Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.rodos94.czwww.infobozp.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.rodos94.czwww.infobozp.cz."— Transkript prezentace:

1 Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.rodos94.czwww.infobozp.cz

2 Naše společnost působí na trhu již od roku 1994 V našich činnostech preferujeme tyto hodnoty: Tradice – Zkušenosti - Kvalita – Profesionální přístup Firma má registraci č.00013276/001/01/S Úřadu pro ochranu osobních údajů Praha pro zpracování osobních údajů dle § 16 odst.3 zákona č.101/2000 Sb.

3 RODOS 94 – poradenství a vzdělávání Kdo jsme? Co svým klientům nabízíme?  PREVENCE RIZIK  PERSONÁLNÍ MANAGEMENT  PERSONÁLNÍ AUDIT  VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

4 • Základní audit, zjištění nedostatků, návrhy na odstranění a odborná pomoc • Komplexní posouzení stavu bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kontrola systému, opatření k efektivnímu řízení • Kategorizace rizik • Systém vzdělávání zaměstnanců v BOZP, školení a ověřování znalostí. • Speciální programy identifikace rizik pro státní a veřejnou správu, školství a zdravotnictví • Podpora programu Bezpečný podnik, implementace systému řízení BOZP (OHSAS, Bezpečný podnik,…) PREVENCE RIZIK

5 VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE - školící činnost, vlastní vzdělávací programy / rekvalifikace - outsourcing oblasti vzdělávání kvalita – úspora nákladů – nezávislost - audit

6 Řízení procesu, outsourcing oblasti vzdělávání a komunikace: - komplexní vedení agendy - organizace a zabezpečení - plán vzdělávání - zpětné vazby - vnitropodnikové vzdělávání - osobní rozvoj, perspektivní zam. - interní školení - komunikace, firemní kultura - periodika - jednorázové akce VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE

7 PERSONÁLNÍ AUDIT Služby soukromým firmám i organizacím státní správy  analýza stavu, systemizace, návrh uspořádání, vypracování organizačního schématu, optimalizace, organizace a řízení, historický i očekávaný vývoj a doporučení, návrh změny číselníků, ekonomická zhodnocení a porovnání efektivity  analýza působnosti s ohledem na vztahující se legislativu a poskytované činnosti, vyhledávání duplicity vykonávaných činností  posouzení kvalifikačních předpokladů, návrh popisů pracovních míst, návrh na doplnění či rozšíření kvalifikace zaměstnanců, dle požadavků časové snímky jednotlivých zaměstnanců  kontrolní audity (ochrana systému, mzdový audit, hodnocení řízení, audit „na klíč“) Mezi naše klienty se zařadili např:

8 Systém Šance je systém kreditního čtyř semestrového studia, který dává možnost získat standardizované akreditované vzdělání Manažer. Systém vychází z následujících principů: •každá jednotka (studijní kapitola) je samostatná a nezávisí na tom, zda je použita ve spojení s jinými jednotkami, studentovi je ponechána absolutní volnost směřující pouze ke kvalitnímu konečnému výsledku •důraz na význam slova management – systém připravuje skutečné manažery k vedení a řízení, nikoliv technokraty, kteří možná rozumí ekonomice, odlévání, výkovkům a výrobě, ale o řízení nemají ani potuchy. •člověk vychovaný tímto systémem je pak přínosem v každém oboru •je určen zájemcům o osobní a profesní rozvoj oblasti standardního vzdělání managementu první linie •plně využívá individuálního přístupu k portfoliu znalostí zaměstnance Systém Šance je alternativou pro vnitropodnikové vzdělávání s provázanou všeobecnou výukou a praktickým vzdělávání ve společnosti. •ve spolupráci se zaměstnavatelem garantuje certifikovaným absolventům zařazení do soustavy (plánu) personálních rezerv •v případě certifikace Manažera možnost pokračování studia v navazujících studijních programech či individuálním programu (např.rozvoj v programu perspektivních zaměstnanců)

9 Co je program Manažer v systému Šance •Studijní program pro standardizaci profese MANAŽER •Dává možnost každému uchazeči dosáhnout dané kvalifikace •Systém vnitropodnikového vzdělávání •Volitelný studijní program s individuálním přístupem a kreditním hodnocením •Kombinace externích a interních lektorů •Kombinace teoretického vzdělávání s odbornými informace ze vnitř firmy a poskytovaných do firmy •Dlouholetý odborný růst se zvyšováním kvalifikace •Vhodný výukový program pro „perspektivní“ zaměstnance •Otevřený program víceletého studia se „šancí“ pro osobní kariérní rozvoj •Témata studií a úloh řeší konkrétní problémy výroby •Certifikace s celostátní platností

10 Kritéria pro výběr účastníků studia Studium je určeno těmito podmínkami: •Uchazeč s úplným středním odborným vzděláním •Přijímací vstupní test nebo pohovor - absolvování vstupního testu (nebo případové studie, pohovoru) s výsledkem prospěl (slouží i k analýze profilu počátečních znalostí účastníků studia), test má 10 otázek, 50% a více správných odpovědí značí výsledek prospěl

11 Vzdělání programu Manažer

12 Systém vzdělávání je realizován ve třech oblastech: 1)získávání „soft“ dovedností do firmy - teoretická část – získávání nových teoretických znalostí od externích školitelů, vzdělávacích agentur 2)předávání odborných informací uvnitř společnosti (těch „nejlepších“ znalostí, které firma v zaměstnancích již má) – praktická část - interní vzdělávání – systém interních lektorů z řad zaměstnanců s individuálními zkušenostmi, znalostmi, mentoring 3)předávání odborných informací do společnosti (těch „nejlepších“ znalostí a zkušeností v daném oboru) – praktická část – účast odborníků v systému vzdělávání z vysokých škol, zahraniční stáže, účast na konferencích Jedná se o flexibilní systém dlouhodobého vnitropodnikového vzdělávání s motivací zaměstnanců na základě kreditního systému. Volitelnost výukových předmětů dává zaměstnancům možnost vzdělávat se tam, kde cítí potřebu.

