Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody a techniky práce s klientem a se skupinou, jejich aplikace v přímé práci s klienty v rezidenčních, terénních a asistenčních službách pro seniory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody a techniky práce s klientem a se skupinou, jejich aplikace v přímé práci s klienty v rezidenčních, terénních a asistenčních službách pro seniory."— Transkript prezentace:

1 Metody a techniky práce s klientem a se skupinou, jejich aplikace v přímé práci s klienty v rezidenčních, terénních a asistenčních službách pro seniory Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D

2 Metody práce se seniory S jednotlivcem - v rámci praxe široké využití - jednotlivé techniky volíme v závislosti na dané situaci klienta Se skupinou - hlavní využití v ústavní péči - volba jednotlivých technik závisí na dané situaci ve skupině

3 Kvalita života - je úsudek, pocit, subjektivní vjem, který je výsledkem porovnávání a zvažování vícerých hodnot. - Kvalita sama je hodnotou, zážitkovým vztahem, reflexí nad vlastní existencí. - označuje kvalitativní parametry lidského života, životního stylu a životních podmínek

4 Stárnutí v kontextu:  Biologickým  Psychickým  Sociálním – spojené s zhoršené adaptační procesy, odchodem do důchodu a snížením aktivity

5 Biologická rizika  Nehybnost  Nemoc s ohrožením ztráty života

6 Sociální rizika  Ztráta soběstačnosti a hrozba vzniku společenské odkázanosti  Ztráta partnera/partnerky  Osamělost, nebo život v sociální izolaci  Nízký ekonomický příjem  Odkázání na instituciální péči či pomoc  Změna sociálního prostředí  Změna životního stylu  Změna doteďka platných hodnot

7 Psychická rizika  Stavy zmatenosti  Duševní choroba  Pasivní postoj k životu  Submisivní typ osobnosti

8 Metody p r áce s jednotlivcem: - zaměřené na práci se seniory  Případová práce – seznámení se s klientovou rodinnou, sociální a zdravotní anamnézou  Management péče – sestavení plánu péče  Sociální poradenství

9 Sociální práci s jednotlivcem (případová sociální práce) - krizová intervence - poradenství - mediace

10 Formy krizové intervence:  Poskytnutí emociální podpory a pocitu bezpečí  Usnadnění komunikace  Podpora ventilace emocí  Konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality  Identifikace nejdůležitějšího problému, který je třeba řešit  Odhalení skryté zakázky  Zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních adaptačních mechanismů  Mobilizace zdrojů pomoci  Vytvoření plánu pomoci

11 Čeho se vyvarovat  Utěšování, přesvědčování, dávání „dobrých rad“  Tlumení emocionálních reakcí  Vynucování rychlých rozhodnutí  Bagatelizování intenzivních projevů krizové reakce (problémy s příjmem potravy, poruchy spánku atd.)  Příliš časté podávaní uklidňovacích medikamentů

12 Zásady komunikace  Komunikace jako zdroj moc- nutná sebereflexe a se be korigace  Kontext v komunikaci – 4hlediska- fyzické, kulturní, sociálně-psychologické a časové  Zdroje komunikace – kódování v komunikaci v komunikaci  Komunikační způsobilost  Kultura a komunikační způsobilost  Oblast zkušeností – naše znalosti, přesvědčení,hodnoty

13 Komunikace se starým člověkem  Vztah klienta a pečujícího je obecně považován za jeden z klíčových prvků intervence.  Pro její optimální průběh je nutné, aby pečující přistupoval ke klientovi (bez ohledu na jeho osobnost) s těmito následujícími postoji: individualizace, nehodnotící postoj, respekt vůči právu na sebeurčení, zachovávání důvěrnosti vztahu, kontrolovaná emoční angažovanost, vyjadřování pocitů, akceptace.

