Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA- WorkBench ® Vysoká škola ekonomická v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA- WorkBench ® Vysoká škola ekonomická v Praze."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA- WorkBench ® Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Co Vám toto pilotní školení přinese?  Krátký náhled do modelu excelence  Pochopení důležitosti sebehodnocení  Možnost vyzkoušet si nástroj pro sebehodnocení GOA- WorkBench ®  Podílet se na vývoji nástroje GOA-WorkBench ® prostřednictvím poskytnutí zpětné vazby

3 O PROJEKTU ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru

4  Multilaterální projekt, na kterém spolupracují partneři z Německa, Dánska, České republiky a Skotska.  Projekt navržený pro zlepšování kvality v oblasti školení a odborného vzdělávání.  Je financován z programu Leonardo da Vinci – Přenos inovací  Je to jeden ze sady projektů zaměřených na pomoc evropským poskytovatelům vzdělávání, při překonávání národních akreditačních standardů EFQM a sebehodnocení jejich činností.  V rámci projektu se využívá hodnotící nástroj GOA WorkBench ®, což je soubor softwarových produktů (či modulů), které jsou navržené tak, aby pomáhaly větším či menším vzdělávacím institucím a organizacím zlepšovat jejich výkonnost.

5 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru  ACES je založen na dvou produktech:  GOA Workbench®  SAETO GOA-WorkBench® - soubor softwarových modulů, které mají pomáhat větším či menším institucím a organizacím zlepšovat jejich výkonnost.  360° management feedback, spokojenost zákazníků a zaměstnanců, analýza inovace kultury, praxe učící se organizace.  Specifické dotazníky a algoritmy pro vyhodnocení.  Sebehodnocení využívající CAF (Common Assessment Framework), EFQM i ISO 9004.

6 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru SAETO (Self-Assessment for Educational and Training Organisations)  Adaptuje GOA WorkBench® na požadavky vzdělávacího sektoru.  Tři úrovně hodnocení:  Jednoduché sebehodnocení vzdělávacích institucí – pro začínající organizace, zdarma.  Hodnocení excelence vzdělávacích institucí – pro praktikující, nutné vedení odborníkem.  Hodnocení CAF/EFQM.  SAETO obsahuje navíc  PlanEval - nástroj pro zjišťování spokojenosti a hodnocení kurzů a školení.  Sada výukových materiálů – vysvětluje způsob používání nástrojů a jejich metodiky.

7 ACES – Akreditace a certifikace ve vzdělávacím sektoru Výstupy projektu ACES:  Adaptace SAETO na požadavky ČR  Překlad nástrojů SAETO do ČJ  Překlad softwarového rozhraní nástrojů GOA do ČJ  Implementace a pilotní odzkoušení nástrojů

8 Proč ACES v ČR? • Není povinnost provádět sebehodnocení, není stanovena metodika – příležitost pro ACES. • Provádění sebehodnocení je nyní závislé pouze na vlastní motivaci vzdělávacích institucí. • Některé vzdělávací instituce v ČR používají EFQM nebo ISO - nástroje v rámci ACES zahrnují jejich standardy. • Nedostatek finančních prostředků ve vzdělávacím sektoru. • Snazší bude uplatnit moduly, které jsou zdarma – verze pro začínající instituce. • Nástroj je celý přeložen do ČJ.

9 EXCELENCE MODEL EFQM

10 CO JE EXCELENCE?  Excelence je, když: … organizace dosahuje vynikajících a udržitelných výsledků na všech úrovních svého působení, … organizace naplňuje či překonává očekávání všech zájmových skupin. (definice dle EFQM) V praxi jsou excelentní ty organizace, které  Znají své zájmové strany a ví, co očekávají,  vytváří a implementují strategie, které zohledňují očekávání všech zainteresovaných subjektů,  dosahují excelentních výsledků,  znají příčinné důvody svých výsledků a vědí, jak je efektivně řídit.

