Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celoživotní učení (CŽU) Pavel Beňo, PhDr. Tel. 222711362 n. 602349848

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celoživotní učení (CŽU) Pavel Beňo, PhDr. Tel. 222711362 n. 602349848"— Transkript prezentace:

1 Celoživotní učení (CŽU) Pavel Beňo, PhDr. Tel. 222711362 n. 602349848 E-mail: 222711362@praceavztahy.cz

2 CŽU: koncept,principy,vývoj, perspektivy (lifelong learning, lebenslanges Lernen …)  Od roku 1996 je místo pojmu vzdělávání užíván pojem učení, kterým je zdůrazněna nutnost aktivního přístupu jedince  Jde o zásadní změnu pojetí vzdělávání, kdy všechny možnosti a formy učení jsou chápany jako propojený celek, který dovoluje přecházet od zaměstnání ke vzdělávání a umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami, kdykoliv v průběhu života.

3 Celoživotní učení – definice dle OECD (Řím 1994) „CŽU je kontinuální proce s, který simuluje a zplnomocňuje jednotlivce k získávání všech znalostí, hodnot, dovedností a porozumění, které potřebuje v průběhu života, a k jejich používání se sebedůvěrou, kreativitou a uspokojením ve všech rolích, okolnostech a prostředích.“

4 CŽU z pohledu čl. zemí EU Společné prvky všech definicí:  Lidé se učí ve všech fázích života  Učení se týká širokého okruhu znalostí a dovedností všeobecného, odborného i osobních charakteru  Na spolupráci státního (veřejného) a soukromého sektoru se podílejí formalizované systémy vzdělávání a profesní přípravy i neformální aktivity  Zdůrazňuje se, že zákl. vzdělávání by mělo poskytovat solidní základy a probouzet touhu a motivaci k učení.

5 Místo vzděl. dospělých v rámci CU  Formalizovaný vzdělávací školský systém je pouze jednou z jeho částí  Vzdělávání dospělých se uskutečňuje jako: •Náhradní školní vzdělávání – tj. příležitost pro dospělé získat v náhradním cyklu takový druh a stupeň vzdělávání, které se běžně nabývá v mládí, v průběhu počátečního vzdělávání = druhá vzdělávací cesta či vzdělávání druhé šance •Další vzdělávání = další profesní vzdělávání + občanské vzdělávání + zájmové (sociokulturní) vzdělávání •DPV=kvalifikační + rekvalifikační + normativní školení školení

6 Učící se organizace (Soutěž HK ČR – AŘS) 6 kritérií  Porovnání výše výdajů na vzdělávání oproti celkové částce finančních prostředků na mzdy  Výše výdajů na 1 zaměstnance  Počet „osobodní“ (mandays) věnovaný na vzdělávání 1 zaměstnance  Poddíl zaměstnanců ( v %), kteří se v daném roce zúčastnili vzdělávání, na celkovém počtu všech zaměstnanců  Počet nových vzdělávacích kurzů uskutečněných v daném roce  Počet vzdělávacích programů „šitých na míru“ v souvislosti ze zaváděním nových technologií (5,17%; 11 261 Kč; 6,7 od; 100%; 51; 16)

7 Memorandum o celoživotním učení (Evropská komise, listopad 2000) Cíl: zahájit celoevropskou diskusi o CŽU 6 problémových okruhů (myšlenek): 1. Nové základní dovednosti pro všechny 2. Více investic do lidských zdrojů 3. Inovovat vyučování a učení 4. Oceňovat učení 5. Přehodnotit poradenství 6. Přiblížit učení domovu

8 1. Nové základní dovednosti pro všechny   Rychlý růst a rozvoj vědění, informací = požadavek doplňování znalostí, nové kvalifikace, atp.   Role nových technologií a nutnost „ovládnout je“   Kvalitní základy + rovné příležitosti pro všechny   Pružnější a plynulejší vazby mezi vzděláváním a zaměstnáním   Odpovědnost za rozvoj CŽU na centrální úrovni by měla mít vláda ve spolupráci se sociálními partnery Cíl CŽU: pěstování nezávislého ducha zkoumání, osobní rozvoj a realizace, příprava na práci a občanství + obohacení společenského a kulturního života, důraz na rozvoj motivace a schopnosti se učit …

9 2. Více investic do lidských zdrojů Zvýšení míry investování do lidských zdrojů: Ekonomická prosperita Financování vzdělávání Lidský kapitál - faktor ekonom. růstu

10 2. Více investic do lidských zdrojů (pokrač.) Zvýšit podíl výdajů na vzděl. na HDP !   Náskok bohatších zemí (více zdrojů)…   Hledání alternativních zdrojů financování a nástrojů diversifikace investic do lidských zdrojů   Ekonomické efekty: vyšší výkonnost firem, nižší nezaměstn., vyšší výdělky zaměstn. i zisk podnikatelů   Otázka návratnosti investic do vzdělávání (jak ji měřit?)   I další výhody – ovšem rovněž těžko měřitelné: větší kvalita života, větší spokojenost občanů, vyšší stabilita a efektivita demokracie, odpovědnější ekologické chování, lepší zdravotní stav obyvatel., prodloužení aktivního věku lidí, atp.

