Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Oblast odpadového hospodářství Ing. Kateřina Sobková – metodik Ing. Aneta Siobosová – analytik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Oblast odpadového hospodářství Ing. Kateřina Sobková – metodik Ing. Aneta Siobosová – analytik."— Transkript prezentace:

1 Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Oblast odpadového hospodářství Ing. Kateřina Sobková – metodik Ing. Aneta Siobosová – analytik

2 Odpadové hospodářství Cíl školení •Očekávání od Projektu. •Nastínění možností a výhod meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství. •Vysvětlení problematiky odpadového hospodářství (pojmy, souvislosti). •Postup při zpracování analytické části dokumentu, zdroje dat, práce s daty, vyhodnocování dat (vysvětlení, praktické ukázky).

3 Odpadové hospodářství Odůvodnění výběru tématu •Agenda, vykonávaná v samostatné působnosti obcí (zajištění nakládání s odpady, financování, vedení evidence odpadů, ohlašování). •Aktuální stav při řešení problematiky (problémy při nakládání s odpady, finanční nároky, zajišťování agendy v obcích, budoucí výhled). •Přesah území obce v dané problematice (stejné nebo podobné problémy, malá možnost změny systému). •Výhoda meziobecní spolupráce (výhoda budování větších územních celků a meziobecní spolupráce, možnost snížení finančních nákladů).

4 Odpadové hospodářství Základní legislativní rámec pro ČR •Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění. •Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. •Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění. •Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. •Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, v platném znění. •Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění.

5 Odpadové hospodářství Základní pojmy •odpad, •nebezpečný odpad, •komunální odpad, •odpad podobný komunálnímu, •směsný komunální odpad, •oddělený sběr odpadu, •biologicky •biologicky rozložitelný odpad, •biologicky rozložitelný komunální odpad, •nakládání s odpady, •zařízení k nakládání s odpady.

6 Odpadové hospodářství

7

8

9

10 Aktuální stav, budoucí výhledy •SOUČASNÝ STAV: Obec je organizátorem a objednatelem služeb v odpadovém hospodářství. Náklady na OH obce 8 až 15 % rozpočtu. Plnění cílů POH a povinností. Účelová spolupráce některých obcí v odpadovém hospodářství. •CÍL: Vytvořit komunikující dobrovolné svazky obcí, které budou řešit konkrétní problémy, které je aktuálně v území tíží, a jejichž činnost bude dlouhodobě udržitelná. •Možný efekt meziobecní spolupráce: Pozitivní posun při Plnění cílů POH ČR, úspora finančních prostředků, posílení pozice obcí.

11 Odpadové hospodářství Další vývoj - závazky, plnění cílů Odpadové hospodářství v obcích v současné době nějakým způsobem funguje, ALE MUSÍ SE ŘEŠIT TAKÉ BUDOUCÍ VÝHLED. •JAKÉ BUDE ŘEŠENÍ OH V BUDOUCÍM VÝHLEDU??? •JAKÝ SE ZVOLÍ PŘÍSTUP K PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ A CÍLŮ V OH??? •JAK SE BUDE REALIZOVAT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PŘI NAPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KAPACIT SKLÁDEK A NEMOŽNOSTI VÝSTAVBY DALŠÍCH SKLÁDEK A NEDOSTUPNOSTI ZAŘÍZENÍ, POTŘEBNÝCH K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. •JAK SE BUDE VYVÍJET LEGISLATIVA A POŽADAVKY EU??? •JAK SE BUDOU VYVÍJET CENY ZA SLUŽBY V OH??? •JAK SE BUDE VYVÍJET KONKURENCE SLUŽEB V OH???

12 Odpadové hospodářství Výhody meziobecní spolupráce •Meziobecní spolupráce = možnost identifikace společných problémů a možnost společného řešení, možnost posílení pozice obce. •Komunikace = sdílení zkušeností, inspirace. •Výhody = sdružení na dobrovolné bázi, možnost něco změnit z vlastní iniciativy, tedy pro prospěch vyřešení specifických, vlastních problémů.

13 Odpadové hospodářství Příklady meziobecní spolupráce v praxi •Rakousko •Svazky obcí v oblasti Dolní Rakousko. •Mimo odpadové hospodářství řešení mnoha dalších tematických okruhů. •Rozhodování řídí představenstvo složené ze zvolených starostů. •Svazek má najatý personál pro jeho chod (manažer, zaměstnanci). •23 svazků, 5 regionů, za každý region odborník na jednotlivá řešená témata.

