Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lékárenské výpočty RNDr. Božena Macešková, CSc.. Obsah složky ve směsi dle ČL 2009 •Hmotnostní % (x g látky ve 100 g směsi) m/m •Objemová % (x ml látky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lékárenské výpočty RNDr. Božena Macešková, CSc.. Obsah složky ve směsi dle ČL 2009 •Hmotnostní % (x g látky ve 100 g směsi) m/m •Objemová % (x ml látky."— Transkript prezentace:

1 Lékárenské výpočty RNDr. Božena Macešková, CSc.

2 Obsah složky ve směsi dle ČL 2009 •Hmotnostní % (x g látky ve 100 g směsi) m/m •Objemová % (x ml látky ve 100ml směsi) v/V •p.p.m. (partes per milion)- v hmotnostních jednotkách, není-li uvedeno jinak •% typu m/V a V/m nepovolena, nutno vypsat jednotky •Koncentrace odměrných roztoků: molarita (x mol látky v 1 l odměr. roztoku)

3 Obsah složky ve směsi •Hmotnostní zlomek: c = m/M c…hmotnostní zlomek m…množství látky obsažené ve směsi M…celkové množství směsi •Hmotnostní procento: C= (m/M).100 C…hmotnostní procento, koncentrace

4 Smíchání několika směsí téže látky (různé koncentrace): způsob I. 1.směs m 1 M 1 c 1 2.směs m 2 M 2 c 2 …. n. n-tá směs: m n M n c n -------------------------------------------------------------- Výsled. směs: m M c m= m 1 + m 2 +..+ m n M= M 1 +M 2 +..+M n c = ??

5 Směšovací rovnice (pravidlo): C.(M 1 +M 2 +… +M n )=C 1 M 1 + C 2 M 2 +…+C n M n POZOR: Rozpouštědlo (vehiculum): C = 0 % Čistá látka: C = 100 %

6 Smíchání několika směsí téže látky (různé koncentrace): způsob II. p 1 d 1 = c - p 2 c p 1 > p 2 p 2 d 2 = p 1 - c ----------------------------------------------------------------------------------------------- d 1 + d 2 …poměr pro smíchání součástí, z nichž má být směs připravena p 1 …hmotnostní % 1. součásti (složky) směsi p 2 …hmotnostní % 2. součásti (složky) směsi c…hmotnostní % výsledné směsi d 1 …množství 1. součásti (složky) směsi s hmotnostním % p 1, které je nutno pro smísení použít d 2 …množství 2. součásti (složky) směsi s hmotnostním % p 2, které je nutno pro smísení použít d 1 + d 2 …množství směsi s výsledným hmotnostním % c, které vznikne smícháním podílů d 1 a d 2 KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO

7 Použití zásobních roztoků a triturací •Zásobní roztok: Rozpuštěná látka a rozpouštědlo, směs má skupenství kapalné •Triturace: Směs účinné a pomocné látky, kde obě látky jsou v pevném skupenství Důvod pro použití: •Usnadnění přípravy •Zpřesnění navažování Ze znalosti koncentrace se vypočte příslušné množství zás. roztoku nebo triturace obsahující požadované množství čisté látky

8 Přepočet navážek 1.Při přípravě množství úměrně většího nebo menšího než je předepsáno 2. Při přípravě IPLP (kusové lékové formy: dělené prášky, kapsle, čípky), kde je subscriptio ve tvaru: d.t.d. (dentur tales doses)

9 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé Tabulka č. IV. ČL 2009 Dospělý pacient: věk nad 15 let •Terapeutické dávky: - Odpovídají průměrnému dávkování léčiva -Jsou myšleny jako povšechné vodítko -Uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka -Pro léčivo se mohou lišit při různých cestách podání -Mohou být překročeny bez udání důvodu

10 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé •Maximální dávky: -Dávky, které nesmí lékárník při výdeji překročit jak pro jednotlivé podání (dosis maxima singula, d.m.s.), tak pro podání během 24 hodin (dosis maxima pro die, d.m.d.), pokud to lékař zřetelně nevyznačil v předpisu -Při běžném předepisování se nepřekračují -Velikost dávky je různá při různých způsobech podání

11 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé -Vyznačení úmyslného překročení na Rp: vykřičník a vypsání slovy latinsky do závorky -Stanoveny pro léčiva z tab č. I., II., III. ČL 2009 a vyjmečně pro některá další -Mezi dávkou jednotlivou a denní (terapeutickou či maximální) neexistuje definovaný vztah (násobek) -Pro vybraná léčiva: Seznam max. dávek vypracovaný na ÚAF

12 Kontrola dávek předepsaných léčiv •Je nutno ji provádět: -při výdeji HVLP možnost úpravy: změna dávkování -před započetím přípravy IPLP možnost úpravy: změna dávkování změna navážky účinné látky

13 Přepočet dávkování tekutých lékových forem •1 kapka 0,05 ml (g) •1 lžička (kávová, čajová) 5 ml (g) •1 lžíce dětská 10 ml (g) •1 lžíce (polévková) 15 ml (g) Počet ml je roven počtu g: platí pro vodné roztoky a roztoky s měrnou hmotností rovnou (velmi blízkou) 1

14 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti •Tabulka č. V. ČL 2009 •Dítě = pacient ve věku do 15let •Pro děti se nestanovují maximální dávky!!!

