Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ
Ing. David Slavata, Ph.D OCMA

2 Vlastnická triáda Právo věc užívat a požívat její plody a užitky
Právo s věcí disponovat Právo věc držet

3 Základní právní normy Zákon č. 89/2012 Zákon č. 40/1964 Sb

4 Vlastnictví do roku 2013 Výhradní vlastnictví Spoluvlastnictví
Podílové Reálné (dle zákona č. 72/1994 Sb.) Ideální (§137 dle zákona 40/1964 Sb.) Bezpodílové SJM (§136 dle zákona 40/1964 Sb.)

5 Věci nemovité a movité Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon…. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná jsou movité.

6 Vlastnictví od roku 2014 §979 - §1474
Výhradní vlastnictví Spoluvlastnictví Podílové Ideální spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví Přídatné (akcesorické) spoluvlastnictví Bezpodílové Společenství jmění

7 Vlastnictví § 1012 Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

8 Omezení vlastnického práva
§ 1013 Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům……….

9 Nabytí vlastnického práva
Přivlastnění a nález Přirozený přírůstek Umělý přírůstek Smíšený přírůstek Vydržení Převod vlastnického práva Nabytí vlastnického práva od neoprávněného Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu

10 Spoluvlastnictví §1122 Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.

11 Spoluvlastnická práva a povinnosti
Pro případ smrti (dědictví) předkupní právo po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví Předkupní právo v případě bezúplatného převodu spoluvlastníka Hlasy při rozhodování se počítají podle podílů, u běžných věcí se rozhoduje většinou hlasů U podstatných záležitostí se rozhoduje dvoutřetinová většina U omezení práv spoluvlastníků po dobu delší deseti let se vyžaduje souhlasu všech spoluvlastníků

12 Bytové spoluvlastnictví
§1158 Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň se dvěma byty. Obdobně platí také pro nebytové prostory.

13 Bytová jednotka §1159 Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

14 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
Povinnost řídit se pravidly pro správu Povinnost přispívat na správu domu Platit zálohy na plnění spojená s užíváním bytu Možnost nařízení soudu o prodeji bytu vlastníka, který porušuje povinnosti Společenství vlastníků Orgány společenství

15 Přídatné spoluvlastnictví
§1223 Věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto spoluvlastníků.

16 Práva a povinnosti Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví lze převést jen za současného převodu vlastnického práva k věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží. Podíly spoluvlastníků na společné věci se stanoví poměrem výměry pozemků Na správu přispívají spoluvlastníci poměrně podle velikosti podílů Zapisuje se do veřejných rejstříků

17 Společenství jmění § 1236 Nabude-li věc do vlastnictví více osob na základě smlouvy, zákona nebo jiné právní skutečnosti ve společenství, ať již se jedná o manžele, osoby spojené v rodinné společenství, společenství dědiců nebo jiná obdobná společenství, platí, že má každá z těchto osob právo k celé věci.

18 Společné jmění manželů
Součástí společného jměníje to čeho nabyl jeden z manželů nebo nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co: slouží k osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, nabyl jeden z manželů náhradou za poškození svého výhradního majetku, Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů

19 Nemovitosti Stavby Pozemky Trvalé porosty

20 Ostatní typy vlastnických vztahů
Time share Pronájem na 99 let Právo užívání

21 Čelenění nemovitostí dle zákona č. 151/1997 Sb.
Stavby Pozemky Trvalé porosty

22 Členění staveb Stavby pozemní Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky
Budovy Jednotky Venkovní úpravy Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky Jiné stavby

23 Stavby Stavby pozemní Stavby inženýrské Vodní nádrže a rybníky
Jiné stavby

24 Způsob ocenění staveb Nákladová metoda Výnosová metoda
Porovnávací metoda

25 Pozemky Stavební Zemědělské Lesní Vodní nádrže a vodní toky
Jiné pozemky

26 Způsob ocenění pozemků
Podle cenové mapy Podle postupu ve vyhlášce č.03/2008 Podle BPEJ Podle SLT

27 Trvalé porosty Lesní porosty Ovocné dřeviny Vinná a chmelová réva
Okrasné rostliny

28 Způsob ocenění trvalých porostů
Podle: Druhu dřevin Rozloze Věku dřevin Bonitního stupně Pěstebního tvaru Obmýtí Zakmenění

29

30

31

32

33


Stáhnout ppt "PRÁVNÍ ASPEKTY VLASTNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google