Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
Seminář „Společensky odpovědné zadávání – inovativní trendy úspor“ Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Alena Zieglerová Zlínský kraj,

2 Agentura = Odbor pro soc
Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR

3 Obce a mikroregiony spolupracující s Agenturou pro SZ v roce 2013

4 Co je společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek?

5 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako potenciál v ČR
Příležitost získat ekonomicky výhodné nabídky a zároveň podpořit zaměstnanost znevýhodněných osob Investice v sociálně vyloučených lokalitách jakožto vytváření pracovních příležitostí Plánování zakázek a využívání rámcových smluv vedoucí k podpoře malých a středních podniků Sociální podmínky v zadávacích řízeních jako příležitost k zapojení sociálních podniků Podpora místní zaměstnanosti a místních podniků při dodržení zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace

6 Podmínka 10 % dlouhodobě nezaměstnaných ve veř. zakázkách
Nejméně 10 % osob, které se budou podílet na plnění zakázky, přijme dodavatel do pracovního poměru z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, a to minimálně na dobu celého trvání plnění veřejné zakázky. Vítězný uchazeč předloží do 1 týdne od oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, nejpozději však před uzavřením smlouvy, seznam osob, s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah v souvislosti s plněním zakázky, potvrzený místně příslušným úřadem práce, a zároveň předloží prohlášení o celkovém počtu osob, které se budou na plnění zakázky podílet. V případě nedoložení výše uvedených dokladů a nesplnění podmínky ve smyslu § 44 odst. 10 zákona o VZ, nebude s uchazečem uzavřen smluvní vztah a bude jednáno o uzavření smluvního vztahu s uchazečem druhým v pořadí v souladu se zněním § 82 odst. 3 zákona o VZ.

7 Sociální podmínka jako legitimní podpora zapojení soc. podniků do VZ

8 Sociální podmínky doporučované Evropskou komisí
Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Podpora sociálního začleňování a podpora organizací sociální ekonomiky, jako například: – rovný přístup k veřejným zakázkám pro firmy, které vlastní nebo zaměstnávají osoby z etnických nebo menšinových skupin, například družstva, sociální podniky a neziskové organizace; – podpora zaměstnání pro zdravotně postižené osoby, jejich začlenění do otevřeného trhu práce. Podpora pracovních příležitostí například: – podpora zaměstnávání mladých; – podpora vyváženého zastoupení mužů a žen (např. vyvážení práce a života, boj proti odvětvové nebo profesní segregaci atd.); – podpora pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané a starší pracovníky; – politiky rozmanitosti a pracovní příležitosti pro osoby ze znevýhodněných skupin (např. pracovníci z řad přistěhovalců, etnické menšiny, náboženské menšiny, lidé s nízkým dosaženým vzděláním); – podpora pracovních příležitostí pro zdravotně postižené, včetně přístupného pracovního prostředí, které podporuje sociální začleňování.

9 Příklad sociální podmínky umožňující zapojení sociálních podniků do zakázek
Další požadavky zadavatele: Ve smyslu § 44 odst. 10 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel splnil podmínku zaměstnávání 30 % osob se zdravotním postižením či osob sociálně znevýhodněných z celkového počtu zaměstnanců. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Pro účely splnění podmínky se počty osob zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných v rámci jednoho zaměstnavatelského subjektu sčítají. Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby se zdravotním postižením, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. Dodavatel prokáže, že zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné dle § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto podmínku může dodavatel splnit též prostřednictvím subdodavatele. Skutečnost, že dodavatel či subdodavatel zaměstnává osoby sociálně znevýhodněné, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením krajské pobočky Úřadu práce ČR o tom, že v průběhu 12 měsíců před podáním nabídky byly tyto osoby uchazeči o zaměstnání, jimž Úřad práce věnoval zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dodavatel doloží přepočtený stav zaměstnanců spolu s nabídkou.

10 První zkušenosti z České republiky

11 Podmínka 10 % ve směrnicích a zadávacích dokumentacích obcí a krajů
Most – ve směrnici města, strategickém plánu i v praxi Kadaň, Kolín – v praxi Litvínov – ve směrnici města Roudnice nad Labem – ve směrnici města (5 %) Ostrava, Havířov, Krupka – rozhodnutí primátora a náměstků Bruntál, Děčín, Kadaň, Kutná Hora, Mělník, Hodonín, Břeclav, Odry, Nové Sedlo – ve strategických plánech, rozhodnutí „zkusit to“ Karlovarský kraj: zakázka za 120 mil. Kč vyskytu-invaznich-rostlin

12 Příklad podmínky zapojení osob se zdravotním postižením do plnění VZ
Hodnoticí kritéria: Nabídková cena – váha 60 % Podíl osob se zdravotním postižením – váha 20 % „Zadavatel stanovuje minimální podíl rozsahu faktického plnění osobami se zdravotním postižením na 30 %; pokud uchazeč nabídne podíl menší, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučení ze zadávacího řízení“ 3. Způsob realizace veřejné zakázky – váha 20 % „Uchazeč zpracuje metodiku řešení veřejné zakázky se zaměřením na níže uvedené parametry: Popis procesu seznamování pracovníků s jednotlivými pracovními úkony, technologiemi apod. Popis, jak bude uchazeč podporovat prohlubování dovedností zaměstnanců a zajišťovat jejich bezpečnost při používání strojů a materiálů, včetně popisu používaných pracovních pomůcek, oděvů a další péče o ně, s důrazem na osoby se zdravotním postižením.“

