Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osová souměrnost Najdeš rozdíly mezi těmito obrázky? B A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osová souměrnost Najdeš rozdíly mezi těmito obrázky? B A"— Transkript prezentace:

1 Osová souměrnost Najdeš rozdíly mezi těmito obrázky? B A
Mezi obrázky A a B nenajdeme žádné rozdíly, obrázky jsou stejné, ale stranově převrácené jako v zrcadle. Obrázky jsou (zrcadlově) shodné. Pokud bychom uprostřed mezi obrázky udělali přímku (osu), pak všechny body jsou zobrazeny „na druhou stranu“ podle této přímky (osy), jejich obraz má stejnou vzdálenost od přímky, jako původní bod. Obrázky jsou osově souměrné, takové zobrazení nazýváme osová souměrnost.

2 Dva útvary v rovině jsou shodné, jestliže je lze přemístit tak, aby se kryly. Obrazce, které se kryjí po přemístění bez překlopení lícem na rub, nazýváme přímo shodné. Obrazce, které se kryjí pouze po přemístění spojeném s poklopením lícem na rub, nazýváme nepřímo shodné. Osová souměrnost je vlastně zobrazení nějakého bodu podle osy. Původní bod má od osy stejnou vzdálenost jako jeho odraz. Oba tyto body leží na přímce, která je kolmá na osu. A A' Osová souměrnost je zobrazení v rovině, které překlápí vzory přes osu. Osovou souměrností vznikne tedy obraz, který je shodný se vzorem. Původní obrazec nazýváme vzor, ten který vznikne zobrazením nazýváme obraz. Obraz označujeme většinou jako vzor s čárkou (A →A΄). o Přímku, přes kterou se vzor překlápí, nazýváme osa souměrnosti, značíme o. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jedná se tedy o jedno ze shodných zobrazení.

3 Učili jsme se sestrojit osu úsečky AA‘ .
A‘ čteme á s čarou Postup: Do kružítka vezmeme poloměr r větší než je polovina délky úsečky AA‘. V bodech A, A‘ sestrojíme oblouky s poloměrem r. Průsečíky oblouků spojíme čerchovanou čarou – osa o úsečky AA‘. A0 A‘ A Průsečík osy o a úsečky AA‘ je středem úsečky AA‘. Označíme A0. A0 čteme á nula Osa o úsečky AA‘ je kolmá na úsečku AA‘. Pro střed A0 úsečky AA‘ platí: |AA0| = |A0B|. o Bod A‘ je osově souměrný s bodem A podle osy o. Pro libovolný bod X, který leží na ose o úsečky AA‘ platí: |AX| = |XA‘|. Všechny body osy o mají od krajních bodů úsečky AB stejnou vzdálenost.

4 Dokresli druhé křídlo motýla. Postup:
B B' C C' Postup: 1. Sestrojíme bodem A kolmici k k přímce o (osa těla motýla) A A0 A' k 2. Průsečík přímek k a o označíme A0. F = F' D D' G = G' 3. Na přímce k sestrojíme bod A' tak, aby bod A0 byl středem úsečky AA'. S S' H = H' 4. Stejným způsobem sestrojíme body B', C', D', E'. E E' o 5. Body F, G, H leží na ose souměrnosti, jejich vzdálenost od osy je nulová, jejich obraz leží na ose souměrnosti Tyto body nazýváme samodružné. 6. Všechny obrazy bodů spojíme čarami. 7. Oblouk kružnice v osové souměrnosti sestrojíme tak, že sestrojíme obraz S' středu kružnice S a v tomto bodě opíšeme kružnici se stejným poloměrem.

5 Osová souměrnost Přímka AA' je kolmá k ose o. A A0 A' Bod A0 je středem úsečky AA'. vzor bodu A' obraz bodu A |AA0| = |A0A'|. o Body A a A' jsou souměrně sdružené podle osy o. osa souměrnosti o Samodružné body A A0 A' Bod C je samodružný. C = C' C = C' B' B Vzor splývá s obrazem. B0 p p' Každý bod osy o je samodružný.

6 Narýsuj podobný obrázek a doplň obrazy trojúhelníku ABC a čtyřúhelníku DEFG v osové souměrnosti s osou o. o o C C' D D' C' C A A' A A' B B' B' B Trojúhelník A'B'C' je obrazem trojúhelníku ABC. Čtyřúhelník A'B'C'D' je obrazem čtyřúhelníku ABCD. Trojúhelník ABC je obrazem trojúhelníku A'B'C'. Čtyřúhelník ABCD je obrazem čtyřúhelníku A'B'C'D'. Trojúhelníky ABC a A'B'C' jsou souměrně sdružené podle osy o. Čtyřúhelníky ABCD a A'B'C'D' jsou souměrně sdružené podle osy o. Geometrický útvar a jeho obraz v osové souměrnosti jsou shodné. Procvičení: učebnice strana 28 – 29, cvičení 1 – 6, pracovní sešit strana 136 – 138, cvičení 1 – 12.


Stáhnout ppt "Osová souměrnost Najdeš rozdíly mezi těmito obrázky? B A"

Podobné prezentace


Reklamy Google