Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSOLVENČNÍ ZÁKON PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK JUDr. HANA HRSTKOVÁ říjen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSOLVENČNÍ ZÁKON PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK JUDr. HANA HRSTKOVÁ říjen 2010."— Transkript prezentace:

1 INSOLVENČNÍ ZÁKON PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK JUDr. HANA HRSTKOVÁ říjen 2010

2 Nález ústavního soudu - zrušení části § 192
Účinnost od – do té doby nemohou věřitelé popírat Pokyn pro zákonodárce upravit 198/1 199/ /1 Na popěrném právu správce a dlužníka se nic nemění Varianty možné budoucí úpravy IZ - popěrné právo věřitelů dle původního ZKV - možnost věřitelů vnutit svou popěrnou vůli správci (pod sankcí odpovědnosti) - popření se zpřísněnými procesními pravidly – unesení břemena tvrzení a důkazního - ekonomické zatížení popírajících – deponování kauce a její vrácení jen, bude-li popěrný úkon úspěšný

3 Expertní skupina pro IP a teze novely IZ:
úřední ověření podpisu u popěrného úkonu věřitele omezení možnosti popěrného úkonu jen při řešení úpadku konkurzem popěrný úkon se musí doručit soudu 3 dny před zahájením PJ – popřený věřitel musí mít možnost seznámit se s popřením včas - popření pouze věřitelem (nikoli současně i správcem) bude bez vlivu na hlasovací právo

4 Odmítnutí přihlášky pro neopravení vad
Věřitel neuvedl právní důvod své pohledávky tedy skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá. Správce vyzval, věřitel řádně nedoplnil (uvedl, že právním důvodem jsou faktury, dlužníkem neuhrazené – soud přihlášku dle návrhu správce odmítl. Věřitel odvoláním namítal, že jde o nedůvodný formalizmus, neb přílohou přihlášky byly faktury a dodací listy, jasně zdůvodňují kupní smlouvu, která byla uzavřena pouze ústně. Až po lhůtě správcem stanovené uvedl věřitel, že šlo o kupní smlouvy. Faktury jsou jen daňovým dokladem, nejsou důvodem vzniku závazku, nedoložení faktur (ale uvedení právního důvodu v přihlášce) je důvodem k popření. Neuvedení důvodu a nedoplnění přihlášky o právní důvod ve lhůtě určené správcem - případ pro odmítnutí. Po marném uplynutí lhůty pro opravu se k  přihlášce nepřihlíží bez ohledu na to, že soud dosud nerozhodl o odmítnutí. Nelze proto přihlížet k později provedené opravě. KSBR 39 INS 398/ P

5 Odmítnutí přihlášky v konkurenci s jejím popřením.
188 IZ se uplatní jen je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Nepřipojí-li věřitel požadované přílohy, uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní) a nedoplní-li ani přes výzvu správce požadované přílohy (kopie smluv, rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce), čili listinné důkazy ve smyslu 177 IZ, je na správci, zda pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle 192 ad. ji popře. K přihlášce pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se dle / 2 IZ nepřihlíží ode dne, kdy přihlašovateli pohledávky marně uplynula lhůta určená mu insolvenčním správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky. Když byla přihláška doplněna po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím než insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce nepřihlíží anebo ji jako opožděnou odmítá, nemá to žádného vlivu na předchozí závěr – nastaly účinky nepřihlížení k P. KSUL 45 INS 150/2008 SSRaS 13/2009

