Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova 1.Pojem veřejná správa a ústavní základy veřejné správy 2.Subjekty veřejné správy 3.Vztah veřejné správy a práva 4.Státní správa a samospráva 5.Nejvyšší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova 1.Pojem veřejná správa a ústavní základy veřejné správy 2.Subjekty veřejné správy 3.Vztah veřejné správy a práva 4.Státní správa a samospráva 5.Nejvyšší."— Transkript prezentace:

1

2 Osnova 1.Pojem veřejná správa a ústavní základy veřejné správy 2.Subjekty veřejné správy 3.Vztah veřejné správy a práva 4.Státní správa a samospráva 5.Nejvyšší orgány státní moci – prezident, vláda, ministerstva, aj. 6.Samospráva 7.Kraje – orgány kraje 8.Obce – orgány kraje 9.Přístup občanů k informacím ve veřejné správě 10.Cvičení – test a hry

3 Pojem veřejná správa • Služba veřejnosti, která se skládá ze státní správy a samosprávy. • Je vykonávána ve veřejném zájmu, a to těmi, kteří tuto činnost uskutečňují jako právem stanovenou povinnost, a to pouze v mezích stanovených zákony. • Soukromá versus veřejná správa.

4 Ústavní základy veřejné správy Moc zákonodárná - legislativní Moc výkonná - exekutivní Moc soudní – jurisdikce • Ústava ČR (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) • Svrchovanost lidu versus zastupitelská demokracie • Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává moc přímo • Státní moc a orgány - moc uplatňují jen na základě zákona. • Zaručuje se samospráva územně samosprávných celků • Hlavní město Praha je spravováno dle zvláštního samostatného zákona (zákon č. 131/2000 Sb.)

5 Ústavní základy veřejné správy HLAVA SEDMÁ – Územní samospráva • „Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, vyššími územně samosprávnými celky jsou kraje.“ • „Územní samosprávné celky jsou územní společenství občanů, která mají právo na samosprávu.“ • „Stát vykonává nad územní samosprávou dohled. Vykonává v zásadě dohled ve třech úrovních“ nad samostatnou působností (zda obec či kraj neporušuje zákony či ústavu) nad hospodařením samosprávy nad výkonem přenesené působnosti (k tomu dále)

6 Subjekty veřejné správy „Nositelé veřejných práv a povinností a odpovědnosti z toho vyplývající“ 1.Stát 2.Jiné subjekty, o nichž to stanoví Ústava nebo zákon, a to: • veřejnoprávní korporace (obce, kraje) • veřejné ústavy a veřejné podniky • státní fondy • nadace a nadační fondy • obecně prospěšné společnosti • veřejné výzkumné instituce

7 Subjekty veřejné správy Přímí vykonavatelé státní správy • vláda • prezident • ministerstva • jiné ústřední správní úřady • další (neústřední) správní úřady s celostátní působností • regionální (odborné) správní úřady • veřejné bezpečnostní sbory • nezávislé správní úřady Nepřímí vykonavatelé státní správy • v orgány krajů (KÚ, zvláštní orgány kraje, rada kraje) • orgány obcí (OÚ, pověřené OÚ, úřady obcí s rozšířenou působností, komise rady obce, zvláštní orgány obce, rada obce) • právnické a fyzické soukromého práva

8 Subjekty veřejné správy Ostatní vykonavatelé státní správy 1. Vykonavatelé samosprávy • kraje a jejich orgány jako vykonavatelé územní samosprávy • obce a jejich orgány jako vykonavatelé územní samosprávy • stavovské komory a jejich orgány jako vykonavatele zájmové samosprávy • orgány ZŠ jako vykonavatele školské samosprávy • orgány veřejných VŠ (a jejich fakult) jako vykonavatele akademické samosprávy 2.Vykonavatelé ostatní veřejné správy • nesamosprávné instituce, které plní některé veřejné úkoly (např. VZP)

9 Vztah veřejné správy a práva • Orgány veřejné správy mohou vykonávat svoji činnost pouze na základě zákona a v jejich mezích. • Veřejná správa může konat pouze v rámci zákona. • Veřejná správa může vydávat právní akty (v souladu se zákonem– tj. princip pod-zákonnosti veřejné správy).

