Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ Ing. David Slavata, Ph.D OCMA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ Ing. David Slavata, Ph.D OCMA."— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ Ing. David Slavata, Ph.D OCMA

2 Vlastnická triáda Právo věc užívat a požívat její plody a užitky Právo věc užívat a požívat její plody a užitky Právo s věcí disponovat Právo s věcí disponovat Právo věc držet Právo věc držet

3 Základní právní normy Zákon č. 89/2012 Zákon č. 89/2012 Zákon č. 40/1964 Sb Zákon č. 40/1964 Sb

4 Vlastnictví do roku 2013 Výhradní vlastnictví Výhradní vlastnictví Spoluvlastnictví Spoluvlastnictví –Podílové Reálné (dle zákona č. 72/1994 Sb.) Reálné (dle zákona č. 72/1994 Sb.) Ideální(§137 dle zákona 40/1964 Sb.) Ideální(§137 dle zákona 40/1964 Sb.) –Bezpodílové SJM(§136 dle zákona 40/1964 Sb.) SJM(§136 dle zákona 40/1964 Sb.)

5 Věci nemovité a movité Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon…. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná jsou movité.

6 Vlastnictví od roku 2014 §979 - §1474 Výhradní vlastnictví Výhradní vlastnictví Spoluvlastnictví Spoluvlastnictví –Podílové Ideální spoluvlastnictví Ideální spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví Přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví –Bezpodílové Společenství jmění Společenství jmění

7 Vlastnictví § 1012 Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

8 Omezení vlastnického práva § 1013 Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům……….

9 Nabytí vlastnického práva Přivlastnění a nález Přivlastnění a nález Přirozený přírůstek Přirozený přírůstek Umělý přírůstek Umělý přírůstek Smíšený přírůstek Smíšený přírůstek Vydržení Vydržení Převod vlastnického práva Převod vlastnického práva Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu

10 Spoluvlastnictví §1122 Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.

11 Spoluvlastnická práva a povinnosti Pro případ smrti (dědictví) předkupní právo po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví Pro případ smrti (dědictví) předkupní právo po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví Předkupní právo v případě bezúplatného převodu spoluvlastníka Předkupní právo v případě bezúplatného převodu spoluvlastníka Hlasy při rozhodování se počítají podle podílů, u běžných věcí se rozhoduje většinou hlasů Hlasy při rozhodování se počítají podle podílů, u běžných věcí se rozhoduje většinou hlasů U podstatných záležitostí se rozhoduje dvoutřetinová většina U podstatných záležitostí se rozhoduje dvoutřetinová většina U omezení práv spoluvlastníků po dobu delší deseti let se vyžaduje souhlasu všech spoluvlastníků U omezení práv spoluvlastníků po dobu delší deseti let se vyžaduje souhlasu všech spoluvlastníků

12 Bytové spoluvlastnictví §1158 Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň se dvěma byty. Obdobně platí také pro nebytové prostory.

13 Bytová jednotka §1159 Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

14 Práva a povinnosti vlastníka jednotky Povinnost řídit se pravidly pro správu Povinnost řídit se pravidly pro správu Povinnost přispívat na správu domu Povinnost přispívat na správu domu Platit zálohy na plnění spojená s užíváním bytu Platit zálohy na plnění spojená s užíváním bytu Možnost nařízení soudu o prodeji bytu vlastníka, který porušuje povinnosti Možnost nařízení soudu o prodeji bytu vlastníka, který porušuje povinnosti Společenství vlastníků Společenství vlastníků Orgány společenství Orgány společenství

15 Přídatné spoluvlastnictví §1223 Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto spoluvlastníků.

16 Práva a povinnosti Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Podíly spoluvlastníků na společné věci se stanoví poměrem výměry pozemků Podíly spoluvlastníků na společné věci se stanoví poměrem výměry pozemků Na správu přispívají spoluvlastníci poměrně podle velikosti podílů Na správu přispívají spoluvlastníci poměrně podle velikosti podílů Zapisuje se do veřejných rejstříků Zapisuje se do veřejných rejstříků

17 Společenství jmění § 1236 Nabude-li věc do vlastnictví více osob na základě smlouvy, zákona nebo jiné právní skutečnosti ve společenství, ať již se jedná o manžele, osoby spojené v rodinné společenství, společenství dědiců nebo jiná obdobná společenství, platí, že má každá z těchto osob právo k celé věci.

18 Společné jmění manželů Součástí společného jměníje to čeho nabyl jeden z manželů nebo nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co: slouží k osobní potřebě jednoho z manželů, slouží k osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, nabyl jeden z manželů náhradou za poškození svého výhradního majetku, nabyl jeden z manželů náhradou za poškození svého výhradního majetku, Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů

19 Nemovitosti Stavby Stavby Pozemky Pozemky Trvalé porosty Trvalé porosty

20 Ostatní typy vlastnických vztahů Time share Time share Pronájem na 99 let Pronájem na 99 let Právo užívání Právo užívání

21 Čelenění nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb. Stavby Stavby Pozemky Pozemky Trvalé porosty Trvalé porosty

22 Členění staveb Stavby pozemní Stavby pozemní –Budovy –Jednotky –Venkovní úpravy Stavby inženýrské Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky Vodní nádrže a rybníky Jiné stavby Jiné stavby

23 Stavby Stavby pozemní Stavby pozemní Stavby inženýrské Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky Vodní nádrže a rybníky Jiné stavby Jiné stavby

24 Způsob ocenění staveb Nákladová metoda Nákladová metoda Výnosová metoda Výnosová metoda Porovnávací metoda Porovnávací metoda

25 Pozemky Stavební Stavební Zemědělské Zemědělské Lesní Lesní Vodní nádrže a vodní toky Vodní nádrže a vodní toky Jiné pozemky Jiné pozemky

26 Způsob ocenění pozemků Podle cenové mapy Podle cenové mapy Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008 Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008 Podle BPEJ Podle BPEJ Podle SLT Podle SLT

27 Trvalé porosty Lesní porosty Lesní porosty Ovocné dřeviny Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva Vinná a chmelová réva Okrasné rostliny Okrasné rostliny

28 Způsob ocenění trvalých porostů Podle: Druhu dřevin Druhu dřevin Rozloze Rozloze Věku dřevin Věku dřevin Bonitního stupně Bonitního stupně Pěstebního tvaru Pěstebního tvaru Obmýtí Obmýtí Zakmenění Zakmenění

29

30

31

32

33


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ Ing. David Slavata, Ph.D OCMA."

Podobné prezentace


Reklamy Google