6 Lhůta pro přihlášky Lhůta pro přihlášení je procesně právní R 25 /2009 a III ÚS 545 / 99 SNU ÚS – rozhodující je den, kdy bylo odevzdáno orgánu, který má povinnost doručit soudu písemnost. Pokud věřitel po vstupu dlužníka do likvidace přihlásil své pohledávky do likvidace, nedává mu toto samo postavení přihlášeného věřitele v  insolvenčním řízení. Skutečnost, že pohledávka není sporná, že ji dlužník uznává, že jde o pohledávku vykonatelnou a vykonávanou nezbavuje věřitele, který chce být uspokojen v insolvenčním řízení, povinnosti ji tam přihlásit. Nelze namítat, že lhůta 30 dnů stanovená soudem pro přihlášky je nepřiměřeně krátká: věřitelé přece mohou uplatnit svá práva přihláškou již od zahájení řízení. Ani z  toho, že věřitel je věřitelem známým /dlužníkem uvedeným v  jeho seznamech/ nelze dovozovat žádná zvláštní práva, týkající se způsobu vyrozumívání o skutečnostech rozhodných pro jejich postup v ˇinsolvenčním řízení – takoví věřitelé se z á s a d n ě vyrozumívají pouze prostřednictvím IR

7 Pokračování Ani podání žaloby o zaplacení pohledávky u civilního nalézacího soudu není „záchranou“ lhůty – žaloba není přihláška. Princip stejného zacházení se známými věřiteli prolamuje jedině výjimka § 430 IZ – věřitelé s  obvyklým místem pobytu, bydlištěm nebo sídlem v  členském státě EU (s výjimkou Dánska) musí být zvlášť vyrozuměni o zahájení řízení, zvlášť jim musí být posláno rozhodnutí o úpadku a zvlášť výzva k  podávání přihlášek – lhůta k přihláškám jim běží až od doručení výzvy zvláštním způsobem. KSBR 31 INS 5344/2008 P5 NS 29 NSCR 27/

8 Pokračování Soud přihlášku odmítl pro opožděněnost. Právní moc usnesení o zjištění úpadku a prohlášení konkurzu nemá žádný vliv na běh přihlašovací lhůty, jež začíná plynout již od jeho vydání (a současném zveřejnění v insolvenčním rejstříku ). Argumentace věřitele, že hospodářská situace dlužníka byla pro něho velmi nepřehledná a nečitelná, že insolvenčnímu řízení předcházela jiná dvě insolvenční řízení, v nichž však nebylo rozhodnuto o dlužníkově úpadku, nebo že nebylo v jeho silách pravidelně sledovat insolvenční rejstřík, není důvodnou - nemá v IZ žádnou oporu. MSPH 91 INS 4065/

9 Pokračování Seznam dlužníkových věřitelů neobsahoval jednoho z věřitelů, který se přihlásil do řízení pozdě. Namítal, že dlužník svým podpisem nepotvrdil správnost a úplnost seznamů předkládaných soudu dle 104 a to může mít vliv na běh lhůty k  podávání přihlášek a na platnost podaného insolvenčního návrhu. Odvolací soud tento názor nesdílí, upozornil, že důsledek je pouze v  trestněprávní rovině – příp. poškozování věřitele. Všem věřitelům dlužníka je totiž rozhodnutí soudu doručováno stejně a to prostřednictvím IR. KSBR 32 INS 3618/2008

10 Dodatečné uznání popřené pohledávky správcem
Účinné zpětvzetí popření pravosti nevykonatelné pohledávky může provést IS jen do doby, než marně uplyne lhůta stanovená věřiteli k podání incidenční žaloby nebo do doby než ve včasně zahájeném řízení rozhodnutí o této žalobě nabude právní moci. Nastane-li účinek „nepřihlížení“ k  pohledávce, pak procesní úkon správce dodatečného uznání ( zpětvzetí popření ) nemůže vyvolat žádné procesní důsledky (dle 201/1/b). 29 NSCR18/ NSCR 19/2009

11 Seznam přihlášených pohledávek
Správce je oprávněn měnit své stanovisko k jednotlivým přihláškám i po zveřejnění seznamu na IR a vyřadit ze seznamu tu, která zařazena být neměla. Nesouhlasí - li věřitel s nezařazením (vyřazením) jeho pohledávky, může podat soudu návrh na zařazení pohledávky do seznamu, proti zamítavému rozhodnutí ins.soudu je pak odvolání přípustné KSOS 33 INS 5524/2009 Vykonatelná pohledávka vykonatelnost pohledávky znamená podloženost některým z  titulů uvedených v § 274 osř Cmo 224/2009 VS Praha

