Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA-WorkBench®

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA-WorkBench®"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA-WorkBench®
Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Co Vám toto pilotní školení přinese?
Krátký náhled do modelu excelence Pochopení důležitosti sebehodnocení Možnost vyzkoušet si nástroj pro sebehodnocení GOA- WorkBench® Podílet se na vývoji nástroje GOA-WorkBench® prostřednictvím poskytnutí zpětné vazby

3 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru
O PROJEKTU ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru

4 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru
Multilaterální projekt, na kterém spolupracují partneři z Německa, Dánska, České republiky a Skotska. Projekt navržený pro zlepšování kvality v oblasti školení a odborného vzdělávání. Je financován z programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací Je to jeden ze sady projektů zaměřených na pomoc evropským poskytovatelům vzdělávání, při překonávání národních akreditačních standardů EFQM a sebehodnocení jejich činností. V rámci projektu se využívá hodnotící nástroj GOA WorkBench ®, což je soubor softwarových produktů (či modulů), které jsou navržené tak, aby pomáhaly větším či menším vzdělávacím institucím a organizacím zlepšovat jejich výkonnost.

5 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru
ACES je založen na dvou produktech: GOA Workbench® SAETO GOA-WorkBench® - soubor softwarových modulů, které mají pomáhat větším či menším institucím a organizacím zlepšovat jejich výkonnost. 360° management feedback, spokojenost zákazníků a zaměstnanců, analýza inovace kultury, praxe učící se organizace. Specifické dotazníky a algoritmy pro vyhodnocení. Sebehodnocení využívající CAF (Common Assessment Framework), EFQM i ISO 9004.

6 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru
SAETO (Self-Assessment for Educational and Training Organisations) Adaptuje GOA WorkBench® na požadavky vzdělávacího sektoru. Tři úrovně hodnocení: Jednoduché sebehodnocení vzdělávacích institucí – pro začínající organizace, zdarma. Hodnocení excelence vzdělávacích institucí – pro praktikující, nutné vedení odborníkem. Hodnocení CAF/EFQM. SAETO obsahuje navíc PlanEval - nástroj pro zjišťování spokojenosti a hodnocení kurzů a školení. Sada výukových materiálů – vysvětluje způsob používání nástrojů a jejich metodiky. SAETO: - Klastr výzkumných mezinárodních projektů - Zabývá se adaptací evropských modelů excelence do jazyka a reality vzdělávacích a školících organizací.

7 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru
Výstupy projektu ACES: Adaptace SAETO na požadavky ČR Překlad nástrojů SAETO do ČJ Překlad softwarového rozhraní nástrojů GOA do ČJ Implementace a pilotní odzkoušení nástrojů

8 Proč ACES v ČR? Není povinnost provádět sebehodnocení, není stanovena metodika – příležitost pro ACES. Provádění sebehodnocení je nyní závislé pouze na vlastní motivaci vzdělávacích institucí. Některé vzdělávací instituce v ČR používají EFQM nebo ISO - nástroje v rámci ACES zahrnují jejich standardy. Nedostatek finančních prostředků ve vzdělávacím sektoru. Snazší bude uplatnit moduly, které jsou zdarma – verze pro začínající instituce. Nástroj je celý přeložen do ČJ.

9 EXCELENCE MODEL EFQM

10 CO JE EXCELENCE? V praxi jsou excelentní ty organizace, které
Excelence je, když: … organizace dosahuje vynikajících a udržitelných výsledků na všech úrovních svého působení, … organizace naplňuje či překonává očekávání všech zájmových skupin. (definice dle EFQM) V praxi jsou excelentní ty organizace, které Znají své zájmové strany a ví, co očekávají, vytváří a implementují strategie, které zohledňují očekávání všech zainteresovaných subjektů, dosahují excelentních výsledků, znají příčinné důvody svých výsledků a vědí, jak je efektivně řídit. Excelenci lze definovat jako způsob řízení organizace, které je prvotřídní a zaměřuje se primárně na dosahování udržitelných výsledků.

11 CO JE EXCELENCE? “To do the right thing, at the right time, in the right way; to do some things better than they were ever done before. . . ” (Marshall Field & Company) Obecně lze říci, že všechny organizace se snaží být úspěšné. Některé však skončí neúspěchem, jiné dosáhnou období úspěchu, ale po čase pomalu zmizí z povědomí a několik z nich dosáhne trvale udržitelného úspěchu. Proč tomu tak je?

