Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rehabilitace u RSM Pohled z FN Ostrava MUDr. Mgr. Tomáš Bauko Klinika lé č ebné rehabilitace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rehabilitace u RSM Pohled z FN Ostrava MUDr. Mgr. Tomáš Bauko Klinika lé č ebné rehabilitace."— Transkript prezentace:

1 Rehabilitace u RSM Pohled z FN Ostrava MUDr. Mgr. Tomáš Bauko Klinika lé č ebné rehabilitace

2

3  Fakultní nemocnice Ostrava je nejv ě tším státním zdravotnickým za ř ízením na severní Morav ě. Zajiš ť uje zdravotní pé č i pro 1,2 mil. obyvatel.  Ro č n ě je na 1 218 l ů žkách hospitalizováno pr ů m ě rn ě 42 000 pacient ů, p ř i č emž více než 50 % tvo ř í pacienti se závažnou č i komplikovanou diagnózou.  Ambulantn ě je v nemocnici provedeno ro č n ě tém ěř 600 000 ambulantních ošet ř ení.  Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost, spo č ívající v ší ř i a hloubce postupu od primární diagnostiky p ř es lé č bu až k následné ambulantní č i dolé č ovací pé č i.

4 Klinika lé č ebné rehabilitace poskytuje komplexní diagnosticko-terapeutickou pé č i pro širokou škálu onemocn ě ní všech v ě kových skupin. V úzké spolupráci s ostatními klinickými obory je tato pé č e poskytována v indikovaných p ř ípadech jednak pacient ů m hospitalizovaným na všech klinikách a centrech FNO a v p ř ípad ě pot ř eby intenzivní komplexní pé č e disponuje klinika l ů žkovou č ástí s kapacitou 25 míst. L ů žková kapacita není omezena spádovou oblastí FNO. Hospitalizovaní 530- 550 pacient ů /rok na KLR

5

6 Personální zajištení  Fyzioterapeut  Ergoterapeut  Psycholog  Léka ř RFM  Logoped  Zdravotní sestra  Ošet ř ovatel  Nutri č ní terapeut  Sociální pracovník  Celkov ě / KLR  60 / 4  10 / 3  1 / 1  7 / 2  2 / *  9 / 7  8 / 6  *

7 RHB péče o pacienty s RS Roztroušená skleróza je chronické onemocn ě ní, které má dopad na všechny složky života postiženého jedince. Proto mezi velice významnou sou č ást lé č by pacient ů s RS pat ř í komplexní rehabilitace. * Rehabilitace je celospole č enský proces p ř esahující rámec zdravotnictví, jehož hlavním cílem je aktivní zapojení č lov ě ka do života

8 S p ř ekonáváním č ist ě medicínské dimenze rehabilitace se setkáváme od 80. let 20. století

9

10 Zahájení rehabilitace  V č asné ( v optimálním p ř ípad ě p ř i stanovení diagnózy), edukace pacienta, obecná kondice  V pr ů b ě hu onemocn ě ní – postupné zapojování všech složek komplexní rehabilitace, multidisciplinární p ř ístup

11 Rehabilitační smyčka  Vyšet ř ení  Stanovení cíle (cíl ů )  Terapie / Intervence  Hodnocení

12 Vyšetření  Vedle analytických vyšet ř ení zam ěř ených na hodnocení poruchy event. p ř íznaku  (síly svalové, goniometrie, neurologické vyš.)  Užíváme širokou škálu funk č ních vyšet ř ení, test ů k hodnocení aktivity a participace pacienta

13 Barthel Index název: BI – Barthel Index popis: Jednoduché, orienta č ní vyšet ř ení ADL. Indikuje míru asistence. Nem ě l by být používán samostatn ě, sensitivita je omezena, nepokrývá kognitivní funkce, sociální interakci, instrumentální ADL. pot ř ebné prost ř edky: formulá ř cílová skupina: Pacienti s neuromuskulárním a muskuloskeletálním onemocn ě ním. Pacienti v akutním i chronickém stadiu onemocn ě ní. neurologie, geriatrie, fyzické postižení, revmatologie a ortopedie cíl, indikace: hodnocení všedních denních č inností – personálních kontraindikace: kdo ho m ů že provád ě t: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese (zejména zdravotní sestry)

