskými mezi vlastnictvím kviritským a bonitárním institut vlastnictví se stal homogenním

18 Druhy vlastnického práva
Pandektní teorie děleného vlastnictví na základě mizinterpretace pramenů actio utile chrání zvláštního vlastníka – vlastník užitku k jedné věci mohou být dva vlastníci vlastník užitkový – má právo věc držet, brát plody, někdy i dědit a převádět na jiného

19 Druhy vlastnického práva
vlastník vrchní – má pouze holé vlastnictví + další práva vůči vlastníku užitkovému povinnost věrnosti; povinnost pracovat na pozemku, odvádět dávky (jednorázově nebo pravidelně); předkupní právo; právo odúmrti; Velký význam pro rozvoj práva ve středověku právo lenní, právo poddanské

20 Spoluvlastnictví Pojem spoluvlastnictví Spoluvlastnický podíl
Práva a povinnosti spoluvlastníků Společné nakládání s věcí Ukončení spoluvlastnictví Actio communis dividundo

21 Nabytí VP – odvozené Právním jednáním – smlouvou
Jednotlivé formy – iniurecesse Jednotlivé formy – mancipace Jednotlivé formy – tradice Další způsoby odvozeného nabytí VP Soudní rozhodnutí Výrok magistráta Nabytí ze zákona

22 Nabytí VP - originární Okupace Nález pokladu Specifikace
Smísení a splynutí Přírůstek Zasetí cizího semene Naplavení Zastavění Nabytí plodů

23 Vydržení Pojem vydržení Základní znaky vydržení Způsobilá věc
Spravedlivý (řádný) titul Držba Dobrá víra Čas

24 Vydržení Longi temporis praescriptio Změny císaře Justiniána
Tzv. „vydržení řádné“ Longissimi temporis praescriptio Zánik vydržení Přerušení a pozastavení vydržení

25 Vlastnické žaloby Reivindikace Negatorní žaloba Publiciána
Reivindicatio utilis

26 Reivindikace Pojem Předmět (věc) Žalovaný Objekt Objem restituce
Vydávání plodů Držitel v dobré víře Držitel ve zlé víře

27 Reivindikace Obrany a námitky žalovaného Exceptio doli
Exceptio rei venditae ac traditae Námitka práva věcného

28 Negatorní žaloba Pojem žaloby a znění její formule Žalobce a žalovaný
Objekt negatorní žaloby

29 Publiciana Pojem Ochrana držitele v dobré víře před vlastníkem
Ochrana držitele v dobré víře před odnětím držby třetí osobou

30 Reivindicatio utilis Reivindicatio utilis

31 Zákonná omezení VP Veřejný zájem Sousedská práva Mezní právo Převisy
Immise Odtok dešťové vody Omezení stavební volnosti Zákaz svémocné nebo utajené činnosti Cautio damni infecti


Stáhnout ppt "Vlastnické právo Úvod do problematiky vlastnictví podle klasického a justiniánského práva římského s přihlédnutím k právu pandektnímu. První přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google