12 MODEL EXCELENCE EFQM V současné době je celosvětově nejvyužívanější.
Nabízí komplexní pohled na organizaci (zhodnocení). Je praktickým a dobrovolným rámcem (nástrojem), který umožňuje organizaci: pochopit její klíčové silné stránky a potenciální nedostatky a zhodnotit tak, kde se nachází na své cestě k excelenci, připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci uvnitř i vně organizace, sjednotit existující a plánované aktivity. EFQM = EVROPSKÁ NADACE PRO MANAGEMENT JAKOSTI

13 MODEL EXCELENCE EFQM V rámci modelu existují 3 integrované prvky, které tvoří Model excelence EFQM: ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE Základní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro dosahování trvale udržitelné excelence. MODEL EXCELENCE EFQM Rámec napomáhající organizaci převádět základní koncepce a logiku RADAR do praxe. LOGIKA RADAR Dynamický rámec hodnocení a účinný nástroj managementu, který je oporou organizace při hledání odpovědí na výzvy, jež musí překonávat na své cestě k dosahování trvale udržitelné excelence. EFQM vznikla s cílem uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady těm, kteří usilují o jeho dosažení. Uskutečňuje to pomocí tří integrovaných prvků: Základní koncepce excelence – zásadní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro dosahování trvalé excelence Model excelence EFQM – rámec napomáhající organizacím převádět základní koncepce a logiku radar do praxe Logika RADAR – dynamický rámec hodnocení a výkonný nástroj managementu, který je oporou organizace při hledání odpovědi na výzvy, které musí překonávat, hodlá-li realizovat svoji aspiraci dosáhnout trvale udržitelné excelence Použití těchto tří integrovaných prvků napomáhá všem organizacím bez ohledu na velikost, či odvětví, porovnávat se s vlastnostmi, kvalitami a dosaženými výsledky trvale udržitelných organizací. Organizace mohou tyto prvky používat pro : Rozvoj kultury excelence, Zajištění konzistence způsobu řízení, Implementaci správných praxí, Podněcování k inovacím, Zlepšování výsledků. Všechny tyto prvky dohromady zohledňují nejen zkušenosti organizace, ale také její současné a budoucí výzvy. Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

