Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma IV:Environmentální technologie, energetická náročnost Generální zpráva: „Recyklace“ Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 24. – 25. 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma IV:Environmentální technologie, energetická náročnost Generální zpráva: „Recyklace“ Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 24. – 25. 11."— Transkript prezentace:

1 Téma IV:Environmentální technologie, energetická náročnost Generální zpráva: „Recyklace“ Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

2 Počet příspěvků do tématu „Recyklace“ Celkem 6  z toho 5 od autorů z ČR  1 od zahraničního autora 2

3 Recyklace z pohledu nových technických podmínek Martin Neuvirt, NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

4 Počátky recyklací v ČR  První pokusy 90. léta minulého století  Od té doby v ČR zrecyklováno více než 1 000 000 m 2 Předpisová základna – recyklace za studena  TP 111 (1998)  TP 112 (1998)  TP 126 (1996)  TP 134 (2000)  TP 162 (2003)  TP 162 (revize 2006) 4

5 Předpisová základna – recyklace za horka  ČSN 736121  ČSN 736160  TP 52 (1991)  TP 61 (1994) 5

6 Rok 2008  Zavedení norem řady 13108-X, 12697-X  Zavedení norem řady 13286-X, 14227-X  Vzniká nový požadavek řešit TP pro recyklace za horka, za studena 6

7 TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena  Popsány v příspěvku Ing. Zajíčka 7

8 TP 209 Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za horka  Autor Ing. Václav Neuvirt, CSc.  Pro technologie REMIX, REMIX PLUS  Základem pro nové TP normy ČSN EN 13108-1, 12697-X, ČSN 736121, ČSN 736160  Jako základ požadavky na směsi “ + “  Upraveny obory zrnitosti a meze pro mezerovitost  Značení např. ACL 16 R; 50 mm;TP 209  Platnost od 1. 8. 2009 8

9 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena Ing. Jan Zajíček APT SERVIS, Olomouc 24.– 25. 11. 2009České Budějovice

10 Nestmelené vrstvy (recyklace bez použití pojiva)  Označují se podle ČSN 73 6126-1 (značka technologie; zrnitost směsi; tloušťka vrstvy v mm; číslo normy) s možností připojení značky RS na začátek  RS MZK 0/32 G C ; 200 mm; TP 208 Stmelené vrstvy (recyklace s použitím pojiva)  Označují se symbolem RS, zrnitostí směsi a značkou použitého pojiva  C = cement; H = hydraulické pojivo; A = asfaltové pojivo CA = cement + asfaltové pojivo; HA = hydraulické pojivo + asfaltové pojivo  RS 0/32 CA (na místě); 220 mm; TP 208 10

11 Procesy studené recyklace podle vstupních materiálů a použitého pojiva Technologický proces Co se recykluje Pojivo Výsledná recyklovaná vrstva Asfaltové vrstvy Penetrační makadam, nátěry Vrstvy bez asfaltového pojiva NESTMELENÉ VRSTVY – RECYKLACE BEZ POUŽITÍ POJIVA Celková recyklace na místě OMEZENĚ max. 30% 1 ) ANO─ŠD Použití dodávaného převážně recyklovaného kameniva ANO 2 )ANO─ ŠD, MZK STMELENÉ VRSTVY – RECYKLACE S POUŽITÍM POJIVA Celková recyklace na místě nebo recyklace v centru OMEZENĚ max. 30% 1 ) ANO min. 70% hydraulické pojivo SC ANO 30% až 70% ANO 30% až 70% cement +asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt SC C 3/4 4 ) Částečná recyklace na místě nebo recyklace v centru ANONE asfaltová 3 ) emulze nebo zpěněný asfalt ACL, ACP 4 ) 1 ) Pokud by podíl asfaltových vrstev překročil 30 % celkové hmotnosti materiálu recyklované vrstvy, doporučuje se část asfaltových vrstev předem odstranit (vyfrézovat a odvézt k dalšímu použití). 2 ) R-materiál 3 ) Pro zlepšení vlastností je možno v omezené míře jako přísadu přidávat cement nebo vápenný hydrát. 4 ) Srovnatelná vrstva při návrhu konstrukce vozovky podle TP 170. 11

