Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Božena Macešková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Božena Macešková, CSc."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Božena Macešková, CSc.
Lékárenské výpočty RNDr. Božena Macešková, CSc.

2 Obsah složky ve směsi dle ČL 2009
Hmotnostní % (x g látky ve 100 g směsi) m/m Objemová % (x ml látky ve 100ml směsi) v/V p.p.m. (partes per milion)- v hmotnostních jednotkách, není-li uvedeno jinak % typu m/V a V/m nepovolena, nutno vypsat jednotky Koncentrace odměrných roztoků: molarita (x mol látky v 1 l odměr. roztoku)

3 Obsah složky ve směsi Hmotnostní zlomek: c = m/M c…hmotnostní zlomek
m…množství látky obsažené ve směsi M…celkové množství směsi Hmotnostní procento: C= (m/M).100 C…hmotnostní procento, koncentrace

4 Smíchání několika směsí téže látky (různé koncentrace): způsob I.
směs m M c1 směs m M c2 …. n. n-tá směs: mn Mn cn Výsled. směs: m M c m= m1+ m mn M= M1+M2+..+Mn c = ??

5 Směšovací rovnice (pravidlo):
C.(M1+M2+… +Mn)=C1M1+ C2 M 2 +…+Cn M n POZOR: Rozpouštědlo (vehiculum): C = % Čistá látka: C = 100 %

6 Smíchání několika směsí téže látky (různé koncentrace): způsob II.
p d1 = c - p2 c p1> p2 p d2 = p1- c d1 + d2 …poměr pro smíchání součástí, z nichž má být směs připravena p1 …hmotnostní % 1. součásti (složky) směsi p2 …hmotnostní % 2. součásti (složky) směsi c…hmotnostní % výsledné směsi d1 …množství 1. součásti (složky) směsi s hmotnostním % p1, které je nutno pro smísení použít d2 …množství 2. součásti (složky) směsi s hmotnostním % p2, d1 + d2 …množství směsi s výsledným hmotnostním % c, které vznikne smícháním podílů d1 a d2 KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO

7 Použití zásobních roztoků a triturací
Zásobní roztok: Rozpuštěná látka a rozpouštědlo, směs má skupenství kapalné Triturace: Směs účinné a pomocné látky, kde obě látky jsou v pevném skupenství Důvod pro použití: Usnadnění přípravy Zpřesnění navažování Ze znalosti koncentrace se vypočte příslušné množství zás. roztoku nebo triturace obsahující požadované množství čisté látky

8 Přepočet navážek Při přípravě množství úměrně většího nebo menšího než je předepsáno 2. Při přípravě IPLP (kusové lékové formy: dělené prášky, kapsle, čípky), kde je subscriptio ve tvaru: d.t.d. (dentur tales doses)

9 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé
Tabulka č. IV. ČL 2009 Dospělý pacient: věk nad 15 let Terapeutické dávky: - Odpovídají průměrnému dávkování léčiva Jsou myšleny jako povšechné vodítko Uvedeny pro orientaci lékaře a lékárníka Pro léčivo se mohou lišit při různých cestách podání Mohou být překročeny bez udání důvodu

10 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé
Dávky, které nesmí lékárník při výdeji překročit jak pro jednotlivé podání (dosis maxima singula, d.m.s.), tak pro podání během 24 hodin (dosis maxima pro die, d.m.d.), pokud to lékař zřetelně nevyznačil v předpisu Při běžném předepisování se nepřekračují Velikost dávky je různá při různých způsobech podání

11 Doporučené terapeutické dávky a maximální dávky léčiv pro dospělé
Vyznačení úmyslného překročení na Rp: vykřičník a vypsání slovy latinsky do závorky Stanoveny pro léčiva z tab č. I., II., III. ČL 2009 a vyjmečně pro některá další Mezi dávkou jednotlivou a denní (terapeutickou či maximální) neexistuje definovaný vztah (násobek) Pro vybraná léčiva: Seznam max. dávek vypracovaný na ÚAF

12 Kontrola dávek předepsaných léčiv
Je nutno ji provádět: při výdeji HVLP možnost úpravy: změna dávkování před započetím přípravy IPLP možnost úpravy: změna dávkování změna navážky účinné látky

13 Přepočet dávkování tekutých lékových forem
1 kapka ,05 ml (g) 1 lžička (kávová, čajová) ml (g) 1 lžíce dětská ml (g) 1 lžíce (polévková) ml (g) Počet ml je roven počtu g: platí pro vodné roztoky a roztoky s měrnou hmotností rovnou (velmi blízkou) 1

14 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti
Tabulka č. V. ČL 2009 Dítě = pacient ve věku do 15let Pro děti se nestanovují maximální dávky!!!