12 Zajištěný věřitel účinek prohlášení konkurzu dle  248/2 IZ znamená, že se stávají neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která věřitelé získali po zahájení insolvenčního řízení. To platí, i když pohledávka byla při přezkumném jednání zjištěna s  právem na uspokojení ze zajištění (přezkum se konal po povolení oddlužení, účinky tu 248/2 IZ nebyly, správce proto nemohl popřít pořadí věřitele, až po přezkumu byl prohlášen konkurz a nastaly účinky 248 / 2 – stalo se neúčinným právo na uspokojení ze zajištění). Zajištěný věřitel byl na důsledky 248/2 upozorněn na schůzi věřitelů i na přezkumu. Věřitel namítal, že mu bylo upřeno právo domáhat se určení pořadí žalobou – na svých právech věřitel krácen nebyl, protože mu bylo umožněno vznést námitky proti konečné zprávě – což učinil, ale úspěšný nemohl být 248/2. KSBR 38 INS 190/2008

13 Vyrozumění popřeného věřitele
Správce neinformoval věřitele dle 410/ 2 a 197/ 2 IZ, že žalobu má podat i proti popírajícímu dlužníkovi, proto neúplným správcovým vyrozuměním nezačne věřiteli běžet 15denní lhůta k podání žaloby. Tento důsledek se promítne i v incidenčním sporu – pokud se ho účastní pouze popírající správce, rozhodnutí o určení pohledávky nemá účinky pro IŘ. KSUL 45 INS 857/

14 Pokračování Popře-li při oddlužení pohledávku i dlužník, v incidentu vedle správce je pasivně legitimován i on cmo 178/2009 VS Praha Správce a dlužník (pokud oba popřeli) mají v  incidentu o popřené pohledávce při oddlužení postavení nerozlučných společníků. Vyrozumění popřenému věřiteli musí proto obsahovat i poučení, že k  pohledávce nebude přihlíženo, nebude-li podána žaloba i proti dlužníku. Popře-li při oddlužení jen dlužník nebo jen správce, je pasivně legit. jen ten, kdo popřel cmo 245/2009 VS Praha Nepoučí-li soud řádně při přezkumu přítomného popřeného věřitele dle 7/1 IZ a 5 osř o možnosti uplatnit své právo žalobou 198/1 IZ, nezačne věřiteli běžet propadná lhůta k podání žaloby 198/1 věta cmo 16/2010 VS Praha

15 Uplatnění pracovněprávních pohledávek
pracovněprávní pohledávky se uplatňují přímo u správce a nikoli přihláškou u soudu, neplatí pro ně lhůty pro přihlašování pohledávek, k  jejich uspokojování může docházet kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Pokud správce takovou pohledávku neuznává, jediným prostředkem k  jejímu vymožení je žaloba u příslušného okresního soudu a později insolvenčním soudem určená lhůta pro plnění správcem. I když by byla taková pohledávka uplatněna přihláškou, není důvodu reagovat např. § 185. Je vhodné, aby soud uvědomil účastníky, jak s takovou přihláškou naložil, usnesením o vedení řízení – účastník nesouhlasící s postupem soudu (správce) je může napadnout odvoláním. KSPL 27 INS 5308/2008 Zástavní věřitel může do IŘ zástavního dlužníka přihlásit pohledávku, kterou má za osobním dlužníkem; k podání IN vůči zástav.dlužníkovi však legitimován není KSLB 76 INS 7992/2009

16 Nepřezkoumatelnost přihlášené pohledávky
Věřitel přihlásil jednou přihláškou dvě pohledávky. Správkyně jej vyzvala k doplnění nebo opravě přihlášky, že každá pohledávka musí být přihlášena zvláště na samostatně vloženém listě přihlášky a k předložení listiny dokládající existenci věřitele právnické osoby. Vady přihlášky správkyní vytýkané nejsou takové povahy, aby bránily přezkoumání přihlášených pohledávek, i když odvolatel řádně a včas nedostál výzvě správkyně. Přihlášené pohledávky byly v přihlášce dostatečně popsány a absence výpisu z OR nezpůsobuje jejich nepřezkoumatelnost. MSPH 60 INS 3731/2008

