Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Molekulová fyzika 1. přednáška „Svět se skládá z atomů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Molekulová fyzika 1. přednáška „Svět se skládá z atomů“"— Transkript prezentace:

1 Molekulová fyzika 1. přednáška „Svět se skládá z atomů“

2 Starověcí atomisté Leukippos DemokritosEpikuros

3 John Dalton (1776-1844) 1. Daltonův zákon (zákon stálých poměrů slučovacích) - hmotnostní poměr prvků nebo součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávisí na způsobu přípravy této sloučeniny (J. L. Proust 1799...) 2. Daltonův zákon (zákon násobných poměrů slučovacích) - tvoří-li dva prvky několik podvojných sloučenin, potom jejich hmotnosti ve sloučeninách jsou v poměrech, které lze vyjádřit malými celými čísly 100 g vody vždy obsahuje 11,19 g vodíku a 88,81 g kyslíku  Daltonova atomová teorie

4 Daltonova atomová teorie  atomy jsou velmi malé, dále nedělitelné částice  prvky představují určité třídy atomů takové, že chemické vlastnosti všech atomů daného prvku jsou stejné  atomy různých prvků se liší hmotností, velikostí a dalšími vlastnostmi  v průběhu chemických dějů se atomy spojují, oddělují nebo přeskupují – nemohou však vzniknout nebo zaniknout

5 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) Zákon stálých poměrů objemových při slučování plynů - slučují-li se dva nebo více plynů, jsou jejich objemy při téže teplotě a tlaku v poměru malých celých čísel 1 objem kyslíku + 2 objemy vodíku  2 objemy vodní páry Proč ze tří stejných objemů vodíku a kyslíku vzniknou dvě objemové jednotky vodní páry???  existují molekuly Amadeo Avogadro

6 Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, Conte di Quaregna e Cerreto (1776-1856)  Existují molekuly.  Molekuly prvků mohou být v plynném stavu složeny z více atomů, podobně jako je sloučenina složena z více atomů.  Stejné objemy plynů obsahují za stejné teploty a tlaku stejný počet molekul. (Avogadrův zákon) 2 H 2 + O 2  2H 2 O

7 Základní veličiny a pojmy v molekulové fyzice  relativní atomová (resp. molekulová) hmotnost  atomová hmotnostní jednotka  látkové množství  molární, hmotnostní a objemový zlomek  molární koncentrace, hmotnostní koncentrace  molalita  relativní molární koncentrace  relativní molalita  relativní tlak

8 Hmotnosti atomů a molekul  často není nutné znát absolutní hmotnost atomů (molekul)  relativní atomová (resp. molekulová) hmotnost dřívější „standardy“: vodík, kyslík  od roku 1961 je základem pro stanovení relativních (resp. molekulových) hmotností používán nuklid 12 C

9 Látkové množství n Vzorek ze stejnorodé látky má látkové množství jeden mol, obsahuje-li právě tolik částic (atomů, iontů, molekul), kolik je atomů ve vzorku nuklidu uhlíku 12 C o hmotnosti 12 g. Počet částic připadající na 1 mol látky udává Avogadrova konstanta N A N A = (6,022 045 ±0,000 31)  l0 23 mol -1

10 Molární hmotnost M jednotka: g  mol -1 hmotnost dané látky látkové množství dané látky Vydělením molární hmotnosti Avogadrovou konstantou dostaneme hmotnost m(X) jednoho atomu X: Např.: vodík m( 1 H) = 1,67355  10 -27 kg uhlík m( 12 C) = 1,99267  10 -26 kg

11 Atomová hmotnostní jednotka u 1 u = (1,660 565 5  0,000 008 6)  10 -27 kg - je definována tak, aby hmotnost m u atomové hmotnostní konstanty (která je rovna dvanáctině hmotnosti atomu nuklidu 12 C) byla právě 1 u: takže: m( 12 C) = 12,0000 u m( 1 H) = 1,00782 u

12 Relativní atomová hmotnost  je dána poměrem hmotnosti m(X) atomu X a atomové hmotnostní konstanty: - bezrozměrná veličina, která udává, kolikrát je hmotnost dané částice X větší než atomová hmotnostní konstanta V přírodní směsi vodíku je 99,985% izotopu 1 H (A r ( 1 H) = 1,00782) a 0,015% izotopu 2 H (A r ( 2 H) = 2,01410). Relativní atomová hmotnost přírodní směsi vodíku tedy je A r (H) = 1,00797.

13 Relativní molekulová hmotnost  je dána poměrem hmotnosti m(Y) molekuly Y a atomové hmotnostní konstanty: - bezrozměrná veličina, která udává, kolikrát je hmotnost dané molekuly Y větší než atomová hmotnostní konstanta

14  molární zlomek  (A) látky A:  hmotnostní zlomek w (A) látky A:  objemový zlomek  (A) látky A: podíl látkového množství n(A) látky A a látkového množství n celé soustavy podíl hmotnosti m(A) látky A a hmotnosti m celé soustavy podíl objemu V(A) látky A a objemu V celé soustavy Vícesložkové soustavy (relativní obsah dané složky v soustavě)

15  molární (látková) koncentrace c M (A) látky A:  hmotnostní koncentrace  (A) látky A:  molalita c m (A) látky A: podíl látkového množství n(A) látky A a celkového objemu V roztoku /mol  m -3 podíl hmotnosti m(A) látky A a celkového objemu V roztoku /kg  m -3 podíl látkového množství n(A) látky A a hmotnosti rozpouštědla m Roztoky (složení směsí vyjádřené pomocí koncentrací) často bývá udáváno v procentech

16 Některé pojmy z teorie pravděpodobnosti  vlastnosti výsledků experimentů ovlivněných náhodou  pravděpodobnost i-tého výsledku  pravděpodobnost určitého výsledku  hustota pravděpodobnosti  pravděpodobnost, že výsledek experimentu padne do určitého intervalu  neslučitelné výsledky (pravděpodobnost výskytu aspoň jednoho z výsledků)  normovací podmínka pro hustotu pravděpodobnosti  nezávislost dvou náhodných pokusů (pravděpodobnost současného výskytu dvou konkrétních výsledků dvou nezávislých pokusů)

17 Charakteristiky náhodné veličiny  střední hodnota (diskrétní výsledky, spojité rozložení náhodné veličiny)  rozptyl (kvadratická fluktuace)


Stáhnout ppt "Molekulová fyzika 1. přednáška „Svět se skládá z atomů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google