Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně: biomedicínský výzkum Biomedicínský výzkum - CTG č. 195 M.Holub EK FNB Seminář FN Na Bulovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně: biomedicínský výzkum Biomedicínský výzkum - CTG č. 195 M.Holub EK FNB Seminář FN Na Bulovce."— Transkript prezentace:

1 Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně: biomedicínský výzkum Biomedicínský výzkum - CTG č. 195 M.Holub EK FNB Seminář FN Na Bulovce 7. října 2008

2 Účel dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně •definovat a chránit základní práva pacientů, kteří se výzkumu účastní •inovativní medicínská praxe = prospěch pro konkrétního pacienta •biomedicínský výzkum = zvýšení úrovně znalostí, ze kterého mohou mít prospěch všichni pacienti •z biomedicínského výzkumu nemusí mít prospěch konkrétní pacient •pacient musí být informován a nesmí být zneužita jeho ochota prospět jiným (vychází se z principu solidarity)

3 Historie vypracování Protokolu •1991 - Parlamentní shromáždění Rady Evropy doporučilo vypracování rámcové úmluvy •1992 - řídící výbor pro bioetiku (CDBI) vypracoval zásady etiky transplantace orgánů a používání lidských tkání •1997 - přijata Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Oviedo, Španělsko) •2003 - CDBI schválil text Protokolu •30. června 2004 - Protokol přijat Výborem ministrů Rady Evropy

4 Všeobecná ustanovení •Čl. 3. Nadřazenost lidské bytosti (nadřazenost zájmu pacienta nad zájem vědy) •Čl. 4. Svoboda biomedicínského výzkumu (zájem společnosti není nadřazen zájmům jednotlivce) •Čl. 5. Neexistence alternativ (není jiná alternativa, jak daný výzkum provádět) •Čl. 6. Rizika a přínosy •Čl. 7. Schválení (role etické komise - EK) •Čl. 8. Vědecká kvalita

5 Souhlas •souhlas s výzkumem svobodný a informovaný •pacient je rovnoprávný, paternalistický přístup není možný •k dobré praxi („Good Clinical Practice - GCP“) patří podat informace (nejde jen o podpis ISP, ale pacient je především nejdříve ústně informován) •pacient musí být informován i o alternativách •pacient má právo účast na výzkumu odmítnout, rovněž svůj souhlas s výzkumem může kdykoliv odvolat •k dobré praxi patří vyžádat si souhlas i pro použití biologického materiálu získaného při rutinní péči •

6 Ochrana osob neschopných dát souhlas s výzkumem •pacient by měl mít z výzkumu přímý prospěch •případně musí mít z výzkumu prospěch osoby se stejnou chorobou (pro konkrétního pacienta současně znamená účast na výzkumu minimální riziko) •nesmí existovat alternativní způsob výzkumu (tj. na osobách schopných dát souhlas) •projekt musí být vědecky kvalitní •výzkum musí být eticky i právně přijatelný •výzkum musí být předem schválen

7 Příklady výzkumu, který vyžaduje speciální postup a je přísně regulován •výzkum na dětech •výzkum v těhotenství a při kojení •výzkum u psychiatrických pacientů •výzkum u osob zbavených svobody •výzkum u pacientů s poruchou vědomí •výzkum na jednotkách intenzivní péče

8 Postup u osob vyžadujících zvláštní ochranu (výzkum na JIP) •EK přesně stanoví podmínky, za jakých výzkum probíhá •EK určí jednoho z členů, který dohlíží nad způsobem provádění výzkumu •u toho výzkumu se předpokládá souhlas pacienta a priori (princip solidarity) •osoby, které s výzkumem nesouhlasí, toto musí vyjádřit (např. odmítají účast ve výzkumu již před onemocněním) •pacient je informován o účasti ve výzkumu ihned, jakmile je schopen toto vnímat •pokud pacient zemře, je o jeho účasti ve výzkumu informována jeho rodina nebo zákonný zástupce

9 Minimalizace rizika •pokud je to nutné, před vstupem do výzkumu musí být zvážen zdravotní stav (rizika výzkumu) •omezení výzkumu na osobách ve fertilním věku •výzkum nesmí omezit nebo zpozdit nutné preventivní, diagnostické nebo léčebné procedury •užití placeba - pouze tehdy, není-li adekvátní léčba •výzkumný projekt je možno zastavit, pokud mezitím došlo v této oblasti k vědeckému pokroku •nebo se naopak ukázalo, že konkrétní výzkum již není relevantní

10 Monitorování vědecké studie •k povinnostem výzkumníka patří přezkoumání vlastního protokolu v průběhu studie •projekt monitoruje příslušná EK - provádí kontroly (dle zákona platného v ČR od 1. 1. 2008 min. 1x ročně) •právo monitorovat výzkumné studie přináleží i SÚKLu •změny ve výzkumném protokolu se hlásí příslušné EK •změny v protokolu jsou vyznačeny v ISP; novou verzi opět schvaluje příslušná EK •ukončení výzkumu je možné jen z vážných důvodů (experimentální léčba zhoršuje stav pacienta, výsledky jiných týmů prováděný výzkum zpochybňují)

11 Důvěrnost a právo na informace •veškeré posuzování je důvěrné - EK i SÚKL (ochrana dat před konkurencí) •EK projekt posuzuje velmi podrobně, aby byla zajištěna ochrana pacienta; členové jsou vázáni mlčenlivostí •účastníci výzkumu mají právo na zvěřejnění získaných dat a informací •zveřejnění musí být v souladu s ochranou osobních dat •je přímo stanovena povinnost data publikovat

12 Sankce •náhrada škody •poškození zdraví •ochrana osobnosti •postup dle Evropské úmluvy o lidských právech, která soudům umožňuje při újmě na zdraví stanovit příslušnou satisfakci •pojištění studie (uplatňuje se pouze u klinických hodnocení sponzorovaných farmaceutickým průmyslem)

13 Postup výzkumníka •součásti žádosti na EK: anotace projektu, seznam členů řešitelského týmu, návrh ISP pro pacienty (event. osoby v kontrolním souboru), popis rizik, popis invazivních výkonů (např. množství krve při odběru apod.) •při výzkumné studii s experimentálním léčivem projekt vždy posuzuje i SÚKL •studii je možno zahájit pouze po obdržení příslušných schválení •studie podléhá regulaci EK a event. SÚKL •za problémy při studii zodpovídá nejen hlavní řešitel, ale i příslušné zdravotnické zařízení (!!!)

14 Postup EK a SÚKL •EK žádost projedná dle hledisek odborné a etické kvality, důležitá je schopnost badatelského týmu dodržet závazné postupy a etické principy •EK monitoruje průběh studie (min. 1x ročně) •studii monitorují i orgány zdravotnického zařízení (ZZ) •pokud jde o podávání exprimentálního léčiva, nad studií dohlíží vedle EK také SÚKL •sankce EK - zastavení studie •sankce orgánů ZZ - pracovněprávní důsledky •sankce SÚKL - finanční pokuta ZZ

15 Děkuji za pozornost Literatura: 1.IRB/Clinical Investigator Reference Guide (the Code of Federal Regulations, 2000) 2. Úmluva o lidských právech a biomedicíně, 1997 2. Helsinská deklarace, verze 1996 3.Norimberský proces, 1946


Stáhnout ppt "Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně: biomedicínský výzkum Biomedicínský výzkum - CTG č. 195 M.Holub EK FNB Seminář FN Na Bulovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google