12 Požadavky na recyklované stmelené směsi Vlastnost Požadavky pro směsi s použitím pojiva cement nebo jiné hydr. pojivo cement + asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt Označení směsi recyklace na místě0/32; 0/45 0/32 recyklace v centru 0/16; 0/22; 0/32; 0/450/16; 0/22; 0/32 Požadavky na zrnitost směsi 1 ) 2 )Příloha A, tab. A.1Příloha A, tab. A.2 Laboratorní srovnávací objemová hmotnost a optimální vlhkost deklarovaná hodnota Vlhkost 3 )–3% až +2% Min. pevnost v tlaku R c po 28 dnech 4 ) Odolnost proti mrazu a vodě C 3/4 85% pevnosti R C —— Min. pevnost v příčném tahu R it 5 ) po 7dnech Odolnost proti vodě min. (7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě) 0,30 až 0,70 MPa 75% pevnosti R it 0,30 až 0,70 MPa 75% pevnosti R it 0,30 MPa 60% pevnosti R it Mezerovitost——6% až 14% 1 ) Doporučené požadavky pro směs kameniva před přidáním pojiva. 2 ) U složky R-materiálu se uvažuje kusová zrnitost. 3 ) Doporučené max. odchylky od deklarované hodnoty. 4 ) Zkouší se jako směs stmelená cementem podle ČSN EN 14227-1, další zkouška pevnosti v příčném tahu (R it ) a odolnosti proti vodě se pak neprovádí. Je možno navrhovat směsi i vyšších tříd pevnosti. 5 ) Pro TDZ IV, V a VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C 3/4 podle ČSN EN 14227-1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku (R c ) a odolnosti proti mrazu a vodě. 12

13 Kontrolní zkoušky stmelených recyklovaných vrstev Vlastnost Vrstva ZkouškaMin. četnost LožníPodkladní Vrstvy ze směsí stmelených cementem nebo jiným hydraulickým pojivem, Vrstvy ze směsi stmelených cementem + asfaltovou emulzí nebo zpěněným asfaltem Modul přetvárnosti E def 2 min 1 ) 2 )150 MPaČSN 72 1006 2 500 m 2 min. 2 zkoušky Rázový modul deformace min. 2 )100 MPa ČSN 73 6192, skupina C 250 m 2 Vrstvy ze směsi stmelených asfaltovou emulzí nebo zpěněným asfaltem Mezerovitost vrstvy max. 3 )14 %16 %Příloha B2 000 m 2 Míra zhutnění min. 4 )96 %ČSN 73 6160 1500 m 2 min. 2 zkoušky 1 ) Pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy platí kombinovaná kontrola únosnosti vrstvy pomocí statického modulu přetvárnosti E def2 a rázového modulu deformace M VD. Rozhodující je měření statického modulu přetvárnosti E def2. Pro silnice II. a III. třídy a ostatní komunikace platí možnost kontroly únosnosti pouze pomocí rázového modulu deformace M VD. 2 ) Statická zatěžovací zkouška se provádí 7. den, rázová zatěžovací zkouška 24 až 48 hodin od provedení recyklované vrstvy. Pro obě zkoušky platí rozmezí teploty vrstvy 5 až 30°C. Při nedosažení požadovaných hodnot nelze provádět další vrstvy, dokud se opakovanými zkouškami dosažení požadovaných hodnot neprokáže. Naproti tomu lze další vrstvy provádět i v kratších intervalech od provedení recyklované vrstvy, prokáže-li se dřívější dosažení požadovaných hodnot. 3 ) Mezerovitost vrstvy zjištěná až po provedení další vrstvy z asfaltových směsí vyráběných za horka (mezerovitost recyklované vrstvy se vlivem pokládky další vrstvy částečně sníží). 4 ) Objemová hmotnost zhutněné směsi se zjišťuje nedestruktivně nebo na vývrtech, srovnávací objemová hmotnost podle B.2.4. Pokud se objemová hmotnost zjišťuje na vývrtech, doporučuje se vývrty provádět až po položení další vrstvy z asfaltové směsi. 13

14 Systém hospodaření s druhotnými materiály do pozemních komunikací v ČR Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., Ing. Petr Hýzl, Ph.D., Dr. Ing. Michal Varaus, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Brno Ing. Jan Valentin, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb, Praha 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

15 Výzkumný projekt CG712-043-910 – Systém hospodaření s druhotnými materiály pro využití do pozemních komunikací v ČR  Zahájení 2007 – podpora Ministerstva dopravy ČR  Využití stavebně-demoličního odpadu SDO  Využití odpadů z průmyslové výroby ( elektrárenský popílek, slévárenský písek, hlušina, struska)  Snížení produkce stavebních odpadů a objemu vytěžených primárních nerostných surovin 15

16 Problémy současného nakládání s SDO v ČR  Rozšíření staveb s cílem nekontrolovatelného ukládání stavebních a demoličních odpadů  SDO obsahuje vlivem technologické nekázně nebezpečné odpady (azbest, dehtové izolační materiály)  ČR nemá v současné době legislativu pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích  Cenová politika státu a měst a obcí (skládka je mnohdy levnější než opětovné použití) 16

17 Hlavní cíle řešení projektu  Postupná revize jednotlivých TP s možnosti využít výrobky vzniklé úpravou SDO a průmyslových odpadů.  Katalog druhotných surovin využitelných v pozemních komunikacích 17