14 Hodnocení instrumentální ADL popis: Jako dopln ě ní k BI, snadné rychlé hodnocení. Jde o hodnocení na úrovni aktivity (disability), nepoužívá se pro hodnocení participace nebo poruchy. pot ř ebné prost ř edky: formulá ř I BI cílová skupina: Pacienti s limitovanými aktivitami denního života (geriatrie, neurologie, fyzické postižení, ortopedie a revmatologie, komunitní pé č e) cíl, indikace: hodnocení všedních denních č inností – instrumentální kontraindikace:0 kdo ho m ů že provád ě t: ergoterapeut, jiná zdravotnická profese

15 FIM – Funk č ní míra nezávislosti popis: Hodnocení ADL v položkách – sob ě sta č nost, kontrola sfinkter ů, p ř esuny, lokomoce, komunikace, sociální schopnosti. Jde o hodnocení na úrovni aktivity (disability), tudíž není vhodné pro hodnocení t ě lesných funkcí (postižení) nebo participace (handicapu). pot ř ebné prost ř edky: manuál, formulá ř, mít možnost vyzkoušet n ě které položky v reálu cílová skupina: Pacienti s poruchou aktivit denního života (neurologie, geriatrie, ortopedie a revmatologie) cíl, indikace: hodnocení všedních denních č inností kontraindikace: kdo ho m ů že provád ě t: pomáhající profese – ergoterapeut, fyzioterapeut, sestra pot ř ebná specializace: není

16 Bergova funk č ní škála rovnováhy autor: Berg, K., Wood-Dauphine, S. L., Wiliams, J. L., Gayton, D. popis: Vyšet ř ení schopnosti udržet rovnováhu, jak staticky, tak dynamicky. Slouží k ur č ení míry sob ě sta č nosti pacienta. pot ř ebné prost ř edky: stopky, židle (st ů l), pravítko, lehátko cílová skupina: pacienti s poruchami rovnováhy r ů zné etiologie kdo ho m ů že provád ě t: fyzioterapeut, ergoterapeut

17 Modifikovaná Ashworthova stupnice pro m ěř ení spasticity autor: Ashworth, B. popis: Test hodnotí míru odporu svalu p ř i provád ě ní pasivního pohybu. pot ř ebné prost ř edky: lehátko Cílová skupina: pacienti se spasticitou cíl, indikace: optimální hodnocení spasticity kdo ho m ů že provád ě t: fyzioterapeut, ergoterapeut, léka ř

18 Modifikovaná Ashworthova stupnice pro m ěř ení spasticity autor: Ashworth, B. popis: Test hodnotí míru odporu svalu p ř i provád ě ní pasivního pohybu. pot ř ebné prost ř edky: lehátko Cílová skupina: pacienti se spasticitou cíl, indikace: optimální hodnocení spasticity kdo ho m ů že provád ě t: fyzioterapeut, ergoterapeut, léka ř

19 Posturografie popis: Posturografie umož ň uje kvantitativn ě i kvalitativn ě objektivní p ř ístup ke smyslové diagnostice, posouzení objektivních i subjektivních potíží pacienta. Základem systému je m ěř ící plošina s nášlapnou deskou pro stojícího pacienta. Disponuje elektronickým systémem, který snímá výchylky jeho t ě žišt ě. Výchylky t ě žišt ě snímají elektromechanické jednotky, dochází k zesílení a p ř evedení do digitální formy. PC provede vyhodnocení, záznam a uložení do pam ě ti. pot ř ebné prost ř edky: – posturograf s pot ř ebným propojením pro po č íta č – po č íta č nebo NTB – 2 monitory (volitelné) cílová skupina: pacienti s poruchou stability, stoje, cíl, indikace: zhodnotit stoj a jeho varianty – tj. p ř i úzké bázi, p ř i zav ř ených o č ích, na jedné DK, disbalanci ve statickém stoji, poruchy stability kontraindikace: neschopnost samostatného stoje bez vylou č ení zevní opory, p ř ílišná obava z pád ů, neschopnost spolupráce s pacientem kdo ho m ů že provád ě t: fyzioterapeut (Mgr., Bc., Dis., st ř edoškolák) nebo léka ř pot ř ebná specializace: seznámení se s obsluhou p ř ístroje