11 CO JE EXCELENCE? “To do the right thing, at the right time, in the right way; to do some things better than they were ever done before... ” (Marshall Field & Company)Marshall Field & Company

12 MODEL EXCELENCE EFQM  V současné době je celosvětově nejvyužívanější.  Nabízí komplexní pohled na organizaci (zhodnocení).  Je praktickým a dobrovolným rámcem (nástrojem), který umožňuje organizaci:  pochopit její klíčové silné stránky a potenciální nedostatky a zhodnotit tak, kde se nachází na své cestě k excelenci,  připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci uvnitř i vně organizace,  sjednotit existující a plánované aktivity. EFQM = EVROPSKÁ NADACE PRO MANAGEMENT JAKOSTI

13 MODEL EXCELENCE EFQM  V rámci modelu existují 3 integrované prvky, které tvoří Model excelence EFQM:  ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE • Základní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro dosahování trvale udržitelné excelence.  MODEL EXCELENCE EFQM • Rámec napomáhající organizaci převádět základní koncepce a logiku RADAR do praxe.  LOGIKA RADAR • Dynamický rámec hodnocení a účinný nástroj managementu, který je oporou organizace při hledání odpovědí na výzvy, jež musí překonávat na své cestě k dosahování trvale udržitelné excelence. Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

14 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE Vytváření hodnoty pro zákazníky Vytváření trvale udržitelné budoucnosti Rozvíjení schopností organizace Využívání kreativity a inovací Vedení na základě vize, inspirace a integrity Agilní řízení Dosahování úspěchu díky talentu pracovníků Trvalé dosahování vynikajících výsledků Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

15 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE  Vytváření hodnoty pro zákazníky  Zákazníci jsou hlavním důvodem existence dané organizace a faktorem, který nutí organizaci usilovat o inovativnost a vytváření hodnoty na základě znalostí jejich potřeb a očekávání.  Vytváření trvale udržitelné budoucnosti  Organizace zná své klíčové kompetence a má pozitivní vliv na široké okolí, prostřednictvím zvyšování své výkonnosti v ekonomické, environmentální i sociální oblasti.  Rozvíjení schopností organizace  Efektivní řízení změn uvnitř i vně organizace je nástrojem pro rozvoj schopností organizace.  Využívání kreativity a inovací  Organizace využívá kreativitu svých zájmových skupin k vytváření rostoucí přidané hodnoty, neustálému zlepšování a systematickým inovacím.

16 ZÁKLADNÍ KONCEPCE EXCELENCE  Vedení na základě vize, inspirace a integrity  Organizace mají lídry, kteří vytvářejí představu o budoucnosti a tuto představu také naplňují. Tito lídři inspirují ostatní vytvářením kultury, která je charakteristická zapojováním, zmocňováním, zlepšováním, vlastnictvím a odpovědností.  Agilní řízení  Organizace má schopnost efektivně a účinně identifikovat a reagovat na příležitosti a hrozby.  Dosahování úspěchu díky talentu pracovníků  Organizace si uvědomuje hodnotu svých lidí a vytváří pracovní kulturu, která je charakteristická podněcováním k dosahování jak cílů organizace tak osobních cílů.  Trvalé dosahování vynikajících výsledků  Organizace se zaměřují na dosahování udržitelných vynikajících výsledků, které naplňují jak krátkodobé tak dlouhodobé potřeby všech zainteresovaných subjektů.

17 MODEL EXCELENCE EFQM - KRITÉRIA Zdroj: Model excelence EFQM, ČSJ

18 MODEL EXCELENCE EFQM - KRITÉRIA  Obsahuje 9 kritérií:  PŘEDPOKLADY (VLIVY)  Vedení  Pracovníci  Strategie  Partnerství a zdroje  Procesy, výrobky a služby  VÝSLEDKY  Pracovníci  Zákazníci  Společnost  Ekonomické výsledky CO organizace dělá a JAK? Čeho organizace dosahuje? Každé kritérium je doplněno několika dalšími sub-kritérii, která obsahují vysvětlující (pomocné) body. Mnoho z těchto bodů vychází z předešlé základní koncepce excelence.

19 LOGIKA RADAR Plánování a rozvíjení PŘÍSTUPŮ HODNOCENÍ A ZDOKONALOVÁNÍ přístupů a jejich aplikace APLIKACE přístupů Požadované VÝSLEDKY

20 NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, aneb NA SPRÁVNÉ CESTĚ K EXCELENCI  PROČ PŘÍSTUP NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ? X Proces neustálého zlepšování není sprint, ale maraton!