13 Vysvětlivky: Zelené rámečky - Vzdělávací „modul“, základní hlavní teoretická část studia Modré rámečky – oblast předmětů s povinnou účastí Žluté rámečky – volitelné vzdělávací předměty a aktivity * Praktická výuka – účast na praktická cvičení nebo vzdělávání uvnitř společnosti, sdílení informací tj.vnitropodnikové vzdělávací akce prováděné vlastními školiteli z řad zaměstnanců zaměřené na předávání zkušeností uvnitř firmy, obvykle zaměřené na konkrétní místo či proces ve firmě ** Externí vzdělávací akce zaměřené: a ze společnosti, např.stáže, účast na konferencích, profesních setkáních b do společnosti, např.účast externích odborníků na řešení konkrétních problémů ve firmě (mentoring), týmová řešení (vlastní zaměstnanci a externí odborníci)

14 Kreditní systém studia

15

16 Sumarizace rozsahu výuky dle jednotlivých druhů

17 Celkový časový plán výuky s jednotlivými semestry Celkový počet hodin je 142-196, z toho teoretická výuka max.133 hodin, praktický výcvik 63 hodin. Vyučovací hodina je v délce 45 minut, mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky v délce 15 minut.

18 Praktický výcvik dává možnost účastníkům absolvovat praktickou výuku vycházející z reálných skutečností ve firmě nebo organizaci. Jde o umožnění formy vnitropodnikového vzdělávání, prohloubení znalostí a návaznost na vzdělávání v dané firmě. Tato forma výuky je určena zejména pro ty kurzy, které budou naplněny více účastníky z jedné firmy či organizace. Jde o případy, kdy chce zaměstnavatel rozšířit kvalifikaci svých zaměstnanců o akreditované studium „MANAŽER“ a současně dle svého doporučení jim poskytnout vnitropodnikové vzdělávání. Praktický výcvik – praktická výuka Náplní jsou zejména interní školení prováděná z řad zaměstnanců – jde o sdílení informací ve firmě, kdy pracovníci s dlouholetou praxí a zkušenostmi předávají své znalosti těm svým kolegům i podřízeným, kteří mají zájem o svůj další odborný rozvoj. Interní školení tak pomáhá uchovávat hodnoty znalostí a zkušeností uvnitř firmy, působí preventivně v oblastech kvality, často zdůrazňuje a odkrývá do podrobností oblasti, které vzhledem k výrobě stojí sice na okraji, ale pro úspěšný rozvoj firmy jsou důležité.

19 Praktický výcvik – Stáž V případě možností a zájmu může být do modulu Praktický výcvik začleněna stáž u jiné firmy. Jedná se např.o stáže zaměstnanců u tuzemských a zahraničních firem obdobného zaměření, jejíž součástí je prohlídka výroby, technologií, seznámení s postupy výroby či činností ve firmě, výměna zkušeností, popř.zácvik na zařízení (nové technologii) atd. Praktický výcvik – Mimořádné akce V případě možností a zájmu může být do modulu Praktický výcvik začleněna mimořádná akce. Mezi mimořádné akce patří např.: - týmová řešení problémů ve výrobě za účasti externích odborníků - spolupráce na společném projektu několika firem - výzkumná činnost, vývoj, spolupráce na prototypu, novém postupu, spolupráce na zavádění či změně systému (např.ISO, Bezpečný podnik) - spolupráce na tvorbě odborné literatury, příruček - účast na konferencích

20 Interní školení Klademe velký důraz na předávání dovedností a vědomostí uvnitř firmy. Našim klientům pomáháme budovat systém interních lektorů a školitelů z řad zaměstnanců, aby zkušenosti a duševní hodnoty, které byly ve firmě vytvořeny byly dál předávány novým, mladším a méně zkušených zaměstnancům Práce interních lektorů umožňuje firmě reagovat na aktuální potřeby. Příprava interních lektorů probíhá formou pomoci s přípravou témat, osnov, výukových materiálů i prezentačních dovedností. V minulosti se nám osvědčil Katalog interních školení, který pomáháme vytvořit a vydat klientovi pro potřeby zaměstnanců a jejich výběr pro účast na vnitropodnikové vzdělávací akci. školení prováděná ve firmě lektory z řad vlastních zaměstnanců Po složení závěrečných zkoušek obdrží každý účastník certifikát o absolvování studia MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu s celostátní platností.

21


Stáhnout ppt "Studijní obor MANAŽER pro řízení malého nebo středního útvaru odborného typu akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.rodos94.czwww.infobozp.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google