17 Změna výše přihlášené pohledávky - opožděnost
Omyl v přihlášce Jde toliko k tíži odvolatele, pokud se zmýlil v osobě dlužníka, přihlášku nutno odmítnout MSPH 60 INS 3731/2008 Změna výše přihlášené pohledávky - opožděnost Finanční úřad si přihlásil včas  DPH, po lhůtě využil svého práva měnit výši přihlášené pohledávky a dopřihlásil silniční daň a daň z příjmů. Neexistuje však formulář „změn přihlášky“, proto doručil jako Změnu výše. Právní titul dodatečně přihlášených pohledávek byl zcela však jiný, jde o přihlášku s odlišným skutkovým i právním základem a tak je druhé podání opožděnou přihláškou, kterou nutno odmítnout KSCB 27 INS 5150/2008

18 Opožděnost přihlášky Telefaxem podaná přihláška nebyla včas (v procesní lhůtě 3 dnů) doplněna a nelze tudíž k ní přihlížet. Přihláška byla podána až po lhůtě předložením originálu a elektronicky s ověřeným podpisem - zde šlo o samostatná podání. Prominutí zmeškání lhůty je nepřípustné, proto došlo k správnému odmítnutí přihlášky. KSCB 25 INS 3660/2008 Přihláška není včasná, byla-li ve lhůtě podána správci, ale opožděně k soudu. KSUL 45 INS 150/2008

19 Formulář přihlášky Nepodání přihlášky na formuláři nezpůsobuje bezúčinnost podání, ale jde pouze o vadu: nedostatek zákonem předepsané formy, kterou musí správce odstranit dle 188 / 2 IZ KSCB 25 INS 750/2008 Je-li soudu podána přihláška nikoli na formuláři, je nutné posoudit ji dle obsahu a je zde dána povinnost správce odstraňovat vady, je-li tak napraveno, má přihláška účinky ke dni, kdy bylo původní podání vůči soudu učiněno KSCB 27 INS 1466/2008 OPAČNÝ NÁZOR: Přihláška byla uplatněna ne v zákonem předepsané formě, nejedná se proto o přihlášku pohledávky, ale o oznámení o existenci pohledávky, s nímž nejsou spojeny účinky uplatnění pohledávky v  insolvenčním řízení. Mj. přihláška byla odmítnuta i pro opožděnost - kterou odvolací soud uznal MSPH 76 INS 3732/2008

20 Změna a doplnění přihlášky
ČSSZ přihlásila pojistné a penále. Později přihlášku snížila o platbu provedenou úřadem práce. Poté podala doplnění přihlášky – nazvala je změnou a navýšením původní přihl., zvýšila ji o pojistné. Leč neuvedla kterých pohledávek se týkala úhrada ÚP a zda některá z nich zanikla nebo byla pouze snížena. Soud proto správně nahlížel na „změnu a doplnění“ přihlášky jako na novou přihlášku, která však byla opožděnou. KSUL 45 INS 442/2008 též KSUL 45 INS 442/2008 OPAČNÝ NÁZOR: Celní úřad po lhůtě k  přihlašování pohledávek provedl opravu a doplnění své původní přihlášky ( o dopočítaní daně spotřební ), v  níž uvedl, že jde pouze o předpokládanou dlužnou částku spotřební daně. Úkolem soudu je posoudit, zda výši přihlášené pohledávky věřitel přípustně změnil. To věřitel může činit až do okamžiku jejího přezkoumání KSCB 27 INS 1466/2008 ...

