Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hradec Králové 2012.  1. Etopedie a etopedická diagnostika – definování a obecné vymezení pojmů  2. Cíle, postupy a struktura etopedické diagnostiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hradec Králové 2012.  1. Etopedie a etopedická diagnostika – definování a obecné vymezení pojmů  2. Cíle, postupy a struktura etopedické diagnostiky."— Transkript prezentace:

1 Hradec Králové 2012

2  1. Etopedie a etopedická diagnostika – definování a obecné vymezení pojmů  2. Cíle, postupy a struktura etopedické diagnostiky  3. Model komplexní diagnostické činnosti v diagnostickém ústavu  4. Odborná činnost etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy  5. Problematika přístupu k nejčastějším poruchám chování a emocí v praxi etopeda ve školských zařízeních a seznámení s příslušnou kazuistikou

3  DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě. 2.vyd. Praha: Galén, 2007. 83 s. ISBN 978-80-7262-447-88  DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Avicenum,Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5  JANSKÝ, P.: Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-114-7  PREKOPOVÁ, Jiřina, SCHWEIZEROVÁ, Christel. Neklidné dítě. 2 vyd. Praha: Portál, 2008. 160 s. ISBN 978-80-7367-351-2  TRAIN, Alan. Nejčastější poruchy chování dětí. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 198 s.  VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-214-9  VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido 2004. ISBN 80-7315-071-9  VOJTOVÁ, V. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti.1. vyd. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity, 2005, 94 s. ISBN 80-210-3532-3  ŽÁČKOVÁ, Hana, JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-7

4  definování a obecné vymezení pojmů etopeie, etopedická diagnostika  legislativa - Zákon č. 109/2002 Sb., vč. Novelizací  JANSKÝ, P.: Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80- 7041-114-7 Janský, P. Etopedie a etopedická diagnostika, 2010. Materiál pouze pro studijní potřeby studentů UHK

5  Specifická část SP, která řeší poruchy chování a emocí – od r. 1969 – subdisciplína speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, edukací jedinců (klientů, etopatů) s poruchami chování a emocí  Cílem je reedukace a socializace (resocializace) a účelem změny chování  Metody: psychoterapie provázení přijetí  Význam: ochránit společnost ochránit jedince před společností

6  Bio-psycho-socio-spirituální model + ekonomické zvážení situace  Formy: školská zařízení ÚV, OV, PO  věznice  činnost šk. metodiků prevence, výchovných poradců, neziskovek,  SVP, soc. pracovnic, kurátorů

7  Původní vymezení předmětu péče etopedie, mající svůj název odvozen od slova éthos, tedy mrav, byla edukace a reedukace dětí mravně narušených, tj. dětí, jejichž problémy byly charakterizovány narušeným vztahem k mravním hodnotám, k morálce.  Toto vymezení bylo evidentně užší a více korespondovalo s výchovně podmíněnými poruchami chování než současné vymezení etopedie v praxi, vztahující se obecně k projevům sociální narušenosti, neboť ta v sobě obsahuje příliš širokou škálu nežádoucích projevů, odchylek a poruch zcela odlišné etiologie, neodpovídající vždy možnostem a zákonnému vymezení školských zařízení.

8  1. pol. 20. st. – pedopatologie - výchova mravně vadných –  Od r. 1948 – defektologie (nápravná pedagogika, léčebná pedagogika (součást psychopedie) – mládež obtížně vychovatelná  Odr. 1963 – speciální pedagogika – psychopedie  Od r. 1969 – speciální pedagogika - etopedie

9 Jedinci s poruchou chování a emocí  1. s problematikou závislostních látek  2. sociálně ohrožení – pod hranicí živ. minima, s nedostat. vzděláním, minority 3. osoby nesvéprávné 4. osoby antisocial. orientované 5. agresoři a oběti 6. jedinci se školní nezralostí

10  Děti s asociálními poruchami chování (záškoláctví,krádeže, alkohol, drogy…)  Děti s problematickým začleněním do kolektivu  Děti z nevhodného rodinného prostředí  Děti týrané, sexuálně zneužívané

