Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služebnosti Věcná práva k věci cizí v římském právu, pojem, základní znaky, práva a povinnosti subjektů, právní ochrana Druhá přednáška letního semestru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služebnosti Věcná práva k věci cizí v římském právu, pojem, základní znaky, práva a povinnosti subjektů, právní ochrana Druhá přednáška letního semestru."— Transkript prezentace:

1 Služebnosti Věcná práva k věci cizí v římském právu, pojem, základní znaky, práva a povinnosti subjektů, právní ochrana Druhá přednáška letního semestru. ©Petr Dostalík

2 Služebnosti užívání cizí věci k vlastnímu prospěchu
kvůli konfiguraci terénu v Itálii zvláštnostem italského podnebí potřeba využívat cizí pozemky pro průhon, zdroj vody apod. oprávněný využívá cizí věc v omezeném rozsahu výkon služebnosti musí probíhat civiliter

3 Právní konstrukce služebnosti
Povinnému je zachováno tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas) Omezení služebností ve prospěch soukromý Rozdělení věcných práv k věci cizí Služebnosti Pozemkové Osobní Zvláštní případy VpkVC Emphyteusis Superficies Zástavní právo

4 Služebnosti základní znaky
Služebnost je spjata s panujícím pozemkem, nemůže být oddělena nebo převedena na jiný pozemek Služebnost pozemková omezuje trvale v malém rozsahu Služebnost osobní ve značném rozsahu po omezenou dobu, nemůže být převedena na třetí osobu nebo na dědice, zastavena, zaniká smrtí. Nulli servit sua res

5 Služebnosti základní znaky
Servitutes in faciendo consistere nequit pouze v pasivní povinnosti něco nekonat (nestavět přes určitou výšku) nebo strpět (užívání své věci) Obsahem služebnosti může být vše, co je ku prospěchu pozemku nebo osoby určitý trvalý stav nebo zařízení periodicky se opakující úkony Služebnosti civilní a služebnosti praetorské starší, zavedeny právem civilní novější, zavedeny praetorem

6 Pozemkové služebnosti
Pojem pozemkové služebnosti Pozemek panující a pozemek služebný Podle pozemku se určuje oprávněná osoba Znaky pozemkových služebností Pozemky musí sousedit v případě vodovodu i několik sousedních pozemků Služebnost musí být užitečná pozemku panujícímu pouze tolik hlíny, kolik je potřeba pro víno, které se na mém pozemku urodí, ne hlínu potřebnou pro vázy na prodej

7 Pozemkové služebnosti
Výkon pozemku musí probíhat civiliter modo vlastník může zřídit právo služebnosti více osobám vlastník může sám vykonávat obsah práva služebnosti Výkon pozemkové služebnosti není možné zcizit Trvalý výkon pozemkové služebnosti služebnost vodovodu pouze k přirozenému prameni, ne k nádrži nebo bazénu není možné zřídit služebnost na čas a pod podmínkou

8 Pozemkové služebnosti
Nedělitelnost pozemkové služebnosti nelze zřídit služebnosti pouze jedním ze spoluvlastníků ani jednomu ze spoluvlastníků pokud se jeden ze spoluvlastníků vzdá práva služebnosti, služebnost nezanikne pokud dojde k reálnému rozdělení pozemku na dva nové, každý z těchto dvou nových bude zatížen služebností ve stejném rozsahu jako ten původní

9 Služebnosti pozemkové
Podle hospodářského určení pozemku Pozemkové služebnosti polní slouží k hospodářskémnu využití panujícího pozemku zavedeny Zákonem XII desek podle Gaia patří mezi res incorporales res mancipi Pozemkové služebnosti domovní slouží ke stavbě souvisí s rozvojem měst

10 Pozemkové služebnosti polní
Služebnosti cesty Iter, via, actus Služebnosti vodní Aquae haustus Ius apellandi Aquae ductus Služebnost pastvy Ius pascendi, ius tugurii Služebnost na užitky pozemku

11 Pozemkové služebnosti domovní
Zákaz stavby přes určitou výši Zákaz stavby, která by stínila moje okna Právo vypouštět dým na sousedův pozemek Právo odvádět splašky sousedovou stokou Právo umístit svůj balkon nad sousedův pozemek Zasadit trám do sousedovy zdi Ius tignum immitendi Ius oneris ferrendi