13 Český zákon o veřejných zakázkách a programové období 2014 - 2020

14 Zákon č. 137/2006 Sb., o veř. zakázkách umožňuje sociálně odpovědné zadávání
§ 44, odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Zadavatel může v zadávacích podmínkách uvést též požadavky týkající se zvláštních podmínek na plnění veřejné zakázky, a to zejména v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti nebo v oblasti životního prostředí. § 78, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria tak, aby vyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny. Dílčí hodnotící kritéria se musí vztahovat k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mohou jimi být zejména nabídková cena, kvalita, technická úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu na životní prostředí, vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční a pozáruční servis, zabezpečení dodávek, dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. § 101, odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: (1) Stanoví-li tak zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, může se zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu z celkového počtu zaměstnanců dodavatele. (4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %.

15 Postoj MMR ke společensky odpovědným veřejným zakázkám
Metodika zadávání veřejných zakázek právní stav k Zadavatel tedy může stanovit i požadavky na „sociálně odpovědné“ zadávání v souladu s usnesením vlády č. 699 z , kterým vláda schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období Zadavatel může v zadávacích podmínkách např. požadovat, aby určité procento z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, pocházelo z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců. Podmínku by dodavatel splnil, pokud by se zavázal pro plnění zakázky zaměstnat tyto osoby, které prokazatelně ukončí evidenci na úřadě práce, v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu s dodavatelem za účelem plnění předmětné veřejné zakázky. Zadavatelé musí při stanovení takovýchto zvláštních podmínek dodržet základní zásady zadávacího řízení.

16 Postoj ÚOHS ke společensky odpovědným veřejným zakázkám

17 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek jako trend EU
Nová směrnice EU o zadávání veřejných zakázek 15. ledna 2014 byla Evropským parlamentem a Radou schválena 11. února 2014 pak Radou ministrů potvrzena a stala se tak platnou Všechny členské státy EU musí do roku 2016 přizpůsobit své národní zákony o veřejných zakázkách (i kdyby tak neučinily, směrnice má větší právní váhu než zákony). posílení možnosti zadavatelů uplatňovat zvláštní podmínky v sociální a environmentální oblasti uplatňování spíše kritérií kvality než ceny ve veřejných zakázkách umožnění přístupu malých a středních podniků do veřejných zakázek, zvláště pak podniků sociálních umožnění speciálního režimu pro zadávání zakázek na sociální služby

18 Strategie politiky zaměstnanosti ČR do roku 2020 – brzy k připomínkám
Vzhledem k tomu, že sociální podnikání má potenciál rovněž zajistit poskytování a dílčí financování sociálních služeb, je potřeba nalézt shodu v rámci resortu MPSV. Z pohledu politiky zaměstnanosti budou připraveny k pilotnímu ověření nástroje, které budou podporovat pracovní integraci znevýhodněných skupin osob, včetně této podpory v sociálních podnicích. K dalšímu rozvoji sociálního podnikání je nutné dále zajistit rozvoj podpůrných sítí, včetně poradenství k zahájení činnosti sociálních podniků ve spolupráci s dalšími příslušnými resorty (MPO, MMR), podpora přístupu k veřejným zakázkám a podpora síťování sociálních podniků s cílem zajisti jak jejich rozvoj, další financování, tak rovněž komplexnost poskytovaných služeb.

19 Praktické zkušenosti z Velké Británie a dalších zemí

20 Zákon o přidané sociální hodnotě ve Velké Británii
Zákon o přidané sociální hodnotě „Public Services (Social Value) Act 2012“, který byl ve Velké Británii schválen 8. března 2012 a vstoupil v účinnost dne , zavazuje veřejné zadavatele k uplatňování společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek: “Zadavatel je povinen posoudit, (a) jaký přínos může předmět veřejné zakázky mít z hlediska ekonomického, sociálního a environmentálního v relevantní oblasti, a (b) jaký vliv může mít proces zadávání veřejné zakázky na udržitelnost tohoto přínosu.“ „Zadavatel musí posoudit, zda provést konzultace.“ Sociální hodnota = přínos pro místní obyvatele nad rámec nakupovaného zboží a služeb

21 Příklady společensky odpovědného zadávání v dalších zemích
Rakousko – Tyrolsko: výběrové řízení na vybavení olympijského areálu nábytkem Hodnotící kritéria: Cena – 40 %, Vzorek – 20 % Zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce – 40 % (osoby, které v posledních 12 měsících byly nezaměstnané určitý počet dní, mladí do 25 let, osoby s problémem s bydlením, dluhy, drogami či navrátilci z výkonu trestu apod.) Švédsko: Regionální správa pro jihozápadní Švédsko pořádá „přednabídková“ setkání, která jsou otevřená pro všechny potenciální uchazeče, pro vysvětlení požadavků „projektu pro všechny“, zahrnuté v technických specifikacích. V případu Beentjes (Holandsko) Evropský soudní dvůr rozhodl, že podmínka vyzývající k zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných může být nadále ve veřejných zakázkách využívána (ustanovení 28 rozsudku v případu 31/87 z ).

22 Děkuji Vám za pozornost!
Mgr. Alena Zieglerová Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR Nábřeží Edvarda Beneše 4 Praha 1 Tel MT:


Stáhnout ppt "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google