Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 označením peněžní formy kapitálu, který má podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních trzích nebo u finančních institucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " označením peněžní formy kapitálu, který má podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních trzích nebo u finančních institucí."— Transkript prezentace:

1

2  označením peněžní formy kapitálu, který má podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních trzích nebo u finančních institucí.

3  se cokoli, co je všeobecně přijímáno při placení za zboží a za služby nebo při úhradě dluhu.

4  Můžeme charakterizovat jako soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po nich a soustavu institucí a nástrojů k soustřeďování a používání (umísťování) těchto peněžních prostředků za účasti finan č ních zprost ř edkovatel ů.

5  Finanční trh je systém nástrojů a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k soustřeďování a přelévání volných finančních prostředků na základě nabídky a poptávky.

6  pen ě žní trh  kapitálový trh  primární trh  sekundární trh

7  Soustřeďování dočasně volných zdrojů peněžních prostředků  Pružné přelévání kapitálu mezi odvětvími (alokace volných zdrojů tam, kde je jejich využití nejefektivnější)  Přerozdělování volných zdrojů (přeměna úspor v investice)

8  Riziko úpadku dlužníka  Riziko snížení hodnoty kapitálu  Riziko snížení příjmu ze zapůjčeného kapitálu  Riziko spojené s potřebou rychlé návratnosti úvěru

9

10

11

12  Riziko úpadku dlužníka  Riziko snížení hodnoty kapitálu (Inflace, snížení hodnoty akcií, …)  Riziko snížení příjmu ze zapůjčeného kapitálu  Riziko spojené s potřebou rychlé návratnosti úvěru

13  přímo  polopřímo  nepřímo

14  Věřitelé  Dlužníci  Finanční zprostředkovatelé

15  vstupují na finanční trh, představují spojení mezi dlužníky a věřiteli  Zprostředkovatel, který zajišťuje přesun peněz, nebo kapitál  mají 2 základní formy: 1. banky 2. nebankovní finanční zprostředkovatelé :

16  pojišťovny:  penzijní fondy:  vzájemné fondy:  podílové a investiční fondy  firmy cenných papírů

17  liberalizace na finančních trzích  nárůst volatility peněžních a finančních veličin – volatilita = pohyb hodnot  rozvoj techniky a technologie

18  transformace peněz a kapitálu  redukce transakčních nákladů  monitorování bonity dlužníka  racionalizace platebního systému

19  stimulační  motivační  stabilizační  alokační  distribuční  Shromažďovací

20  alokační  obchodní (likvidity)  cenotvorná (informační)  diverzifikace rizika  realizace vlastnických práv  funkce uchovatele hodnoty  depozitní

21  peníze  dluhové instrumenty  investiční instrumenty  finanční instrumenty  reálné instrumenty

22 předmět instrumentu je aktivum, ze kterého mi plyne nárok budoucí cash flow  investiční cenné papíry  cenné papíry kolektivního investování  odvozené investiční nástroje  složené investiční nástroje  speciální typy smluv

23

24 většinou nemají hmatatelnou podobu; v situaci inflace ztrácejí hodnotu  patří sem všechny typy cenných papírů  deriváty  pojistné produkty  bankovní účty

25 většinou hmatatelné podoby  v situaci inflace a nestability většinou hodnota roste  drahé kovy  drahokamy

26  Investování chápeme i jako pořízení takového aktiva, které v budoucnosti přinese svému vlastníkovi určitý ekonomický prospěch  investice je oběť dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté spotřeby

27  Investiční cenné papíry  CP vydané fondem  Deriváty

28  ČNB  Ministerstvo financí

29  informace o bankovním sektoru v ČR,  bankovní dohled ČNB  centrální registr úvěrů, který spravuje ČNB

30  seznam pojišťoven působících v ČR a jejich vybrané souhrnné údaje  seznam pojistných matematiků  seznam a registr pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí  informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro pojišťovací zprostředkovatele či makléře

31  informace o pravomocných rozhodnutích ČNB  o nabídkách převzetí a o manažerských obchodech  seznamy subjektů působících na kapitálovém trhu ČR,  seznamy kótovaných cenných papírů,  informace pro zájemce o makléřské zkoušky

32  přehled penzijních fondů působících v ČR  indikátory jejich hospodaření  výroční zprávy orgánů dohledu nad penzijním připojištěním

33  zabezpečení dostatečných informací  spolehlivosti finančního trhu  řízení monetární politiky  Upravuje fungování burzy  Upravuje mimoburzovní trh  centrální depozitáře centrální depozitáře

34  Zákon o České národní bance č. 6/1993 Sb.  Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.  Zákon č. 87/1995Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování  Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech  Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

35  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem  Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky  Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  Zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník (spotřebitelské smlouvy o finančních službách)  Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)

36  Banka bývá charakterizována jako zprost ř edkovatel pohybu finan č ních prost ř edk ů mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.  Úroková instituce

37  Úrok vyjádřený v procentech z hodnoty zapůjčeného kapitálu se nazývá úrokovou sazbou.  úrokové období - období, za něž se úroky platí nebo připisují k dluhu, zvolí rok (což je nejčastější praxe), úroková sazba se označuje symbolem p.a. – z latinského per annum.

38  jednoduché úro č ení  složeném úro č ení

39  úročení polh ů tné (dekurzívní)  úročení p ř edlh ů tné (anticipativní)

40  u = úrok,  K = kapitál,  p = úroková sazba v %,  d = doba splatnosti ve dnech,  i = úroková míra v setinách,  t = doba splatnosti v letech

41  K 0 = hodnota dluhu na počátku (vyplacená částka).  I = úroková sazba v setinách p.a.  K 1 = kapitál splatný za rok

42  Za období t roků:

43 splátka = úmor + úrok

44

45  Uvedeme na ilustrativním p ř íkladu p ě tiletého úv ě ru 200000 K č p ř i 9% úrokové sazb ě výpo č et anuity a porovnání b ě žného (tab.1) a anuitního splácení tohoto úv ě ru (tab.2).

46 Rok Úvěr na počátku roku ÚrokyÚmorSplátka Úvěr na konci roku 1200000180004000058000160000 2 144004000054400120000 3 10800400005080080000 4 7200400004720040000 5 360040000 436000

47 Rok Úvěr na počátku roku ÚrokyÚmorSplátka Úvěr na konci roku 1200000180003341851418166582 2 149923642651418130155 3 11714397045141890451 4 81404327851418 547172424647172514180


Stáhnout ppt " označením peněžní formy kapitálu, který má podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních trzích nebo u finančních institucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google