14 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE
Vytváření hodnoty pro zákazníky Trvalé dosahování vynikajících výsledků Vytváření trvale udržitelné budoucnosti Dosahování úspěchu díky talentu pracovníků Rozvíjení schopností organizace Agilní řízení Základní koncepce excelence uvádí nezbytný základ pro dosahování trvale udržitelné excelence v jakékoliv organizaci. Jednotlivé atributy základní koncepce excelence mohou být používány jako základ pro popsání excelentní organizační kultury. Zároveň také slouží jako společný jazyk pro vrcholové vedení organizace. VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO ZÁKAZNÍKY: Excelentní organizace chápou, předvídají a naplňují různé potřeby a očekávání svých zákazníků a využívají příležitosti znají své stávající a potenciální zákazníky převádějí potřeby a očekávání na atraktivní a trvale udržitelné hodnotové přínosy pro zákazníky budují a udržují dialog se zákazníkovi (otevřenost, transparentnost) inovují zajišťují, aby jejich pracovníci měli potřebné zdroje, kompetence a zmocnění průběžně monitorují a přezkoumávají zkušenosti a vnímání svých zákazníků provádějí benchmarking VYTVÁŘENÍ TRVALE UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI Excelentní organizace mají pozitivní vliv na své okolí – spolu se zvyšováním své výkonnosti zlepšují ekonomické, environmentální a sociální podmínky ve společnosti Definují a sdělují hlavní účel, který je základem pro jejich celkovou vizi, poslání, hodnoty, etiku a podnikové vystupování Chápou své klíčové kompetence Integrují koncept trvalé udržitelnosti do své strategie Zvažují hledisko „lidé, planeta a zisk“ při zvažování někdy protichůdných požadavků, kterým musí čelit Povzbuzují své zainteresované strany, aby se účastnily činností, které přispívají širší společnosti Měří a optimalizují dopad svých činností a životního cyklu výrobků na veřejné zdraví, bezpečnost a životní prostředí Aktivně zvyšují ekonomické, environmentální a sociální standardy ve svém odvětví ROZVÍJENÍ SCHOPNOSTÍ ORGANIZACE Excelentní organizace rozvíjejí svoje schopnosti efektivním řízením změn uvnitř i vně organizace Vytváření kulturu neustálého zlepšování efektivity spolupráce a týmové práce v celém hodnotovém řetězci Analyzují trendy provozní výkonnosti s cílem pochopit své stávající a potenciální schopnosti a kapacitu Zajišťují dostupnost finančních, lidských a technologických zdrojů Vytvářejí odpovídající sítě umožňující identifikovat příležitosti pro možná partnerství VYUŽÍVÁNÍ KREATIVITY A INOVACÍ Excelentní organizace generují zvýšenou hodnotu a úrovně výkonnosti prostřednictvím neustálého vývoje a systematických inovací s využitím kreativity svých zainteresovaných stran. Stanovují přístupy pro angažování relevantních zainteresovaných stran a využívají jejich kolektivních znalostí při generování nápadů a inovací Chápou, že inovace se mohou vztahovat k produktům, procesům, marketingu, organizační struktuře a podnikatelským modelům Používají strukturovaný přístup pro generování a výběr prioritních kreativních nápadů Převádějí nápady do reality VEDENÍ NA ZÁKLADĚ VIZE, INSPIRACE A INTEGRITY Excelentní organizace mají lídry, kteří utvářejí budoucnost a uvádějí ji do života, přičemž působí jako modelové vzory hodnot a etiky Inspirují a vytvářejí kultury angažovanosti, vlastnictví, zmocňování, zlepšování a zodpovědnosti prostřednictvím svého jednání, chování a zkušeností Zasazují se o hodnoty organizace a jsou vzory integrity, společenské odpovědnosti a etického chování AGILNÍ ŘÍZENÍ Excelentní organizace jsou široce uznávané pro svoji schopnost efektivně a účinně identifikovat příležitosti a hrozby a reagovat na ně Používají mechanismy k identifikování změn v externím prostředí a převádějí tyto změny do možných budoucích scénářů pro organizaci Efektivně řídí změn prostřednictvím strukturovaného řízení projektů a cíleného zlepšování procesů DOSAHOVÁNÍ ÚSPĚCHU DÍKY SCHOPNOSTEM PRACOVNÍKŮ Excelentní organizace si cení svých pracovníků a vytvářejí kulturu zmocňování pro dosahování jak organizačních tak osobních cílů Definují dovednosti, kompetence a úrovně výkonnosti pracovníků požadované pro dosahování poslání, vize a strategických cílů Efektivně plánují získávání, rozvoj a udržení talentů potřebných k naplnění těchto potřeb Zajišťují zdravou rovnováhu pracovního a osobního života v realitě nepřetržitého online připojení, postupující globalizace a nových způsobů práce TRVALÉ DOSAHOVÁNÍ VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ Excelentní organizace dosahují trvale udržitelných vynikajících výsledků, které odpovídají jak krátkodobým, tak dlouhodobým potřebám všech jejich zainteresovaných stran v kontextu prostředí, ve kterém působí Shromažďují informace o potřebách a očekáváních zainteresovaných stran jako vstup do rozvoje a přezkoumání své strategie a podpůrných politik Stanovují cíle založené na srovnání své výkonnosti s jinými organizacemi, jejich stávajícími i potenciálními schopnostmi a strategickými cíli. Využívání kreativity a inovací Vedení na základě vize, inspirace a integrity Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

15 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE
Vytváření hodnoty pro zákazníky Zákazníci jsou hlavním důvodem existence dané organizace a faktorem, který nutí organizaci usilovat o inovativnost a vytváření hodnoty na základě znalostí jejich potřeb a očekávání. Vytváření trvale udržitelné budoucnosti Organizace zná své klíčové kompetence a má pozitivní vliv na široké okolí, prostřednictvím zvyšování své výkonnosti v ekonomické, environmentální i sociální oblasti. Rozvíjení schopností organizace Efektivní řízení změn uvnitř i vně organizace je nástrojem pro rozvoj schopností organizace. Využívání kreativity a inovací Organizace využívá kreativitu svých zájmových skupin k vytváření rostoucí přidané hodnoty, neustálému zlepšování a systematickým inovacím.