10 Vztah veřejné správy a práva Ústava, Listina základních práv a svobod, ostatní ústavní zákony Mezinárodní smlouvy Zákony Nařízení vlády, vyhlášky a jiné podzákonné předpisy Pyramida právních předpisů I.

11 Vztah veřejné správy a práva Pyramida právních předpisů II. • vláda – normativní právní akty na základě zákona a k jeho provedení (nařízení vlády) • ministerstva – výslovné zmocnění v zákoně k vydávání normativních právních aktů (vyhlášky) • orgány samosprávy – normativní právní akty i tehdy neexistuje-li v dané věci dosud žádná právní úprava (obecně závazné předpisy orgánů samosprávy)

12 Pojem státní správy a samosprávy „vztah státní správy a samosprávy = sebeomezení státu ve prospěch samosprávy“ 1. Státní správa • vykonává stát svými orgány k tomu zřízenými (ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy – ÚOHS, ČSÚ apod.) • Je možné ji přenést na jiné orgány (např. obce s rozšířenou působností) Základní funkce státní správy • aplikace zákonů rozhodování o konkrétních právech a povinnostech fyzických a právnických osob • provádění státní politiky, sledování státních zájmů

13 Pojem státní správy a samosprávy 2. Samospráva (je oddělena od státní správy) • Společenství, jehož členové si vedou své záležitosti sami • Demokratičnost ve vytváření základních samosprávných orgánů • Zásahy ze strany státu zejména s cílem zajištění dodržování zákonů Členění samosprávy 1.Územní samospráva (obce a kraje; princip organizace všeho obyvatelstva v daném teritoriu) 2.Samospráva profesní a zájmová (Advokátní komora, Stomatologická komora aj.)

14 Nejvyšší orgány státní moci 1. Hlava státu (prezident) • Volen celým Parlamentem na 5let; max. na 2 volební období • Návrh min. od 10% poslanců či senátorů • „Klasickým“ vykonavatelem státní správy je pouze u absolutních pravomocí (bez kontrasignace) Hlava státu - pravomoci prezidenta bez kontrasignace • Jmenuje/odvolává členy/předsedu vlády a členy bankovní rady ČNB • Rozpouští Poslaneckou sněmovnu • Jmenuje soudce a představitele soudů (ÚS, NSS) • Uděluje milost • Podepisuje zákony, vrací zákony Poslanecké sněmovně

15 Nejvyšší orgány státní moci Hlava státu - pravomoci prezidenta s kontrasignací Za tato rozhodnutí prezidenta, která vyžadují spolupodpis předsedy vlády odpovídá vláda. • Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy • Vrchní velitel ozbrojených sil; jmenuje a povyšuje generály • pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí • Uděluje amnestii a státní vyznamenání

16 Nejvyšší orgány státní moci 2. Vláda (vrcholný orgán moci výkonné, má legislativní pravomoci) • Odpovídá Poslanecké sněmovně • Oprávněna k provádění zákonů a v jejich mezích vydávat nařízení • Počet členů vlády závisí na koaliční smlouvě a potřebách efektivního vládnutí (pozn.: úřednická vláda má v tuto chvíli i s premiérem 18 členů)

17 Nejvyšší orgány státní moci 3. Ministerstva (ústřední orgán státní správy) • Ministerstvo vnitra • Ministerstvo průmyslu a obchodu • Ministerstvo pro místní rozvoj • Ministerstvo zemědělství • Ministerstvo životního prostředí • Ministerstvo obrany • Ministerstvo financí • Ministerstvo zahraničních věcí • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • Ministerstvo kultury • Ministerstvo práce a sociální věcí • Ministerstvo zdravotnictví • Ministerstvo spravedlnosti • Ministerstvo dopravy

18 Nejvyšší orgány státní moci 4. Ostatní ústřední orgány státní správy Zřízené ministerstvy, zaměřující se na specifickou problematiku • Český báňský úřad • Český statistický úřad • Český telekomunikační úřad • Český úřad zeměměřičský a katastrální • Energetický regulační úřad • Národní bezpečnostní úřad • Správa státních hmotných rezerv • Státní úřad pro jadernou bezpečnost • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže • Úřad průmyslového vlastnictví • Úřad vlády České republiky