15 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti
Doporučená terapeutická dávka pro děti: jednotlivá denní Význam: hraniční dávka pro předepisování Pokud lékař hodlá záměrně dávku překročit: vykřičník a vypsání slovy latinsky do závorky Není-li stanoveno jinak, pak platí: Dop. ter. d. denní = trojnásobek dop. ter. dávky jednotlivé

16 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti (dop.ter.d.)
Závislost dávky léčiva pro dítě na: Věku Hmotnosti Povrchu těla Nutno vypočítat podle zadaných parametrů

17 Výpočet dop. ter. d. pro děti na základě velikosti povrchu těla
Nejpřesnější způsob, ale povrch těla obtížně zjistitelný Použití: klinická pracoviště Základní vzorec: S g = G 1,73 g…….dop. ter. d. pro dítě (jednotlivá nebo denní podle toho, jakou hodnotu dosadíme za G) S…….povrch těla dítěte 1,73…konstanta, povrch těla dospělého člověka G…….dop. ter. d. pro dospělého Uvedeno v předmluvě k tab. V. ČL 2009

18 Zjištění velikosti povrchu těla dítěte
Nomogram Ze znalosti výšky a váhy, je nejpřesnější Tabulky podle různých autorů Korelační tabulky Např. v ČL 2009 v předmluvě k tab. V., zde průměrné hodnoty podle věku (méně přesné) Matematický výpočet 7. věk dítěte v letech + 45 S = 100 Méně přesné než nomogram (individuální variabilita)

19 Praktické provedení výpočtu dop. ter. d. pro děti podle povrchu těla
Ze znalosti dop. ter. d. pro dospělé (G) z ČL 2009 (tab. V.) Ze znalosti hodnoty g (mg) léčiva/m2 povrchu těla dítěte/den (tabulky uvedeny ve starší literatuře, např. ČSL 4) Jedná se o lineární závislost

20 Výpočet dop. ter. dávek pro děti podle věku
Nelineární závislost v intervalu (0 – 15) Linearita v dílčích intervalech: 0 – 1 rok 1 – 6 let 6 – 15 let Stanoveny dávky pro hraniční hodnoty intervalů, pro ostatní hodnoty věku nutno dávku spočítat Tabelární hodnoty jsou dány jako hodnoty jednotlivé!!!

21 Schematické znázornění průběhu závislosti dávky léčiva pro dítě na věku

22 Vzorec pro výpočet dop. ter. dávky pro děti podle věku
Metoda interpolace d2 - d1 d = d nd n d…..dop. ter.dávka léčiva pro zadaný věk d1.…dop. ter. dávka léčiva pro spodní hranici věkového intervalu d2 …dop. ter. dávka léčiva pro horní hranici věkového intervalu n…..počet dílčích (ročních) intervalů uvnitř věkového rozmezí nd….počet dílčích (ročních) intervalů od začátku věkového rozmezí po věk dítěte, pro něž stanovujeme dávku…

23 Výpočet dop. ter. dávky léčiva pro děti podle váhy
Lineární závislost v celém intervalu Tabulky ČL 2009: hodnota: g (mg) léčiva/1 kg váhy dítěte/den Tabelovány jsou dávky denní!!!

24 Použitelnost jednotlivých způsobů výpočtu:
Podle věku: nejběžnější (lze zjistit z údajů o pacientovi na Rp) Podle váhy: přednostně u antibiotik (nově: váhu lze uvádět i na Rp) Podle povrchu těla: pro léčiva, pro něž nejsou uvedeny hodnoty v tab. V. ČL 2009

25 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata
Tabulka VI. ČL 2009 Hodnoty tabelovány pro jednotlivé živočišné druhy a způsoby podání léčiva Dávkování léčiva pro určitý živočišný druh: Podle váhy Pro jedince, jejichž váha se příliš neliší od uvedeného standardu Podle povrchu těla Pro jedince s váhou podstatně odlišnou od uvedeného standardu

26 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata
V předmluvě k tab. VI. ČL 2009: Výčet živočišných druhů a zkratky pro ně používané Váhové standardy pro dospělé jedince uvedených živočišných druhů Závislost dávky léčiva na váze zvířete není lineární!!! (dospělé zvíře s váhou nižší než standard toleruje vyšší dávku než by odpovídalo lineární závislosti, a naopak)

27 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata
Hodnoty udávané v tabulce: g (mg) léčiva/1 kg váhy zvířete tj. pro jednotlivé podání, není-li uvedeno jinak Oproti tabulkám IV. a V. ČL 2009 je u léčiv uvedeno jejich zařazení podle farmakoterapeutického účinku

28 Doporučené terapeutické dávky léčiv pro zvířata
Předcházející vydání (ČL 97) uvádí i výpočet dávky léčiva pro zvíře na základě znalosti povrchu těla Uveden vzorec pro výpočet povrchu těla zvířete a konstanty nutné pro výpočet Použití výpočtu: individualizace dávek


Stáhnout ppt "RNDr. Božena Macešková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google