21 VZTAH MEZI PROCESEM NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ A EFQM Dimenze “Posoudit a zdokonalit”  Systém měření: …  Učení a kreativita: vzdělávací aktivity jsou prováděny k identifikaci dobrých a osvědčených postupů nebo lepších způsobů práce  Zlepšování a inovace: výstupy systému měření a učení jsou využívány k identifikaci, prioritizaci, plánování a implementaci zlepšovacích a inovativních způsobů práce.  Mohou to být inkrementální zlepšení nebo „postupné změny“ hnané inovacemi. Proces neustálého zlepšování je klíčový element EFQM: sebehodnocení  Učení  PNZ cyklus

22 SEBEHODNOCENÍ PRO VZDĚLÁVACÍ A ŠKOLÍCÍ ORGANIZACE

23 CO JE SEBEHODNOCENÍ?  Zkoumání vlastní výkonnosti, vedoucí k neustálému zlepšování  Systematické a pravidelné hodnocení služeb organizace a jejích výsledků  Upevnění pozice (interně i externě)  Nastavení „zrcadla“  organizace hodnotí sebe sama,  hodnotí své silné a slabé stránky,  zavazuje se k vykonávání nezbytných opatření za účelem neustálého zlepšování.

24 CO JE SEBEHODNOCENÍ?  Jedná se o detailní „mapu“, která dává managementu a zaměstnancům odpovědi na otázky:  JAK NAŠE ORGANIZACE PRACUJE?  JAK JSME DOBŘÍ?  JAK JSME DOBŘÍ V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI?  JAK DOBŘÍ POTŘEBUJEME BÝT?  CO POTŘEBUJEME UDĚLAT PRO ZMĚNU/ZDOKONALENÍ/ZLEPŠENÍ?  KDY A KDE MŮŽEME ZAČÍT NEJEFEKTIVNĚJI?

25 PROČ PROVÁDĚT SEBEHODNOCENÍ?  Objektivně zhodnotíte organizaci a identifikujete prostor pro zlepšování.  V rámci organizaci bude docházet k předávání znalostí a zkušeností.  Zlepšíte interní povědomí o TQM (řízení jakosti)  Vytvoříte si základ pro porovnávání vlastních výsledků organizace s ostatními.  Navíc budete mít možnost zapojit se do národních i mezinárodních soutěží excelence.

26 GOA-WorkBench ® NÁSTROJ PRO SEBEHODNOCENÍ

27 NÁSTROJ GOA-WorkBench ®  Odpovídá modelům CAF a EFQM.  Je pravidelně aktualizován.  Umožňuje roztřídit hodnotící data do řad standardů ISO a umožní vytvářet protokoly pro ISO 9001/4 nebo ISO 29990.  Je přizpůsobitelný individuálním požadavkům organizace.  Je licencovaný EFQM a kompatibilní s ISO standardy.

28 NÁSTROJ GOA-WorkBench ®  Je navržený tak, aby:  pomáhal personálu identifikovat klíčové hnací síly výkonnosti (vzdělávací/obchodní),  umožnil získávat názory zaměstnanců, prostřednictvím sebehodnocení aktuální situace organizace,  pomáhal managementu při vytváření a monitoringu klíčových činností pro zlepšování,  identifikoval nedostatky v personálním plánování s cílem zlepšit vzdělávání směrem k naplňování okolních potřeb,  strategicky rozvíjel přístup organizace ke kvalitě,  umožnil managementu nalézt „vyladěnou“ obchodní strategii k identifikaci a vyplnění mezer,  poskytoval 360° zpětnou vazbu.

29 VÝHODY GOA-WorkBench ®  Sada produktů GOA-WorkBench ® umožňuje vytvářet reporty, které managementu ukazují, jak si organizace stojí vůči:  ISO 10015 – Management jakosti – směrnice pro výcvik,  Řada ISO 9000 – Normy jakosti,  EQARF (Evropský referenční rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání, CQARF (Společný rámec zajišťování kvality).  Dalším benefitem tohoto nástroje je to, že umožňuje organizaci vytvářet sebehodnocení na základě modelu excelence EFQM.  Prostředí softwaru GOA-WorkBench ® je velmi uživatelsky přívětivé, proto je organizace schopna využívat tento nástroj, aniž by musela školit svůj personál.