14 Individualizace: Pečující by měl ve vztahu ke klientovi odložit všechny stereotypy a předsudky, měl by na něho nahlížet především jako na jedinečnou osobnost (neměl by ho vidět jen jako příslušníka určité skupiny)

15 Nehodnotící postoj: úlohou pečujícího není posuzovat morální úroveň klienta

16 Respekt vůči klientovu právu na sebeurčení: Pečující respektuje klientova přání a práva, samozřejmě má přitom právo a povinnost upozorňovat klienta na důsledky jeho činů

17 Zachovávání důvěrnosti vztahu: Pečující má povinnost zacházet se všemi informacemi, které získá v pomáhajícím vztahu, s maximální důvěrností

18 Vyjadřování pocitů: Pečující má vytvářet takové podmínky, aby se klient nebál vyjadřovat své pocity

19 Kontrolovaná emoční angažovanost: Pečující je vnímavý vůči klientovým pocitům, snaží se jim porozumět a pokouší se na ně odpovídajícím způsobem reagovat

20 Akceptace: Pečující si zachovává ke klientovi respekt, ačkoliv se v jeho chování projevují negativní rysy; neodsuzuje klienta, ale naopak se snaží pochopit a porozumět, proč se klient chová tak, jak se chová

21 Praktické rady pro komunikaci:  mluvíme přirozeným jazykem, dbáme na to, aby nám druhý rozuměl  používáme spíše kratší věty  vyhýbáme se cizím slovům a odborným výrazům  mluvíme konkrétně a jednoznačně  ponecháváme dostatek prostoru druhé straně

22 Neverbální komunikace Neverbální komunikace představuje pro pečujícího důležitý zdroj celkem spolehlivých informací o klientovi (vzhledem k tomu, že málokdo umí ovládat neverbální projevy svého těla) a zároveň poskytuje klientovi informace o pečujícím.

23 V kontextu neverbální komunikace si všímáme především těchto projevů:  gest, pohybů rukou a dalších pohybů těla  postojů těla  výrazů tváře (mimiky)  pohledů očí  vzdálenosti a zaujímání prostorových pozic  tělesného kontaktu  tónu hlasu  oblečení, zdobnosti, fyzických a jiných aspektů vlastního zjevu

24 Gerontologické poradenství Specializované poradenství na klientelu vyšší věkové kategorie v oblasti psychologické, zdravotní, sociální, právní. Cílem gerontologického poradenství je podílet se na vytváření a prohlubování pozitivních vztahů a sociálních interakcí mezi generacemi.

25 Mediace jako technika  Mediace je komunikační metoda řešení konfliktu jako specifické formy interakce.  Je předmětem sociální psychologie a je oprávněné ji v rámci této vědní disciplíny definovat a zkoumat. To nebrání tomu, aby byla mediace využívána v různých formách pomoci člověku.  Formy mediace jsou formami komunikace.  Konkrétní mediace bývá směsí forem, přístupů a stylů, které se v praxi často prolínají.

26 Typy mediace a jejich uplatnění v práci se seniory  Mediace zaměřená na řešení konfliktů, produkuje dohody, mediátor volí řídící přístup a vede nejpřímější cestou k dohodě  Mediace zaměřená na schopnosti řešit konflikt, produkuje změnu vztahů a dovedností, proces je volnější, mediátor probouzí schopnost klientů řešit konflikt v budoucnu samostatně

27 Typy mediace a jejich uplatnění v práci se seniory  Mediace se zdůrazněnou neutralitou – mediátor se s nikým předem neseznamuje, během procesu si nedělá poznámky, pouze sepisuje body budoucí dohody – nutná osoba „ z venku“  Kyvadlová mediace – mediátor funguje jako zprostředkovatel mezi partnery, kteří zůstávají fyzicky odděleni  Nepřímá mediace – vhodná u dlouhodobých, hluboce emočně prožívaných konfliktů. Je alternativou kyvadlové mediace – psycholog či terapeut

28 Základní principy mediace  NESTRANNOST - mediátor programově nestranní žádnému z účastníků, ale pomáhá všem, aby našli to v čem se mohou shodnout, nezaujatost, přístup bez předsudků.  VYVÁŽENOST je nutno zaručit, aby se zúčastněné strany rovnoměrně podílely na řešení sporu. Prakticky to znamená, že všichni mají stejný prostor a prostředky k vyjádření se ke všem předmětů jednání.  NEUTRALITA jedná se o nehodnotící postoj mediátora ke klientům. Mediátor respektuje názory, postoje a návrhy stran a neprosazuje vlastní názory a řešení.  NEZÁVISLOST -zde je rozuměno, že mediátor není závislý finančně, vztahově nebo psychicky propojen se žádnou ze stran sporu.