11  Etopedická diagnostika probíhá v několika etapách a úrovních, s cílem stanovit optimální rehabilitační (reedukační, kompenzační, resocializační) program a reálnou prognózu vývoje ve vztahu k osobnostním charakteristikám jedince a situačnímu kontextu (tj. strategie řešení). (Janský, 2010) Probíhá např. ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, především v diagnostických ústavech

12  Etopedická diagnostika je komplexní vysoce odborná činnost, kterou provádí příslušně kvalifikovaný speciální pedagog- etoped.  Etopedické hodnocení je termín, kterým v této práci vymezuji především celkovou obsahovou strukturu závěrečného písemného sdělení etopeda ve výstupní zprávě o dítěti - součástí etopedického hodnocení je i etopedická diagnóza, využívající poznatků celého pedagogického týmu, včetně psychologů.  Etopedické hodnocení obsahuje etopedickou diagnózu, k čemuž využívá, interpretuje a zpracovává údaje zjištěné také z psychologického vyšetření.  Etopedické posouzení zachycuje pouze dílčí aspekty etopedické diagnostiky nebo etopedického hodnocení a je nedílnou součástí práce všech pedagogů.

13 Dle rozsahu sledovaných cílů lze vymezit  diagnostiku globální, zjišťující nejvýznamnější charakteristiky osobnosti vzhledem k problému reedukace a resocializace (charakterové a temperamentové vlastnosti, sociabilita, emotivita..),  diagnostiku parciální – indikovanou, zaměřenou na parciální projevy (agresivita, impulzivita, úzkostnost…)  diagnostiku diferenciální, odlišující jednotlivé symptomy v rámci různých diagnóz ( mentální retardace – autismus, agrese reaktivní - proaktivní….) Dle zaměření na etiologii nebo na projevy problému lze vymezit  diagnostiku kauzální (zaměřenou na odhalování příčin)  diagnostiku symptomatickou (zaměřenou na odhalování symptomů).

14  Obecně lze shrnout, že etopedická diagnostika by vždy měla zjišťovat jak etiologii poruchy, tak její projevy (rozsah, stupeň a typ), včetně jejího vývojového trendu.  Cílem etopedické diagnostiky je vytvořit u ohrožených (sociálně handicapovaných) dětí diagnózu maladaptivního chování a na jejím základě vytvořit strategii účinného postupu vedoucího k nápravě.

15  Mezi základní diagnostické situace, které v rámci volných nebo řízených činností přinášejí o dětech mnoho údajů a potřebných informací, jsou hra (citové zaujetí, spontánnost, vytrvalost, kreativita, sociální chování, motorika, typ hry..) a kresba (téma, obsah, forma, projektivnost, sociální chování při kolektivním kreslení, motorika..).

16  Hrubá a jemná motorika, grafomotorika  Lateralita, řeč  IQ, EI  Citová a sociální složka, pozornost, soustředěnost  Pracovní tempo, vědomostní úroveň  Dg rodinného prostředí – úplné, neúplné, vztahy mezi rodiči a širší rodinou  Počet sourozenců a vztahy mezi nimi  Dispozice dítěte  Typ a náročnost výchovy  Způsob trestání dítěte  Projevy lásky x zanedbání výchovy  Prostředí a mater. zajištění rodiny

17  Etopedická diagnostika je systémově propojena s reedukačním procesem, neboť v jeho průběhu dochází k získávání dalších potřebných údajů, včetně zjišťování vývojových trendů a ověřování příslušných metod. (Vzájemné propojení diagnostiky a reedukace má charakter vývojově vzestupné spirály).

18  Etopedická diagnóza je výsledkem etopedické diagnostiky, jejímž cílem, vyplývajícím z obsahového vymezení etopedie, je určení rozsahu, typu a stupně sociální narušenosti jedince a jeho problémového chování.  Vychází z funkční analýzy a vytváří model komplexního vyhodnocení sociální narušenosti dítěte, popisující příčiny, projevy, modifikující faktory i důsledky ve smyslu KBT.