21 Pokračování Přihláška podaná ve lhůtě obsahovala jistinu, úvěrové pojištění a smluvní úroky. Pozdější podání uplatněné po lhůtě mělo charakter změny výše přihlášky pouze co do smluvních úroků, které odvolatel navýšil, ohledně úroků z prodlení však šlo o přihlášku novou, dosud neuplatněnou. Správně soud hodnotil toto uplatnění jako opožděnou přihlášku a odmítl ji. Nesprávně však ukončil soud účast tohoto věřitele ohledně opožděné části přihlášky. KSPA 48 INS 1647/2008

22 Výzva správce k opravě přihlášky
Má-li neodstranění vad přihlášky a její nepřezkoumatelnost mít následek nepřihlížení a ukončení účasti věřitele v IŘ, musí být výzva správce dostatečně určitá a prostá chybných údajů (špatné uvedení adresy správce, správce se poté dovolával toho, že se věřitel nedostavil na přezkum, nekontaktoval po vrácení zásilky správce, ani si jeho adresu nezjistil jinak - to neumožňuje závěr o tom, že věřitel lhůtu k opravě přihlášky zmeškal). KSUL 70 INS 1584/2008

23 Nová přihláška a doplnění původní přihlášky
Lhůta k přihláškám I když soud uvede nesprávně, kdy termín k přihláškám končí (chybně uvedena lhůta o jeden den kratší) nemůže jít tato nesprávnost k tíži věřitelů KSUL 45 INS 19/2009 Nová přihláška a doplnění původní přihlášky Věřitel přihlásil včas přihlásil smluvní pokutu a úroky z prodlení a po lhůtě k přihlašování změnil (zvýšil) výši přihlášených úroků a smluvní pokuty – soud prvního stupně chybně hodnotil toto podání jako novou přihlášku, ač šlo o přípustné navýšení. Odmítnutí přihlášky proto nebylo důvodné KSPL 54INS 3540/2008

24 POHLEDÁVKY ZAJIŠTĚNÉ ZAPODSTATOVÉ + OBDOBNÉ ÚROČENÉ
(2g, 166-7, 171, 204, 298) (168, 169, 203) (171) POHLEDÁVKY PODŘÍZENÉ A SPOLEČENSTEVNÍ STANDARDNÍ (172) NEUSPOKOJITELNÉ, VYLOUČENÉ PODMÍNĚNÉ (183) (170)

25 ÚČINKY ZAHÁJENÍ IŘ Pohledávky ne žalovat nutno je přihlásit 109, 110
Lhůty nezačínají nebo neběží Zástavu lze nabýt a uspokojit se dle IZ Exekuci nelze provést

26 POVINNOSTI S PŘIHLÁŠKAMI SPOJENÉ PRÁVA PŘIHLÁŠENÉHO VĚŘITELE
PŘIHLÁŠKY POVINNOSTI S PŘIHLÁŠKAMI SPOJENÉ SPORY O PŘIHLÁŠKY PRÁVA PŘIHLÁŠENÉHO VĚŘITELE DEFINICE

27 PŘIHLÁŠKA Procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v IŘ 2h Přihlášení věřitelé jsou účastníky řízení 9 nejde-li o přihlášené věřitele, jsou účastníky řízení též ti, kdo uplatňují své práva v insolvenčním řízení jiným způsobem např. věřitelé s nároky za podstatou / o správci mohou rozhodovat jen věřitelé přihlášení 29 zápočty mohou provádět jen věřitelé přihlášení 140/3/a přihlášení věřitelé mohou své nároky převádět, postupovat 18 jen přihlášení věřitelé mohou být členy a náhradníky V V 59/1 po zahájení IŘ pohledávky nelze žalovat, je nutno je přihlásit 109/1/a

28 DISPOZICE PŘIHLÁŠKOU uplatňuje se u soudu ne u správce, P podaná u jiného soudu - účinky až dnem dojití insolvenčnímu soudu 173 lhůta určená soudem k P = lhůta procesněprávní - opožděné P - nepřihlíží se 173/1 odmítnutí zahraniční věřitelé 430 P žalovaných - exekuovaných - nesplatných - podmíněných zajištěných pohledávek 166 povinný formulář přílohy odpovědnost věřitele za správnost 176 změna výše a doplnění P - zpětvzetí P - vzetí na vědomí 184 zánik pohledávky v průběhu řízení a žaloba na určení, že dále trvá 186 109/ 3 ve spojení s 173 / 4 se uplatní, jen bude-li pohledávka přihlášena; po zmeškání lhůty k přihlášce, účinky 109 / 3 netrvají.