16 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE
Vedení na základě vize, inspirace a integrity Organizace mají lídry, kteří vytvářejí představu o budoucnosti a tuto představu také naplňují. Tito lídři inspirují ostatní vytvářením kultury, která je charakteristická zapojováním, zmocňováním, zlepšováním, vlastnictvím a odpovědností. Agilní řízení Organizace má schopnost efektivně a účinně identifikovat a reagovat na příležitosti a hrozby. Dosahování úspěchu díky talentu pracovníků Organizace si uvědomuje hodnotu svých lidí a vytváří pracovní kulturu, která je charakteristická podněcováním k dosahování jak cílů organizace tak osobních cílů. Trvalé dosahování vynikajících výsledků Organizace se zaměřují na dosahování udržitelných vynikajících výsledků, které naplňují jak krátkodobé tak dlouhodobé potřeby všech zainteresovaných subjektů.

17 MODEL EXCELENCE EFQM - KRITÉRIA
Model excelence EFQM umožňuje manažerům uvědomit si kauzální vztahy mezi aktivitami organizace a dosahovanými výsledky. Tento model je založený na devíti kritériích, z nichž 5 jsou „předpoklady“ (pokrývají co organizace dělá a jak to dělá) a 4 jsou „výsledky“ (čeho organizace dosahuje). Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

18 MODEL EXCELENCE EFQM - KRITÉRIA
Obsahuje 9 kritérií: PŘEDPOKLADY (VLIVY) Vedení Pracovníci Strategie Partnerství a zdroje Procesy, výrobky a služby VÝSLEDKY Zákazníci Společnost Ekonomické výsledky CO organizace dělá a JAK? Čeho organizace dosahuje? Každé kritérium je doplněno několika dalšími sub-kritérii, která obsahují vysvětlující (pomocné) body. Mnoho z těchto bodů vychází z předešlé základní koncepce excelence.

19 LOGIKA RADAR Požadované VÝSLEDKY
HODNOCENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ přístupů a jejich aplikace Plánování a rozvíjení PŘÍSTUPŮ Jedná se o dynamický hodnotící rámec a mocný manažerský nástroj, který poskytuje strukturovaný přístup ke zkoumání výkonnosti organizace. Logika RADAR stanovuje, že organizace potřebuje: Determinovat výsledky, kterých je třeba dosáhnout – součástí strategie Plánovat a rozvíjet integrovaný soubor spolehlivých přístupů, které zajistí dosažení požadovaných výsledků nyní i v budoucnosti Rozvinout přístupy do strukturované podoby, aby byla zajištěna jejich implementace Na základě monitoringu a analýz dosažených výsledků a průběžných poznatků hodnotit a zlepšovat aplikované přístupy APLIKACE přístupů

20 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, aneb NA SPRÁVNÉ CESTĚ K EXCELENCI
PROČ PŘÍSTUP NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ? X Proč je postup vlevo horší? Velké inovační skoky, které jsou doprovázeny značně vysokými náklady a potřebou vyvíjet enormní úsilí Hrozí stagnace, ztráty v běžné každodenní činnosti organizace Vzniká zainteresovanost pouze vybraných osob Proces neustálého zlepšování: Postupné malé kroky, je vyžadováno menší úsilí Nižší potřeba investic z krátkodobého hlediska Implementován do každodenních činností, zaiteresovaní jsou všichni zaměstnanci Využívání „selského rozumu Proces neustálého zlepšování není sprint, ale maraton!

21 VZTAH MEZI PROCESEM NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ A EFQM
Proces neustálého zlepšování je klíčový element EFQM: sebehodnocení Učení PNZ cyklus Dimenze “Posoudit a zdokonalit” Systém měření: … Učení a kreativita: vzdělávací aktivity jsou prováděny k identifikaci dobrých a osvědčených postupů nebo lepších způsobů práce Zlepšování a inovace: výstupy systému měření a učení jsou využívány k identifikaci, prioritizaci, plánování a implementaci zlepšovacích a inovativních způsobů práce. Mohou to být inkrementální zlepšení nebo „postupné změny“ hnané inovacemi.

22 SEBEHODNOCENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLÍCÍ ORGANIZACE
Vzdělávací a školící organizace (VŠO), které nemají certifikace ISO 9000 nebo ISO 29990, zjišťují, že je stále obtížnější působit v komerčním prostředí. Výše uvedené normy systémů managementu kvality by však měly organizace považovat za nezbytné minimum a jejich cílem by měla být snaha vynikat nad rámec specifických požadavků daných norem!