11 2. Více investic do lidských zdrojů (pokrač.) Motivace zaměstnavatelů ke vzdělávání: Cca v roce 1995 se pohybovaly výdaje podniků v EU na vzdělávání – jako podílu z celkových nákladů práce – mezi cca 2,8 % - 0,9 % a ČR byla na konci pomyslné tabulky… Může stát změnit stav k lepšímu? A. Daňové zvýhodnění podniků: (odpočet od zákl. daně, slevy na d., snížení sazby daně) B. Účelové dotace či příspěvky z veřej. rozpočtů (nové technologie, tvorba nových míst, podpora mobility) C. Zřízení zvl. Fondů a povinnost odvodů do těchto fondů (kupř. % z mzdových nákl., % ze vstupného, atp.)

12 2. Více investic do lidských zdrojů (pokrač.) Motivace jednotlivců: A. Daňové úlevy (odpoč. zákl. daně, slevy, uznání výloh…) B. Účelové dotace, granty, stipendia nebo příspěvky z veřejných rozpočtů (kupř. dle prospěchu, atp.) C. Rozsáhlejší využití placeného volna po dobu dalšího vzdělávání (v ČR upravuje Zákoník práce) D. Veřejné půjčky, garance na půjčky v soukr. sektoru, dotace na úroky z půjček (kupř. tzv. income-contingent loans, odpuštění tzv. školného, atp. )

13 3. Inovace ve vyučování a učení   Vyvinout účinné vyučovací a učební metody pro učení v průběhu celého života a učení dotýkajících se všech oblastí života.   Nové vyučovací metody musí být součástí nově pojatého vzdělávacího systému založeného na aktivní spolupráci všech aktérů vzdělávání v průběhu celého produktivního života   Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR   Využití vzdělávacích možností nových informačních technologií

14 3. Inovace ve vyučování a učení (pokrač.) Inovační trendy v ČR   Přesun kompetencí až k vlastním realizátorům vzděl.   Individualizace vzdělávání   Decentralizace vzdělávacích subjektů   Alternativnost vzdělávacích cest   Od kompaktního kurikula k modulům a kreditům   Od encyklopedie specifických znalostí a vědomostí ke klíčovým kompetencím   Změna v systému certifikací   Nová motivace   Větší prostot pro neformální a informální učení   Otevření prostoru pro nové vzdělávací formy   Maxim. využití informačních a komunikač. technologií

15 3. Inovace ve vyučování a učení (pokrač.) Inovační trendy v ČR (pokrač.):   Příprava učitelů na nová pojetí   Přizpůsobení formy vzdělávání věkovým skupinám i individuálním požadavkům vzdělávacích subjektů   Odborné vzdělávání odvozuje své cíle od požadavků trhu práce a od jeho dynamiky   Vytvoření srovnatelných vzdělávacích tras a cílů pro všechny skupiny handicapovaných občanů

16 4. Oceňovat učení   Uznávat vzděl. zemí EU (APEL,Europas,ECDL) - Národní akční plán zaměstnanosti (2001) - - Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání č. 179/2006 Sb. - - Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání + Program realizace dle MŠMT (2000) - Workshop NVF (13.03. 2001), který se věnoval myšlence „oceňovat učení“ potvrdil cíle Memoranda CŽU EU také pro ČR a navrhl některá opatření (viz dále)

17 4. Oceňovat učení (pokračování) Doporučení workshopu NVF (13.06. 2001):   Vytvořit příslušný právní rámec pro rozvoj CŽU, který upraví kompetence státních i nestátních orgánů v rozvoji CŽU a pravidla financování   Vypracovat a zavést účinné finanční a nefinanční pobídky stimulující hlavní aktéry CŽU k vyšším výdajům a k vyšší efektivitě těchto výdajů ve vzdělávání.   Urychleně zavést specifické programy podpory: - - Modulární formy uspořádání vzděl. programů - - Distanční formy učení - - Metod a databází porovnávání kvalifikací, certifikátů - - Přístupu ke vzděl. programům a certifikátům systému ECDL a podobných systémů


Stáhnout ppt "Celoživotní učení (CŽU) Pavel Beňo, PhDr. Tel. 222711362 n. 602349848"

Podobné prezentace


Reklamy Google