29 NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
důvod vzniku (skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá) zajištění věřitelé musí uvést uplatnění práva na Z, druh Z a důvod vzniku Z vykonatelnost ! 198/3 výše vždy vyčíslená v CZK, odhad hodnoty nepeněžitých a neurčitých P Vyhláška 311/2007 § 21: údaje o smlouvě nebo j.důvodu přihlášky včetně vylíčení skutečností, o pořadí, vykonatelnosti, popis vzniku zajištění, rozhodného práva, popis zajišťujícího majetku, event. dohoda o pořadí uspokojení, způsob výpočtu úroku dle 171 IZ, údaj o rozsahu zajištění, údaj o podřízenosti, o povaze pohledávky (peněžitá či ne, podmíněná či ne, splatná či ne, v CZK či cizí měně), o celkové výši pohledávky - postupu při vyčíslení nepeněžité pohledávky, o celkové výši příslušenství a postupu jeho výpočtu, prohlášení o pravdivosti, seznam příloh a údaje o podepisujícím

30 KDY PODAT PŘIHLÁŠKU 2 h 30 d – 2 m P P P P VYHLÁŠKA O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
NÁVRH VĚŘITELE + PŘIHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O ÚPADKU + VÝZVA VĚŘITELŮM 101 + LZE 136/2d 105 VÝZVA VĚŘITELŮM 110/ 2,3 NEPŘIHLÍŽÍ SE 173

31 JEDNACÍ ŘÁD PRO INSOL.ŘÍZENÍ
Vyhláška MS 311/2007 upravuje náležitosti, mj. - s e z n a m u přihlášených pohledávek - vyrozumění o p o p ř e n í pohledávky 13 - manipulace přihláškami a nahlížení do dokladů 10 a 12 - přílohy přihlášky se v IR nezveřejňují - příloha přihlášky jsou kopie smluv, rozhodnutí aj. podání

32 PŘEZKOUMÁNÍ PŘIHLÁŠEK
správce přezkoumá P dle účetnictví dlužníka vyzve k odstranění vad a neúplností, určí lhůtu (15 dnů je ze zákona), neopravené předá soudu - nepřihlíží se k nim, odmítnutí 188, 185 sestaví seznam přihlášek, nezařazují se: nepřihlížené P, vyloučené P účastníci mohou nahlížet, publikace v IR 15 dnů před PJ, soud vyznačí každou změnu seznamu posouzení pohledávek probíhá na přezkumném jednání – účast dlužníka a správce je nezbytná při PJ může měnit správce své stanovisko a věřitelé svou přihlášku 192/2

33 POPŘENÍ POHLEDÁVEK, INCIDENTY
popírá dlužník a správce, popírání věřitelů umožnil od r US, dlužníkovo popření zabrání vzniku ex.titulu a při oddlužení vyvolá nutnost incidentu popření pravosti, výše, pořadí; výsledky zapíše správce do seznamu a vyrozumí nepřítomné věřitele incidenční spory o popřené pohledávky – nevykonatelné žaluje popřený věřitel, vykonatelné žaluje správce, zmeškání lhůty nevykonatelné: nepřihlíží se, vykonatelné: pohledávka je zjištěna pohledávka je zjištěna – správce nepopřel – správce vzal popření zpět – soud rozhodl v incidentu – správce včas nepodal žalobu u popřené vykonatelné pohledávky místo incidentu o popřené pohledávce může pokračovat přerušené původní řízení 265/ 2 a 3

34 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "INSOLVENČNÍ ZÁKON PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK JUDr. HANA HRSTKOVÁ říjen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google