20

21

22

23 Rehabilitační smyčka  Vyšet ř ení  Stanovení cíle (cíl ů )  Terapie / Intervence  Hodnocení

24 Stanovení cílů  Individuální vzhledem k pot ř ebám pacienta  Pohyblivé/ m ě nící se cíle s pr ů b ě hem nemoci  Realistické (restitu č ní / kompenza č ní)  Krátkodobé, st ř edn ě dobé, dlouhodobé

25 Terapie /intervence  Zprvu jde o prevenci  Pozd ě ji o restituci  Dále o kompenzaci Pr ů b ě h choroby

26 Terapie/ intervence 1971

27 Terapie/ intervence  Na neurofyziologickém podklad ě  Aerobní cvi č ení  Terapie funk č ních poruch hybného systému  Ovlivn ě ní hlavních motorických i mimomotorických p ř íznak ů ( bolest, únava, spasticita, kognitivní obtíže, deprese, dysfagie, kontinentní obtíže)

28 Terapie /intervence Na neurogyziologickém podkl. Nejčastěji uváděné  Využívá teorie o možnosti plastických a adapta č ních zm ě n mozku na základ ě specifické stimulace a sensorimotorického u č ení.  P ř edpokládá, že b ě hem vhodné stimulace prost ř ednictvím specifických rehabilita č ních metod dochází k vytvá ř ení nových anebo modifikaci již existujících neuronálních spojení, což pak vede ke zlepšení ř ízení pohybu a zmírn ě ní p ř íznak ů nemoci  Vojtova metoda  Bobathova metoda  Kabatova metoda  Fränkelovo cvičení  Brunnströmové metoda

29 Terapie / Intervence Aerobní tréning Kombinovaný trénink  Obecn ě se pro pacienty s RS doporu č uje aerobní trénink v č etnosti 2 – 3 týdn ě po dobu 20 – 30 minut, nebo 2 x 10 – 15 minut p ř i 65 – 75% maximální tepové frekvence (TF max ) odpovídající 50 – 70% maximální spot ř eb ě kyslíku (VO2 max ).  Kombinovaným tréninkem rozumíme spojení aerobního tréninku s tréninkem s posilovými prvky. Posilovací cviky ve 3 – 5 sériích po 10 opakováních. 50-80% silového maxima

30 Terapie / Intervence Funkční poruchy • Nemají patomorfologický podklad zjistitelný současnými zobrazovacími prostředky • Případné strukturální změny nejsou relevantní funkčním poruchám • Porucha jedné části vyvolá poruchu v celém systému / generalizace/ • Typická je reverzibilnost úprav i vzdálených poruch po adekvátním zásahu

31 Mechanizmus vzniku funkčních poruch Dlouhodobá a nefyziologická zátěž Přetížení a zkrat posturálních svalů Reciproční inhibice fázických svalů Dysbalance Změna postury Změněný imput CNS Změněný output CNS Pohybová chudost

32 Terapie/ intervence Motorických i nemotorických p ř íznak ů RS pomocí :  Kinezioterapie  Fyzikální terapie

33 Terapie / intervence fyzikální terapie  Fyzikální terapie je definována jako používání r ů zných druh ů fyzikálních energií k lé č ebným ú č el ů m. V rehabilita č ním programu ji m ů žeme využít k redukci bolesti, zlepšení trofiky tkání event. k r ů zným druh ů m reflexního drážd ě ní, jehož ú č elem je vyvolání reflexní odpov ě di na r ů zných úrovních CNS