30 SEBEHODNOCENÍ: EASY ASSESSMENT  Sebehodnocení „Easy Assessment“ (Jednoduché sebehodnocení) – založené na modelu EFQM a devíti kritériích.  Předdefinovaný seznam otázek.  Kompletní sebehodnocení lze zvládnout za méně než jeden den.  Díky jednotnému řešení sebehodnocení „Easy Assessment“ lze provádět sebehodnocení i na workshopu s mnoha účastníky.  Prostřednictvím týmové verze (Easy Assessment Team) lze elektronicky distribuovat otázky mnoha účastníkům najednou.

31 SEBEHODNOCENÍ: EASY ASSESSMENT Výhody:  Uživatelsky přívětivé hodnocení s předdefinovanými otázkami.  Otázky lze individuálně upravovat.  Poskytuje vysvětlení na každou otázku.  Možnost elektronického sledování opatření ke zlepšování.  Nízké realizační náklady.  Není třeba pořádat žádný workshop: Je zde průměrná hodnota, kdy jsou shromažďovány návrhy na zlepšení.  Výsledky lze vygenerovat formou zprávy v MS Word nebo ve formátu HTML.  Mohou ho realizovat jak začátečníci, tak odborníci.  Z hodnotících dat vytváří základ pro příručky ISO. Nevýhody:  Nezahrnuje hodnocení na principu manažerského nástroje RADAR-Logic.  Využití je omezené instalací specializovaného softwaru do počítače jednotlivých hodnotitelů, nebo internetovým připojením v případě online verze sebehodnocení.

32 NASTAVENÍ HODNOCENÍ  Úpravy otázek  úpravy existujících otázek,  nahrazení existujících otázek jinými,  přidávání nových otázek,  úprava kontextu.  Nastavení hodnotitelů  3 úrovně rolí:  Vedoucí týmu  Majitel kritérií  Hodnotitelé  Sestavení hodnotících týmů  Určení otázek

33 NASTAVENÍ HODNOCENÍ

34 SPUŠTĚNÍ HODNOCENÍ  Hodnocení pomocí % škály (0 – 100%):  současné situace  naléhavosti na zlepšení  Kvalitativní hodnocení (podrobné slovní hodnocení):  současné situace -> DŮKAZY (silné stránky!!!)  naléhavosti na zlepšení -> OBLASTI KE ZLEPŠENÍ

35 SPUŠTĚNÍ HODNOCENÍ

36 SJEDNOCENÍ VÝSLEDKŮ  Souhrnné hodnocení současného stavu hodnotícím týmem  společná diskuse členů týmu – určení škály  zobrazuje se průměrné hodnocení dle odpovědí jednotlivých hodnotitelů  Doporučení  hodnotící tým poskytuje, na základě společné diskuse, své náměty a návrhy na zlepšení

37 SJEDNOCENÍ VÝSLEDKŮ

38 PLÁNOVÁNÍ ZLEPŠOVÁNÍ  Jednotliví hodnotitelé poskytli návrhy na zlepšení, která mohou být duplicitní nebo se navržená řešení obsahově přibližují – tyto návrhy lze seskupit a definovat danou oblast pro zlepšení.  Lze vytvářet PROJEKTY, které mohou být založené na jednom nebo skupině DOPORUČENÍ:  lze přidělit odpovědnosti (odpovědná osoba),  lze odhadnout míru výhod a nákladů na realizaci,  lze určit časové ohraničení,  organizace si může přímo charakterizovat vlivy daného opatření na strategii, cíle a nebo výsledky.

39 VYTVÁŘENÍ VÝSTUPNÍCH ZPRÁV  Individuální sebehodnotící zpráva (zpráva daného hodnotitele)  Souhrnný týmový report (konsolidované zprávy všech hodnotitelů)  Separátně silné stránky a návrhy na zlepšení  Celková sebehodnotící zpráva (silné stránky i návrhy na zlepšení v jednom dokumentu)

40 KONTROLA STAVU HODNOCENÍ  Lze sledovat stav (procento) zodpovězených otázek jednotlivými hodnotiteli a průběžné grafické zobrazení hodnocení.

41 PILOTNÍ TESTOVÁNÍ GOA-WorkBench ®

42 DĚKUJEME ZA POZORNOST RADOVAN KAČÍN, LENKA BOHÁČKOVÁ


Stáhnout ppt "ŠKOLENÍ EFQM A PILOTNÍ TESTOVÁNÍ NÁSTROJE GOA- WorkBench ® Vysoká škola ekonomická v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google