29 Proces mediace  Příprava  1. Fáze mediace: Zahájení  2. Fáze mediace: Mediátoři naslouchají stranám  3. Fáze mediace : Strany naslouchají jedna druhé  4. Fáze mediace: Hledání možných řešení  5. Fáze mediace: Dosažení dohody  6.Fáze mediace: Sepsání dohody a závěr mediačního procesu

30 Skupinová práce a senioři  Omezuje pocit izolace a osamění u seniorů  Pravidelná účast ve skupině stimuluje pocit sounáležitosti a soupatřičnosti s přátelským společenstvím

31 Pozitiva:  Umožní vzájemnou podporu lidí stejného věku  Zprostředkuje výměnu poznatků, zážitků a zkušeností  Umožňuje porovnat názor o sobě samým s názorem jiných lidí  Možnost vzájemné podpory  Zvýší sebevědomí  Přiděluje role  Sdílení potíží  Atd….

32 Úskalí skupinové práce  Stanovit správnou úroveň obtížnosti  Přizpůsobit přístup ke klientům dle jejich zdravotního a psychického stavu

33 Fáze tzv.užitečné nicnedělání  Předchází činnosti  Ve společenské místnosti při postupném příchodu klientů vytváříme příjemnou atmosféru – pozdrav, konverzace Jak se máte? Ráda Vás vidím…co je nového?  Je to vlastne nestrukturované procvičování sociálních dovedností  Vytváří se v klientech pocit vlastní hodnoty a zájmu o ně

34 Komunitní skupina  Skupina, která se pravidelně schází a její složení se příliš nemění  Je dobré tuto skupinu organizovat dopoledne – probírají se v ní stávající i nové události, pocity a obavy členů skupiny  vytváří se atmosféra vzájemné podpory

35 Témata na ranní setkávání  O čem se píše v novinách  Dnešní datum v historii  Posílání polštářku – pomáhá naučit se jména přítomných lidí a cvičí paměť

36 Interakční skupiny Interakční skupiny vytváří smysluplnou činnost, která je zábavná a pomáhá vytvářet a udržet skupinou soudržnost. Většina interakční skupin se zaměřuje na sociální dovednosti.

37 Poznávací skupiny Práce v těchto skupinách slouží k tomu, abychom poznali, jak vidíme sebe a jak nás vidí ostatní. Poznávací skupiny se osvědčují u lidí trpících depresí a u lidí s nízkým sebevědomím

38 Sociální práce se skupinou (skupinová sociální práce se seniory)  Videotrenink interakcí  Skupinová psychoterapie

39 Videotrenink interakcí  Videotrénink interakcí je považován za krátkodobou a intenzivní formu pomoci, při které je centrálním tématem intervence podpora a rozvoj komunikace, popř. její obnovení, pokud již došlo k jejímu narušení  Certifikovaná metoda  Metoda podpory rodiny (nebo jiné skupiny) užívaná při řešení chronických problémů

40 Cíl VTI Cílem je na jedné straně rozpoznání existujících silných stránek, na straně druhé pomoc pečujícím při osvojování nových poznatků, strategií a dovedností podporujících funkční kontakt se seniorem. Ten je podmínkou dobré komunikace v rodině a dobrého rodinného klimatu nezbytného pro harmonický život seniora. Dále se dá využít i v ústavní péči ako jedna se supervizních technik.