19 Nejvyšší orgány státní moci 5. Správní úřady s celostátní působností např. Česká obchodní inspekce, puncovní úřad, Státní veterinární správ • Podřízené ministerstvům • Nevydávají právní předpisy 6. Správní úřady mimo soustavu státní správy např. Úřad na ochranu osobních údajů • Financované ze státního rozpočtu • Dozorová a rozhodovací pravomoc 7. Veřejné sbory • Ozbrojené – Policie ČR • Neozbrojené - Správa požární ochrany 8.Nejvyšší kontrolní úřad (kontroluje hospodaření se státním rozpočtem)

20 Samospráva Členění a základní informace o samosprávě • Obce a kraje jako základní a vyšší samosprávné celky a jsou veřejnoprávními korporacemi s vlastním majetkem a rozpočtem. • Územní společenství občanů s právem na samosprávu • Hlavní město Praha (zvláštní úprava Zákonem č. 131/2000 Sb.) • 2600 obcí (přibližný počet) • 14 krajských měst (14 Krajů vzniklo 1.1.2000) • 23 statutárních měst

21 Samospráva Kraje • Mohou mít vlastní znak a vlajku • Orgány kraje • Zastupitelstvo (podle počtu obyvatel 45/55/65 členů) • Výbory / Komise • Rada (podle počtu obyvatel má 9 nebo 11 členů) • Hejtman (zastupuje kraj navenek, odpovědný zastupitelstvu)

22 Samospráva Obce • Nad 3000 obyvatel = město • Orgány obce • Zastupitelstvo (podle počtu obyvatel 5 až 55 členů) • Výbory / Komise • Rada (může nahradit starosta, 5 až 11 členů) • Starosta (zastupuje obec navenek, odpovědný zastupitelstvu) • Obecní úřad • Zvláštní orgány obce

23 Samospráva Statutární města • Územně členěná statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem (obecně závazná vyhláška obce) • Orgány statutárních měst • Zastupitelstvo • Rada • Primátor • Magistrát • Zvláštní orgány města

24 Samospráva Občané obcí • Občané nad 18let mají mj. právo: • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok (písemně/ústně) • požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů

25 Struktura volených orgánů • Hejtman (starosta, primátor) • Zástupci hejtmana, rada (zástupci starosty, rada) • Zastupitelstvo kraje (obce či městské části) • Výbory zastupitelstva (kontrolní, finanční,…předsedou vždy zastupitel, odpovídá zastupitelstvu) • Komise rady (dopravní, kulturní, sociální,…členové i jiní než z řad zastupitelstva, poradní orgán rady)

26 Přístup občanů k informacím ve veřejné správě Právo na informace je zaručeno zejména 1.Listinou základních práv a svobod 2.Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní principy přístupu k informacím • Na informace má právo každý a všichni jsou si při poskytování informací rovni • Pro poskytování informací musí být poskytnuta přiměřená lhůta • Informace musí být poskytnuta do 15 dnů (prodloužení až na 25) • Písemně nebo elektronicky

27 Přístup občanů k informacím ve veřejné správě Omezení práva přístupu k informacím • Utajované informace • Osobní údaje, projevy osobní povahy • Obchodní tajemství • Informace o majetkových poměrech osob Subjekty povinné poskytovat informace dle zákona • Státní orgány • Územní samosprávné celky • Veřejné instituce • Další subjekty veřejné správy (právnické osoby zřízené a vlastněné veřejnou správou)

28 Petice Řídí se Zákonem o právu petičním (Zákon č. 85/1990 Sb.) • Náležitosti petice • Předmět • Složení petičního výboru – jména a adresy trvalého bydliště • Osoba jednající za petiční výbor • Jména, adresy a podpisy signatářů petice • Prohlášení signatářů o jejich souhlasu s nakládáním s jejich osobními údaji

29 Použité zdroje • Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, 6. vydání,Praha: C. H. Beck 2006; • Hendrych, D.: Správní věda (teorie veřejné správy), ASPI 2006; • Ústava České republiky; • Listina základních práv a svobod; • Zákon č. 2/169 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve zněních pozdějších předpisů; • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupy k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Stáhnout ppt "Osnova 1.Pojem veřejná správa a ústavní základy veřejné správy 2.Subjekty veřejné správy 3.Vztah veřejné správy a práva 4.Státní správa a samospráva 5.Nejvyšší."

Podobné prezentace


Reklamy Google