18 Revize jednotlivých TP s možnosti využít výrobky vzniklé úpravou SDO a průmyslových odpadů  TP 150 – Souvislá údržba a opravy vozovek pozemních komunikací obsahujících dehtová pojiva  TP 105 – Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používajících asfaltové emulze bez obsahu dehtu  TP 138 – Užití struskového kameniva do pozemních komunikací  TP 176 – Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací  Nové TP XX – Recyklované stavební demoliční materiály do pozemních komunikací 18

19 Ukázka katalogového listu 19

20 Vyhodnocení vlastností studené recyklace na místě B. Eckmann, Eurovia Management, Rueil Malmaison Cedex, Francie/France Dr.Ing. Samir Soliman, Eurovia Management, 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

21  Autoři popisují závěry projektu SCORE z let 2002 – 2005  Projekt SCORE poskytl tedy mnoho údajů o tuhosti a jejím vývoji v čase  Projekt SCORE byl soustředěn na recyklaci asfaltových obrusných vrstev na místě  U mnoha silnic s nízkým či středním dopravním zatížením je nicméně asfaltový koberec poměrně tenký a obnova silnice vyžaduje také úpravu podkladních vrstev, což jsou buď vrstvy z nestmelených směsí, nebo hydraulicky stmelené vrstvy  Ve Francii u společnosti EUROVIA vzniká proces RECYKLOVIA jako pokračování studie v rámci SCORE 21

22  Zkušební metoda DURIEZ s hutnícím zatížením 120 kN a 40 kN  Sledování zrychleného zrání a tuhosti  Vývoj tuhosti v hotové úpravě – po 6 měsících a 1 roce  Do budoucna nutnost sledovat zkušební úseky 22

23 Dosavadní výsledky únavové zkoušky směsí recyklace za studena Ing. Jan Valentin, Miloš Macko, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb, Praha 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

24  Sledování únavového chování představuje z hlediska životnosti konstrukce vozovky důležitý aspekt  Zjišťované únavové charakteristiky jsou důležité vstupy pro stanovení průběhu degradace asfaltové vozovky  Únavové zkoušky byly prováděny na přístroji NAT 24

25 Schéma únavové zkoušky postupem opakovaného tahového namáhání  Zkouška je prováděna ve 3 – 4 úrovních namáhání z intervalu 70 – 350 kPa  Pro každou úroveň na 5 tělesech namáhaných impulsy délky 120 ms  Počet zatěžovacích pulzů max. 10 000  Teplota 15°C a 27°C 25

26 Závěr: Pokud by měly být doplněny technické podmínky TP 170 o návrhové parametry pro směsi studené recyklace, lze na základě dosud získaných a ověřených výsledků doporučit:  Pro parametr ε 6 (x10 6 ) mezní (minimální) hodnotu 0,050 – 0,060 pro směsi s asfaltovou emulzí při teplotě 15°C hodnotu 0,030 – 0,040 pro směsi se zpěněným asfaltem při teplotě 15°C  V případě únavového součinitele B by měla být požadována hodnota 8 pro směsi s asfaltovou emulzí, resp. 5 pro pěnoasfaltové směsi. 26

27 Rozbor charakteristiky modulu tuhosti u vybraných směsí recyklace za studena Ing. Jan Valentin, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, katedra silničních staveb, Praha 24. – 25. 11. 2009České Budějovice

28 Použité materiály  R-materiál, frakce 0/11 a 0/22  DDK frakce 0/2 a 0/4  Odprašky z výroby drceného kameniva max. velikost zrna 0,09 mm  Kationaktivní pomaluštěpná asfaltová emulze C60 B – 2,5% hm.  Zpěněný asfalt z asf.pojiva 160/220 – 3,5% hm. 28

29 Schéma principu zkoušky a upnutí tělesa s umístěním snímačů přetvoření při stanovení modulu tuhosti zkouškou namáhání v příčném tahu. 29

30 Závěr:  Při upřesnění návrhové hodnoty modulu tuhosti při teplotě 15°C lze pro směsi recyklace za studena, u nichž je použito kombinace asfaltové emulze, hydraulického pojiva a R-materiál, doporučit jako minimální hodnotu 3.000 MPa.  V případě směsí, kde dochází k další úpravě směsi dílčí substitucí R-materiálu drobným kamenivem nebo odprašky, je možné mezní hodnotu zvýšit na úroveň 4.000-4.500 MPa. 30

31 Závěr:  V případě pěnoasfaltových směsí s použitím kombinace zpěněného asfaltu, hydraulického pojiva a R-materiálu je možné obdobným způsobem doporučit jako minimální hodnotu 2.500 MPa  Při použití další úpravy směsi dílčí substitucí R-materiálu odprašky, je možné mezní hodnotu zvýšit na minimální úroveň 3.500-4.000 MPa 31

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Téma IV:Environmentální technologie, energetická náročnost Generální zpráva: „Recyklace“ Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 24. – 25. 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google