12 Služebnosti osobní Ususfructus Usus Habitatio Servitutes irregulares
právo požívat věc Usus právo užívat věc Habitatio právo bydlet v cizím domě Servitutes irregulares nepravidelné služebnosti – přísluší osobě, ale obsah mají jako služebnosti pozemkové

13 Ususfructus Právo požívací Usufruktář má detenci a právo na plody
pravidelné hospodářské výtěžky přirozené i civilní od okamžiku sklizně (do té doby patří vlastníkovi) vlastník má právo na přírůstky naplavenina plod otrokyně maso zvířete polovina pokladu

14 Předmět usufruktu nezuživatelná věc
movitá nemovitá zuživatelné věc – quasi ususfructus nabytí práva vlastnického ke spotřebovatelným věcem (penězům) obligační závazek vrátit tytéž věci stejného druhu, množství a jakosti quasiusufructus bonororum usus a quasiusus celého majetku

15 Práva a povinnosti usufruktáře
udržovat věc v dobrém stavu platit daně a veřejné dávky střežit věc před poškozením fyzickým i právním aby nedošlo k zániku služebnosti nevykonáváním k zániku práva promlčením odpovídá i za nedbalost

16 Práva a povinnosti usufruktáře
Salva rerum substantia Nesmí provádět změny na věci i kdyby vedly ke zvýšení výnosu Užívat pouze ke stanovenému účelu Nesmí věc zcizit, zastavit, prodat, zatížit služebností ani po dobu trvání usufructu to nesmí ani vlastník, pouze se souhlasem usufruktáře

17 Práva a povinnosti usufruktáře
Usufruktář nese běžné náklady na věc doplňuje stádo z mláďat mimořádné náklady nese vlastník Usufruktář může přenechat výkon služebnosti jinému – je chráněn věcnou žalobou

18 Práva a povinnosti usufruktáře
Cautio usufructaria žalovatelný slib zajištěný rukojmími; závazek řádně věc užívat a po skončení vrátit neporušenou věc; vlastník mohl požadovat věc zpět, pokud nebyla cautio uzavřena nebo mohl žalovat na její uzavření;

19 Usus Právo na detenci věci a na její užívání nezahrnuje právo na plody
nedělitelný, nezcizitelný zřizován nejčastěji v závěti právníci interpretací dovodili, že má usuář právo na určité množství plodů, které slouží k jeho osobní potřebě musí zřizovat kauci odpovídá za nedbalost náklad na věc nese pouze do výše svého výnosu z věci

20 Servitiutes iregulares
Obsahem osobní služebnosti může být jakékoli užívání i ty, které bývají obvykle obsahem pozemkových služebností právo pastvy právo chodit přes cizí pozemek stejná pravidla jako pro služebnosti osobní

21 Habitatio právo bytu součást vyživovací povinnosti patera familias
nezanikalo neužíváním ani capitisdeminutio přístupné i pro peregriny do osoby oprávněného byla počítána jeho rodina mohlo být přenecháno jinému za úplatu

22 Vznik služebnosti Právním jednáním Soudním rozsudkem Vydržením
Ze zákona

23 Zánik služebnosti Zánik nebo podstatná změna věci Splynutí
Smrtí oprávněného Vzdáním se služebnosti Non usu Vydržením svobody práva vlastnického

24 Právní ochrana služebnosti
Ochrana práva služebnosti Actio confessoria Actio confessoria utile Objekt žaloby

25 Právní ochrana služebnosti
Právní ochrana držby služebnosti Služebnosti spojené s detencí věci Držební interdikty Utrubi, Uti possidetis utilis De vi, De vi armata utilis Služebnosti polní Individuální interdikty Interdictum de itinere privato Interdictum aquae

26 Superficies a emphyteusis
Pojem Základní znaky Práva a povinnosti superficiáře Právní ochrana Interdikt de superficiae

27 Superficies a emphyteusis
Pojem Práva a povinnosti emphyteuty Práva a povinnosti vlastníka

28 Zástavní právo Pojem zástavního práva
Historický vývoj zástavního práva Personální zajištění závazku Fiducia Actio fiduciae Usureceptio fiduciae

29 Zástavní právo Historický vývoj zástavního práva
Personální zajištění závazku Fiducia Actio fiduciae Usureceptio fiduciae Ruční zástava Interdictum Salvianum Actio Serviana a quasi Serviana


Stáhnout ppt "Služebnosti Věcná práva k věci cizí v římském právu, pojem, základní znaky, práva a povinnosti subjektů, právní ochrana Druhá přednáška letního semestru."

Podobné prezentace


Reklamy Google