34 Fyzikální terapie užití u RS  lokální nebo celková kryoterapie (snížení aktivity svalového v ř eténka, celková relaxace, snížení vedení nervových vzruch ů, tlumí nociceptory, snižuje rychlost vedení C-vlákny a uvoln ě ní biogenních látek)  lokální termoterapie (hyperémie, p ů sobení na snížení bolesti, relaxace) – v ě tšina pacient ů s RS má sníženou toleranci tepla – aplikace jen podle subjektivní snesitelnosti pacientem  vodolé č ebné procedury (ví ř ivé koupele lokální nebo celkové, podvodní masáž, p ř ísadové koupele) event + kinezioterapie, plavání  ultrazvuk (aplikací na oblast výstupu míšních ko ř en ů a paravertebrálního svalstva ovliv ň ujeme spasticitu DKK, aplikace na úponovou šlachu spastického svalu má efekt p ř ímo na místo p ů sobení)  elektroterapie (analgetický a antispastický ú č inek elektrostimulace antagonist ů spastických sval ů cestou recipro č ní inhibice), elektroakupunktura TENS  magnetoterapie (analgézie, biostimula č ní efekt, relaxace)  laseroterapie (analgézie)  elektrostimulace  masáže

35 Fyzikální terapie  Sou č ást komplexní RHB  Cílen ě a individuáln ě aplikovaná  Slouží p ř evážn ě jako podp ů rná terapie k ILTV a ergoterapii  Historicky v našich zemích s velkou tradicí. Navázaná na rozvoj láze ň ství

36 Kompenzační pomůcky technická pomoc Kompenza č ní pom ů cky pro lokomoci Kompenza č ní pom ů cky k oblékání Kompenza č ní pom ů cky pro osobní hygienu Kompenza č ní pom ů cky pro p ř ípravu jídla a sebesycení Kompenza č ní pom ů cky pro domácí práce Kompenza č ní pom ů cky k b ě žným č innostem Vhodné, ú č elné p ř edepisování

37 Možnosti rehabilitační péče  Pro pacienty s RS  V rámci Ostravy a okolí

38 Ambulantní péče  Limitace ze strany pojiš ť oven po č tem a kombinací procedur  Pro „mén ě složité“ pacienty s jasn ě definovaným a lokalizovaným problémem, nebo jako následná RHB  Pro mobilní pacienty  FT, Ergoterapie, kinezioterapie, p ř edpis pom ů cek

39 Rehabilitační klinika -lůžka  Omezená doba hospitalizace, bez limitace po č tu a kombinace procedur (vše v paušalu)  Komplexní p ř ístup „složití pacienti“ s cílem vertikalizace mobilizace, vybavení pom ů ckami, zajišt ě ním následné pé č e (po dimisi)  Možnost pé č e o imobilní pacienty,s problémy s kontinencí, dysfagické č i jiné  ( v rámci Ostravy je kolem 70 l ů žek)

40 Rehabilitační ústav  Delší pobyt, indikace neurologem, RHB léka ř em, ortopedem etc.  Podléhá schválení revizním léka ř em  Komplexní RHB  Jako následná RHB ( stabilizované pacienty, nyní s minimálním omezením týkajícím se kontinence mobility apod.)  V okolí Ostravy do 30km cca 370 l ů žek

41 Lázeňská péče a OLU  Návrh neurologa, rhb léka ř e, etc. !!  Schvaluje revizní léka ř …  I pln ě hrazený pobyt nese finan č ní zát ě ž  Omezená délka pobytu  Omezení individuálního p ř ístupu ( ILTV), navíc však p ř írodní lé č ivý zdroj, klima etc  Jako následná pé č e pro stabilizované pacienty, není p ř edpis event pom ů cek, omezené možnosti ř ešení akutních obtíží, kontinence m ů že být problém

42 Léčebny pro dlouhodobě nem.  Dlouhodobý pobyt 3 m ě s.  Rehabilita č ní pé č e dle možností za ř ízení, personálu a úrovn ě mobility a spolupráce pacienta  Rehabilita č ní ošet ř ovatelství  Sociální problematika  Do 25 km cca 500 l ů žek

43

44

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Rehabilitace u RSM Pohled z FN Ostrava MUDr. Mgr. Tomáš Bauko Klinika lé č ebné rehabilitace."

Podobné prezentace


Reklamy Google