23 CO JE SEBEHODNOCENÍ? Zkoumání vlastní výkonnosti, vedoucí k neustálému zlepšování Systematické a pravidelné hodnocení služeb organizace a jejích výsledků Upevnění pozice (interně i externě) Nastavení „zrcadla“ organizace hodnotí sebe sama, hodnotí své silné a slabé stránky, zavazuje se k vykonávání nezbytných opatření za účelem neustálého zlepšování.

24 CO JE SEBEHODNOCENÍ? Jedná se o detailní „mapu“, která dává managementu a zaměstnancům odpovědi na otázky: JAK NAŠE ORGANIZACE PRACUJE? JAK JSME DOBŘÍ? JAK JSME DOBŘÍ V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI? JAK DOBŘÍ POTŘEBUJEME BÝT? CO POTŘEBUJEME UDĚLAT PRO ZMĚNU/ZDOKONALENÍ/ZLEPŠENÍ? KDY A KDE MŮŽEME ZAČÍT NEJEFEKTIVNĚJI?

25 PROČ PROVÁDĚT SEBEHODNOCENÍ?
Objektivně zhodnotíte organizaci a identifikujete prostor pro zlepšování. V rámci organizaci bude docházet k předávání znalostí a zkušeností. Zlepšíte interní povědomí o TQM (řízení jakosti) Vytvoříte si základ pro porovnávání vlastních výsledků organizace s ostatními. Navíc budete mít možnost zapojit se do národních i mezinárodních soutěží excelence.

26 NÁSTROJ PRO SEBEHODNOCENÍ
GOA-WorkBench® NÁSTROJ PRO SEBEHODNOCENÍ

27 NÁSTROJ GOA-WorkBench ®
Odpovídá modelům CAF a EFQM. Je pravidelně aktualizován. Umožňuje roztřídit hodnotící data do řad standardů ISO a umožní vytvářet protokoly pro ISO 9001/4 nebo ISO Je přizpůsobitelný individuálním požadavkům organizace. Je licencovaný EFQM a kompatibilní s ISO standardy.

28 NÁSTROJ GOA-WorkBench ®
Je navržený tak, aby: pomáhal personálu identifikovat klíčové hnací síly výkonnosti (vzdělávací/obchodní), umožnil získávat názory zaměstnanců, prostřednictvím sebehodnocení aktuální situace organizace, pomáhal managementu při vytváření a monitoringu klíčových činností pro zlepšování, identifikoval nedostatky v personálním plánování s cílem zlepšit vzdělávání směrem k naplňování okolních potřeb, strategicky rozvíjel přístup organizace ke kvalitě, umožnil managementu nalézt „vyladěnou“ obchodní strategii k identifikaci a vyplnění mezer, poskytoval 360° zpětnou vazbu. e

29 VÝHODY GOA-WorkBench ®
Sada produktů GOA-WorkBench ® umožňuje vytvářet reporty, které managementu ukazují, jak si organizace stojí vůči: ISO – Management jakosti – směrnice pro výcvik, Řada ISO 9000 – Normy jakosti, EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání, CQARF (Společný rámec zajišťování kvality). Dalším benefitem tohoto nástroje je to, že umožňuje organizaci vytvářet sebehodnocení na základě modelu excelence EFQM. Prostředí softwaru GOA-WorkBench ® je velmi uživatelsky přívětivé, proto je organizace schopna využívat tento nástroj, aniž by musela školit svůj personál. e

30 SEBEHODNOCENÍ: EASY ASSESSMENT
Sebehodnocení „Easy Assessment“ (Jednoduché sebehodnocení) – založené na modelu EFQM a devíti kritériích. Předdefinovaný seznam otázek. Kompletní sebehodnocení lze zvládnout za méně než jeden den. Díky jednotnému řešení sebehodnocení „Easy Assessment“ lze provádět sebehodnocení i na workshopu s mnoha účastníky. Prostřednictvím týmové verze (Easy Assessment Team) lze elektronicky distribuovat otázky mnoha účastníkům najednou. Nástroj pro sebehodnocení obsahuje předdefinovaný seznam otázek, které si však organizace může přizpůsobovat svým potřebám – tomu, co potřebuje vědět. Jak Vám ukážu dále, otázky lze mazat, upravovat či přidávat. Přestože provedení kompletního sebehodnocení je pro organizaci relativně časově náročné, tak zabere méně než jeden den. Prostřednictvím nástroje GOA-WorkBench lze sebehodnocení provádět individuálně nebo v týmech. Díky elektronické podobě tohoto nástroje lze navíc sebehodnocení daného subjektu provádět bez ohledu na místo či čas.