14 Odpadové hospodářství •Oblasti spolupráce v odpadovém hospodářství v Dolním Rakousku: •organizace výběrových řízení, •stanovení poplatků (sběr a svoz SKO, bioodpadu, tříděného odpadu, sběrné dvory – poplatky stejné pro všechny obce svazku), •organizace prodeje druhotných surovin z odpadů, •vedení evidence, ohlašování, •správa sběrných nádob na odpad, •správa účtů a financí.

15 Odpadové hospodářství •ČR •Svazek obcí Severovýchod – nakládání s odpady komplexně. •Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zajišťuje svozy nebezpečných a problémových složek komunálního odpadu. •SOČ Černošín - sběr a zpracování ostatních odpadů, skládka. •Svazek obcí EKOODPADY - vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji. •Svazek obcí pro hospodaření s odpady - provádění činností souvisejících se sběrem, výkupem, dopravou a likvidací odpadů. •Sdružení měst a obcí skládka Chocovice - řešení problematiky odpadového hospodářství sdružených měst a obcí.

16 Odpadové hospodářství •Dobrovolný svazek obcí severovýchod •řeší kromě odpadového hospodářství i cestovní ruch, regionální rozvoj apod., •42 sdružených obcí, •poplatek za odpady: 350 Kč •zakladatel a nyní 100% vlastník společnosti EKOR, s.r.o., (vznik v roce 1994) •okolo 60 zaměstnanců, •SPOLEČNOST PROVOZUJE: svoz komunálního odpadu, skládku odpadů, recyklační plochu na stavební suť, svoz bioodpadu, kompostárnu, separaci odpadů, sběrné dvory, mobilní drcení dřevěného odpadu, osvětové programy, technické služby (zemní práce, údržba komunikací, kontejnerová doprava, apod.).

17 Odpadové hospodářství •Příprava Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji •důvody: končící kapacita skládek, neplnění POH, plnění hierarchie nakládání s odpady •1. fáze: příprava pracovní skupiny pro strategii – cíl: sdružení obcí, komunikační kampaň pro starosty obcí, Memorandum o spolupráci obcí při nakládání se zbytkovým SKO → zapojení všech obcí v kraji, •studie – nakládání s BRO, možnosti energetického využití SKO, proveditelnost Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady včetně energetického využití zbytkových SKO, •2 stupně systému svazků: 1. místní regionální svazky (třídění, KO, apod.) 2. krajská společnost (pouze zbytkový SKO)

18 Odpadové hospodářství Nastínění možnosti meziobecní spolupráce •vytvoření efektivní sítě zařízení pro nakládání s odpady, •možnost naplnění kapacit stávajících obecních zařízení, určených pro nakládání s odpady, •možnost investičních pobídek pro soukromé firmy, kdy lze po provedení analýz identifikovat nedostatky a problémy s odpadovým hospodářstvím (zvláště pak nedostatku zařízení pro nakládání s odpady), •spoluúčast při grantových a projektových programech, •spoluúčast při osvětových programech pro občany obcí, •možnosti čerpání dotací a finančních prostředků z operačních programů, •možnost předávat si zkušenosti z hlediska odpadového hospodářství, •efektivní vynakládání finančních prostředků v oblasti odpadového hospodářství,

19 Odpadové hospodářství •zlepšování životního prostředí v regionu, odstraňování černých skládek, •podílení se na financování vybavení obcí, potřebného k nakládání s odpady (kontejnery, stroje, třídící linky, apod.), •optimalizace svozu odpadů, případně spoluúčast na řešení svozu odpadů vlastními prostředky, •možnost vytvářet obecní zařízení pro nakládání s odpady, •možnost vytvoření centrálního pracoviště pro samostatné vedení evidence obcí a ohlašování produkce a nakládání s odpady pro svazky obcí odbornými pracovníky, •zapojení se do projektů na regionální, národní a mezinárodní úrovni a další.

20 Odpadové hospodářství Operační program životní prostředí 2014-2020 •3.1 Zvýšit předcházení vzniku odpadů •Realizace inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů; •Realizace technologií k přípravě pro opětovné použití; •Zajištění vybavení pro vzdělávání a osvětu ve smyslu předcházení vzniku odpadů a jejich využití. •3.2 Zvýšit celkovou úroveň materiálového využití odpadů, resp. úroveň recyklace •Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury); •Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (včetně kompostáren a bioplynových stanic). •3.3 Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin •Výstavba a modernizace zařízení na energetické využívání odpadů.