41 Modely vzniku problematického chování geriatrických klientů  Nejde vždy jen o projevy nemoci  Pokud má člověk omezenou možnost naplnit sve potřeby-hledá náhradní řešení v jejich uspokojování  Dobrý přístup a kvalitní péče=prevence problémů  Vždy je lepší problémům předcházet než napravovat následky

42 Modely vysvětlení problematického chování 1. teorie nenaplněných potřeb 2. chování posilované reakcemi okolí 3. vliv faktorů prostředí

43 Změny chování pramenící z obtížného uspokojování potřeb  Zátěžové situace vyplívající z handicapu klienta  Diagnostika, předcházení těmto situacím  Prevence, účinnou intervenci, laskavé pochopení

44 Maslowova hierarchie potřeb

45 Model posilování nevhodného chování formou učení  Člověk opakuje chování, které se mu již osvědčilo  Lidé, kteří vyvolávají konflikty často dostanou více péče

46 Působení stresorů z okolí  Působení prostředí  Vlivy sociální, prostorové, životní podmínky, nedostatek světla nebo naopak příliš

47 Formy nevhodného chování Kategorie nevhodného chování:  Slovně neagresivní  Slovně agresivní  Fyzicky neagresivní  Fyzicky agresivní

48 Slovně neagresivní  Projevy v rámci verbální komunikace  Stále se opakující situace  Ztrácí se pak představa o potřebách toho klienta  Zátěžový pro personál  Snaha klienta bojovat o udržení svých schopností-pocity bezradnosti a úzkosti

49 Fyzicky neagresivní chování  Bloudění  Stálá chůze  Nesmyslná manipulace s předměty  Svlékání  Nevhodné doteky vůči personálu či jiným klientům  Vše má souvislost s neschopností přijímat a udržet informace

50 Slovně a fyzicky agresivní chování 1. Agresivita jako způsob dosažení cíle 2. Agresivita jako emoční reakce 3. Agresivita při chybném chápání reality 4. Agresivita jako povahový rys 5. Agresivita jako odpověď

51 Možnosti pozitivního působení na nevhodné chování klientů  Nejefektivní se jeví kombinovat různé metody  Největší důraz je kladen na přístup ke klientům, uspořádání prostředí klienta a zapojení rodiny

52 Základní principy přístupu  Zlepšení kognitivních funkcí  Zvládání symptomů deprese,agresivity,neklidu,poruch spánku – farmakoterapie, ošetřovatelská práce  Úprava prostředí  Vhodná komunikace

53 Praktické postupy zvládání problémových situací  Zmapování situace  Definice problému  Hledání vhodných strategií  Zhodnocení

54 Agresivita  Vždy se pokoušejte bránit střetu  Není nutné zvítězit  Zachovat klid-vy nejste agresivní  Sledujte neverbální projevy klienta a své  Využívejte zklidňujících vlivů  Přivolejte pomoc  Pokuste se usmířit  Promluvte s kolegy  Hledejte ponaučení  Vše zdokumentujte

55 toulání Důvody proč člověk odchází  Chce být někde jinde  nechce být právě tady  Chůze uvolňuje energii a napětí - Zmapování důvodů

56 Možnosti reakce:  Při doprovázení klienta zpět se volí klidný, ale rozhodný přístup  Udržujte oční kontakt, pokud to klient přijímá i dotek  Povzbuzujte klienta milým slovem  Krajním řešením jsou farmakologická a omezující řešení

57 Paranoidita Projevy:  Slovní konflikty, hádky  Podezíravost  Stížnosti  Verbální útoky

58 postup  Prozkoumat situaci-nelze automaticky předpokládat paranoidní zpracování  Konflikt je dobré, když řeší neosočovaná osoba  Upozorníme okolí na možné útoky, neshody konflikty  Zachováme profesionalitu a pochopení

59 Doporučení:  Vyhýbejte se upozorňování na chyby a nedostatky u klientů a rodinných příslušníků  Ujišťujte, že bude vše v pořádku  Ověřujte si objektivní důvody nedorozumění  Komunikujte jasně a srozumitelně  Snažte se klienta odvádět k něčemu příjemnému

60 prevence  udržovat důvěru, dobrý vztah  Dodržovat stále přehledné prostředí  Podporovat zachovalé schopnosti U úsudku  Předvídejte kolize  Nepřesvědčujte, nevysvětlujte Paranoidita nemusí být příznakem nemoci, ale projevem životního postoje


Stáhnout ppt "Metody a techniky práce s klientem a se skupinou, jejich aplikace v přímé práci s klienty v rezidenčních, terénních a asistenčních službách pro seniory."

Podobné prezentace


Reklamy Google