15 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti Doporučená terapeutická dávka pro děti: jednotlivá denní Význam: hraniční dávka pro předepisování Pokud lékař hodlá záměrně dávku překročit: vykřičník a vypsání slovy latinsky do závorky Není-li stanoveno jinak, pak platí: Dop. ter. d. denní = trojnásobek dop. ter. dávky jednotlivé

16 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti (dop.ter.d.) •Závislost dávky léčiva pro dítě na: -Věku -Hmotnosti -Povrchu těla Nutno vypočítat podle zadaných parametrů

17 Výpočet dop. ter. d. pro děti na základě velikosti povrchu těla •Nejpřesnější způsob, ale povrch těla obtížně zjistitelný •Použití: klinická pracoviště •Základní vzorec: S g = ---------. G 1,73 g…….dop. ter. d. pro dítě (jednotlivá nebo denní podle toho, jakou hodnotu dosadíme za G) S…….povrch těla dítěte 1,73…konstanta, povrch těla dospělého člověka G…….dop. ter. d. pro dospělého Uvedeno v předmluvě k tab. V. ČL 2009

18 Zjištění velikosti povrchu těla dítěte •Nomogram Ze znalosti výšky a váhy, je nejpřesnější Tabulky podle různých autorů •Korelační tabulky Např. v ČL 2009 v předmluvě k tab. V., zde průměrné hodnoty podle věku (méně přesné) •Matematický výpočet 7. věk dítěte v letech + 45 S = ------------------------------------- 100 Méně přesné než nomogram (individuální variabilita)

19 Praktické provedení výpočtu dop. ter. d. pro děti podle povrchu těla •Ze znalosti dop. ter. d. pro dospělé (G) z ČL 2009 (tab. V.) •Ze znalosti hodnoty g (mg) léčiva/m 2 povrchu těla dítěte/den (tabulky uvedeny ve starší literatuře, např. ČSL 4) •Jedná se o lineární závislost

20 Výpočet dop. ter. dávek pro děti podle věku •Nelineární závislost v intervalu (0 – 15) •Linearita v dílčích intervalech: 0 – 1 rok 1 – 6 let 6 – 15 let Stanoveny dávky pro hraniční hodnoty intervalů, pro ostatní hodnoty věku nutno dávku spočítat •Tabelární hodnoty jsou dány jako hodnoty jednotlivé!!!

21 Schematické znázornění průběhu závislosti dávky léčiva pro dítě na věku

22 Vzorec pro výpočet dop. ter. dávky pro děti podle věku •Metoda interpolace d 2 - d 1 d = d 1 + -----------. n d n d…..dop. ter.dávka léčiva pro zadaný věk d 1.…dop. ter. dávka léčiva pro spodní hranici věkového intervalu d 2 …dop. ter. dávka léčiva pro horní hranici věkového intervalu n…..počet dílčích (ročních) intervalů uvnitř věkového rozmezí n d ….počet dílčích (ročních) intervalů od začátku věkového rozmezí po věk dítěte, pro něž stanovujeme dávku …

23 Výpočet dop. ter. dávky léčiva pro děti podle váhy •Lineární závislost v celém intervalu •Tabulky ČL 2009: •hodnota: g (mg) léčiva/1 kg váhy dítěte/den •Tabelovány jsou dávky denní!!!

24 Použitelnost jednotlivých způsobů výpočtu: •Podle věku: nejběžnější (lze zjistit z údajů o pacientovi na Rp) •Podle váhy: přednostně u antibiotik (nově: váhu lze uvádět i na Rp) •Podle povrchu těla: pro léčiva, pro něž nejsou uvedeny hodnoty v tab. V. ČL 2009

25 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata •Tabulka VI. ČL 2009 •Hodnoty tabelovány pro jednotlivé živočišné druhy a způsoby podání léčiva •Dávkování léčiva pro určitý živočišný druh: -Podle váhy Pro jedince, jejichž váha se příliš neliší od uvedeného standardu -Podle povrchu těla Pro jedince s váhou podstatně odlišnou od uvedeného standardu

26 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata •V předmluvě k tab. VI. ČL 2009: -Výčet živočišných druhů a zkratky pro ně používané -Váhové standardy pro dospělé jedince uvedených živočišných druhů •Závislost dávky léčiva na váze zvířete není lineární!!! (dospělé zvíře s váhou nižší než standard toleruje vyšší dávku než by odpovídalo lineární závislosti, a naopak)

27 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata •Hodnoty udávané v tabulce: g (mg) léčiva/1 kg váhy zvířete tj. pro jednotlivé podání, není-li uvedeno jinak •Oproti tabulkám IV. a V. ČL 2009 je u léčiv uvedeno jejich zařazení podle farmakoterapeutického účinku

28 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata •Předcházející vydání (ČL 97) uvádí i výpočet dávky léčiva pro zvíře na základě znalosti povrchu těla •Uveden vzorec pro výpočet povrchu těla zvířete a konstanty nutné pro výpočet •Použití výpočtu: individualizace dávek


Stáhnout ppt "Lékárenské výpočty RNDr. Božena Macešková, CSc.. Obsah složky ve směsi dle ČL 2009 •Hmotnostní % (x g látky ve 100 g směsi) m/m •Objemová % (x ml látky."

Podobné prezentace


Reklamy Google