21 Odpadové hospodářství •3.4 Zvýšit úroveň nakládání s nebezpečnými odpady •Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování). •3.5 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky •Odstraňování nepovolených skládek; Rekultivace starých skládek. •3.6 Odstraňování a inventarizace ekologických zátěží •Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst; •Realizace průzkumných prací a analýz rizik; •Sanace vážně kontaminovaných lokalit. •3.7 Snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení •Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení definovaných zákonem č. 59/2006 Sb.; •Vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií; •Vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v prevenci závažných havárií; Vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik.

22 Odpadové hospodářství Struktura metodiky pro oblast odpadového hospodářství •Dvě hlavní části• teoretická, •analytická. •Na analytickou část bude navazovat návrhová část dokumentu. •TEORETICKÁ ČÁST •Základní informace o možnostech využití meziobecní spolupráce. •Základní informace o odpadovém hospodářství (legislativa, cíle v odpadovém hospodářství, základní pojmy, problematika produkce a nakládání s odpady).

23 Odpadové hospodářství Teoretická část – nakládání s odpady •Kódy odpadů (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném znění) •3 dvojčíslí: •první – skupina odpadu (odvětví), •druhé – podskupina odpadu (specifikace odvětví), •třetí – konkrétní druh odpadu.

24 Odpadové hospodářství •Kódy nakládání s odpady (dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění) •A- vlastní odpad, •B- odpad převzatý, •C- odpad převedený z minulého roku. (viz příloha k prezentaci)

25 Odpadové hospodářství Příklady z Tabulky způsobů nakládání s odpady

26 Odpadové hospodářství

27 ANALYTICKÁ ČÁST •analýza informací o problematických úskalích odpadového hospodářství v obcích, zmapování svazků obcí působících na území ORP, souhrnně za ORP, •analýza působnosti svozových společností (ceny za 1t odpadu), analýza existence zařízení k nakládání s odpady v území ORP a v jeho blízkosti, •analýza produkce odpadů (celkově, podle kategorie, podle druhu odpadu), obecné zhodnocení z hlediska cílů Plánu odpadového hospodářství, •analýza nakládání s odpady podle hlavních způsobů nakládání (materiálové a energetické využití, skládkování, spalování, jiné uložení) a podle druhu odpadů, obecné zhodnocení z hlediska cílů Plánu odpadového hospodářství. •finanční analýza, analýza cílových skupin, analýza rizik, SWOT analýza.

28 Odpadové hospodářství Práce s analytickým dokumentem •Mapování situace v území, mapování zařízení k nakládání s odpady. •Dokument v MS Excel – datové tabulky. •KROK 1: přepočtení datové základny. -V tabulkách doplnit za jednotlivé roky (2008 - 2012) data, na jejichž základě se přednastavenými vzorci provede přepočet na relevantní datovou základnu pro ORP. -Zdroj dat: http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ nebo námi dodaná databáze dat.http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ •KROK 2: vyplnění počtu obyvatel a doplnění hodnot pro jednotlivé roky 2008 - 2012 (modrá pole v tabulkách). •KROK 3: okomentování trendů a situace v území.

29 Odpadové hospodářství Data o produkci a nakládání s odpady -Pro získání informací o zařízeních k nakládání s odpady http://odpady.kr-stredocesky.cz/websouhlasy/ znalost území, rozhovory se starosty -Pro získání údajů za roky 2008 – 2012 http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ - Údaje o počtu obyvatel http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/1301- 12-r_2012 - Platné právní předpisy http://www.inisoft.cz/strana/legislativni-prirucka

30 Praktická ukázka práce se zdroji dat a s analytickou částí (práce s dokumentem v MS Excel, databáze viz příloha k prezentaci) Odpadové hospodářství

31 DISKUSE Odpadové hospodářství

32 DĚKUJEME ZA POZORNOST  Ing. Kateřina Sobková sobkova.mos@smocr.cz, 730 894 913 Ing. Aneta Siobosová siobosova.mos@smocr.cz, 775 326 914


Stáhnout ppt "Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce v ČR Oblast odpadového hospodářství Ing. Kateřina Sobková – metodik Ing. Aneta Siobosová – analytik."

Podobné prezentace


Reklamy Google