19  Etopedická diagnóza využívá poznatky z psychologické, pedagogické i sociální diagnostiky a vytváří speciální strategii řešení sociální narušenosti na úrovni všech jejich projevů prostřednictvím speciálně pedagogických metod a postupů.  Etopedická diagnóza, která je součástí komplexního etopedického hodnocení (zahrnujícího vstupní zakázku, etopedickou diagnózu, vyhodnocení úspěšnosti vstupní zakázky, výstupní strategii řešení a prognózu vývoje), se prolíná s cíli psychologického vyšetření především v oblasti popisu současných výrazných osobnostních vlastností a způsobů zvládání stresu, tedy v oblasti aktuálního hodnocení fungování dítěte v sociálním kontextu a v popisu významných souvisejících faktorů, ovlivňujících stav dítěte.

20  Konkrétním cílem je vytvořit diagnózu problémového chování dítěte (symptomy, etiologie, rozsah, stupeň, typ poruchy, trend vývoje), kdy na základě identifikace nevhodného chování a situační analýzy, zahrnující charakteristiky prostředí i osobnosti, se vytváří funkční analýza- tj. hypotéza kauzálního modelu příčin a následků, zdůrazňující aktuální sociální kontext problému.  Na jejím základě je možné sestavit etopedickou diagnózu, která vymezuje projevy, rozsah a charakteristiky sociální narušenosti, interpretuje symptomy, modifikující faktory, včetně souvisejících následků, vysvětluje příčiny a sestavuje pravděpodobnou prognózu dalšího vývoje.

21  Cíl: poznání člověka  Dg: zkoumání průběh vývoj života člověka, týmová práce mnoha odborníků  Výsledek: PROD, Program zacházení …?  Poznatky slouží k edukaci dítěte s PCH a E, k rozvoji osobnosti,socializaci a resocializaci  Pg diagnostika obecně se zabývá zdravým jedincem, Eto Dg jedincem s PCH a E- nutný individuální přístup  Nejčastější Dg v období dospívání - nástup problémového chování (později v období nástupu do některého typu věznic)

22 Dělení dle různých hledisek: a) základní 1) Obecné metody  Rodinná anamnéza  Osobní anamnéza  Anamnéza prostředí

23 2) Metody speciální  Pozorování  Explorační metody – rozhovor,dotazník  Dg zkoušky –ústní, písemné,praktické  Testové metody  Kazuistika – studium všech dostupných informací – pomocná metoda  Pro hodnocení projevů problémového chování dětí lze využít v rámci speciálních metod například standardizované škálové dotazníky Antonína Mezery (Psychodiagnostika s.r.o. Brno, 1999), tj. škálový dotazník školního chování a škálový dotazník rizikového chování žáka.

24  b) dle funkce,kterou metoda plní:  1) diagnostické – zaměření na poznávání dotyčného, etoped pomocí metod zjišťuje vědomosti (co dotyčný ví), dovednosti (co umí), schopnosti (na co má), vlastnosti, postoje,hodnoty a zájmy (jaký je)  Studium dokumentace  Verbální, neverbální  Pozorování  Dg rozhovor  Dotazník  Sociometrie  Analýza výsledků činnosti – kresba, výrobek…  Řešení úloh a situací

25  2) Výchovně vzdělávací  - navazují na DG metody  - umožňují na základě poznaného realizovat vých. vzd.záměr  - ovlivňují osob.rozvoj, edukaci  Př. motivační, expoziční (výklad), fixační, evaluační  Cvičení, vysvětlování,přesvědčování,odměny, tresty

26  3) Metody výzkumné  - obohatit oblast poznání v daném oboru  - potřeba více se dozvědět, poznat  Př. pedag. experiment, analýza dat, porovnávání výsledků


Stáhnout ppt "Hradec Králové 2012.  1. Etopedie a etopedická diagnostika – definování a obecné vymezení pojmů  2. Cíle, postupy a struktura etopedické diagnostiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google