31 SEBEHODNOCENÍ: EASY ASSESSMENT
Výhody: Uživatelsky přívětivé hodnocení s předdefinovanými otázkami. Otázky lze individuálně upravovat. Poskytuje vysvětlení na každou otázku. Možnost elektronického sledování opatření ke zlepšování. Nízké realizační náklady. Není třeba pořádat žádný workshop: Je zde průměrná hodnota, kdy jsou shromažďovány návrhy na zlepšení. Výsledky lze vygenerovat formou zprávy v MS Word nebo ve formátu HTML. Mohou ho realizovat jak začátečníci, tak odborníci. Z hodnotících dat vytváří základ pro příručky ISO. Nevýhody: Nezahrnuje hodnocení na principu manažerského nástroje RADAR-Logic. Využití je omezené instalací specializovaného softwaru do počítače jednotlivých hodnotitelů, nebo internetovým připojením v případě online verze sebehodnocení.

32 NASTAVENÍ HODNOCENÍ Úpravy otázek Nastavení hodnotitelů
úpravy existujících otázek, nahrazení existujících otázek jinými, přidávání nových otázek, úprava kontextu. Nastavení hodnotitelů 3 úrovně rolí: Vedoucí týmu Majitel kritérií Hodnotitelé Sestavení hodnotících týmů Určení otázek

33 NASTAVENÍ HODNOCENÍ

34 SPUŠTĚNÍ HODNOCENÍ Hodnocení pomocí % škály (0 – 100%):
současné situace naléhavosti na zlepšení Kvalitativní hodnocení (podrobné slovní hodnocení): současné situace -> DŮKAZY (silné stránky!!!) naléhavosti na zlepšení -> OBLASTI KE ZLEPŠENÍ Kvalitativní hodnocení slouží k podrobnému popisu současné situace a k popisu návrhů, které by dle hodnotitele měly vést ke zlepšení situace.

35 SPUŠTĚNÍ HODNOCENÍ

36 SJEDNOCENÍ VÝSLEDKŮ Souhrnné hodnocení současného stavu hodnotícím týmem společná diskuse členů týmu – určení škály zobrazuje se průměrné hodnocení dle odpovědí jednotlivých hodnotitelů Doporučení hodnotící tým poskytuje, na základě společné diskuse, své náměty a návrhy na zlepšení Dle jednotlivých otázek!

37 SJEDNOCENÍ VÝSLEDKŮ Dle jednotlivých otázek!

38 PLÁNOVÁNÍ ZLEPŠOVÁNÍ Jednotliví hodnotitelé poskytli návrhy na zlepšení, která mohou být duplicitní nebo se navržená řešení obsahově přibližují – tyto návrhy lze seskupit a definovat danou oblast pro zlepšení. Lze vytvářet PROJEKTY, které mohou být založené na jednom nebo skupině DOPORUČENÍ: lze přidělit odpovědnosti (odpovědná osoba), lze odhadnout míru výhod a nákladů na realizaci, lze určit časové ohraničení, organizace si může přímo charakterizovat vlivy daného opatření na strategii, cíle a nebo výsledky.

39 VYTVÁŘENÍ VÝSTUPNÍCH ZPRÁV
Individuální sebehodnotící zpráva (zpráva daného hodnotitele) Souhrnný týmový report (konsolidované zprávy všech hodnotitelů) Separátně silné stránky a návrhy na zlepšení Celková sebehodnotící zpráva (silné stránky i návrhy na zlepšení v jednom dokumentu)

40 KONTROLA STAVU HODNOCENÍ
Lze sledovat stav (procento) zodpovězených otázek jednotlivými hodnotiteli a průběžné grafické zobrazení hodnocení.

41 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ GOA-WorkBench ®

42 RADOVAN KAČÍN, LENKA BOHÁČKOVÁ
DĚKUJEME ZA POZORNOST RADOVAN KAČÍN, LENKA BOHÁČKOVÁ


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA-WorkBench®"

Podobné prezentace


Reklamy Google